Ledere i Nordjylland


Der stilles høje krav til ledere inden for det pædagogiske arbejde. Derfor er det altafgørende, at ledere kan få råd, hjælp og faglig sparring i BUPL Nordjylland. Fagforeningen arbejder aktivt på at være proaktiv i forhold til at kunne imødekomme lederes behov og den samfundsmæssige udvikling.


Opdateret d. 15. januar 2020

Ledere i kommunale og selvejende institutioner

Læs mere om lederrådgivning i BUPL Nordjylland

Ledere i private institutioner

Læs mere om lederrådgivning i BUPL Nordjylland


RETNINGSLINJER FOR LEDERFORENINGEN I BUPL NORDJYLLAND

Medlemskab af Lederforeningen i BUPL

Når du er leder af en arbejdsplads på det pædagogiske område og medlem af BUPL, er du automatisk med i Lederforeningen i BUPL. Den er oprettet som “en forening i foreningen” for at understrege, at du som pædagog og som leder har særlige arbejdsvilkår, et særligt ansvar og en særlig faglig identitet. Som medlem af foreningen er du del af en særlig struktur i dit forbund.

Lovgrundlaget for Lederforeningen i BUPL er BUPL’s love § 16 A

”Der etableres en lederforening i BUPL. Medlemmer af BUPL, som er ledere, er fødte medlemmer af lederforeningen.

Lederforeningens politiske organer består af den Lokale Lederforenings bestyrelse i hver fagforening og Lederforeningens bestyrelse.

Valg til lederforeningens politiske organer sker af og blandt lederne i de lokale fagforeninger.

Den Lokale Lederforenings bestyrelse

Den Lokale Lederforenings bestyrelse i BUPL Nordjylland vælges blandt lederne i BUPL Nordjylland og er disse repræsentanter i det lokale fagpolitiske arbejde og medvirke til at ledervinklen indarbejdes i de lokale politikker og indsatsområder.

1. Formål

Den Lokale Lederforenings bestyrelses formål er at:

 • Påvirke det lederpolitiske arbejde lokalt som centralt
 • Medvirke til at sætte dagsorden for fremtidens lederfaglighed
 • Arbejde med profession og ledelse
 • Arbejde med ledernes kompetenceudvikling
 • Formidle inspiration til lederudvikling
 • Være en ressource for lederne
 • Planlægge og afholde årsmøde for ledere
2. Årsmøde

Læs referatet fra årsmødet den 14. september 2018

stk. 1

Årsmøde for ledere afholdes hvert år i perioden 15. september til 15. november.

stk. 2.

På årsmødet afholdes der valg af repræsentant til Lederforeningens bestyrelse og en suppleant for denne samt valg til den Lokale Lederforenings bestyrelse.

stk. 3.

Den Lokale Lederforenings bestyrelse består af syv medlemmer og to suppleanter. Repræsentanten og suppleanten til Lederforeningens bestyrelse er fødte medlemmer af den Lokale Lederforenings bestyrelse. Der vælges yderligere fem repræsentanter og to suppleanter til den Lokale Lederforenings bestyrelse.

stk. 4.

Medlemmer og suppleanter til Den Lokale Lederforenings bestyrelse, samt repræsentant og suppleant til Lederforenings bestyrelse vælges for to år, idet halvdelen er på valg det ene år og halvdelen det andet år.

stk. 5.

Dagsordenen på årsmødet skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Fastsættelse af forretningsordenen for årsmødet
 • Den Lokale Lederforenings bestyrelses beretning
 • Orientering fra Lederforening
 • Indkomne forslag
 • Fremtidigt virke
 • Valg til:a. repræsentant til Lederforeningens bestyrelse b. suppleant til Lederforenings bestyrelse c. 5 repræsentanter til den Lokale Lederforenings bestyrelse d. 2 suppleanter til den Lokale Lederforenings bestyrelse

stk. 6.

Ledere ansat i kommunerne i Region Nordjylland, som samtidig er medlemmer i BUPL Nordjylland, har tale- og stemmeret på årsmødet og er valgbare til Lederforeningens bestyrelse og til den Lokale Lederforenings bestyrelse.

