Log ind

Arbejdsvilkår for ledere


Det er vigtigt, at du som leder kender dit lederjob, når du vil stille krav om bedre vilkår eller hvis du skal vurdere om et nyt job er noget for dig.


Spørgsmål og svar om arbejdsvilkår for ledere


Det er en god ide, at du kender din overenskomst. Vær opmærksom på, at der er forskel på at være kommunalt og privat ansat pædagogfaglig leder.

Læs om overenskomsten for kommunalt ansatte pædagogfaglige ledere

Læs overenskomsten for privat ansatte pædgagogfaglige ledere


Når du er ansat uden højeste arbejdstid, har du en ret og pligt til selv at tilrettelægge din arbejdstid, sådan at du på den ene side tager sig af de nødvendige opgaver, men på den anden side også selv har et skøn over, hvad det er nødvendigt at deltage i.

Det betyder, at du i perioder kan komme til at arbejde mange timer på grund af forhold, du ikke selv er herre over. Så snart der bliver plads til at arbejde mindre – også mindre end 37 timer – har du ret til at planlægge sin arbejdstid sådan, at du har en mindre tilstedeværelse.

Det vil sige, at du som leder er ansat sådan, at arbejdsopgaverne skal tilstræbes løst på 37 timer, men med pligt til at yde mere, hvis det er nødvendigt, og uden ret til at yde præcis tilsvarende mindre på andre tidspunkter.

Læs mere om arbejdstid for kommunale og private ledere


Der er en række forskellige tillæg, du kan få. Der er forskellige vilkår for hhv. privatansatte og kommunalt ansatte ledere.

Læs mere om tillæg på siden Privat overenskomst for ledere

Læs mere om tillæg på siden Kommunal overenskomst for ledere

 

 


 • Det kan være svært for andre at adskille private udtalelser fra tjenstlige. Når du udtaler dig som privatperson, skal det derfor fremgå tydeligt af din udtalelse.
 • Du må aldrig videregive tavshedsbelagte oplysninger.
 • Du må ikke komme med ærekrænkende udtalelser (injurier).
 • Når du udtaler dig om faktiske forhold, skal du holde dig til sandheden. Vær omhyggelig med at gengive korrekte og tilstrækkelige oplysninger, når du udtaler dig om eget arbejdsområde.
 • Du må ikke ytre dig i urimelig grov form.

Hvis du overholder disse fem enkle regler, vil du ikke overtræde din loyalitetsforpligtelse.

Brug din fagforening

Selvom dine udtalelser er lovlige, skal du gøre dig klart, at din arbejdsgiver kan finde på at reagere med en sanktion. Hvis det sker, bør du kontakte din lokale fagforening.

Kontakt din lokale fagforening.

Læs mere om ytringsfrihed for kommunale ledere


Vejledninger


I private institutioner er det institutionsbestyrelsen, der er arbejdsgiver (bortset fra institutioner, som er ejet af lederen). Det betyder, at institutionsbestyrelsen har retten til at lede og fordele arbejdet.

I det daglige vil størstedelen af ledelsesretten være delegeret til lederen, som er ansvarlig for den daglige ledelse af både administrative og pædagogiske opgaver – og personaleledelsen. Det er vigtigt, at leder og institutionsbestyrelse har helt styr på fordelingen af opgaver og kompetencer.

Kommunen skal gennem sit tilsyn sikre, at de private institutioner i kommunen lever op til de centrale og kommunale kriterier, institutionerne er godkendt efter. Private institutioner er omfattet af dagtilbudslovens formålsparagraf og kommunen har ved sit tilsyn indsigt i personalenormering, personalekvalifikationer, pædagogisk læreplan, sprogvurdering m.v. Det er lederen, der har det pædagogiske ansvar.

Læs mere om dagtilbudsloven på Undervisningsministeriets hjemmeside

Få styr på ansvarsfordelingen

I BUPL’s overenskomster for private institutioner beskrives institutionens leder som ansvarlig for den daglige administrative og den overordnede pædagogiske ledelse af institutionen.

