Den pædagogiske læreplan i dagtilbud


Her finder du BUPL’s holdning til den pædagogiske læreplan i dagtilbud.


Opdateret d. 03. december 2019

Den 1. juli 2018 trådte den nye pædagogisk læreplan i kraft i alle dagtilbud omfattet af dagtilbudsloven, det vil sige også selvejende og private institutioner og dagpleje.

Med loven indføres også et krav om, at fritidshjem og SFO’er, der modtager børn i forårsmånederne op til skolestart i børnehaveklassen, skal arbejde efter en læreplan – enten børnehavens i dagtilbudsloven eller børnehaveklassens i folkeskoleloven.

BUPL anbefaler, at der arbejdes efter dagtilbudslovens pædagogiske læreplan, som er målrettet aldersgruppen.

Undervisningsministeriet har udgivet en publikationen, hvor du kan læse alt, hvad du skal vide for at komme rigtigt fra start.
Find publikationen ‘Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold’

Ministeriet publicerer løbende inspirationsmaterialer om, hvordan I kan arbejde med de nye elementer i den pædagogiske læreplan, som fx et nyt pædagogisk grundlag, nye overordnede mål for de reviderede 6 læreplanstemaer og en god evalueringskultur.
Find alle de officielle materialer på EMU Dagtilbuds hjemmeside

BUPL mener, at den pædagogiske læreplan vil styrke kvaliteten i alle dagtilbud, fordi den:

 • er et nødvendigt skridt væk fra førskoletænkning – det fælles pædagogiske grundlag tydeliggør en bredere læringsforståelse
 • styrker børneperspektivet og børns ret til leg og medbestemmelse – i samklang med FN’s Børnekonvention
 • lægger afstand til måling af børns kompetencer
 • retter blikket mod de pædagogiske miljøer, der skal skabe rammen for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • styrker fokus på den evalueringskultur, der skal sikre faglig udvikling og kvalitet i et børneperspektiv
 • sætter pædagogers og lederes faglige dømmekraft i centrum
 • gør op med konceptualisering af pædagogikken

BUPL mener samtidig, at den pædagogiske læreplan:

 • er underfinansieret
 • kræver lokalaftaler om tid til planlægning og evaluering
 • kræver minimumsnormering og pædagogandel på minimum 80%
 • forudsætter pædagogfaglig ledelse tæt på
 • kræver reel kompetenceudvikling på diplomniveau kombineret med aktions- og besøgslæring for alle pædagoger

Opgør med koncepter og dokumentationskrav
“Kommunalbestyrelsen må derfor som udgangspunkt ikke pålægge dagtilbuddene yderligere dokumentationskrav, registreringer, koncepter, styringsmål og individuelle mål eller målinger for børn eller lignende i relation til den pædagogiske opgave, der ikke er i overensstemmelse med den pædagogiske læreplan, og som frem for alt medfører unødigt bureaukrati, som tager tid fra det pædagogiske personales arbejde med børnene. Dokumentationskrav, registreringer, koncepter, styringsmål eller lignende i relation til det pædagogiske arbejde, der rækker ud over den pædagogiske læreplan, er som udgangspunkt ikke i overensstemmelse med den pædagogiske læreplan.” (Kilde: Børne- og Socialministeriets hovedpublikation om den styrkede pædagogiske læreplan)


Læs mere om den pædagogiske læreplan og ny dagtilbudslov: