Normeringer og politik i BUPL Sydøst


BUPL arbejder for at sikre tilstrækkelige normeringer, høj pædagogisk kvalitet og et godt arbejdsmiljø med plads til faglig udvikling. Det sker gennem dialog med politikere og forvaltning, ved samarbejde med forældre og forældreorganisationer, andre faglige organisationer og ved at bidrage til debat og viden om de pædagogiske område via presse og sociale medier.


Opdateret d. 15. oktober 2021

 

Sager om normeringer og pædagogisk kvalitet i kommunerne

 

RINGSTED ÆNDRET RESSOURCETILDELING TIL DAGTILBUD

Læs BUPL’s bemærkninger til Ringsteds forslag om ændret ressourcetildeling til dagtilbud og børn i udsatte positioner her

RINGSTED  |  BESPARELSER PÅ BUDGET 20

Byrådet i Ringsted har sendt forslag til besparelser på kommunens budget 2020 på børneområdet i høring. Forvaltningen har udarbejdet fire spareforslag på daginstitutionsområdet. Tre af forslagene vil have indflydelse på normeringen og øge antallet af børn pr. pædagog betydeligt. Gennemføres alle forslag nedlægger man 28 pædagogstillinger, hvilket svarer til, at hvert dagtilbud nednormeres med mere end én pædagog.

Høringssvar til Ringsteds budget for 2020


FAXE  |  NY LEDELSESSTRUKTUR PÅ DAGINSTITUTIONERNE

Faxe Kommune vil ændrer ledelsesstrukturen på daginstitutionerne. Forvaltningen har fremlag fire forskellige løsninger. Samtlige indebærer ansættelse af en daglig pædagogisk leder på fuld tid på hver af kommunens ni daginstitutioner.

BUPL er tilfreds med, at man med forslaget imødekommer fagforeningens ønske om, at dag- lige pædagogiske ledere ansættes på fuld tid. Men vi tager afstand fra den del af forslaget, som vil finansiere den nye struktur med dårligere normeringer. BUPL har sendt høringssvar til sagen.

Læs BUPL’s høringssvar her


FAXE  |  BESPARELSER PÅ BUDGET 2020

Faxe Kommune har sat tal på mulige besparelser på næste års budget.

På daginstitutionsområdet lægges der op til normeringsforringelser, svarende til ca. ni pædagoger på fuld tid. Samtidig foreslår forvaltningen i en anden sag at finansiere en ny struktur på ledelsesområdet via personalereduktioner på op til 12 pædagoger. Samlet set betyder det, at ressourcerne, som man tilførte børnehaver og vuggestuer sidste efterår, så godt som fjernes igen.

På SFO’erne lægger forvaltningen op til, at SFO-forældrene skal betale mere, mens deres børn får mindre. Sidste år fjernede man flere end 2 mio. kr. fra SFO-normeringerne og konverterede dem til aktivitetsmidler. Nu fjernes pengene helt fra SFO’erne, samtidig med, at man lægger op til øget forældrebetaling.

Endelig lægger kommunen med projektet “Børn i fællesskabet” op til øget inklusion og hjemtagelse af børn med særlige behov. BUPL er blandt andet bekymret for om projektet/effektiviserings forslaget fører til inklusion af børn i almen-SFO’er uden ekstra støtte og en generel svækkelse af indsatsen for børn med særlige behov.

BUPL’s overordnede vurdering af forvaltningens udspil er, at det samlet set svækker normering og kvalitet på daginstitutions og SFO’området. BUPL har sendt høringssvar, hvor vi pointerer, at vi ikke på det foreliggende grundlag kan anbefale besparelserne.

Læs BUPL’s høringssvar her

Læs også: Replik til borgmester om normeringer


STEVNS  |  BESPARELSER PÅ BUDGET 2020

Stevns Kommune varsler betydelige besparelser på næste års budget. Nedskæringerne vil både ramme daginstitutioner og fritidsområdet.

