Tillidshverv i BUPL Sydjylland


Fællestillidsrepræsentanterne (FTR), tillidsrepræsentanterne (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) udgør fundamentet for BUPL Sydjyllands faglige arbejde.


Opdateret d. 09. juni 2021

Her på siden kan du læse om de forskellige repræsentanters opgaver og uddannelse samt finde relevant information, som du kan bruge i arbejdet som tillidsvalgt.

 

Alle institutioner med mindst fem ansatte pædagoger har ret til at vælge en tillidsrepræsentant (TR). TR er talsmand og forhandler på vegne af sine kolleger, og arbejdsopgaven består i høj grad i at fremme og vedligeholde gode arbejdsforhold.

Tillidsrepræsentanten er også talsmand for BUPL og skal herigennem sikre forbindelsen mellem BUPL og det daglige arbejde i institutionerne.

At være tillidsrepræsentant på en institution kræver tid, viden, personligt engagement – og ikke mindst opbakning fra kollegerne, som har valgt tillidsrepræsentanten.

Det er altafgørende for BUPL Sydjylland at sikre, at TR’erne er i besiddelse af de rette værktøjer til at agere bindeled mellem fagforeningen og det enkelte medlem, hvorfor fagforeningen arrangerer forskellige uddannelsesforløb. Se mere nedenfor.


Som tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale.

For at du kan være bedst mulig klædt på til at varetage denne opgave, har BUPL Sydjylland udarbejdet pjecen “Rollen som bisidder ved tjenstlige samtaler”, som indeholder vejledende retningslinjer.

Hent pjecen her


Det er altafgørende for BUPL Sydjylland at sikre, at TR’erne besidder de rette værktøjer til at agere bindeled mellem fagforeningen og det enkelte medlem. Derfor arrangerer fagforeningen forskellige uddannelsesforløb.

BUPL Sydjylland udbyder to kategorier af TR-uddannelser – henholdsvis en TR-grunduddannelse og en fortløbende TR-uddannelse, som foregår ude i den enkelte kommune. Du kan læse mere om uddannelserne nedenfor.

 

TR-grunduddannelsen

TR-grunduddannelse er for alle TR’er der endnu ikke har deltaget i grunduddannelsen. Måske er du nyvalgt, måske har du været TR et stykke tid, men ikke haft mulighed for at deltage i grunduddannelsen.

Grundkurset udbydes en gang om året, og består af fem undervisningsdage fordelt på tre moduler. BUPL Sydjylland sender en invitation til de TR’er, som skal med på næste grunduddannelse.

På grunduddannelsen kommer vi rundt om alle opgaver, som du skal løse som TR. Målet er, at klæde dig på til både at være synlig og tydelig, ligesom du bliver i stand til at begrunde, argumentere og forhandle ud fra din viden og holdninger inden for den pædagogiske profession.

Fortløbende TR-uddannelse i de enkelte kommuner

Tillidsrepræsentanter tilbydes fortløbende uddannelse, som holdes kommunevis. Det tilpasses derfor forholdene i den enkelte kommune og kan variere fra timer til en hel dag.

Som TR kan du, eventuelt i samarbejde med din fællestillidsrepræsentant og kommuneansvarlige, være med til at definere hvilke emner, der er relevante at inddrage i uddannelsen.

Nedenfor følger nogle forslag til emner, der kunne være aktuelle at tage op:

 

 • MED 
  Formål: At tillidsrepræsentanterne får viden og indsigt i spillereglerne.
 • Ny dagtilbudsstruktur og område-TR 
  Formål: At mobilisere tillidsrepræsentantens identitet, rolle, forventninger, muligheder, rettigheder og styrker, så TR kan matche en leder med en mere overordnet strategisk og organisatorisk funktion.
 • Forhandlingstræningskursus for TR og ledere 
  Formål: At deltagerne får indblik i egen rolle, ansvar og kompetence i forbindelse med forhandlinger.
 • Arbejdstidsregler for TR og ledere 
  Formål: At få forståelse for hvad arbejdstidsregler kan/skal bruges til.
 • Budgetter, lønsumsstyring og aftaler om løn for TR og ledere 
  Formål: At kvalificere TR og leders indflydelse på prioriteringer af ressourcerne og sammenhængene mellem løn og drift, medarbejderfordeling og timeforbrug i den enkelte institution.
 • Psykisk arbejdsmiljø for TR og ledere 
  Formål: At TR og ledere får viden om det psykiske arbejdsmiljø og bliver bevidste om kommunikationsformer, samt at TR og ledere bliver rustet til at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen på institutionen.
 • Personalepolitik – skabelse af politikker – få ejerskab for TR og ledere 
  Formål: At kvalificere TR til at igangsætte processer, så der skabes personalepolitikker og aftales retningslinjer på institutionen.
 • Tjenstlige samtaler og bisidderrollen 
  Formål: At TR udvikler eget handleberedskab og viden til at være bisidder i en tjenstlig samtale.

