Samarbejde med bestyrelsen


Lederkasketten skal sidde rigtigt, når du skal navigere i bestyrelsesland. Der er forskel på bestyrelsens rolle og opgaver i en kommunal, en selvejende og en privat institution, og både leder og bestyrelse skal kende spillereglerne.


Opdateret d. 13. juni 2019

Vi har samlet gode råd og input, der er nyttige i samarbejdet med din bestyrelse.


 

 1. Formålet med forældrebestyrelsen er at sikre forældrene reel indflydelse på institutionen.
 2. Kommunen fastsætter mål og rammer for institutionens drift.
 3. Lederen har den pædagogiske og administrative ledelse med ansvar overfor kommunalbestyrelsen.
 4. Forældrebestyrelsen arbejder som udgangspunkt med at fastlægge principper for institutionens arbejde og med
  principperne for anvendelse af budgetrammen.
 5. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelsessager og ret til at deltage ved ansættelse af ledelsen. Men forældrebestyrelsen er ikke arbejdsgiver.
 6. Lederen leder og fordeler arbejdet i samarbejde med medarbejderne.Kommunen er arbejdsgiver – medmindre der er tale om en selvejende eller privat institution.
 7. I samarbejdet med forældrebestyrelsen skal lederen bidrage til at fastholde, at bestyrelsen fokuserer på institutionens formål.
 8. Forældrebestyrelsesmedlemmernes rolle er at repræsentere brugerne og arbejde for det, der er bedst for den samlede institution.
 9. Lederen kan medvirke til at kvalificere arbejdet i forældrebestyrelsen ved at sikre, at alle er klar over deres rolle og opgaver, ved at bidrage til en professionel ramme om møderne og ved at formidle sine pædagogfaglige synspunkter på en måde, så det bidrager til forældrebestyrelsens engagement.

Kilde: BUPL’s ledelseskompas, april 2011


 

1. Kommunal

Kommunalbestyrelsen er arbejdsgiver. Lederen har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar.Lederen er sekretær for forældrebestyrelsen.

 

2. Selvejende

Bestyrelsen er arbejdsgiver. Lederen har ligesom i den kommunale institution det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Lederen står til ansvar overfor bestyrelsen, som har det overordnede personaleansvar, herunder ansættelse og afskedigelse af lederen.
Bestyrelsen kan være enstrenget med en samlet bestyrelse med forældreflertal, hvad de fleste er, eller tostrenget med to bestyrelser: en forældrebestyrelse og en institutionsbestyrelse. I en tostrenget bestyrelse refererer lederen til institutionsbestyrelsen.
Det fremgår af Dagtilbudsvejledningen, at lederen er sekretær for forældrebestyrelsen. Der er ingen regler for, hvem der skal være sekretær for institutionsbestyrelsen i institutioner med den tostrengede model, men i praksis er det som regel lederen.

3. Privat

Bestyrelsen er arbejdsgiver. Lederen står til ansvar overfor bestyrelsen, som har det overordnede personaleansvar, herunder ansættelse og afskedigelse af lederen. Om lederen er sekretær for bestyrelsen, afhænger af lederens stillingsbeskrivelse, der er aftalt mellem leder og bestyrelse.

Kilde: BUPL, overenskomster, ansættelses- og arbejdsret


Af Ulla Bechsgaard

Lige nu er det vigtigere end nogensinde for pædagogiske ledere at være klædt på til at kunne håndtere bestyrelsen i det dagtilbud, hvor de er ansat som leder. For mange er det en udfordring at arbejde med bestyrelsen, og det er nødvendigt at sætte sig grundigt ind i spillereglerne, som er forskellige, alt efter om man er ansat i en kommunal, en selvejende eller en privat institution.

Emnet er særlig aktuelt nu, fordi regeringen i sit nye dagtilbudsudspil vil tillægge forældrebestyrelserne en større rolle, og fordi antallet af private institutioner vokser. Springer man fra et lederjob i den ene type institution til den anden, skal man have ændret nogle af sine vaner. Rollerne både for en selv som leder og for bestyrelsesmedlemmerne skal afklares, og man skal indgå aftaler om samarbejdet med bestyrelsen, anbefaler juridisk konsulent i BUPL Ulla Nielsen.

