Corona-virus: Gode råd og svar til ledere


Danmark er ramt af corona-virus, og skoler og dagtilbud har været lukket landet over, men er fra midten af april gradvist genåbnet. Hvad betyder det for dig som leder? Her er svar og gode råd, der dækker det meste af det, du har brug for at vide.


Opdateret d. 03. september 2021

Genåbning
Mandag den 18. maj går anden fase af genåbningen i gang i Danmark. På den baggrund opdateres bl.a. bekendtgørelser om henholdsvis dagtilbud og nødundervisning samt lukning og gradvis kontrolleret genåbning af institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.
Se Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer for fase 2 i genåbningen

Inspiration til pædagogisk ledelse i genåbningsfasen
Med genåbningen af dagtilbud står den pædagogiske leder med mange nye opgaver og udfordringer. De pædagogiske læringsmiljøer skal genetableres og udvikles under nye former og med en god pædagogisk kvalitet. Den faglige leder skal forsøge at skabe overblik over de mange faktorer, der har betydning for den pædagogiske kvalitet – fx indretning af de fysiske rammer, den pædagogiske organisering og det pædagogiske indhold, samt forældresamarbejdet. Udviklingsprocesserne skal underbygge hinanden og må ledes strategisk, hvilket både kræver fokus og sparring med andre. På emu.dk/dagtilbud kan du finde inspiration til den pædagogiske ledelsesopgave i en coronatid.
Find materialet her: Inspiration til pædagogisk ledelse i genåbningsfasen

Corona-temaside for ledere
Se også vores corona-tema for ledere.

Oversættelse til dagtilbud og skoler af generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning.

Baseret på Sundhedsstyrelsens publikation ”COVID-19: Forebyggelse af smittespredning” har styrelsen udarbejdet:
Oversættelse til dagtilbud og skoler af generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning (pdf)


Spørgsmål og svar om aftenarbejde, ferie og frihed.

Er der mulighed for et løntillæg for arbejde aften, nat og på helligdage?

Ja det vil der være mulighed for.

Som leder er du ansat uden højeste arbejdstid; det betyder, at du selv planlægger din arbejdstid. Du får ikke overtidsbetaling eller de ulempetillæg, som dine ansatte medhjælpere og pædagoger har krav på. Men der vil være mulighed for at kunne aftale et funktionstillæg for at arbejde på de tidspunkter, hvor pædagogerne har krav på et tillæg (aften, nat, weekend- og helligdagsarbejde).
Se evt. i Lederoverenskomstens § 12, bemærkningerne. Tillægget kan fx være et engangsbeløb for f.eks. at arbejde i påskedagene.

Har jeg krav på erstatningsfridage for mistede fridage i helligdagene?

Ledere omfattet af Lederoverenskomsten har ikke et overenskomstmæssigt krav på erstatningsfridage for ”mistet” frihed i helligdagene.

At du som leder ikke er omfattet af en højeste arbejdstid, betyder dog ikke, at du skal arbejde i et ubegrænset antal timer. Som leder er du forpligtet til at arbejde gennemsnitligt 37 timer om ugen. Du er selv ansvarlig for arbejdstilrettelæggelsen.
Du skal derfor, i de uger hvor du har arbejdet væsentligt mere eller arbejdet i f.eks. helligdage, forsøge at kompensere dette ved, at du arbejder mindre i andre perioder.

Hvis du i samarbejde med din forvaltning (den langstrakte Corona-situation taget i betragtning) vurderer, at det vil være umuligt at holde kompenserende fri på andre tidspunkter, kan der lokalt aftales et funktionstillæg for dit merarbejde f.eks. i påsken. Tag kontakt til din lokale fagforening, hvis du har yderligere spørgsmål til dette.

De dage jeg havde planlagt ferie, blev inddraget på grund coronakrisen, hvordan er jeg stillet?

De dage er ikke mistet, dem har du stadig krav på. Kan du ikke nå at holde feriedagene inden 1. maj, så er der hjemmel til at få dem overført til det nye ferieår.


Spørgsmål og svar om aftenarbejde, ferie og frihed for privat ansatte.

Er der mulighed for et løntillæg for arbejde aften, nat og på helligdage i påsken?

Ja, der er altid mulighed for at forhandle løn til dig som leder – både fast varig løn, tidsbegrænsede tillæg og arbejdstidsbestemte tillæg.