 


TR-portalen er et fælles intranet og mødested for TR og FTR i BUPL Sydjylland. Udover TR og FTR har også faglige sekretærer adgang til portalen.

Log ind her: TR-portalen Bupl Sydjylland

Det kræver en kode at logge ind. Koden får du automatisk tilsendt samtidig med godkendelsen af dit TR-valg. Hvis du har problemer med at logge ind på portalen, kan du kontakte din FTR (Find kontaktoplysninger under Din Kommune)

Alle brugere af portalen har adgang til at lægge dokumenter ud. Det gælder både mødereferater, nyheder osv. Når der bliver lagt nye dokumenter ud på portalen, får du besked i din mailboks.


FTR vælges i den enkelte kommune af og blandt tillidsrepræsentanterne.

FTR er ofte frikøbt – helt eller delvist – fra sin arbejdsplads, og hun/han repræsenterer pædagogerne i en lang række samarbejdsorganer i kommunen. FTR deltager i forhandlinger med kommunen og arrangerer og afholder møder med tillidsrepræsentanterne. Sidstnævnte ofte i samarbejde med BUPL Sydjylland.

FTR kender de lokale forhold i din kommune til bunds og kan derfor hjælpe dig med at besvare spørgsmål om for eksempel løn, SU/MED, arbejdstid, ferie, uddannelse og kompetenceudvikling. Kort sagt varetager FTR dine interesser på det lokale niveau.

Du finder din lokale FTR under menupunktet Din kommune.


Medarbejdere inden for dagtilbudsområdet bidrager hver for sig og sammen til trivsel på arbejdspladsen.
Alle har et medansvar for arbejdsmiljøet og sikkerheden i en institution, men arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er – sammen med institutionens leder – nøgleperson i arbejdet med den daglige sikkerhed.

Overordnet set er AMR’s opgave at:

 • sikre et sundt, sikkert og forebyggende arbejdsmiljø på institutionen.
 • vejlede de øvrige medarbejdere i spørgsmål, der relaterer sig til arbejdsmiljø.

Ifølge arbejdsmiljøloven skal enhver arbejdsplads vælge en AMR. Hvem, der kan vælges som AMR, afgøres normalt efter reglerne om valg af tillidsrepræsentant, men det er vigtigt at være opmærksom på, at også uorganiserede medarbejdere kan vælges til AMR, hvorfor pædagogmedhjælpere også kan vælges til at varetage opgaven.

 

Uddannelse af AMR

AMR skal uddannes til at kunne udfylde sin rolle. Uddannelsen tilbydes og gennemføres suverænt af kommunen, og AMR uddannes blandt andet i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

AMR skal derudover deltage i minimum to sikkerhedsmøder om året, hvorved AMR løbende bliver informeret om regler inden for arbejdsmiljøområdet.


Rejseudgifter og udlæg:

Blanketter til brug ved rejseudgifter eller udlæg for eksempel i forbindelse med møder, som BUPL skal refundere:

TR-refusion:

Skema til indberetning af refusion for deltagelse i TR-uddannelse, møder og temadage. Udfyldes (både for- og bagside) og sendes til kommunen, som efterfølgende sender regning til BUPL:

TR-valg:

Skema til valg eller genvalg af en tillidsrepræsentant og/eller suppleant.
Når skemaet er udfyldt, sendes det til sydjylland@bupl.dk Valgskemaet kan også sendes med post til: BUPL Sydjylland, Gejlhavegård 14b, 6000 Kolding. BUPL indberetter TR-valget til kommunen, og sender en bekræftelse til institutionen:

AMR-valg:

Skema til valg af arbejdsmiljørepræsentant – udfyldes direkte her. 

Bemærk: Skemaet gælder ikke for institutioner i Vejle, Sønderborg og Kolding Kommune. Institutioner fra disse kommuner skal i stedet kontakte kommunen og rekvirere et skema herfra.

 

 


Faglig konsulent John Leding Jensen har skrevet et dialog-materiale, som FTR og TR kan bruge ude i kommunerne og på skolerne, når de skal undervise og debattere arbejdstidsreglerne med deres kolleger. Materialet er til fri afbenyttelse.

Her kan du downloade materialet til din egen computer og eventuelt printe det.

Hvis du har spørgsmål til materialet, så kontakt endelig John Leding Jensen.

John Leding Jensen
Faglig konsulent
Arbejdsområde: Arbejdstidsregler, folkeskoleområdet, overenskomster, love og bekendtgørelser.
Mail: jle@bupl.dk