Etiske regler


Børn&Unges journalister og freelancere, der er tilknyttet bladet, arbejder loyalt, professionelt og journalistisk med deres historier og kilder. Det indbefatter, at reglerne for god presseskik følges.


Opdateret d. 09. oktober 2018

 • Børn&Unges journalistik skal være saglig, fair og kritisk. Journalister og freelancere arbejder ud fra det udgivelsesgrundlag, der er vedtaget af BUPL’s hovedbestyrelse (se en kort version af udgivelsesgrundlaget i afsnittet “Børn&Unges målsætninger” nedenfor).
 • Begge/alle parter i en sag skal så vidt muligt komme til orde. Hvis det ikke lykkes, skal det fremgå, at den kritiserede part ikke er hørt og hvorfor. Det gælder også, hvis den kritiserede part ikke vil udtale sig.
 • Børn&Unge viser særligt hensyn til personer, som ikke kan forventes at være klar over konsekvenserne af deres udtalelser og misbruger ikke deres følelser, uvidenhed eller svigtende dømmekraft.
 • Børn, der medvirker i artikler, omtales kun med fornavn.
 • Den enkelte journalist afklarer og aftaler selv, hvor meget han/hun vil lade kilder se af artiklen, inden den går til redigering og i tryk. Formålet med et gennemsyn er at sikre, at der ikke er fejl og grove misforståelser i teksten. Det er ikke et udkast til forhandling, hvor kilden får ret til at redigere, tilføje nyt, rette, skrive om eller forholde sig til sagen igen.
 • Rubrik, underrubrik, mellemrubrikker og brødtekst er journalistens og redaktionschefens ansvar.
 • Som hovedregel bliver alle interviews optaget. Journalisten har ikke pligt til at gøre opmærksom på, at interviewet bliver optaget.
 • Ved fotografering i institutioner sikrer vi os, at vi må bringe billeder af børnene efter aftale med den enkelte institution. Redaktionen udvælger billederne.
 • Redaktionen er især opmærksom på følgende regel for god presseskik: ‘Under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden.’ Derfor tilbageholder Børn&Unge ikke information, der vedrører BUPL og medlemmerne af BUPL, hvis medlemmernes interesser og den journalistiske prioritering derved svigtes.
 • Artikler skrives af journalister. Derved sikres, at artiklerne fagligt er i orden, at reglerne for god presseskik følges, og at troværdigheden er maksimal.


 • Børn&Unge har som ambition at være den vigtigste informationskilde om pædagogik og fagpolitik og dermed være det førende fagblad på det pædagogiske område.
 • Børn&Unge vil aktivt understøtte BUPL´s betræbelser på at sætte dagsordenen for den samfundsmæssige debat og politiske beslutninger på det pædagogiske område og daginstitutionsområdet.
 • Børn&Unge vil aktivt medvirke til at synliggøre pædagogernes og fagets samfundsmæssige betydning og dermed højne fagets anseelse og den pædagogiske debat.
 • Børn&Unge er kritisk, nyhedsorienteret, seriøst, dybdeborende, vidensskabende og redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier.

Målsætningerne er vedtaget af BUPL’s hovedbestyrelse


Grundlæggende synspunkter
Sikringen af ytringsfriheden i Danmark står i nøje forbindelse med massemediernes frie adgang til at indsamle informationer og nyheder og til at offentliggøre dem så korrekt som muligt. Den frie kommentar er en del af ytringsfrihedens udøvelse.

Under varetagelse af disse opgaver bør massemedierne anerkende hensynet til den enkelte borgers krav på respekt for den personlige integritet og privatlivets fred og til behovet for beskyttelse mod ubeføjet krænkelse.

Under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om indflydelse på massemediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om massemediernes frie og uafhængige stilling.

Brud på god presseskik foreligger endvidere, hvis en journalist pålægges opgaver, som er i strid med nærværende presseetiske regler.

En journalist bør ikke pålægges opgaver, der strider mod hans samvittighed eller overbevisning.

Reglerne omfatter det redaktionelle stof (tekst og billeder), som offentliggøres i den trykte presse, radio og fjernsyn samt i de øvrige massemedier.

Reglerne omfatter tillige annoncer og reklamer i den trykte periodiske presse og i de øvrige massemedier i det omfang, der ikke er fastsat særlige regler herom.

Reglerne omfatter omtalte og afbildede personer, herunder også afdøde personer, juridiske personer og lignende.

Reglernes indhold
A. Korrekte meddelelser

Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte.

Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.

Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende.

Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde.

Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer.

Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel eller udsendelse. Det samme gælder de såkaldte spisesedler.

Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.

Se regler for god presseskik