Ansættelsesformer

Pædagoger ansættes stort set altid efter en overenskomst. Pædagoger, som er ansat før 1976 og fortsat er ansat, vil oftest være ansat efter reglementet af 1976.

Overenskomstansatte
Langt de fleste pædagoger i daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger er overenskomstansatte, hvor ansættelsen er underlagt kollektive aftaler mellem KL og BUPL. Men der er også mulighed for at indgå lokale aftaler, som supplerer de centrale aftaler.
Læs mere om overenskomstansættelse

Reglementsansatte
Reglementsansættelse er en særlig ansættelsesform, der minder noget om tjenestemandsansættelsen - især hvad angår de individuelle forpligtelser og rettigheder samt pensionsrettighederne. På en lang række områder følger de reglementsansatte de samme regler, som gælder for de overenskomstansatte. Det gælder aflønningsreglerne, arbejdstidsreglerne, feriereglerne (med enkelte afvigelser) mv. Også de lokale aftaler vil være ens for reglementsansatte og overenskomstansatte, med mindre der særskilt er aftalt noget andet, f.eks. om pension af lokale løntillæg.
Læs om reglementsansatte

Tjenestemænd

Tjenestemænd er ansat efter tjenestemandsvedtægten eller -loven. Blandt pædagoger findes ansættelsesformen blandt børnehaveklasseledere (hovedsageligt ansat før 1993), pædagoger i Københavns Kommune (ansat før 1995) og blandt tidligere amtsansatte socialpædagoger. I praksis bliver pædagoger ikke ansat som tjenestemænd.
Læs mere om tjenestemandsansatte

Åremålsansættelse

Der er i særlige tilfælde mulighed for, at en kommune kan besætte en stilling på åremål. Ansættelse på åremål forudsætter, at der mellem kommunen og BUPL's lokale fagforening indgås en aftale om bl.a. et særligt åremålstillæg, fratrædelsesgodtgørelse mv. Ansættelse på åremål er yderst sjældent.
Læs aftalen om åremålsansættelse

Ansættelse på individuelle vilkår
Pædagoger, der ikke ansættes i en af ansættelsesformerne nævnt ovenfor, ansættes på en individuel aftale med arbejdsgiveren. Pensionerede pædagoger - både P-76-pensionister og PBU-pensionister - der fortsat ønsker at arbejde, kan ikke ansættes efter overenskomsterne. Derfor skal der indgås en individuel ansættelsesaftale, hvis en pensioneret pædagog bliver (gen)ansat.

| Senest opdateret 30-10-2014 |