I det nye såkaldte balancekatalog foreslår kommunen blandt andet at reducere i normeringerne i børnehaver og vuggestuer med 1 procent og flytte børn fra børnehave til SFO allerede i marts måned. Forslagene er tæt på reelt at tilbagerulle de normeringsforbedringer, som byrådet besluttede i 2917. Desuden er der forslag om at reducere andelen af uddannede pædagoger i dagtilbuddene og ændre områdestrukturen, så kommunen fremover skal bestå af kun to områder med hver deres områdeleder.

På fritidsområdet foreslår forvaltningen, at man helt afskaffer SFO2’erne. Men hvilket tilbud, man i stedet vil have til de større børn, fremgår ikke.

BUPL har sendt høringssvar til kommunen, hvor vi advarer mod forringelser i normeringer, pædagogandel og i børnenes fritidstilbud.

Læs høringssvaret


RINGSTED  |  BESPARELSER PÅ BUDGET 2020

Byrådet i Ringsted har sendt forslag til besparelser på kommunens budget 2020 på børneområdet i høring.

Forvaltningens har udarbejdet fire spareforslag på daginstitutionsområdet. Tre af forslagene vil have indflydelse på normeringen og øge antallet af børn pr. pædagog betydeligt. Gennemføres alle forslag nedlægger man 29 pædagogstillinger, hvilket svarer til, at hvert dagtilbud nednormeres med mere end én pædagog. De tre forslag er:

 • Tid til ledelse i institutionerne 1,5 mio. kr. (ekskl. forældrebetaling)
 • Normering 3 mio. kr. (ekskl. forældrebetaling)
 • Op til 15 lukkedage. 3,9 mio. kr. (ekskl. forældrebetaling)

Desuden er der forslag om, at spireforløbet (brobygning mellem dagtilbud og skole) bortfalder.

Læs BUPL’s høringssvar her


GULDBORGSUND  |  BESPARELSER PGA. OVERFORBRUG PÅ FAMILIEOMRÅDET 

Udgifterne til børneanbringelser og sociale sager på familieområdet i Guldborgsund er løbet løbsk. Således blev der i november 2018 anbragt fire gange flere børn uden for hjemmet end normalt. Regningen lyder på 14 mio. kr., som forvaltningen vil finde ved blandt andet omfattende nedskæringer på normeringer og serviceforringelser i daginstitutionerne. Samtidig har forvaltningen opgjort andre besparelseskrav til ca. 18 mio. kr. Penge som skal findes i blandt andet skolernes og daginstitutionernes budgetter.

Udvalget har fundet nogle af besparelserne. For dagtilbudsområdet omtrent det samme beløb, som børnehaver og vuggestuer havde fået ekstra i forbindelse med kommunens budget for 2019. Tilbage står ca. 14 mio. kr., som udvalget ikke har taget stilling til. Sagen har også være i byrådet. Heller ikke her har man fundet en løsning.

BUPL har overfor politikerne argumenteret for, at yderligere nedskæringer på daginstitutionerne vil sætte sig markante spor i det forebyggende arbejde. Og dermed fører til endnu flere dyre sager på familieområdet i fremtiden. Det er derfor perspektivløst at sende regningen for børneanbringelser videre til daginstitutionerne. Pengene til så alvorlige og omkostningstunge sager må findes i kommunekassen.

BUPL’s debatindlæg om sagen


FAXE  |  HØRINGSSVAR TIL FAXE KOMMUNE VEDRØRENDE TILDELINGSMODELLEN FOR SPECIALSKOLERNE.

BUPL Sydøst har sendt høringssvar til Faxe kommune, hvor det blandt andet kommenteres, at der er sket besparelser på ca. 10%. Dette for at opprioritere fagundervisningen, men det sker på bekostning af SFO og pædagogfagligheden. BUPL Sydøst mener, at Faxe kommune går på kompromis med personalets arbejdsmiljø og børnenes sikkerhed.