Institutionens bestyrelse er både arbejdsgiver for lederen og det øvrige personale. Men hvor er skellet mellem hvem, der gør hvad, og hvem, der har ansvar for hvad?

Det er nogle af de spørgsmål, som BUPL ofte hjælper ledere med at afklare. Derfor har vi lavet et værktøj, som kan hjælpe ledere og bestyrelser med at få skabt et fælles billede af fordelingen af opgaver, kompetencer, ansvar og samarbejde. Det fælles billede skal munde ud i en stillingsbeskrivelse for lederen.

Afstem forventningerne

Det er vigtigt, at der sker en forventningsafstemning mellem leder og bestyrelse, og at det sker løbende. I private institutioner sker der jævnligt udskiftning i bestyrelsesmedlemmerne. Udskiftningen betyder, at leder og personale får ny arbejdsgiver med nye forventninger.

Derfor er det også vigtigt, at lederens stillingsbeskrivelse drøftes med jævne mellemrum – og i hvert fald når der vælges nye medlemmer til bestyrelsen.

Samarbejde mellem bestyrelse, ledelse og personale

Der er flere elementer, som er styrende for samarbejdet mellem ledelsen af institutionen og bestyrelsen. Det drejer sig både om en forventningsafstemning, men der er også dele af overenskomsten, som er med til at sætte rammerne.

Institutionslederen er ansvarlig for den daglige administrative og den overordnede pædagogiske ledelse af institutionen. Det vil sige, at alle forhold af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold falder ind under ledelsen af institutionen, som også skal sikre personalet den grad af medindflydelse og medbestemmelse, som er defineret i overenskomsten.

Minimum én gang i kvartalet skal der afholdes et samarbejdsudvalgsmøde eller et personalemøde med status som samarbejdsudvalgsmøde. Her er der gensidig pligt til at informere, høre og drøfte alle forhold af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold.

Et eksempel er en trivselsundersøgelse. Det kan begyndte med, at bestyrelsen drøfter på et bestyrelsesmøde, at man ønsker at gennemføre en undersøgelse om personalets trivsel. Herefter er det op til lederen at sørge for at sætte punktet på dagsorden på et personalemøde. Om det sættes på dagsordenen til orientering eller drøftelse vil være op til ledelsen, men en undersøgelse om trivsel blandt personalet bør ikke gennemføres, før alle er klar over årsag, formål, opfølgning o.s.v.

Fordeling af opgaver

Ledelsesopgaverne i en privat institution er en balance mellem at skabe en arbejdsplads med fokus på socialisering, omsorg, dannelse og læring for børnene, trivsel og udvikling for personalet , tryghed for forældrene og samarbejde med kommunen som myndighed, med netværk og lokal samfund. Derudover skal institutionen profileres i lokalmiljøet og på diverse sociale platforme for at sikre dens udvikling og overlevelse.

I oversigten over typiske ledelsesopgaver på institutionsområdet er der samlet en række opgaver, som kan fylde mere eller mindre i jeres institution, men de vil alle sammen være en del af den samlede ledelse. Nogle af opgaverne vil være opgaver som med fordel kan deles imellem ledelse og bestyrelse – de fleste opgaver vil alene høre til under ledelsen.

BUPL anbefaler, at bestyrelse og ledelse sammen drøfter de forskellige opgaver. Afhængig af opgavens karakter kan drøftelse ske enten med udgangspunkt i nuværende praksis, eller den måde som man ønsker, at opgaven skal løses fremadrettet.

Se oversigt over typiske ledelsesopgaver

Læs hvorfor det er vigtig at lave en stillingsbeskrivelse, når du er privatansat leder


En stillingsbeskrivelse er et udtryk for en aftale mellem leder og bestyrelse om, hvilke opgaver og ansvarsområder lederen forventes at varetage i forhold til ledelse på de fire områder – pædagogisk ledelse, administrativ ledelse, personaleledelse og strategisk ledelse.

