Normeringer og politik i BUPL Sydøst


BUPL arbejder for at sikre tilstrækkelige normeringer, høj pædagogisk kvalitet og et godt arbejdsmiljø med plads til faglig udvikling. Det sker gennem dialog med politikere og forvaltning, ved samarbejde med forældre og forældreorganisationer, andre faglige organisationer og ved at bidrage til debat og viden om de pædagogiske område via presse og sociale medier.


Opdateret d. 16. januar 2018

 

Sager om normeringer og pædagogisk kvalitet i kommunerne

STEVNS  |  SPECIALUNDERVISNING

Stevns Kommune vil omlægge visiteringsbestemmelserne på specialundervisningen. Vi undersøger om sagen har konsekvenser for pædagogernes arbejdsforhold, den pædagogiske kvalitet og børnene.

Høringssvar

Status: Vi har sendt høringssvar. Sagen behandles i børneudvalget den 6. februar 2018.


FAXE  |  TILDELING

Faxe Kommune tildeler ikke institutionerne tilstrækkeligt med penge til, at de kan leve op til de politiske beslutninger om en normeringer på 11,11 børn pr. voksen i børnehaverne. I alt mangler der flere 9 mio. kr. for at regnestykket går op.

BUPL har i valgkampen op til kommunevalget bragt sagen på dagsrordenen og problemet er blevet ivrigt debatteret af politikere. Problemstillingen indgår også i de spørgsmål, som det nye byråd vil tage op i det kommende år.

BUPL følger sagen og er i dialog med politikerne med henblik på at få tilført flere ressourcer til børnehaver og vuggestuer.

Status: Ingen aktuelle deadlines.


BUDGET 18

Resultat: Daginstitutionerne tilføres 2,1 mio. kr., hvor behovet er størst.

Faxe Kommune har besluttet en normering på 11,11 i børnehaverne, men tildeler ikke penge nok til, at institutionerne kan indfri beslutningen. Samtidig viser BUPL’s alenetidsundersøgelser, at rekordmange pædagoger i kommunen oplever, at stå alene med en større børnegruppe.

Høringssvar til budget 2018

 


BUDGET 18

Resultat: Ingen ændringer

Ingen ændringer på børneområdet. Bag forlig står: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti. Et ændringsforslag til budgettet ville have tilført 5 mio. kr. til daginstitutionerne. Men Guldborgsundlisten, Enhedslisten, De Konservative og SF fik ikke forslaget igennem.

 


BUDGET 18

Resultat: Daginstitutionsområdet 3,5 mio. kr. til mere personale i daginstitutioner.

BUPL havde på baggrund af sidste års budget, hvor der blev skåret ned på de pædagogiske udviklingsvejledere og en undersøgelse, der viser, at at pædagogerne i daginstitutionerne har et lønefterslæb på årligt 3 mio. kr. arbejdet for en anseelig ressourcetilførsel til området.

Høringssvar til Køges budget 2018

 


BUDGET 18

Resultat: Dagtilbuddene tilføres1 mio. kr.

Kommunen er i alvorlige økonomisk problemer og der var lagt op til massive besparelser. Tilførelsen er øremærket specialpædagogisk bistand til 0 til 6-årsområdet.

BUPL har ikke udfærdiget høringssvar til Lollands budget for 2018.


ØGET FAGLIG PROGRESSION

Kommunen foreslår, at man opprioriterer ressourcerne på daginstitutioner og skoler. Målet er, at sikre flere medarbejdere i tæt på børnene, bedre resultater i skolen og fastholde tilbud i landområderne. Projektet medfører samlet set ikke besparelser på det pædagogiske område og skolerne. Som projektet udvikler sig, viser det sig dog, at det vil føre til besparelser på SFO’erne. Penge som skal bruges til at lappe huller i skolernes økonomi. Samtidig bliver det klart, at en række forslag går stik imod målsætningerne om flere medarbejdere tæt på børnene. Efter en proces, der løber i næsten et år beslutter børneudvalget og byrådet at droppe planerne.

Høringssvar vedr.øget faglig progression (2017)


BUDGET 18

Ingen ændringer på hverken daginstitutionsområdet. 2. mio. kr. mere til skolerne, men ikke specifikt til det pædagogiske område.

Høringssvar til budget 2018


OMRÅDELEDELSE

Kommunen har i flere omgang fremsat forslag om indførelse af områdeledelse. Ingen forslag vedtaget. BUPL har ikke bakket forslagene op, da de reelt ville have ført til udhuling af normeringer og kvalitet på området.

