Hillerød Kommune


På disse sider kan du finde lokalaftaler og andre relevante dokumenter for pædagoger og ledere i Hillerød Kommune. Se også datoerne på TR-møder i kommunen.


Opdateret d. 09. december 2021

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

Forhandlingslederen og fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.

 

Forhandlingsleder og fællestillidsrepræsentant for Hillerød Kommune

 


Mødedatoer for tillidsvalgte i Hillerød Kommune

Møderne afholdes:

BUPL Nordsjælland
Østergade 4A
3400 Hillerød


Rammerne for lokal løndannelse

BUPL har sammen med FOA, SL, 3F og Dansk Metal indgået aftale med KL om reglerne for den lokale løndannelse.

Aftalen gælder for alle ansatte på det pædagogiske område i kommunerne.

Det samlede aftalemæssige grundlag for den lokal løndannelse er Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område, BUPL’s overenskomst, m.v.


Høringssvar udarbejdet til Hillerød Kommune samt øvrige notater

 • BUPL Nordsjællands høringssvar vedr. Hillerød kommunes budgetforslag 2018 – 2021
  BUPL Nordsjælland kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar vedr. budget 2018 – 2021 i Hillerød Kommune.
  BUPL Nordsjælland har i nærværende høringssvar særligt fokus på normeringer på børne- og ungeområdet, udviklingstiltag til styrkelse af børne- og ungeområdet og hjemtagelse af specialopgaven.
 • BUPL Nordsjællands høringssvar vedr. puljemidler budget 2017
  BUPL Nordsjælland opfordrer Byrådet til at fastholde midler til sproglig indsats.
  I Hillerød kommunes budgetforslag for 2017 fremgik det at puljen på 2,8 mio., der hidtil var øremærket til særlig sproglig indsats og normering af de mindste institutioner i ydertimerne, fremover vil indgå i en generel pulje til kommunens almene drift.
 • BUPL Nordsjællands høringssvar vedr. HiK Budget 2017-2020
  BUPL Nordsjælland opfordrer Byrådet i Hillerød kommune til at investere i børne- og ungeområdet.
  Hillerød kommunes budgetforslag for 2017 – 2020 indeholder forslag om yderligere ferielukninger, andre normeringsforringelser og institutionslukninger. BUPL Nordsjælland opfordrer i høringssvaret til investeringer – i stedet for at forringe området yderligere.
 • BUPL Nordsjælland høringssvar vedr. budgetgrundlag for HFO” samt ”Mål- og indholdsbeskrivelse for HFO
  BUPL Nordsjælland er meget optaget af at understrege nødvendigheden af at skabe sam-menhæng mellem visioner og økonomiske ressourcer. I BUPL Nordsjællands optik er det helt afgørende, at pædagogerne i kommunen betragtes som en vigtig faglig kapital, som pri-oriteres ressourcemæssigt. Det betyder blandt andet, at pædagoger på den enkelte skole forud for skoleåret får indflydelse på skolens mål, metoder og planlægning, således at pæ-dagogerne kan gøre deres faglighed spilbar ind i de allerede planlagte forløb. Således skaber skolen større sammenhængskraft for det enkelte barn, højere kvalitet og således kan samarbejdet mellem lærer og pædagog gøre børn og unge så dygtige som de kan blive.
 • BUPL Nordsjælland høringssvar vedr. budget 2016 – 2019 i Hillerød Kommune
  BUPL Nordsjælland konstaterer at besparelser i den størrelsesorden, og med henvisning til Hillerød Kommunes ambition om at være en kommune i vækst og herunder at kunne tiltrække nye borgere og særligt børnefamilier, må betragtes som værende en meget kortsigtet strategi, som på sigt vil betyde øgede udgifter til kommunen. Ambitionerne beskrevet i ”Fælles børn – Fælles ansvar”, udtrykker de politiske målsætninger på børneområdet. Disse ambitioner står i stor kontrast til de fremlagte besparelsesforslag. Det er BUPL Nordsjællands opfattelse, at Hillerød Kommune reelt har mulighed for at investere i høj kvalitet, da kommunen igennem de seneste 4 år har akkumuleret et overskud på kr. 500.000.000,-.BUPL frygter at nedskæringerne på børne- og ungeområdet vil blive en meget kostbar affære for børnene og de unge på den lange bane – både socialt og fagligt. Det er således BUPL’s opfattelse at det kommunalt såvel som fagligt vil kunne betale sig at investere i daginstitutioner, fritidsordninger og klubber af høj kvalitet. Hvis Hillerød kommune skal lykkes med at tiltrække nye og flere borgere til kommunen, skal kommunen lægge sig forrest i feltet med et stærkt fokus på det hele børneliv fra 0-18 år med sammenhæng og høj faglig kvalitet for alle – børn og personale.
 • Høringsvar vedr. ny struktur og indhold i fritidsinstitutionerne 2015
  Hillerød kommune skal træffe beslutning om den fremtidige struktur og indhold i fritidstilbud. Det er på forhånd besluttet, at området fremover får en mindre økonomi. BUPL Nordsjælland ønsker en afklaring på forhandlingstemaer som ledernes fremtidige placering, kompetenceniveau og funktionsbeskrivelser. Samtidig rejser fagforeningen bekymring om, hvorvidt der kan sikres attraktive stillinger til pædagogerne fremover med den nye ressourcetildeling.
 • Høringssvar om besparelser på børne- og ungeområdet
  BUPL har lavet et høringssvar vedr. budget 2015 i Hillerød Kommune. BUPL Nordsjælland anerkender de udfordringer Hillerød står overfor. Dog mener vi, at besparelserne, opgjort på baggrund af det samlede sparekatalog, på børne- og ungeområdet, vil være en meget kortsigtet strategi, som på sigt vil betyde øgede udgifter til kommunen.