Allerød Kommune


På disse sider kan du finde lokalaftaler og andre relevante dokumenter for pædagoger og ledere i Allerød Kommune. Se også datoerne på TR-møder i kommunen.


Opdateret d. 09. juni 2021

Som medlem arbejdende i Allerød Kommune er du altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

Forhandlingslederen og fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen. Og de deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen. Det er også dem, der kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.

 

Forhandlingsleder og fællestillidsrepræsentant (FTR) for Allerød Kommune

Marlene Dalskov
Faglig sekretær og forhandlingsleder
1. suppleant for HB-medlemmer
Mobil: +45 29 69 81 01
Email: mdv@bupl.dk

 

Lise Tarp-Nielsen
FTR i Allerød
Mobil +45 20 29 12 84
Email lta@bupl.dk


Mødedatoer for tillidsvalgte i Allerød Kommune

2021

  • 23. juni 2021

Tid & sted

Lillerødhallen
Banevang 7
3450 Allerød

Tidspunktet for alle møderne er kl. 9-12.00 (morgenmad fra 8.30-9.00)

Møder afholdes som udgangspunkt i Lillerødhallen, hvis ikke andet er oplyst.


Rammerne for lokal løndannelse

BUPL har sammen med FOA, SL, 3F og Dansk Metal indgået aftale med KL om reglerne for den lokale løndannelse.

Aftalen gælder for alle ansatte på det pædagogiske område i kommunerne.

Det samlede aftalemæssige grundlag for den lokal løndannelse er Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område, BUPL’s overenskomst, m.v.


Høringssvar udarbejdet til Allerød Kommune samt øvrige notater


BUPL Nordsjællands høringssvar angående ny ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet 16. januar 2019 (pdf)

BUPL Nordsjælland vil takke for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ny ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet.

I nærværende høringssvar vil BUPL Nordsjælland særligt fokusere på intentionerne bag den nye ledelsesstruktur, samt vilkårene for implementering og udvikling heraf.


BUPL Nordsjællands høringssvar angående budgetoplæg 2020-27 (pdf)

BUPL Nordsjælland vil takke for muligheden for at afgive høringssvar vedr. budget 2020-27.

Desværre ser vi igen et meget bredt budgetoplæg, som samlet set skaber stor utryghed for pædagogerne i Allerød Kommune. Et budgetoplæg med spareforslag der svarer til knap 23 stillinger på 0-18 års området giver meget langt fra følelsen af tryghed i ansættelsen og arbejdsro til de daglige pædagogiske opgaver med børnene. Denne tilbagevendende begivenhed skaber hvert år dønninger blandt medarbejderne i Allerød Kommune, for deres ansættelser bringes igen og igen i spil. Det er ikke rimelige arbejdsvilkår, og Allerød Kommune er set ud fra den betragtning svær at opfatte som en attraktiv arbejdsplads.


BUPL Nordsjællands høringssvar angående omprioriteringskatalog ifbm. budget 2020-27 (pdf)

BUPL Nordsjælland vil takke for muligheden for at afgive høringssvar vedr. omprioriteringskataloget.

BUPL Nordsjælland stiller sig undrende over, at med al den forskning og viden der med tiden er fremkommet, at Allerød Kommune kan fremlægge et omprioriteringskatalog, der kan medføre så store besparelser, som det er sket. Allerød Kommune vælger at fremlægge et katalog, der alene på 0-6 års området stiller forslag om besparelser, der samlet set svarer til over 8 mio. kroner. Det svarer til at fjerne næsten 21 stillinger på området.


BUPL Nordsjællands høringssvar til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet 15. april 2018 (pdf)

BUPL Nordsjælland vil takke for muligheden for at afgive høringssvar vedr. en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

I høringssvaret har BUPL Nordsjælland særligt fokus på tildelingsprincipperne:

• Ledelse og drift
• Enhedsnormering
• Normering inkl. socio-økonomiske forskelle


Høringssvar vedr. budget 2018-21 (pdf)
BUPL Nordsjælland konstaterer, at børne- og ungeområdet i Allerød Kommune har været udsat for mange og store besparelser i indeværende byrådsperiode. Bagtæppet for denne periode var en række kriseår forinden, der også betød store besparelser.

BUPL finder det derfor bydende nødvendigt at pege på behovet for en genopretning af børne- og ungeområdet i Allerød Kommune.


Høringssvar ifm. skolepolitik i Allerød Kommune 2010-2014 (pdf)
BUPL Nordsjælland og pædagogerne i skolen vil gerne bidrage til at børnene i skolen forberedes på en fremtid, hvor de skal leve, lære og virke i en globaliseret virkelighed, hvor kundskaber, personlige og sociale kompetencer til at kommunikere og begå sig i en mangekulturel hverdag er afgørende for at sikre fortsat velstand og velfærd.

Læs BUPL’s holdning til de fire indsatsområder:

  1. Inklusion og fællesskaber
  2. IKT og digitalisering
  3. Faglighed, kreativitet og alsidig personlig udvikling
  4. Elevernes trivsel og undervisningsmiljø

Høringssvar: Analyser af det specialiserede område i Allerød Kommune januar 2017 (pdf)