Høringssvar vedr. områdeledelse (2017)


BUDGET 18

Resultat: 2 mio. kr. tilførsel til daginstitutionerne

Forligsparterne siger, de har tilført 5 mio. kr., men beløbet skal fratrækkes en effektivisering på 1 pct., hvilket svarer til anslået 3 mio. kr. Tilbage er ca. 2 mio. kr. Næstved Kommune har i de seneste 4 år sparet ca. 15 mio. kr. på daginstitutionerne. Primært normeringen.

Høringssvar til Næstveds budget for 2018

 


BUDGET 18

Resultat: Øget tildeling til daginstitutionerne på 2 pct. og øget pædagogandel fra 60 til 65 pct.

Høringssvar til Stevns budget 2018

 


BUDGET 18

Resultat: Der hverken tilføres eller fjernes ressourcer fra de pædagogisk område i 2018

Budgetoplægget indeholdt forslag om besparelser på på flere millioner kroner, som ramte både pædagoger i skolerne og daginstitutioner, men forslagene blev ikke vedtaget.

Forligspartierne siger, de har tilført 1 mio. kr. til daginstitutionerne. Men samtidig fjernes en pulje til udsatte børn fra budgettet. Samlet set en besparelse på et par hundrede tusinde kroner.

Høringssvar til Vordingborgs budget for 2018 (2. høringsrunde)


NY TILDELINGSMODEL FOR SKOLERNE

Forvaltningen udarbejdede i 2017 et kompliceret forslag til omlægning af tildelingen på skoleområdet. Forslaget var på en række området vanskeligt gennemskueligt og synes ikke at være et relevant bud på løsning af de problemer, som skoleområdet i kommunen står overfor. BUPL betonede i debatten navnlig de rekorddårlige normeringer i skoleklubberne og det manglende fokus på børns trivsel og på sammenhængen mellem trivsel og læring.

Høringssvar til ny tildelingsmodel på skolerne i Vordingborg (2017)


NY BØRNEPOLITIK

Vordingborg Kommune vedtog sidste år en ny børnepolitik. Den nye børnepolitik fokuserede især på børnenes præstationer og karakterer i folkeskolen. BUPL havde ønsket en børnepolitik med stærkere fokus på børnenes trivsel i skolen og på tidlige indsats i daginstitutionerne.

Høringssvar vedr. Vordingborgs børnepolitik (2016)


Så meget arbejder pædagoger alene, viser undersøgelse.

3 ud af 4 pædagoger er alene med den samlede børnegruppe. Det er et af resultaterne af BUPL’s alenetidsundersøgelse gennemført  i februar-marts 2017 på 0-5 års området. I nogle kommuner er alenearbejdet endnu mere udbredt. Undersøgelsen viser

 • 3 ud af 4 pædagoger på en tilfældig dag i februar eller marts alene med den samlede børnegruppe.
 • Pædagogerne var i gennemsnit alene med en børnegruppe, der svarer til 17 (børnehave)børn.
 • Mere end halvdelen af pædagogerne oplever på en tilfældig dag, at det maksimalt er tre timer, hvor de er tre medarbejdere (eller flere) på stuen.
 • 4 ud af 10 pædagoger har inden for det seneste år stået i en situation, hvor de oplevede, at det var uforsvarligt eller decideret farligt, at de var alene med den samlede børnegruppe.
 • Desuden peget undersøgelsen på, at pædagogerne oplever, at alenearbejdet går ud over nærværet med børnene og de pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter.

Alenetid

Andel af pædagoger, der på en tilfældig dag oplevede at stå alene med en børnegruppe i procent i syv kommuner på Sydsjælland og Lolland-Falster.

 • Faxe: 93
 • Guldborgsund: 84
 • Køge: 80
 • Lolland: 84
 • Næstved: 82
 • Ringsted: 79
 • Stevns: 79
 • Danmark: 75

 


Normeringer og kommunernes udgifter børneområdet.


Kommunernes udgifter pr. børnehavebarn pr. år i kr.

(Kommunernes egne tal)


Andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne

Kommunernes målsætning for andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne. De faktiske forhold kan afvige fra målsætningerne.


Lukkedage i kommunernes dagtilbud

Antal lukkedage pr. år i kommunernes daginstitutioner.


Udvikling i antallet af børn i kommunerne

Udviklingen i antallet af 3 til 5-årige børn er stadig faldende. Men for gruppen af 0 til 2-årige stiger børnetallet i stort set alle kommuner.