Samarbejde mellem klub og skole

Center for Ungdomsstudier har for BUPL og Ungdomsringen fundet de gode samarbejder mellem klubber og skoler – i lyset af folkeskolereformen. 

Eksemplerne er fundet via projektet 'Det gode samarbejde mellem skole og klub', i december 2015, som også har udgivet rapporten 'Fritisdspædagogen i skolen er kommet for at blive...'.

Nedenfor finder du en række eksemplariske og inspirerende historier om samarbejde mellem klub og skole.

Nogle historier eksemplificerer flere kategorier, hvorfor de fremgår flere steder. I en del cases er der også eksempler på, hvordan aktivitet og bevægelse inddrages i skoledagen. 


Understøttende undervisning i praksis

Når klubben understøtter fagundervisningen med udgangspunkt i skolens læringsmål - Lundø (pdf)
Med målet om at understøtte folkeskolens forenklede læringsmål er der i Tårnby Kommune iværksat forskellige samarbejdsprojekter, der bl.a. sender elever ud på fiktive rejser.

Eksamens-coaching, livsvejledning og alt muligt andet - FC Byggeren (pdf)
Op til eksamen i sommeren 2015 etablerede klubben et pilotprojekt med fokus på at gøre eleverne mere eksamensparate, men opdagede meget hurtigt, at eleverne ofte havde større udfordringer i deres liv end eksamen.

Nye undervisningsformer og -aktiviteter - Akeleje KFFO (pdf)
'Crazy Ass Onsdag’ – når pædagogen og læreren sammen udvikler nye og anderledes måder at undervise på. Om onsdagen har pædagogen Allan og læreren Rune indført Crazy Ass Onsdag som en anderledes måde for børnene i 7. klasse at have matematikundervisning på.

Teamsamarbejde med fokus på udvikling af elevernes nysgerrighed - Bagsværd (pdf)
En beretning om et velfungerende teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger. å Bagsværd Skole arbejder pædagogen Kristian bl.a. med børnenes trivsel og udvikling i den understøttende undervisning.

Læringsbazar: et afgrænset tematiseret læringsprojekt - Ellekilde (pdf)
En beretning om pædagoger, som udvikler et afgrænset projekt, der er med til at sikre nye undervisningsformer i skolen. Projekt kaldes 'Følg din nysgerrighed'. 

Fra fotosafari til faglig fordybelse – pædagogernes relationsarbejde - Fortet (pdf)
Igennem flere år har fritids- og juniorklubben Fortet på Frederiksberg samarbejdet med Hillerødskolen, der ligger et lille stenkast fra klubben. Ketil, som er pædagog på Fortet, har både den understøttende undervisning og faglig fordybelse i 4. klasse.

Om at få alle med i læringsfællesskabet - Tjæreborg (pdf)
"Vi vil gerne gøre alle børn i stand til at lære noget". Historien om en mindre men proaktiv klub, der valgte at skrive historie med den lokale skole.

To voksne i klassen - Jammerbugt (pdf)
Når volumen og kommunale rammer gør en forskel.


Vigtigheden af organisering og ledelse

Når relationer får samarbejdet til at fungere på trods af organisatoriske udfordringer - Lundegården (pdf)
Pædagogen Sabrina har formået at etablere et godt samarbejde med skolens lærere om skolens 4. klassetrin med fokus på social støtte, bevægelse og variation i undervisningen.

Om vigtigheden af organisation og om hvordan pædagoger kan være brobyggere mellem skole og klub - UK Gladsaxe (pdf)
Når man snakker med eleverne, er der ingen tvivl om, at de er glade for at have pædagogerne med i skolen. Ifølge Henning, som er souschef i UK Gladsaxe, har det dog krævet en tilvænning for de unge at have ungdomsklubbens pædagoger med i skolen – de har en markant anderledes tilgang til de unge og til undervisningen end lærerne.

Når kommunen sætter en dagsorden for samarbejdet mellem skole og klub - Roskilde Kommune (pdf)
Med særligt fokus på trivsel og større sammenhæng mellem kommunens skoler og fritidstilbud har Roskilde Kommunes politikere pålagt skolerne at bruge pædagoger i et vist omfang i skoledagen.