Høringssvar til Faxe Kommune om tildelingsmodel for specialskolerne (2020)

 

FAXE  |  HØRINGSSVAR TIL FAXE KOMMUNE VEDRØRENDE BUDGET 2021

BUPL har sendt høringssvar til Faxe kommune, hvor det bl.a. kommenteres, at der er stillet forslag om normeringsforringelser på dagtilbudsområdet på knap 5 mill. kroner.

Se høringssvaret her.

Høringssvar om Faxe Kommunes budget 2021

 

FAXE  |   FORSLAG TIL TILDELINGSMODEL SPECIALSKOLER i FAXE KOMMUNE

Indstillingen fra Faxe kommune indebærer besparelser på mellem 2 og 4 mio. kroner alt efter hvilken model man vælger. BUPL Sydøst mener, at det bør fremgå klart og tydeligt at det vil medføre besparelser og kvalitetsforringelser for specialskolerne.

BUPL’s Høringssvar vedr. budget tildelingsmodel Specialskolerne Faxe Kommune (2020)

 

FAXE   |  NY TILDELINGSMODEL PÅ SFO’ERNE

I Faxe Kommune skal politikerne tage stilling til en ny måde at tildele penge til SFO’erne på. Der er fremsat flere forslag. og BUPL har sendt høringssvar til kommunen. Her lægger vi blandt andet vægt på, at normeringen i SFO’erne prioriteres og opfordrer politikerne til at stå fast på, at skolerne skal overholde de krav til normeringer og andelen af pædagoguddannede medarbejdere, som fremgår af den nye tildelingsmodel. Vi påpeger desuden, at der skal flere ressourcer til pædagogiske ledelse på SFO’erne.

BUPL’s høringssvar til Faxe om ny tildelingsmodel på SFO’erne


FAXE   |  NY TILDELINGSMODEL PÅ DAGTILBUD

Politikerne i Faxe Kommune skal tage stilling til en ny tildelingsmodel for daginstitutionerne. Vedtages forslaget, bliver der sat punktum for sagen om de manglende 9 mio. kr. Penge, der trods politiske beslutninger, aldrig landende ude hos børnene og pædagogerne. I BUPL glæder vi os over, at politikerne nu vil garantere, at normeringerne overholdes, og at mindst 60 procent af medarbejderne skal være uddannede pædagoger. BUPL’s høringssvar til sagen finder du her:

BUPL’s høringssvar til Faxe om ny tildelingsmodel på dagtilbud


FAXE  |  TILDELING

Faxe Kommune tildeler ikke institutionerne tilstrækkeligt med penge til, at de kan leve op til de politiske beslutninger om en normeringer på 11,11 børn pr. voksen i børnehaverne. I alt mangler der flere 9 mio. kr. for at regnestykket går op.

BUPL har i valgkampen op til kommunevalget bragt sagen på dagsordenen og problemet er blevet ivrigt debatteret af politikere. Problemstillingen indgår også i de spørgsmål, som det nye byråd vil tage op i det kommende år.

BUPL følger sagen og er i dialog med politikerne med henblik på at få tilført flere ressourcer til børnehaver og vuggestuer.

Kommunen har (vinter 2018) fået udarbejdet en rapport, som blandt andet kommer ind omkring tildelingsproblematikken. BUPL har analyseret rapporten og kommet frem til, at den cementere vores påstand om, at der mangler 9 mio. kr. Faktisk siger rapporten, at der muligvis mangler en del mere. BUPL følget op på sagen

Med vedtagelsen af budgettet for 2019 har byrådet tilført ressourcer til daginstitutionsområdet. Det forventes, at der kan foretages ansættelser i løbet af året første måneder med henblik på at genoprette normeringerne.


BUDGET 2018

Resultat: Daginstitutionerne tilføres 2,1 mio. kr., hvor behovet er størst.