3. Den Lokale Lederforenings opgaver

stk. 1.

Fagforeningens bestyrelse er ansvarlig for at den Lokale Lederforenings virksomhed er i overensstemmelse med fagforeningens vedtægter og BUPL’s love samt generalforsamlings-, hovedbestyrelses- og kongres beslutninger.

stk. 2.

Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem den Lokale Lederforenings bestyrelse og fagforeningens bestyrelse med angivelse af opgaver og kompetence. Samarbejdsaftalen godkendes af den Lokale Lederforenings bestyrelse og fagforeningens bestyrelse og evalueres på det årlige dialogmøde.

stk. 3.

Fagforeningens bestyrelse udpeger blandt de faglige sekretærer en politisk ansvarlig for Lederforeningen i BUPL Nordjylland.

stk. 4.

Den Lokale Lederforenings bestyrelse er ansvarlige for at:

 • Tilrettelægge og afholde årsmøde for ledere i henhold til § 2
 • Understøtte valg af leder-TR eller leder-kontaktperson
 • Medvirke til at leder-TR, får den nødvendige kompetenceudvikling i forhold til opgaven
 • Give leder-TR og leder-kontaktpersoner mulighed for erfaringsudveksling og sparring med andre leder-TR og lederkontaktpersoner ved afholdelse af dialogmøder
 • Formidle inspiration til lederudvikling gennem konferencer, foredrag, temadage og udgivelse af et Nyhedsbrev til alle ledere i regionen
 • Lederpolitiske tiltag bliver bragt til høring og beslutning i fagforeningens bestyrelse i henhold til samarbejdsaftalen med fagforeningens bestyrelse
 • Afholde minimum et årligt møde med fagforeningens bestyrelse med relevante lederpolitiske emner og med en årlig evaluering af samarbejdet/samarbejdsaftalen

og i samarbejde med fagforeningens bestyrelse:

 • Sikre ledervinklen i alle lokale politikker og strategier
 • Profilere ledelsesarbejdet udadtil via Lokalbladet, på hjemmesiden og i pressen
 • Koordinere det lokale og centrale lederrådsarbejde
 • Arbejde for udvikling af ledernes løn og arbejdsvilkår
 • Påvirke kommunerne til at tage ansvar for ledernes kompetenceudvikling
 • Styrke samarbejdet mellem leder og tillidsrepræsentant
 • Udarbejde kompetenceudviklingsplan for den Lokale Lederforenings bestyrelsesrepræsentanter

Stk. 3.

Lederforeningen fastsætter selv sin forretningsorden for møderne.

4. Økonomi

De økonomiske rammer fastlægges af fagforeningens bestyrelse og generalforsamling i BUPL Nordjylland efter indstilling fra lederforeningen. Den Lokale Lederforenings bestyrelse forvalter selv den afsatte pulje og er ansvarlig overfor fagforeningens bestyrelse. Vikar- og transportudgifter dækkes efter bestyrelsens retningslinjer.

5. Forretningsorden for den Lokale Lederforenings arbejde

I henhold til retningslinjer for BUPL’s lederforening lokalt samt de lokale lederforeninger fastsætter den Lokale Lederforenings bestyrelse selv forretningsordenen for det løbende arbejde dog således at ovennævnte er indarbejdet.


Konstitueret formand i Den Lokale Lederforening og bestyrelsesmedlem i Lederforeningens bestyrelse

Birte Pedersen Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem

Elsemarie Jensen

Bestyrelsesmedlem

Dorthe Rolighed

Bestyrelsesmedlem

Ove Lunde Lauridsen

Bestyrelsesmedlem

Gonzela Carrilo

Bestyrelsesmedlem

Anna Norine Bagh

1. suppleant til bestyrelsen

Lilo Faldborg Widell

Fagforeningsbestyrelsens repræsentant

Liselotte Thomsen, formand for BUPL Nordjylland

Ledersagsbehandler

Sine Dahl