Som leder er du som oftest ansat uden højeste arbejdstid; hvilket betyder, at du selv planlægger din arbejdstid. Du får dog det samme ulempetillæg som dine ansatte medhjælpere og pædagoger har krav på jf. overenskomstens § 24.

Arbejdstiden for ledere forudsættes at udgøre 37 timer i gennemsnit om ugen – uagtet af at du er ansat uden højeste arbejdstid.

For deltidsansatte ledere gælder, at timer ud over den aftalte deltidsnorm noteres som merarbejde op til 37 timer. Merarbejde ud over 37 timer aftales med bestyrelsen.

Du vil også kunne drøfte muligheden for at aftale et funktionstillæg for at arbejde ekstraordinært på de tidspunkter, hvor du og dine ansatte typisk ikke vil være på arbejde (aften, nat, weekend- og helligdagsarbejde). Tillægget kan for eksempel være et engangsbeløb for at arbejde i påskedagene.

Har jeg krav på erstatningsfridage for de mistede fridage i påskehelligdagene?

Du har ikke et overenskomstmæssigt krav på erstatningsfridage for ”mistet” frihed i helligdagene.

Det forhold, at ledere ikke er omfattet af en højeste arbejdstid, er imidlertid ikke ensbetydende med, at du skal arbejde i et ubegrænset antal timer. Som leder er du forpligtet til at arbejde gennemsnitligt 37 timer om ugen, men du er selv ansvarlig for din arbejdstilrettelæggelse.

I de uger hvor du har arbejdet væsentligt mere eller arbejdet i f.eks. helligdage, skal du enten aftale merarbejde med din arbejdsgiver, eller søge at kompensere for de flere timer ved at arbejde mindre i andre perioder.

Hvis du i samarbejde med din arbejdsgiver (den langstrakte corona-situation taget i betragtning) vurderer, at det vil være umuligt at holde kompenserende fri på andre tidspunkter, kan der mellem den lokale fagforening og din arbejdsgiver aftales et funktionstillæg for påskens merarbejde.

Du kan også selv indgå en aftale om merarbejde med din arbejdsgiver. Aftalen kan evt. gælde det merarbejde, som du i øvrigt måtte have på grund af corona-krisen.

De dage jeg havde planlagt ferie, blev inddraget på grund coronakrisen, hvordan er jeg stillet?

De dage er ikke mistet, dem har du stadig krav på. Kan du ikke nå at holde feriedagene inden 1. maj, så er der hjemmel i den nyligt vedtagne lov om udskydelse af ferie (L 161 Forslag til lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19) til at få dem overført til det nye ferieår.
Se: Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19 (pdf)


Du skal sørge for at holde dig orienteret på daglig basis.

Det gør du via:

Hvis du har spørgsmål vedr. arbejdsmiljø kan du finde mere på Arbejdstilsynet.dk. De har både en spørgsmål/svar samt hotline.

Spørgsmål vedr. sundhedsproblematikker og retningslinjer finder du på Sundhedsstyrelsen.

Hold kontakt med din arbejdsgiver

Hold kontakten til din nærmeste leder.

Hold dig orienteret om, hvad din kommune melder ud. Det gælder ledere i kommunale tilbud, men også ledere i selvejende og private institutioner kan med fordel holde sig orienteret om, hvad kommunen melder ud.

Ledere i selvejende og private institutioner og skoler skal holde kontakt til bestyrelsen og med den relevante paraplyorganisation eller skoleforening.

Hold kontakt med forældrene

Hold forældrene opdateret.

Du og dine medarbejdere er vigtige personer i både børnenes og forældres hverdag. En lille daglig personlig hilsen på institutionens intranet eller på en anden fælles platform vil være en god måde at holde kontakten på.

Giv gerne forældrene gode råd og idéer til aktiviteter med børnene.

Tag vare på sagligheden

Oplever du myter og fejlinformationer, skal du straks fange dem op og korrigere dem.

Det gælder både i forhold til medarbejdere og forældre.

Diskutér ikke lægefaglige spørgsmål – det hører hjemme hos sundhedsmyndighederne, lægerne og det øvrige sundhedsfaglige personale.

Skriv ned

Det er en god idé at føre ”logbog” – det kan du gøre i et dokument på din PC eller på helt gammeldags facon i en bog eller et hæfte.

