Udviklingsprojekt: Hvordan ser dagtilbuddet ud i et drengeperspektiv?

Det er vist at drenge - især fra et område med mange lave indkomster, lav uddannelse og lav social status kombineret med en stor andel af ikke-vestlige baggrund - har en stor risiko for at  blive ekskluderet. Derfor skal der udvikles pædagogiske metoder til at optimere inklusionen af netop denne gruppe.

Inklusionsperspektivet er klart: vi skal ændre pædagogik og indretning for at rumme drengene, hvis vi skal forebygge en stigende udskillelse af drengene gennem hele det pædagogiske system fra daginstitution til ungdomsuddannelser. Problematikken er, hvordan, til hvilket formål, på hvilke betingelser, på hvilket grundlag denne inklusion foregår i forhold til især drenge. 


Et andet tema, der tillige trænger sig på i den pædagogiske hverdag, er operationaliseringen af  den viden, pædagogerne får (teoretisk og fra diverse skemaer og specialister).

Formålet med projektet er at styrke den primære forebyggelsesindsats for 0-6 årige drenge generelt, men med et særligt fokus på den sekundære og tertiære forebyggelse for drenge med en særlig indsatsprofil. Eller sagt med andre ord: vi vil styrke drengenes muligheder for udvikle og gøre brug af deres kompetencer mest muligt gennem tilkobling og deltagelse i fællesskaber i daginstitutionen .

Målet med projektet er således helt konkret at udvikle nye inkluderende pædagogiske praksisformer i et drengeperspektiv. Hvilken pædagogik og indretning kan bedst rumme drengene?

Dette mål implicerer tre centrale dilemmaer i den praktiske virkelighed vi og mange andre daginstitutioner befinder sig i:

  • vi har meget viden, teori og mange vurderingsredskaber, eksempelvis fra deltagelse i inklusionsprojekt, udførelse af sprogvurdering, formulering af handleplaner etc. Men der er et stort behov for at kunne operationalisere denne viden til egentlig pædagogisk kompetence
  • vi har specialgrupper i vort samlede tilbud, eksempelvis for børn med autistiske præg eller særlige indlæringsproblematikker. Men der er et stort behov for at kunne udnytte og indrette aktiviteter og rammer så børnene får bedre muligheder for at øve tilkobling og deltagelse i  fællesskaber
  • vi er bevidste om nødvendigheden og fordelen ved at arbejde sammen i teams og i netværk, således at både vores faglige kompetencer og de daglige aktiviteter bliver mere effektive og virkningsfulde. Men der er et stort behov for at sætte disse arbejdsformer på tværs i scene som nye strukturer ift. den "gamle stueorganisering"

Projektansvarlig:
Jens E. Jørgensen, Børnehuset Nattergalen, Brøndby Strand 

Se rapport fra projektet

Projektet er støttet af BUPL's udviklingspulje. 

| Senest opdateret 25-11-2015 |