Faxe Kommune har besluttet en normering på 11,11 i børnehaverne, men tildeler ikke penge nok til, at institutionerne kan indfri beslutningen. Samtidig viser BUPL’s alenetidsundersøgelser, at rekordmange pædagoger i kommunen oplever, at stå alene med en større børnegruppe.

Høringssvar til budget 2018


DELTIDSPLADSER I DAGINSTITUTIONERNE

BUPL Sydøst har indsendt bemærkninger til Guldborgsund kommunes forslag til etablering af deltidspladser. Læs her:

Høringssvar til Guldborgsund kommune vedrørende deltidspladser (2020)

 

BUDGET 2018

Resultat: Ingen ændringer

Ingen ændringer på børneområdet. Bag forlig står: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti. Et ændringsforslag til budgettet ville have tilført 5 mio. kr. til daginstitutionerne. Men Guldborgsundlisten, Enhedslisten, De Konservative og SF fik ikke forslaget igennem.

 


KØGE | SAMLET SFO- og KLUBTILBUD

Køge kommune har sendt forslag til ændring af SFO/klubtilbud i høring. BUPL Sydøst har bemærkninger til forslaget, som medfører forhøjelser af takster. Ligeledes har BUPL Sydøst bemærkninger til den pædagogiske tilrettelæggelse ved en sammenlægning af SFO og klubtilbud. Endvidere mener BUPL Sydøst, at timingen for beslutningen er helt forkert, set i lyset af, at der har været en stigning i antal udmeldelser under Coronakrisen, og denne ændring vurderes at medføre yderligere udmeldelser.

Se BUPL Sydøsts høringssvar herunder.

Høringssvar vedrørende samlet SFO- og Klubtilbud Køge kommune (2021)

 

KØGE  |  GODE SKOLER

Køge kommune ønsker at forbedre børns evner til at indgå i læringsfællesskaber, hvor man lægger vægt på kultur og dannelse. BUPL Sydøst mener, at børn ikke kun skal ses som elever, men i et helhedsperspektiv. Trivsel, leg og relation skal betones tydeligt.

 BUPLs Høringssvar Vedr. Gode Skoler Køges Fremtid (2020)

 

KØGE   |  BUDGET 2019

Køge Kommune lægger op til omfattende besparelser på kommunens budget for 2019. Blandt andet på normeringer i daginstitutioner og SFO’er. Desuden foreslås de pædagogiske udviklingsvejledere nedlagt. BUPL har sendt høringssvar til de kommunale politikere.

BUPL’s høringssvar til Køges budget for 2019


KØGE   |  GENÅBNING AF BUDGET 2018 OG BESPARELSER

Køge Kommune har svært ved at styre sin budgetter og det er gået galt på flere områder. Blandt andet specialundervisningen og anbringelsesområdet bruger for mange penge. Det skal nu i følge forslag fra forvaltningen gå ud for dagtilbud og skoler. Herunder SFO’er. Dagtilbud er blevet præsenteret for en besparelser, der lukker al efteruddannelse ned indtil nytår. Samtidig foreslår forvaltningen, at man lukker den selvejende institutioner Sct. Georgsgården. På skoleområdet foreslår man omfattende reduktioner i SFO-personalet. 11 stillinger svarende til 5 procent af normeringen er i fare. BUPL fraråder nedskæringerne og har sendt høringssvar til de politiske udvalg. OPDATERING: En begrænset del af besparelserne på SFO-området blev gennemført. De øvrige forslag foreløbig ikke.

Høringssvar for dagtilbud

Høringssvar for skoler og SFO’er


BUDGET 18

Resultat: Daginstitutionsområdet 3,5 mio. kr. til mere personale i daginstitutioner.

