Arbejde og skattefri præmie

Man behøver ikke sidde stille, selv om man er gået på efterløn. Der er vide muligheder for at udføre frivilligt ulønnet arbejde. Almindeligt arbejde og andre typer arbejder er også tilladt, men så sker der typisk modregning i efterlønnen.

Til gengæld kan du under visse betingelser optjene skattefri præmier ved at arbejde under efterlønnen – penge som du får udbetalt, når du når din folkepensionsalder.

Som udgangspunkt medfører arbejde fradrag i efterlønnen. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejde, også selvom arbejdet udføres uden for normal arbejdstid og på helligdage. Arbejde er i denne sammenhæng både lønnet arbejde og arbejde, der normalt vil blive lønnet. Se også regler om frivilligt, ulønnet arbejde.

Arbejde under efterløn
Du kan arbejde så meget du vil, selvom du er på efterløn. Men arbejdstimerne medfører fradrag i din efterløn. Som udgangspunkt sker fradraget time for time. Reglerne om timeoverførelse og mindsteudbetaling gælder også ved arbejde i efterlønsperioden.

Indtægter, der medfører fradrag i efterlønnen: 

 • Lønarbejde
 • Pensioner
 • Selvstændig virksomhed
 • Feriegodtgørelse og ferie med løn
 • Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde
 • Indtægter for at varetage borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde
 • Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv., samt legater
 • Udbetalt dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag

Mindsteudbetaling
Fuldtidsforsikredes standardmåned er på 160,33 timer. Du får efterløn for de timer, der mangler for at nå op på 160,33 timer, når der er sket fradrag som ovenfor. Du skal derfor være opmærksom på, at mindsteudbetalingsreglen indebærer, at a-kassen kun må udbetale efterløn i måneder, hvor der kan udbetales efterløn for mindst 14,8 timer i måneden.

Lempeligt fradrag for arbejde op til 41.164 kr. årligt
Hvis du har arbejde til en timeløn under 259,50 kr. (2022), får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første 41.164 kr. pr. år (2022). Arbejdet skal være kontrollabelt. Fradraget i efterlønnen beregnes ved at omregne indtægten til timer ved brug af omregningssatsen (259,80 kr.)

Eksempel:
Hvis du arbejder 120 timer i en måned til en løn på 160 kr. i timen, skal der ikke fradrages 120 timer, men kun 73,90
timer, fordi:
120 x 160 = 19.200 kr., som skal divideres med 259,80, hvilket giver 73,90
timer.

Til beregningen skal du oplyse din timeløn før skat, når du udfylder dit efterlønskort. Timelønnen fremgår af din lønseddel. Hvis din timeløn er under 259,80 kr., får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første 41.164 kr. pr. år (2022).

Skattefri præmie
Hvis du har opfyldt udskydelsesregel, kan dine arbejdstimer herefter tælle med til optjening af en skattefri præmie. Se nedenfor.

Efterlønsreglerne forsøger at skabe incitamenter til, at man arbejder, mens man er på efterløn. Derfor kan man optjene såkaldte "skattefri præmieportioner", hvis man arbejder. Vilkårene for at optjene disse præmier er forskellige, afhængigt af, hvornår man er født og dermed opnår ret til efterløn.

Forudsætningen for at optjene skattefri præmier, hvis du ikke gør brug af din ret til efterløn, er:

 • Du begynder at optjene skattefri præmier ½ år efter, efterlønsbevis er udstedt
 • Du har haft 780 arbejdstimer i løbet af det ½ år som fuldtidsforsikret. (624 som deltidsforsikret)
 • Hvis du herefter arbejder, så optjener du én skattefri præmie, hver gang du har arbejdet 481 timer (37 timer i 3 måneder).

Hvis du går på efterløn, kan du alene optjene ret til skattefri præmie, hvis du tidligst overgår til efterløn 2 år efter, at efterlønsbeviset har virkning. Du skal samtidig have haft mindst 3.120 løntimer eller 2.496 løntimer som deltidsforsikret. 

Hver præmieportion har en værdi af 13.933 kr. for fuldtidsforsikrede og 9.289 kr. som deltidsforsikret (2022).

Man kan højst optjene 12 præmier, og de udbetales, når man når sin folkepensionsalder. Ved dødsfald udbetales præmierne til boet.

Hvis du er født efter 1. juli 1959, gælder der andre regler.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.