BUPL's holdning til afbureaukratisering

Det pædagogiske område har været vidne til en bureaukratisering, som er gået ud over alt fra kerneopgaven til arbejdsmiljøet. BUPL mener, at der  er behov for en afbureaukratiseringsproces.

Pædagogers og institutionslederes ønsker
BUPL udgav i 2009 pjecen "Mere tillid - mere kvalitet". Pjecen giver pædagogers og lederes bud på centrale punkter i en afbureaukratiseringsindsats.

Pædagoger og ledere peger på:

 • Forståelse for samfundets behov for dokumentation - bl.a. fordi dokumentation er et omdrejningspunkt i den pædagogiske professions udøvelse.
 • Tillid til pædagogers og lederes arbejde kan styrke kvaliteten - og minimere bureaukratiet.
 • Dokumentation skal være meningsfuld - og bruges til noget.
 • Mere fokus på pædagogik: Opgaver i institutioner, der ikke tjener noget pædagogisk formål minimeres eller fjernes helt.
 • Ny politisk handleplan: Stat og kommuner skal forpligtes til at analysere konsekvenser af nye tiltag for de professionelle faggruppers råderum.

Se vores liste over dokumentationsopgaver i kommunerne

Lovende signaler fra kommunerne
Kommunerne har efter længere tid givet deres bud på afbureaukratisering. Der er heldigvis meget stor overensstemmelse mellem pædagogernes og kommunernes forslag til afbureaukratisering af egne kommunale bestemmelser.

Herunder findes citater fra kommunernes bud på afbureaukratisering. BUPL, pædagoger og ledere er især enige i den tekst, vi her har sat med fed skrift.

Kommunernes bud på afbureaukratisering
"Resultaterne af en vellykket forenklingsproces kan indhøstes både i form bedre ressourceudnyttelse, mere tid til kerneopgaven og større trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne.

Projektet skal ses i sammenhæng med regeringens afbureaukratiseringsreform, hvor fokus er på såvel statslig som kommunal afbureaukratisering.

Endvidere indgik det i trepartsaftalen fra sommeren 2007, at kommunerne skal sætte fokus på intern forenkling.

Mange kommuner er allerede i gang. Men det er KL's vurdering, at der fortsat er potentialer for forenkling.

Alle kommuner bør kritisk gennemgå, hvor meget institutionerne er belastet som følge af dokumentation og administration, og finde ud af, hvordan der kan forenkles." (Fra forordet af Erik Fabrin).

"Et vist niveau af dokumentation er fx nødvendigt for at sikre, at kvaliteten af den kommunale service er i orden og for, at der med udgangspunkt i dokumentation kan ske en løbende læring i institutionerne. På flere områder er der endda nok behov for at dokumentere mere – og ikke mindst bedre i fremtiden.

Det er således ikke bureaukratiet, der skal afskaffes, men det unødvendige bureaukrati.

10 veje til forenkling:

 • Afvej den administrative byrde med gevinsten
 • Bedre balance mellem tilskyndelser og kontrol
 • Undgå overimplementering af statslig lovgivning
 • Sammentænk nationale krav med lokale behov
 • Find spildtid – og fjern den!
 • Gør oplevet bureaukrati meningsfuld
 • Sammentænk politikker
 • Genbrug oplysninger
 • Udnyt IT-potentialerne
 • Sats på let forståelige vejledninger, redskaber og standarder"

Se kommunernes bud på afbureaukratisering

Se BUPL's kommentarer til udvalgte afbureaukratiseringsforslag fra KL

Regeringen signalerer også mere tid til kerneopgaverne og mere frihed i opgaveløsningen
Regeringen har som led i afbureaukratiseringsreformen iværksat en scanning af dagtilbudsområdet, hvor en række kommunale forvaltninger, ledere og medarbejdere i institutionerne er blevet bedt om at udpege barrierer i de lovgivningsmæssige rammer og give deres bud på mulige forenklinger.

Dette arbejde er resulteret i et katalog, som nu er udgangspunktet for Social- og Indenrigsministeriets arbejde med en handlingsplan for afbureaukratisering af området. Handlingsplanen forventes medio 2009.

De fleste forslag i kataloget handler om forenkling af den kommunale administration og myndighedsopgaver, f.eks. beregning af tilskud til privatinstitutioner, muligheden for at skabe stordriftsfordele i indkøb m.v.

Der er tre forslag, som direkte vedrører pædagogernes tidsforbrug og arbejdsopgaver - og som BUPL gerne ser at der arbejdes videre med:

 • Bedre koordinering af de eksisterende lovbundne værktøjer; Pædagogiske læreplaner, Børnemiljøvurdering, den Sammenhængende Børnepolitik, APV m.v. og større tidsmæssig fleksibilitet i forhold til værktøjerne.
 • Et samlet koncept omkring kvalitetsarbejdet med bedre mulighed for systematisk feed-back til institutionerne i forhold til arbejdet med læreplaner m.v.
 • Fokus på sprogudvikling og sprogstøtte frem for sprogscreening af alle børn.

Se Indenrigs- og Socialministeriets bruttokatalog over forenklingsforslag på dagtilbudsområdet

Se BUPL's uddybende kommentarer til forslagene i bruttokataloget

Tid
Finansministeriet har også fået gennemført en tidsundersøgelse med fokus på pædagogernes tidsforbrug bl.a. i forhold til de lovbundne opgaver.

Undersøgelsen peger på at pædagogerne bruger 1/3 del af tiden på det der kaldes ' indirekte brugerrettede opgaver' - dvs. på dokumentationsopgaver, læreplaner, forældresamtaler m.v.

Dette resultat stemmer overens med både tidligere forskningsmæssige undersøgelser og hvad BUPL hidtil har anset for en realistisk vurdering af tidsforbruget.

Tidsundersøgelsen må forventes at skulle finde anvendelse i forbindelse med en vurdering af, hvor meget tid der kan spares, hvis en række regler afskaffes eller forenkles.

Det der er afgørende vigtigt, er at ressourcerne og tiden får lov at blive på institutionerne
Hvis regeringen strammer grebet om kommunernes økonomi med henvisning til de mulige besparelser i en afbureaukratisering, så forfejles hele den grundlæggende idé om mere tid til kerneopgaven. Og pædagogers og leders motivation for at pege på forenklinger og nye måder at gøre tingene på tabes på gulvet.

Se Finansministeriets tidsundersøgelse, april 2009

| Senest opdateret 03-12-2013 |