Alle opgaver er naturligt til stede som en del af den samlede ledelsesopgave i en daginstitution, men der kan være forskel hvordan og hvor meget den enkelte opgave fylder på netop denne arbejdsplads.

Det er vigtigt at afklare i hvilket omfang lederen forventes at indgå i det daglige arbejde med børnene, hvis arbejdet med børnene er en del af ledelsesopgaven i institutionen. Forudsætningen for at lederen kan indgå i det daglige arbejde med børnene er, at der er tid til det ved siden af ledelsesopgaven.

Brug disse spørgsmål til inspiration til afklaring:

Pædagogisk ledelse
 • På hvilken måde forventes lederen at inddrage personale og bestyrelse i udviklingen af den faglige og pædagogiske kvalitet i institutionen?
 • I hvilket omfang er lederen ansvarlig for visitation af børn til institutionen, indkøring af børn og eventuel kommunikation med den kommunale forvaltning fx i forhold til støttekrævende børn?
 • På hvilken måde kan bestyrelsen forvente at blive orienteret og informeret om evaluering og dokumentation af den pædagogiske aktivitet og kvalitet?
 • Hvordan fastlægger bestyrelse, leder og personale i samarbejde de nødvendige retningslinjer og procedurer for børnenes sikkerhed (på legepladsen, på ture m.v.)?
Administrativ ledelse
 • I hvilket omfang har lederen ansvar for økonomien, og hvornår skal bestyrelsen inddrages?
 • Hvad er lederens bemyndigelse i forhold til indkøb (beløbsgrænser)?
 • Hvilke opgaver i forbindelse med budget og regnskab skal lederen udføre?
 • I hvilket omfang forventes lederen at forberede møder i bestyrelsen og opfølgning på bestyrelsens beslutninger?
 • Hvis lederen indgår i et ledelsesteam med fx souschef eller afdelingsleder – hvordan sikres videndeling og inddragelse af hele ledelsesteamet?
 • Hvad er lederens opgaver i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af kommunikation (IT, telefon, hjemmeside og sociale medier)?
 • Hvordan ønsker bestyrelsen, at lederen holder bestyrelsen underrettet om institutionens arbejdsmiljø?
 • Hvordan ønsker bestyrelsen, at lederen drøfter forskellige emner med bestyrelsen? Er der emner, som skal drøftes med bestemte bestyrelsesmedlemmer, eller skal hele bestyrelsen ind over alle beslutninger og informationer?
 • Hvilke forventninger har bestyrelsen til information mellem leder og bestyrelse (niveau, form og indhold)?
 • Hvilke opgaver har lederen i relation til forsikringsspørgsmål?
Personaleledelse
 • Hvilke ansættelser skal bestyrelsen inddrages i?
 • Hvordan inddrages bestyrelsen ved afskedigelser?
 • Hvilke konkrete opgaver har lederen i forhold til ansættelse og afskedigelse?
 • Hvordan sikres samarbejde med personalegruppen jvf. overenskomstens bestemmelser om ledelse og samarbejde?
 • Hvilke opgaver har lederen i forhold til udformning og implementering af personalepolitik?
 • I hvilket omfang har lederen konkrete opgaver med personaleadministration fx lønregnskab og ferieregnskab? Og hvilke opgaver er lagt ud til fx en paraplyorganisation?
Strategisk ledelse
 • I hvilket omfang forventer bestyrelsen at blive inddraget i institutionens arbejde med visioner, mål og handleplaner?
 • Hvilke forventninger er der til lederens rolle i forbindelse med profilering af institutionen?
 • Hvilke opgaver har henholdsvis leder og bestyrelse i forbindelse med kommunikationen med kommunens forvaltning og politikere?

Se oversigt over typiske ledelsesopgaver