Lov om delpension

Delpension kan være en mulighed for dem der ikke er berettiget til efterløn og har behov for at gå ned i tid som 60-årig.

Almindelige betingelser:
Lønmodtagere, der er født før den 1. januar 1959, kan få delpension, hvis de nedsætter deres arbejdstid. Delpensionen kan udbetales til personer i alderen 60 til 65 år.

Retten til delpension for lønmodtagere er betinget af:

1. at modtageren arbejder her i landet

2. at modtageren har fast bopæl her i landet

3. at der for modtageren inden for de sidste 20 år før overgang til delpension er indbetalt bidrag til ATP som beskæftiget, der svarer til mindst 10 års fuldt bidrag for en fuldtidsbeskæftiget

4. at modtageren inden for de sidste 24 måneder før overgangen til delpension har arbejdet svarende til gennemsnitlig 30 timer om ugen i 18 måneder, som lønmodtager her i landet

5. at modtageren på tilkendelsestidspunktet ikke har opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

6. at modtageren har fået foretaget en opgørelse over pensionsformuen

Ved overgang til delpension skal den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes med mindst 7 timer om ugen eller mindst 1/4 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i de sidste 9 måneder før overgangen til delpension.

Den nedsatte arbejdstid skal de første 6 måneder efter overgangen til delpension og årligt svare til en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 12 timer og højst 30 timer.

Beregning af delpension
Delpensionen beregnes og reguleres forholdsmæssigt ud fra et basisbeløb. Basisbeløbet svarer til 82 % af dagpengenes højeste belov efter lov om sygedagpenge.

Pensionsordninger kan medføre nedsættelse af basisbeløbet, selvom pensionsordningen endnu ikke er kommet til udbetaling.

Kontakt din bopælskommune for yderligere oplysninger om delpension og beregningen heraf. Du kan også selv logge dig ind på PBU.dk og helt eller delvist få udbetalt din alderspension.

| Senest opdateret 29-11-2013 |