Når ledelsen forstår at organisere arbejdet, så pædagogernes arbejde på skolen giver mening - Klub Akva (pdf)
På Viby Skole lidt uden for Århus har man i indeværende skoleår valgt at lade lærerne stå for den understøttende undervisning på 8. og 9. klassetrin. Denne beslutning tog skolen for at imødekomme elevernes ønske om mere faglig undervisning frem mod afgangseksamenerne, men når man spørger eleverne nu, er der ingen tvivl om, at de savner samværet med pædagogerne i skolen.

Når klubben er med i maskinrummer - FC Herningvej (pdf)
I mange af landets klubber opleves forholdet til skolen som udpræget asynkront, men den oplevelse har man reelt ikke i klubben FC Herningvej. Når man taler med klubbens ansatte, giver de tværtimod indtryk af, at de oplever en høj grad af ligeværd i samarbejdet – og peger samtidig på, at det i vid udstrækning hænger sammen med, at klubbens leder igennem nogle år har siddet med i skolens daglige ledelse.

Samarbejde om elever med forskellige udfordringer - Grønnevang (pdf)
“Der er plads til lidt mere fjol i klubben, end der er i skolen". Når den pædagogiske ledelse prioriterer, at lærere og pædagoger får tid til at snakke sammen.

De kommunale rammer for samarbejde mellem klub og skole – og om at kunne sætte ord på sin faglighed og fortælle hvad man kan - Jammerbugt (pdf)
når volumen og kommunale rammer gør en forskel.

Om hvordan det gode samarbejde mellem klubber og skoler opstår - Klub Akva (pdf)
En beretning om betydningen af ledelser, der vil hinanden!


Inklusion og specialundervisning

Om praktiske valgfag i samarbejde om modtageklasser - Tempeltræet II (pdf)
Tempeltræets pædagoger er en del af skolens modtageklasser og laver blandt andet et ugentligt madprojekt for de børn og unge, som har behov for en praktisk og visuel tilgang til læringen af det danske sprog.

All inclusive - Når skole, foreningsliv, inklusion og demokratisk dannelse går hånd i hånd - Nr. Felding (pdf)
I samarbejde med den lokale idrætsforening tilbyder SFO’en medlemmerne, at de som en del af aktivitetsprofilen i SFO’en hver mandag til torsdag kan deltage i fire-fem alderstilpassede idrætsaktiviteter.

Eksempel på et understøttende, trivselsfremmende fag-fagligt inklusionsprojekt - Lemvig/Nissum (pdf)
Der bliver langet rigtig meget mad over disken i den nye ”pop-up-restaurant”, som i et par dage har overtaget frokostordningen på Nr. Nissum Skole. Restaurantens personale består af eleverne fra skolens specialklasser på 8.-10. årgang, som under supervision af Ole, som er faglærer på Kokkeskolen i Holstebro, får langet 150 portioner boller i karry, salat og hjemmebagte boller over disken i løbet af 30 minutter!

Frikvartersaktiviteter skaber inklusion - Bagsværd (pdf)
En beretning om et velfungerende teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger. å Bagsværd Skole arbejder pædagogen Kristian bl.a. med børnenes trivsel og udvikling i den understøttende undervisning.

Om at udnytte skolens og klubbens forskellige kompetencer, fx med en alternativklasse - Basen (pdf)
“Vi bliver mere og mere ens, jo mere vi samarbejder”. Et ligeværdigt samarbejde med forståelse for hinandens faglige kompetencer.

Pædagogens rolle i klassen - Grønnevang (pdf)
“Der er plads til lidt mere fjol i klubben, end der er i skolen". Når den pædagogiske ledelse prioriterer, at lærere og pædagoger får tid til at snakke sammen.

Inklusion handler både om det fysiske, det faglige og det sociale - Lemvig UG (pdf)
Når inklusion bliver en integreret del af virkeligheden.


