Trivselsudspil


Trivsel for alle børn og unge også under covid-19. Fire forslag, der bidrager til et godt børneliv både under og efter corona-krisen.


Opdateret d. 19. maj 2020

Børnene har kun én barndom, og ungdommen genudsendes ikke for de unge. Alt for mange børn og unge har på få måneder allerede oplevet isolation, socialt afsavn og mistrivsel.

Som samfund kan vi ikke bare se til, mens regningen bliver dyrere og dyrere. Vi skal gribe ind NU med tiltag, der både på kort sigt og på lidt længere sigt kan skabe trivsel og give håb til alle børn og unge. Dette årti skal fortsat være børnenes årti.

Trivselspakke til de ældste børn og unge

Tegn på mistrivsel er eskaleret med COVID-19. Gruppen af børn og unge i udsathed er blevet bredere. Der er behov for fysiske fællesskaber, hvor man kan møde sine kammerater og opleve pædagogisk støtte og nærvær.

En trivselspakke bør indeholde:

 • Gratis fritidsinstitutioner (SFO og klub) for alle under COVID-19 og i genåbningsperioden.
 • Genåbning af klubber og væresteder, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Evt. udendørs og virtuelt.
 • Pulje til flere lærer-pædagog timer for 6.-10. klasse med fokus på socialt efterslæb efter corona.
 • Brug SFO- og klubpædagoger til opsøgende kontakt til børn og unge med skolevægring/virtuelt fravær. Tæt koordinering mellem skole-, SFO- og klubledere sikrer, at ingen bliver overset.
Pulje til opsøgende arbejde

Sårbare og udsatte børn og unge er i særlig risiko for at ende i mistrivsel og dårlige miljøer, fordi de mister tilknytningen til deres fællesskaber. De sociale konsekvenser, fx rekruttering til bander, er farligere for disse børn og unge end COVID-19.

Derfor bør følgende opprioriteres:

 • Opsøgende indsats i både dag- og aftentimerne, fx flere gadeplansarbejdere.
 • SFO-/fritidshjemsplads til sårbare børn udenom de almindelige indmeldelsesregler.
 • Opsøgende kontakt til udsatte forældre, hvis børn ikke kommer i daginstitution under COVID-19. Fx pædagoger eller socialrådgivere med kendskab til familien.
Kompetent personale i daginstitutionerne

Kapacitets- og bemandingsudfordringer truer med at udvande pædagogandelen, som i forvejen er nede på 58%. De pædagogiske og sundhedsmæssige udfordringer kalder på høj faglighed.

Derfor foreslår vi:

 • 1-uges introforløb til alle nyansatte ufaglærte i daginstitutioner, fulgt op af kollegial supervision.
 • Krav om, at grupper med sårbare eller udsatte børn bemandes af pædagoger.
 • Pulje til genopretning af pædagogandelen. Alle fastansatte medhjælpere/PAU tilbydes meritpædagog.
National plan for rekruttering af pædagoger

Der bør uddannes og ansættes flere pædagoger. En national plan skal hjælpe kommuner og professionshøjskoler med at imødekomme den stigende efterspørgsel.

Derfor foreslår vi:

 • Opsøgende indsats for at få ledige pædagoger i job. Pt. er der cirka 2000 ledige pædagoger.
 • Sænk adgangskravet til 2 års erfaring på meritpædagoguddannelsen, og kompensér institutionerne for udgifter ved at have medhjælpere afsted på uddannelse.
 • Giv mulighed for at gå fra deltid til fuld tid (potentiale på 3000 fuldtidsstillinger). Kommunerne må ikke være tilbageholdende med at opnormere pga. økonomien.

Dette indhold i pdf-format
Trivsel for alle børn og unge (pdf)