BUPL havde på baggrund af sidste års budget, hvor der blev skåret ned på de pædagogiske udviklingsvejledere og en undersøgelse, der viser, at at pædagogerne i daginstitutionerne har et lønefterslæb på årligt 3 mio. kr. arbejdet for en anseelig ressourcetilførsel til området.

Høringssvar til Køges budget 2018

 


 

FÆLLES FORSTÅELSE VEDRØRENDE PÆDAGOGERNES ARBEJDSTID I SKOLEN

BUPL Sydøst har lavet et aftalepapir med Lolland kommune om pædagogernes arbejdstid i skolen. Se her.

Fælles forståelse vedrørende pædagogernes arbejdstid i skolen

LUKKEUGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BUPL Sydøst har sendt et høringssvar til Lolland kommune omkring lukkeuger. Se nærmere her:

Høringssvar til Lolland kommune vedrørende lukkeuger på dagtilbudsområdet (2020)

Resultat: Dagtilbuddene tilføres1 mio. kr.

Kommunen er i alvorlige økonomisk problemer og der var lagt op til massive besparelser. Tilførelsen er øremærket specialpædagogisk bistand til 0 til 6-årsområdet.

BUPL har ikke udfærdiget høringssvar til Lollands budget for 2018.RINGSTED | BUPL Sydøst’s bemærkninger til forslag til skolepolitiske mål

BUPL Sydøst har sendt høringssvar til Ringsted kommune vedr. de skolepolitiske mål, hvor det bl.a. foreslås, at der tilføjes et 5. mål, nemlig børn og unges fritidstilbud i  Ringsted kommune. Bl.a. mål for SFO’erne og mål for samarbejdet og sammenhæng mellem undervisning og fritid.

BUPL’s bemærkninger til forslag til skolepolitiske mål (2021)

RINGSTED |  BUDGET 2021 børneområdet

Herunder BUPL Sydøst’s høringssvar vedr. besparelser på børneområdet.

I Ringsted kommune vedtog man i 2016 en SFO-strategi. Budgetplanerne for 2021 harrnonerer ikke med en nedskæring af personalet i SFO’erne, som medfører mindre tid til børnene og medfører en øget forældrebetaling.

Høringssvar til Budget 2021 (2020)

 

RINGSTED ÆNDRET RESSOURCETILDELING TIL DAGTILBUD

Læs BUPL’s bemærkninger til Ringsteds forslag om ændret ressourcetildeling til dagtilbud og børn i udsatte positioner her

RINGSTED  |  BESPARELSER PÅ BUDGET 20

Byrådet i Ringsted har sendt forslag til besparelser på kommunens budget 2020 på børneområdet i høring. Forvaltningen har udarbejdet fire spareforslag på daginstitutionsområdet. Tre af forslagene vil have indflydelse på normeringen og øge antallet af børn pr. pædagog betydeligt. Gennemføres alle forslag nedlægger man 28 pædagogstillinger, hvilket svarer til, at hvert dagtilbud nednormeres med mere end én pædagog.

Høringssvar til Ringsteds budget for 2020

 

RINGSTED UDMØNTNING AF MINIMUMSNORMERINGER

Her er BUPL’s bemærkninger til Ringsted kommunes forslag om udmøntning af minimumsnormeringerne.

Høringssvar til Ringsted kommune vedr. udmøntning af minimumsnormeringer (2020)

RINGSTED   |  LEDELSESTILDELING   |  APRIL 2018

Ringsted Kommune har fremsat forslag til ny tildelingsmodel for ledelse på daginstitutionerne. Der er ikke tale om besparelser, men om en omlægning. Forslaget indebærer en mere overskuelig og gennemsigtig tildelingsmodel end det system, som hidtil har været anvendt. Den nye model bygger på et grundbeløb til ledelse til hver institutioner plus et beløb afhængigt af børnetal. BUPL har sendt høringssvar, hvor vi gør opmærksom på følgende:

 • Det skal sikres at hver institutionsleder er leder på fuld tid. Også i små institutioner.
 • Det skal sikres, at normeringen ikke reduceres som følge af ledelsestildelingen.
 • Det skal sikres at modellen håndterer udsving i børnetallet på en hensigtsmæssig måde
 • Det skal overvejes om modellen er for simpel i forhold til de arbejdsopgaver, ledere løser.