Dagligdagen er vendt på hovedet og intet er, som det plejer at være. Der er nye haste-opgaver og der er planlagte opgaver, der må udskydes.

Det er en god idé at føre ”logbog” – det kan du gøre i et dokument på din PC eller på helt gammeldags facon i en bog eller et hæfte.

Skriv ned hver dag, hvad du har gjort og hvad du har meldt ud.

Skriv ned, hvad du mangler at undersøge og melde tilbage.

Lav en huskeliste over de vigtigste ting, I skal tage op, når institutionen vender tilbage til hverdagen igen.


Hvad må jeg og hvad må jeg ikke som leder? Må jeg gerne beklage mig over alle de ekstraopgaver, vi er blevet pålagt? Må jeg udtrykke bekymring for myndighedernes komplekse og nogle gange modsatrettede udmeldinger?

Lederne kommunikerer som aldrig før i disse tider – til medarbejderne, til forældrene, til forvaltningen, til bestyrelsen, til paraplyorganisationen.

Mange ledere giver sig også til kende på de sociale medier og deltager i debatten med personlige meninger om genåbning, om rengøringsstandarder, smitterisiko og dagligdagen med COVID-19.

Men hvad må jeg og hvad må jeg ikke som leder? Må jeg gerne beklage mig over alle de ekstraopgaver, vi er blevet pålagt? Må jeg udtrykke bekymring for myndighedernes komplekse og nogle gange modsatrettede udmeldinger?

Reglerne om ytringsfrihed er de samme som før
Når det handler om ytringsfrihed, er der ingen forskel på tiden før og tiden med COVID-19. Der er heller ingen forskel på ledere på BUPL’s område og andre medarbejdere. Reglerne om ytringsfrihed er ens for ledere og andre ansatte på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet.

Du må altid ytre dig på dine egne vegne
Der kan være regler om, hvem der kan udtale sig på institutionens vegne og din arbejdsgiver kan have en kommunikationspolitik, som alle ansatte skal overholde – det gælder de fleste kommuner. Men du må gerne give din personlige mening til kende. Det er meget vigtigt, at du gør opmærksom på, at du ytrer dig som privatperson, når du giver din personlige mening til kende. Det gælder, uanset hvilket medie, du bruger og det er ekstra vigtigt at være opmærksom på som leder, fordi du som leder er meget eksponeret og kendt af mange i lokalsamfundet. Derfor er det vigtigt, at du er tydelig omkring, hvornår du siger din mening som privatperson og hvornår du siger noget på institutionens vegne.

Gode råd
Som offentligt ansat leder er din ytringsfrihed ikke begrænset af din loyalitetsforpligtelse – det har Folketingets Ombudsmand slået fast mange gange.

Men du skal altid huske de sædvanlige gode råd om ytringsfrihed:

  • Du må aldrig videregive tavshedsbelagte oplysninger.
  • Du må ikke komme med ærekrænkende udtalelser (injurier)
  • Når du udtaler dig, skal du være omhyggelig med at holde dig til sandheden. Giv korrekte og tilstrækkelige oplysninger, når du udtaler dig om dit eget arbejdsområde.
  • Du må ikke ytre dig i urimelig grov form. Det gælder også på sociale medier.

Ledere i private institutioner
Er du leder i en privat institution, har du også ytringsfrihed og må gerne udtale dig på egne vegne. Men som privatansat leder skal du være opmærksom på, at ytringer, der kritiserer institutionen, kan have store konsekvenser for en privat institution og dermed også konsekvenser for lederen.

Sig din mening
Det er vigtigt, at vi som ledere blander os i den offentlige debat, at vi ikke er ukritiske og at vi bidrager til at oplyse borgerne om, hvordan virkeligheden ser ud i vores verden. Forvaltningen skal ikke have monopol på at fortælle sandheden om, hvordan det går med børnene og de unge og hvilke vilkår, vi har for at løfte vores opgaver. Vores deltagelse i debatten har ikke bare betydning for os selv, men for hele samfundet, fordi vores faglige viden er med til at højne den faglige debat. I disse tider er det ekstra vigtigt at holde den faglige fane højt og tage vare på sagligheden.

Lederforeningen i BUPL er meget opmærksom på, at lederne skal føle trygge ved at deltage i den offentlige debat uden at frygte for deres karriere. Hvis du oplever problemer i forhold til dit arbejde, fordi du har ytret dig, skal du kontakte din lokale fagforening.