Ret

Udover mere almindelige rettigheder som løn og pension har du ret til ytringsfrihed, aktindsigt, ligebehandling og beskyttelse mod vilkårsændringer.


Tema om ytringsfrihed. Her finder du viden om din ret til at ytre dig. Det er vigtigt, at pædagoger i kraft af deres erfaring og viden er med til at højne de faglige og politiske debatter på børne- og ungeområdet og det specialpædagogiske område og i det hele taget giver deres mening til kende.

Udgangspunktet er, at den, der er part i en sag, kan forlange at blive gjort bekendt med alle de dokumenter, der ligger i sagen. Dette gælder både under sagens behandling og efter sagens af slutning.

Princippet om ligebehandling på arbejdsmarkedet optræder i forskellige udgaver. Det er ofte et princip om ikke at diskriminere af bestemte grunde. Et altomfattende krav om ligebehandling ("alle skal altid behandles ens") er ikke gældende.

Arbejdsgiveren, som jo har ledelsesretten på institutionen, har visse muligheder for at ændre de ansatte pædagogers løn- og ansættelsesvilkår inden for overenskomstens rammer. Denne mulighed for omlægninger er dog begrænset af reglerne om vilkårsændringer, som er dannet af retspraksis.
| Senest opdateret 28-12-2015 |