Arbejdsmiljørepræsentanter i Nordjylland


BUPL Nordjylland har samlet en række råd og regler, som kan understøtte dig i din opgave som arbejdsmiljørepræsentant.


Opdateret d. 15. november 2018
Hvordan bliver du arbejdsmiljørepræsentant?

For at blive arbejdsmiljørepræsentant skal du vælges af dine kolleger på din arbejdsplads. Det er din arbejdsgiver, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg, og man bliver valgt for minimum to år af gangen.

Derudover kan der være særlige betingelser om valg og valgperiodens længde i din kommune. Hvis der er særlige betingelser står de i kommunens lokale MED aftale.

Hvis du er medlem af BUPL og bliver valgt som arbejdsmiljørepræsentant, skal du huske at informere BUPL om valget, så du kan få den bedst mulige service.

Overvejer du at blive arbejdsmiljørepræsentant? Læs mere om tillidshvervet som arbejdsmiljørepræsentant

Spørgsmål til arbejdsmiljø

Har du spørgsmål i forhold til arbejdsmiljø, er du altid velkommen til at kontakte Esben Pedersen på e-mail enn@bupl.dk eller Gitte Mølgaard Nielsen på e-mail gin@bupl.dk

Hvor tit skal der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV)? Hvornår skal den ajourføres? Hvem skal inddrages?

I henhold til bekendtgørelsen om arbejdets udførelse præciseres det i paragraf 6 b stk. 4, at:

En arbejdspladsvurdering skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v., som har betydning for virksomhedens arbejdsmiljø, dog senest hvert tredje år”.


Der skal altså ikke kun laves den lovpligtige APV hvert tredje år, men der skal også laves APV ved større eller mindre ændringer i arbejdet i den mellemliggende periode.

Det betyder ikke, at der altid skal laves en ny stor komplet APV for hele arbejdspladsen, hvis det kun er en begrænset del af arbejdspladsens arbejdsfunktioner, der er berørt. Men der skal laves en ”del-APV” for det område, de arbejdsfunktioner, der er berørt af ændringerne.

Husk at forholde jer til både den fysiske og den psykiske del.

Eksempler på mindre omlægninger i arbejdet, der kræver udarbejdelse af APV, eller del-APV.

  • Inklusion. Hvad betyder ændrede vilkår og rammer for arbejdet?
  • Ændret struktur / organisering af arbejdet
  • Ændret ledelsesstruktur
  • En anden anvendelse og indretning af lokale, uden at der er tale om en ombygning. F.eks. ny anvendelse af tidligere gymnastiksal, et depotrum inddrages til pædagogiske aktiviteter, et grupperum anvendes til fælles forberedelseslokale og lign.
  • Mer-indskrivning i en periode
  • Satellitter, udegrupper, ude-skoler og lignende.


Når I bygger nyt eller bygger om, er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejdstilsynet har i 2006 skærpet kravene til, hvordan arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i forbindelse med både ombygninger og nybygninger.

Nedenfor er der uddrag fra branchevejledningen om ”Nybyggeri og renovering af daginstitutioner”, med fokus på arbejdsmiljøgruppens opgaver:

Stil de kritiske spørgsmål

Som arbejdsmiljørepræsentant skal du ikke selv være teknisk ekspert. Din vigtigste opgave er at stille kritiske spørgsmål til arkitekten og ingeniøren. Om plads, materialevalg, støjforhold, ventilation, lysindfald, tekniske installationer osv.

En krævende opgave

Hvis I står over for et større byggeprojekt, bør I afklare, hvordan arbejdsmiljørepræsentanten kan blive klædt på til opgaven og får den nødvendige tid til opgaven.

Et godt høringssvar

Arbejdstilsynets regler siger, at arbejdsmiljøgruppen (som består af en leder og en arbejdsmiljørepræsentant) skal have alle større byggeprojekter forelagt til kommentar. Det sker også i langt de fleste tilfælde. Men høringen kan være mere formel end reel.

Det er ikke nok at få en tegning tilsendt med posten. Som medlemmer af arbejdsmiljøgruppen, bør I kræve en grundig og detaljeret gennemgang af projektet, samt god tid til at fordybe jer i detaljerne, så der bliver reel mulighed for at påpege fejl og foreslå bedre løsninger.

Til gengæld bør I give en grundig og konkret tilbagemelding til byggeudvalget. En arkitekt beskriver, hvordan svaret fra arbejdsmiljøgruppen blot var, at ’lovens krav til godt arbejdsmiljø skal overholdes’. Det svar kan arkitekten jo ikke bruge til ret meget!


Arbejdsmiljørepræsentanten har krav på at blive inddraget i APV-arbejdet.

Det fremgår af bekendtgørelsen kapitel 2 a. I paragraf 6 a stk. 2 er det præciseret at:

For at sikre, at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i arbejdspladsvurderingen, skal arbejdsgiveren sørge for, at virksomhedens sikkerhedsorganisation inddrages i og deltager i hele processen vedrørende planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og opfølgningen, samt ajourføringen af arbejdspladsvurderingen. Det skal gennem en påtegning på arbejdspladsvurderingen fra sikkerhedsorganisationen dokumenteres, at sikkerhedsorganisationen har været inddraget“.

Læg mærke til, at du skal inddrages i hele processen. Både i forhold til planlægningen af, hvordan I vil gennemføre en APV – altså hvad skal vi spørge ind til, hvad skal undersøges? Opfølgningen og en senere ajourføring skal du også inddrages i.

Med din påtegning – underskrift, eller godkendelse af referat fra arbejdsmiljøorganisations møde – bekræfter du at have været inddraget og tilslutter dig, hvad der er ført til referat. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at ”der er magt i pennen”. Hvis du f.eks. ikke er enig i, at jeres handleplan for at udbedre på kritisable arbejdsmiljøforhold er tilstrækkelig, skal du undlade at skrive under. Du kan i stedet få anført din begrundelse for, hvorfor du ikke tilslutter dig – eksempelvis gennem et særstandpunkt i et mødereferat, eller en note på handleplanen.

Der er en grund til at arbejdstilsynet spørger efter jeres APV ved tilsynsbesøg. Så er det vigtigt, at der her i kan findes noter om arbejdsmiljøforhold, som medarbejderrepræsentanten finder kritisable eller utilstrækkelige. Da kan arbejdstilsynet foretage en kvalificeret vurdering af forholdende.

Ved et påbud givet af arbejdstilsynet, skal I som arbejdsmiljøorganisation/du som AMR påtegne, når påbuddet er imødekommet og forholdende er udbedret. Hvis du mener, at der forsat er mangler og forholdende ikke er udbedret på tilfredsstillende vis efter jeres indsats, skal du ikke skrive under på den tilbagemelding arbejdstilsynet kræver. Med AMR’s underskrift lukkes sagen. Har du ikke skrevet under, medfører det et kontrolbesøg fra arbejdstilsynet.

Er du i tvivl om forhold på arbejdspladsen, skal du/I selvfølgelig ikke vente på arbejdstilsynet. Da bør I blive enige med ledelsen om at søge kvalificeret rådgivning gennem brug af kommunes konsulenter for arbejdsmiljø eller en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.


Dette skema er udelukkende til BUPL. I BUPL bruger vi informationer om dit nyvalg eller genvalg til at yde den bedst mulige støtte til dig. Informationen er også vigtig i forhold til din beskyttelse som arbejdsmiljørepræsentant.