Høringssvar


ØGET FAGLIG PROGRESSION

Kommunen foreslår, at man opprioriterer ressourcerne på daginstitutioner og skoler. Målet er, at sikre flere medarbejdere i tæt på børnene, bedre resultater i skolen og fastholde tilbud i landområderne. Projektet medfører samlet set ikke besparelser på det pædagogiske område og skolerne. Som projektet udvikler sig, viser det sig dog, at det vil føre til besparelser på SFO’erne. Penge som skal bruges til at lappe huller i skolernes økonomi. Samtidig bliver det klart, at en række forslag går stik imod målsætningerne om flere medarbejdere tæt på børnene. Efter en proces, der løber i næsten et år beslutter børneudvalget og byrådet at droppe planerne.

Høringssvar vedr.øget faglig progression (2017)


BUDGET 18

Ingen ændringer på hverken daginstitutionsområdet. 2. mio. kr. mere til skolerne, men ikke specifikt til det pædagogiske område.

Høringssvar til budget 2018


OMRÅDELEDELSE

Kommunen har i flere omgang fremsat forslag om indførelse af områdeledelse. Ingen forslag vedtaget. BUPL har ikke bakket forslagene op, da de reelt ville have ført til udhuling af normeringer og kvalitet på området.

Høringssvar vedr. områdeledelse (2017)


MÅL FOR NÆSTVED KOMMUNE 20-25

BUPL Sydøst mener, at målgruppen i børnepolitikken bør defineres tydeligt for at sikre en bedre forståelse. Der bør laves en systematisk beskrivelse af sammenhængen mellem forvaltninger, institutioner og det tværgående samarbejde. Man kan med fordel inddrage den ny dagtilbudslov.

Høringssvar til Næstved 20-25 mål (2020)

BUDGET 18

Resultat: 2 mio. kr. tilførsel til daginstitutionerne

Forligsparterne siger, de har tilført 5 mio. kr., men beløbet skal fratrækkes en effektivisering på 1 pct., hvilket svarer til anslået 3 mio. kr. Tilbage er ca. 2 mio. kr. Næstved Kommune har i de seneste 4 år sparet ca. 15 mio. kr. på daginstitutionerne. Primært normeringen.

Høringssvar til Næstveds budget for 2018

 


STEVNS HØRINGSSVAR VEDRØRENDE LEDELSESSTRUKTUR PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Høringssvar ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet (2021)

 

STEVNS | PROFESSIONSAFTALE FOR PÆDAGOGER I SKOLEVÆSNET 2020

BUPL Sydøst og Stevns Kommunes aftale indgået 30. november 2020.

Professionsaftale Stevns Kommune (2020)

 

STEVNS | PROFESSIONSAFTALE FOR PÆDAGOGER I SKOLEVÆSNET 2020

Stevns kommune og BUPL Sydøst har indgået en professionsaftale for skoleområdet.

Læs nærmere her.

Professionsaftale for pædagoger (2020)

 

STEVNS   |  BUDGET 2019

Stevns Kommune lægger i budgetforslaget for 2019 op til besparelser på både daginstitutioner, SFO’er og pædagoger i skolen. I efteråret tilførte byrådet 2 procent til bedre normeringer i dagtilbud og øgede andelen af uddannet personale. Men med udkastet til budgettet for næste år, vil man nu begynde at rulle forbedringerne tilbage igen. Både normeringer og servicen overfor forældrene står for skud og besparelserne rammer både daginstitutioner og SFO’er. Sagen har netop været i høring og BUPL fraråder de foreslåede nedskæringer. BUPL har tidligere vist, hvordan normeringer og pædagogandel i Stevns Kommune halter og alenearbejde blandt pædagogerne florerer.