Trivselsarbejde

Forlagt valgfagsundervisning og trivselsforløb i klubben - Ubberud/Korup (pdf)
Ubberud Fritidsklub og Korup Fritidsklub er to fritidsklubber under ungdomsskolen UngVest i Odense. Under overskriften ‘Trivsel og Fritidsperspektiv’ er de to klubbers personale gået sammen om et valgfagsforløb for at skabe større sammenhæng mellem fritid og skole – med særlig fokus på børnenes trivsel i samarbejde med Korup Skole.

Eksempel på et understøttende, trivselsfremmende fag-fagligt inklusionsprojekt - Lemvig/Nissum (pdf)
Der bliver langet rigtig meget mad over disken i den nye ”pop-up-restaurant”, som i et par dage har overtaget frokostordningen på Nr. Nissum Skole. Restaurantens personale består af eleverne fra skolens specialklasser på 8.-10. årgang, som under supervision af Ole, som er faglærer på Kokkeskolen i Holstebro, får langet 150 portioner boller i karry, salat og hjemmebagte boller over disken i løbet af 30 minutter!

Eksempel på effekten af elevsamtaler - Bagsværd (pdf)
En beretning om et velfungerende teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger. å Bagsværd Skole arbejder pædagogen Kristian bl.a. med børnenes trivsel og udvikling i den understøttende undervisning.

Om at skabe plads til alle - Lemvig UG (pdf)
Når inklusion bliver en integreret del af virkeligheden.

Flere vinkler og øjne på eleverne – samt aktiviteter – skaber trivsel i skolen - Lundegården (pdf)
En beretning om respekt for hinandens professionsfaglige kompetencer og en offensiv satsning fra klubben op til skolereformens start. På fritids- og ungdomsklubben Lundegården arbejder lærere og pædagoger tæt sammen om den understøttende undervisning og aktiviteter i børnenes frikvarterer.

Pædagogen som trivselskoordinator - Søborg (pdf)
Når klubben bliver en integreret del af skolen. I Gladsaxe Kommune er Søborg Skoleklub lagt ind under Søborg Skole. Pædagogen Dennis står for den understøttende undervisning sammen med en lærer i 5. klasse, hvor klassens trivsel har været omdrejningspunkt.


’Skolen i klubben’ (forlagt undervisning) – og ’klubben i skolen’

Når klubben flytter ind på skolen - Ungemiljøet Fredericia (pdf)
Der er spisefrikvarter på Erritsø Fællesskole – afd. Bygaden. Det lange navn dækker over en udskolingsafdeling i Fredericia. At der er tale om elever fra 7.-9. klassetrin sætter sit præg på afviklingen af spisefrikvarteret. Der er gang i musikanlægget, snakken går, der bliver spillet pool, mikroovnen kører på højtryk, og pladsen er trang i det såkaldte ‘Ungemiljø’, som er blevet etableret i samarbejde med Fredericia Ungdomsskole.

Forlagt valgfagsundervisning – på gymnasiet - UKC Halsnæs (pdf)
Med udgangspunkt i ‘Den åbne skole’ udbyder Unge- og Kulturcenteret (UKC) valgfag til kommunens skoleelever på 6.-9. klassetrin, hvor undervisningen fysisk foregår på Frederiksværk Gymnasium og varetages af undervisere ansat til formålet.

Forlagt valgfagsundervisning og trivselsforløb i klubben - Ubberud/Korup (pdf)
Ubberud Fritidsklub og Korup Fritidsklub er to fritidsklubber under ungdomsskolen UngVest i Odense. Under overskriften ‘Trivsel og Fritidsperspektiv’ er de to klubbers personale gået sammen om et valgfagsforløb for at skabe større sammenhæng mellem fritid og skole – med særlig fokus på børnenes trivsel i samarbejde med Korup Skole.

Et uddannelsesparathedsprojekt som forlagt undervisning - Tårnby Ungdomsskole (pdf)
“Hvis du ikke er klar til at modtage undervisning, sætter stoffet sig heller ikke fast.” Sådan indleder en af Tårnby Ungdomsskoles pædagoger, Kenn, fortællingen om bagtankerne bag UP-projektet (uddannelsesparathedsprojekt), som blandt andet har til formål at styrke børn i 8. klasses motivation for skolen og gøre dem bevidste om deres muligheder for videre uddannelse efter folkeskolen.

