Godtgørelse ved afskedigelse

Funktionærlovens indeholder to §§ om fratrædelsesgodtgørelse. Dels § 2 a om godtgørelse efter lang tids ansættelse, dels § 2 b om godtgørelse ved usaglig opsigelse.

Bestemmelsen i § 2 a betyder, at pædagoger, der opsiges af arbejdsgiveren efter at have været ansat hos denne i mindst 12, eller 17 år, skal have en godtgørelse "oven i hatten". Godtgørelsen er på henholdsvis 1 og  3 måneders løn.

Der er tre vigtige betingelser i § 2 a: 

  • For det første skal funktionæren have været uafbrudt beskæftiget. Det betyder, at selv en kortvarig afbrydelse i ansættelsesforløbet medfører, at man mister retten til godtgørelsen.

  • For det andet skal man have været beskæftiget i "samme virksomhed". Særlig dette giver fortolkningsproblemer. Samme virksomhed vil for pædagoger ofte være den samme kommune. Man skal altså ud fra ansættelsesbreve eller lignende kunne se, at ens arbejdsgiver, selvom der har været skiftende arbejdspladser, har været den samme kommune. Ansættelse ved en selvejende institution og senere ansættelse i kommunen er ikke "ansættelse i samme virksomhed", men der kan i den enkelte kommune være aftalt særlige regler om ligestilling, eller der kan være en praksis, som alligevel skal anvendes i en sådan situation.

  • For det tredje er det en betingelse, at funktionæren opsiges og fratræder. Det betyder, at den funktionær, der fortsætter i den samme virksomhed i en ændret eller en anden stilling, ikke får ret til § 2 a-godtgørelse. I hvert fald ikke på det tidspunkt. Det har betydning, hvis man selv søger og får en anden stilling hos den samme arbejdsgiver. Og det har også betydning, hvis man fortsætter på et mindre timetal.

I det sidste tilfælde vil en senere § 2 a-godtgørelse blive beregnet i forhold til et mindre timetal, og altså en lavere løn.

Der er efter en lovændring januar 2015 med virkning fra 1. februar 2015 ikke knyttet nogen betingelser til at få udbetalt § 2 a-godtgørelse i forhold til forbliven på arbejdsmarkedet. Uanset hvilken type forsørgelser den afskedigede fratræder til, påvirkes retten til fratrædelsesgodtgørelse ikke heraf. Man kan gå direkte på enhver form for pension;  førtids- , arbejdsmarkeds- eller folkepension og bevare retten til udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse.

Funktionærlovens § 2 b indeholder regler om godtgørelse ved urimelig afskedigelse. BUPL's overenskomst har andre og bedre regler om godtgørelse ved usaglig opsigelse. Maksimum er det dobbelte af ens opsigelsesvarsel. Fratrædelsesgodtgørelse beskattes som almindelig indkomst, dog er de første 8.000 kroner skattefri, jf. ligningslovens § 7 u. Godtgørelse for usaglig afskedigelse efter funktionærlovens § 2 b beskattes efter samme regler. 

| Senest opdateret 05-04-2017 |