Høringssvar


STEVNS  |  SPECIALUNDERVISNING

Stevns Kommune vil omlægge visiteringsbestemmelserne på specialundervisningen. Vi undersøger om sagen har konsekvenser for pædagogernes arbejdsforhold, den pædagogiske kvalitet og børnene.

Høringssvar

Status: Vi har sendt høringssvar. Sagen blev behandlet i børneudvalget den 6. februar 2018. Børneudvalget har efterfølgende besluttet at droppe det konkret fremsatte forslag. Det betyder ikke, at der ikke kommer en ny tildelingsmodel. Den nye model dog have et andet udgangspunkt. Vi følger fortsat sagen.


BUDGET 18

Resultat: Øget tildeling til daginstitutionerne på 2 pct. og øget pædagogandel fra 60 til 65 pct.

Høringssvar til Stevns budget 2018

 


VORDINGBORG  |  FREMTIDENS PEJLEMÆRKER FOR ET BÆREDYGTIGT SKOLEVÆSEN I UDVIKLING

BUPL Sydøst har sendt høringssvar til Vordingborg kommune vedrørende Fremtidens pejlemærker for et bæredygtigt skolevæsen i udvikling.

Ifølge fremlagte notat, som omhandler elevernes karaktergennemsnit, som ligger moderat til væsentligt under landsgennemsnittet, eleverne præsterer dårligere end deres kammerater i andre af landets skoler, trivselsmålingerne peger i den gale retning, har BUPL Sydøst følgende bemærkninger: Der mangler strategisk fokus. Man bør fokusere på titag, som virker, blandt andet tidlig indsats og emner som helhedsforståelse af børns liv og behov, skoleklubbernes potentiale, klassekvotienter og privatskolernes succes.

Se BUPL Sydøsts høringssvar herunder.

Høringssvar om Fremtidens Pejlemærker for et bæredygtigt skolevæsen i udvikling (2021)

 

VORDINGBORG  |  UDKAST TIL NY BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BUPL Sydøst har sendt høringssvar til Vordingborg kommune vedr. udkast til ny børne- og ungepoltik.

Heri anbefales det blandt andet, at Vordingborg kommune inddrager alle relevante fagpersoner og interessenter på området i en proces med f. eks. temaarrangement og andre punkter.

Læs mere her.

Høringssvar Vordingborg Børnepolitik (2020)

BESPARELSER PÅ BUDGET 2020

Vordingborg Kommune lægger op til besparelser på budgettet for 2020. BUPL’s overordnede vurdering er, at børneområdet i højere grad bør anskues som en investering i
fremtiden fremfor en velfærdsudgift. Derfor efterlyser BUPL et udspil, som kan styrke børneområdet. F.eks. den finansierede tilbagerulning af tidlig børnehavestart, som var på
dagsordenen sidste år. Af samme årsag fraråder vi også besparelser, der indirekte udhuler kvaliteten i dagtilbuddene, som f.eks. ferielukning. Ligesom vi også fraråder øget forældrebetaling i skoleklubberne.

Læs BUPL’s høringssvar her


REVISION AF BØRN- OG UNGEPOLITIK 2019

Udvalget for Børn, Unge og Familie i Vordingborg Kommune skal godkende en ny revideret børne- og ungepolitik.BUPL anbefaler varmt forslaget og har sendt høringssvar til politikerne.

Forslaget, som politikerne skal tage stilling til, sætter streg under børns ret til at være børn og retter fokus mod betydningen af børns leg og sociale relationer.

Forrige år protestede BUPL over det daværende byråds børne- og ungepolitik, hvis primære fokus var børns individuelle præstationer og elevernes karaktergennemsnit i folkeskolen. Det element nedtones nu til fordel for en helhedsorienteret tilgang til børn og unges udvikling.