»Mit mantra er rolleafklaring, og mit råd til dig som leder er, at du en gang om året tager en dialog med bestyrelsen om henholdsvis din og bestyrelsens rolle og opgaver,« siger Ulla Nielsen. Hun lægger vægt på, at der jævnligt bliver skiftet udblandt bestyrelsesmedlemmerne, og at lederen derfor med passende mellemrum skal tage rollefordelingen op. Ulla Nielsen anbefaler, at lederne benytter et årshjul – en oversigt over, hvornår på året hvilke opgaver skal løses.

Formålet med forældrebestyrelsen er at sikre forældrene reel indflydelse på institutionen. Som leder har man en vigtig rolle i forhold til at tilrettelægge og understøtte arbejdet i forældrebestyrelsen.

Afstem forventningerne

Dagtilbudsvejledningen beskriver de formelle rammer for forældreindflydelsen og udgør derfor udgangspunktet for den dialog, som leder og forældrebestyrelse skal have om roller og fordelingen af opgaver. »Det er lederens opgave at rammesætte bestyrelsesmøderne og sørge for, at der kontinuerligt sker en forventningsafstemning mellem leder og bestyrelse.

Forventninger kan handle om mange ting, lige fra hvordan bestyrelsen ønsker at blive inddraget i arbejdet med den pædagogiske læreplan, til hvor tilgængelig bestyrelsenønsker, at lederen er. Et godt råd er, at lederen hele tiden tænker på, hvordan han eller hun bedst kan hjælpe med at kvalificere bestyrelsens arbejde,« siger Ulla Nielsen.

I selvejende og private institutioner er bestyrelsen også lederens arbejdsgiver. Det medfører et endnu større behov for afklaring af roller og opgaver – specielt kan afskedigelsessituationer blive meget følelsesladede, forklarer juristen. »Det er nemmere at ansætte end at afskedige,«siger Ulla Nielsen, der råder ledere og bestyrelser i private og selvejende institutioner til altid at have deres paraplyorganisation med på tråden ved ansættelser og afskedigelser.

Hjælp bestyrelsen

Samarbejdet med bestyrelsen har udviklet sig meget gennem årene. »I meget gamle dage, da dagtilbud hed asyler, handlede det om, at børnene ikke skulle komme til skade, mens deres forældre var på arbejde. I dag findes der detaljeret lovgivning om dag-, fritids og klubtilbud, som beskriver formål og krav til området, f.eks. pædagogiskelæreplaner, sprogvurderinger og madordninger.

Med ansvaret for den pædagogiske ledelse og i sin egenskab som sekretær for bestyrelsen er lederen den nærmeste til at sikre, at bestyrelsen har den fornødne viden om den ramme, den skal agere i,« understreger BUPL-juristen.

Merete Langeskov Madsen, teamchef hos paraplyorganisationen Danske Daginstitutioner, der rådgiver ledere og bestyrelser i selvejende og private institutioner, opfordrer ledere til at afklare forventningerne. Det minimerer risikoen for samarbejdsproblemer i bestyrelsen.

»Allerede ved første bestyrelsesmøde skal du træde i karakter som leder. Vær på forkant, afklar forventningerne til samarbejdet, og informér om dine opgaver og funktioner,« opfordrer hun. »Gennemgå gerne din stillingsbeskrivelse, og fortæl konkret om dine forventninger, f.eks. at du forventer, at alle møder til tiden og er velforberedte,« siger Merete Langeskov Madsen, som anbefaler ledere at tage et bestyrelseskursus.


 • Vær på forkant
 • Få styr på forventningerne
 • Afklar roller
 • Informér om dine opgaver og funktioner
 • Fordel ansvar og opgaver
 • Følg op

Kilde: Ulla Nielsen, BUPL, Merete Langeskov Madsen, Danske Daginstitutioner.