Linjefag med afsæt i pædagogernes særlige kompetencer - Tempeltræet I (pdf)
Fritids- og ungdomsklubben Tempeltræet har et tæt samarbejde med Skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg. Med afsæt i pædagogernes særlige kompetencer tilbydes skolens elever linjefag i skoletiden, som Tempeltræets pædagoger har ansvaret for.

”Det her er ikke musikundervisning – vi leger musik” – Forlagt UUV - Ordrup Fritidscenter (pdf)
Halvdelen af den ene 6. klasse på Ordrup Skole har understøttende undervisning sammen med pædagogen Lars fra Ordrup Fritidscenter. Over en periode på et halvt skoleår samles de en gang om ugen i Ordrup Fritidscenters musiklokale, hvor de i fællesskab skal skrive en sang, indspille samtlige instrumenter og vokaler, indspille musikvideo, skrive pressemeddelelse – og i sidste ende er ambitionen at udgive musikken på iTunes.

Om at udnytte hinandens forskellige kompetencer, fx med en alternativklasse  - Basen (pdf)
“Vi bliver mere og mere ens, jo mere vi samarbejder”. Et ligeværdigt samarbejde med forståelse for hinandens faglige kompetencer.

Om at bruge klubbens ressourcer i skoledagen; forsøg med projektfag og linjefag - Gnisten (pdf)
En historie om en proaktiv klub i Hinnerup, der sammen med skolen organiser undervisning anderledes og udvikler nye fagkombinationer – til gavn for eleverne!

Forskellige faglige kompetencer supplerer hinanden - Lundegården (pdf)
En beretning om respekt for hinandens professionsfaglige kompetencer og en offensiv satsning fra klubben op til skolereformens start. På fritids- og ungdomsklubben Lundegården arbejder lærere og pædagoger tæt sammen om den understøttende undervisning og aktiviteter i børnenes frikvarterer.

Hvordan pædagogernes kompetencer kan komme i spil i skolen - Skovgården (pdf)
Når samarbejdet udspringer af god kemi og med tiden er blevet mere formaliseret.

At være tæt på eleverne hele dagen giver nye muligheder - Ungemiljø Fredericia (pdf)
”I gamle dage kendte vi 20 på en årgang, nu kender vi 150”. Når klubben flytter ind på skolen.


Samarbejde med foreningslivet

Når klubben fungerer som brobygger mellem skole og fritidsinteresser - Ungvest Odense (pdf)
I forbindelse med sundhedsugen på Højmeskolen i Odense blev projektet ‘Sund Gaming’ igangsat for 16 drenge, som gerne ville spille computerspil på et seriøst plan. I samarbejde mellem skolen, den lokale ungdomsklub, ungdomsskolen og FirmaIdræt Odense tog pædagogen Sebastian teten og udviklede et projekt med fokus på sociale relationer, koncentrationsevne, livsstilen som seriøs gamer og selvfølgelig med fokus på, at børnene blev dygtigere til computerspil.

Når klubben fungerer som brobygger mellem skole og erhvervsliv - Smilehullet (pdf)
På Lergravsparken Skole på Amager holdes der i uge 46 matematik-uge under temaet Arkitektur og design. På udskolingen samarbejder skolens udskolingslærere, pædagogen Anette fra fritidsklubben Smilehullet og et lokalt byggefirma om et projekt, der skal løbe over hele ugen.

All inclusive - Når skole, foreningsliv, inklusion og demokratisk dannelse går hånd i hånd - Nr. Felding (pdf)
I samarbejde med den lokale idrætsforening tilbyder SFO’en medlemmerne, at de som en del af aktivitetsprofilen i SFO’en hver mandag til torsdag kan deltage i fire-fem alderstilpassede idrætsaktiviteter.

| Senest opdateret 26-04-2016 |