BUPL’s høringssvar til revision af børne- og ungepolitikken i Vordingborg

 


BUDGET 18

Resultat: Der hverken tilføres eller fjernes ressourcer fra de pædagogisk område i 2018

Budgetoplægget indeholdt forslag om besparelser på på flere millioner kroner, som ramte både pædagoger i skolerne og daginstitutioner, men forslagene blev ikke vedtaget.

Forligspartierne siger, de har tilført 1 mio. kr. til daginstitutionerne. Men samtidig fjernes en pulje til udsatte børn fra budgettet. Samlet set en besparelse på et par hundrede tusinde kroner.

Høringssvar til Vordingborgs budget for 2018 (2. høringsrunde)


NY TILDELINGSMODEL FOR SKOLERNE

Forvaltningen udarbejdede i 2017 et kompliceret forslag til omlægning af tildelingen på skoleområdet. Forslaget var på en række området vanskeligt gennemskueligt og synes ikke at være et relevant bud på løsning af de problemer, som skoleområdet i kommunen står overfor. BUPL betonede i debatten navnlig de rekorddårlige normeringer i skoleklubberne og det manglende fokus på børns trivsel og på sammenhængen mellem trivsel og læring.

Høringssvar til ny tildelingsmodel på skolerne i Vordingborg (2017)


NY BØRNEPOLITIK

Vordingborg Kommune vedtog sidste år en ny børnepolitik. Den nye børnepolitik fokuserede især på børnenes præstationer og karakterer i folkeskolen. BUPL havde ønsket en børnepolitik med stærkere fokus på børnenes trivsel i skolen og på tidlige indsats i daginstitutionerne.

Høringssvar vedr. Vordingborgs børnepolitik (2016)


Så meget arbejder pædagoger alene, viser undersøgelse.

3 ud af 4 pædagoger er alene med den samlede børnegruppe. Det er et af resultaterne af BUPL’s alenetidsundersøgelse gennemført  i februar-marts 2017 på 0-5 års området. I nogle kommuner er alenearbejdet endnu mere udbredt. Undersøgelsen viser

 • 3 ud af 4 pædagoger på en tilfældig dag i februar eller marts alene med den samlede børnegruppe.
 • Pædagogerne var i gennemsnit alene med en børnegruppe, der svarer til 17 (børnehave)børn.
 • Mere end halvdelen af pædagogerne oplever på en tilfældig dag, at det maksimalt er tre timer, hvor de er tre medarbejdere (eller flere) på stuen.
 • 4 ud af 10 pædagoger har inden for det seneste år stået i en situation, hvor de oplevede, at det var uforsvarligt eller decideret farligt, at de var alene med den samlede børnegruppe.
 • Desuden peget undersøgelsen på, at pædagogerne oplever, at alenearbejdet går ud over nærværet med børnene og de pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter.

Alenetid

Andel af pædagoger, der på en tilfældig dag oplevede at stå alene med en børnegruppe i procent i syv kommuner på Sydsjælland og Lolland-Falster.

 • Faxe: 93
 • Guldborgsund: 84
 • Køge: 80
 • Lolland: 84
 • Næstved: 82
 • Ringsted: 79
 • Stevns: 79
 • Danmark: 75

 


Normeringer og kommunernes udgifter børneområdet.


Kommunernes udgifter pr. børnehavebarn pr. år i kr.

(Kommunernes egne tal)


Andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne

Kommunernes målsætning for andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne. De faktiske forhold kan afvige fra målsætningerne.


Lukkedage i kommunernes dagtilbud

Antal lukkedage pr. år i kommunernes daginstitutioner.


Udvikling i antallet af børn i kommunerne

Udviklingen i antallet af 3 til 5-årige børn er stadig faldende. Men for gruppen af 0 til 2-årige stiger børnetallet i stort set alle kommuner.