Førtidspension

Med virkning fra den 1. januar 2013 blev reglerne om tilkendelse af førtidspension ændret. Som hovedregel er det nu en betingelse, at du har deltaget i ressourceforløb, før du kan tilkendes førtidspension. Dette gælder dog ikke, hvis din arbejdsevne er reduceret til det ubetydelige, herunder hvis du fx er udviklingshæmmet, lider af en alvorlig hjerneskade eller er terminalpatient.

Hvis du er under 40 år, kan kommunen visitere dig til et eller flere ressourceforløb, hvorimod du alene skal have deltaget i ét ressourceforløb, hvis du er fyldt 40 år.

Ud over deltagelse i ressourceforløb er det en betingelse for tilkendelse af førtidspension, at din arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen af din arbejdsevne har et sådant omfang, at du ikke vil være i stand til at forsørge dig selv via ustøttet eller støttet beskæftigelse dvs. ved beskæftigelse på almindelige vilkår, efter overenskomstens sociale kapitler, på særlige vilkår eller i fleksjob.

Det er en betingelse for tilkendelse af førtidspension, at det kan dokumenteres, at du ikke kan arbejde og forsørge dig selv gennem de forskellige støtteordninger.

Hvis du får tildelt førtidspension inden du bliver 62 år, og har forsikringer i PBU, skal du kontakte PBU på telefon 70112011. Hvis du i øvrigt opfylder betingelserne får du udbetalt 87.000 kr. i årlig invalidepension og 255.000 kr. skattefrit i invalidesum.
Log ind og læs nærmere om gældende betingelser på pbu.dk

Sagsbehandling
Hvis du henvender dig til din kommune om førtidspension, skal kommunen behandle din henvendelse i forhold til alle de muligheder, der er for at yde hjælp efter lovgivningen. Kommunen kan derfor først træffe afgørelse om, at din sag bliver behandlet efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret, at din arbejdsevne ikke kan forbedres ved, at du deltager i ressourceforløb, aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger. Før din sag kan blive behandlet efter reglerne om førtidspension, er det også en betingelse, at din sag har været forelagt for kommunens rehabiliteringsteam.

Behandlingen af en sag om førtidspension kan godt være langvarig, idet kravet til dokumentationen for, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, er omfattende.
Hvis du kun ønsker, at kommunen tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan du anmode kommunen herom. Din sag vil dernæst bliver forelagt for kommunens rehabiliteringsteam på det foreliggende dokumentationsgrundlag dvs., at der ikke bliver indhentet yderligere oplysninger i din sag. Når din sag har været behandlet i kommunens rehabiliteringsteam, træffer kommunen afgørelse om, at din sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Herefter træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til førtidspension.

Behandlingen af en sag om førtidspension på det foreliggende grundlag behøver ikke at være langvarig. Derimod er det vigtigt, at de nødvendige oplysninger allerede findes i din sag, idet der ikke bliver indhentet nye oplysninger. Hvis dokumentationsgrundlaget ikke er tilstrækkeligt, vil det ofte resultere i et afslag på førtidspension.

Når kommunen har truffet afgørelse om, at din sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, skal kommunen senest 3 måneder efter træffe afgørelse om din eventuelle berettigelse til førtidspension. Hvis kommunen ikke kan overholde 3-måneders fristen, skal du have en redegørelse for årsagen hertil samt besked om, hvornår du kan forvente, at din sag bliver afgjort.

Beregning af førtidspension
Førtidspension fra 2003 har to ydelsesniveauer – ét for enlige førtidspensionister og ét for samlevende/gifte. Formuen har ingen betydning for ydelsens størrelse, men indtægter ud over pensionen kan få indflydelse på størrelsen af pensionen. Også din ægtefælle eller samlevers indtægt indgår i opgørelsen af den samlede indtægt. Du skal herudover indbetale bidrag til ATP af din førtidspension.

Din førtidspension bliver indtægtsreguleret ud fra dine indkomstforhold, herunder f.eks. pension fra PBU eller P-76. I denne forbindelse bliver løbende ydelser fra Arbejdsskadeforsikringen betragtet som indkomst og indgår derfor i beregningen af din førtidspension. Du skal være opmærksom på, at der kan være mulighed for at få udbetalt en løbende ydelse som et engangsbeløb. Engangsbeløbet bliver i givet fald betragtet som formueoverførsel og indgår derfor ikke i modregningen i din førtidspension. Eventuelle renteindtægter vil dog blive medregnet som indtægt i beregningen af din førtidspension.

Du kan få foretaget en beregning af din førtidspension ved at henvende dig til din bopælskommune. Du kan også selv lave en vejledende beregning på Borger.dk.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan være berettiget til førtidspension, bør du kontakte din bopælskommune. Du kan også kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning.

Læs mere
| Senest opdateret 09-09-2016 |