Om BUPL Nordjylland


Fagforening for pædagoger og ledere i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg kommuner.


Opdateret d. 13. januar 2021

BUPL Nordjylland er den lokale fagforening og forhandlingsberettiget organisation for ledere, pædagoger og klubfolk, der arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler, dag- og aktivitetscentre m.v., samt de pædagogstuderende.

Vi arbejder for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

BUPL forhandler normeringer og standarder på institutionsområdet. Ved enhver ændring i normeringer og standarder har BUPL mulighed for at forhandle sagen med kommunen.

BUPL Nordjylland varetager interessen for 5.790 medlemmer.

BUPL Nordjylland arbejder efter gældende vedtægter.

Vedtægter for BUPL Nordjylland, Forbundet for pædagoger og klubfolk

Fagforeningens navn og hjemstedskommune

Fagforeningens navn er: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Forbundet for pædagoger og klubfolk, Region Nordjylland, herefter kaldet BUPL Nordjylland.

Fagforeningens hjemstedskommune er Aalborg Kommune.

§ 1 Fagforeningens opgaver

Stk. 1

Fagforeningens hovedopgave er:
 • at forhandle med lokale arbejdsgivere om medlemmernes arbejdsforhold, herunder personalenormeringer, sikkerheds- og miljøforhold på de enkelte arbejdspladser, samt forhold vedr. arbejdets udførelse og institutionernes drift.
  at indgå lokale aftaler om løn – og ansættelsesvilkår.
 • at forhandle konkrete medlemssager vedr. løn – og ansættelsesforhold, med mindre det i overenskomst eller aftale er fastslået, at sagerne skal forhandles af landsforbundet.
 • at sikre, at enhver arbejdsplads dækkes af valgt institutionstillidsrepræsentanter, områdetillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, ledertillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter efter de til enhver tid gældende regler.
 • at varetage den grundlæggende uddannelse af BUPL Nordjyllands tillidsrepræsentanter, samt sikre den nødvendige information til disse om alle forhold af betydning for deres virke.
 • at skabe rammer for det pædagogiske fags udvikling ved understøttelse af grunduddannelsen, teoriudviklingen, forsøgs- og udviklingsarbejde, samt mulighederne for efter – og videreuddannelse.
 • at informere medlemmerne om lokale aftaler, herunder holde faglige, pædagogiske og oplysende møder.
 • at etablere en lokal lederforening og bistå og samarbejde med denne.
 • at udbygge samarbejdet med andre faglige organisationer m.v.
§ 2 Fagforeningens bestyrelse

Stk. 1

Fagforeningen ledes af en bestyrelse på mindst fem medlemmer valgt på general-forsamlingen. Derudover et udpeget medlem fra den lokale lederforenings bestyrelse.

Fagforeningsbestyrelsen leder fagforeningens virksomhed i overensstemmelse med disse vedtægter og BUPL’s love samt generalforsamlingens, hovedbestyrelsens og kongressens beslutninger.

Stk. 2

Fagforeningens bestyrelse sammensættes således, at bestyrelsen efter general-forsamlingens bestemmelser består af hovedbestyrelsesmedlemmer og to sup-pleanter for hovedbestyrelsens medlemmer valgt i følge BUPL’s love § 46, stk. 1, formand, næstformand, kasserer, samt et antal øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af max. 17 valgte medlemmer. Derudover udpeger den lokale lederforening et medlem til fagforeningsbestyrelsen, som ikke samtidig kan beklæde posten som repræsentant i lederforeningens bestyrelse og kongresdelegeret for lederforeningen.

Stk. 3

Kun et hovedbestyrelsesmedlem kan samtidig vælges som faglig sekretær.

Kun en suppleant kan samtidig vælges som faglig sekretær.

Stk. 4

Såfremt formanden, næstformanden, kassereren eller en af de faglige sekretærer fratræder, udpeger fagforeningsbestyrelsen blandt sine medlemmer en efterfølger, der fungerer indtil næste generalforsamling med valg på dagsordenen.

Er det ikke muligt, blandt bestyrelsens medlemmer, at udpege en efterfølger for en formand, næstformand, kasserer eller faglig sekretær, kan bestyrelsen, blandt BUPL’s medlemmer i øvrigt, finde en efterfølger, der fungerer indtil næste general-forsamling med valg på dagsordenen.

Stk. 5

Ligger der i fagforeningens område et eller flere uddannelsessteder for pædagoger kan den lokale fælles studiesektion (PLS) udpege et medlem, der indtræder i fagforeningsbestyrelsen.

Stk. 6

Fagforeningsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal indeholde

en bestemmelse om, at 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne kan kræve bestyrelsen indkaldt.

Stk. 7

Oprettelse, kommissorium og sammensætning til stående udvalg fastlægges på generalforsamlingen. Fagforeningsbestyrelsen har mandat til at nedsætte ad hoc-udvalg.

Stk. 8

pkt. 1

Det politiske ansvar for arbejdet i den enkelte kommune er fagforeningsbestyrelsens. Fagforeningsbestyrelsen uddelegerer det daglige politiske ansvar til en faglig sekretær. Det er den faglige sekretærs ansvar, at løn – og normeringsaftaler samt pædagogiske vilkår bliver forhandlet, og at der om muligt bliver indgået aftale herom. Dette foregår i tæt samarbejde mellem den faglige sekretær og de berørte medlems-grupper i kommunen.

pkt. 2

Alle medlemmer af BUPL Nordjylland skal have mulighed for at øve indflydelse på den interne fagpolitiske linje i fagforeningen, både via det repræsentative demokrati, men også mellem valgperioder. Medlemmerne skal sikres hurtige og præcise tilbagemeldinger på deres henvendelser.

I forhold til medlemmernes arbejdssituation arbejder fagforeningen til stadighed på, at medlemmernes arbejdspladser har en høj grad af medarbejderdemokrati. BUPL Nordjylland stiller sin ekspertise til rådighed for medlemmerne og sikrer, at BUPL Nordjylland bliver repræsenteret i de kommunale MED- udvalg.

pkt. 3

Fagforeningsbestyrelsen har pligt til at informere og høre medlemmer, der har interesse i en sag. De berørte parter skal som minimum via det repræsentative demokrati i organisationen, inddrages og høres i beslutninger, som berører deres arbejdsområde.

pkt. 4

Fagforeningsbestyrelsen er forpligtet til, i videst muligt omfang, at inddrage fælles-, område-, leder- og institutionstillidsrepræsentanterne i BUPL’s virke, herunder i de forhandlinger fagforeningen fører vedrørende lokale forhold.

Stk. 9

Fagforeningsbestyrelsen er forpligtet til at informere afdelingens medlemmer ved møder, et medlemsblad eller anden regelmæssig skriftlig information herunder ved brug af hjemmesiden.

Stk. 10

Fagforeningsbestyrelsen eller den lokale lederforening inviterer, efter behov, til oplysende og diskuterende medlemsmøder om pædagogiske, ledelsesmæssige og fagpolitiske emner, på tværs af flere eller alle kommuner i Region Nordjylland.

Stk. 11

Fagforeningsbestyrelsen og/eller områdets fællestillidsrepræsentant(er) kan invitere til medlemsmøde efter behov i kommunen.

§ 3 Ordinær generalforsamling

Stk. 1

Fagforeningen afholder ordinær generalforsamling hvert andet år i perioden

15. september til 15. oktober.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer tilknyttet den pågældende fagforening.

Forretningsudvalgsmedlemmer eller repræsentanter for forretningsudvalget kan deltage i enhver generalforsamling. Forretningsudvalgsmedlemmerne har dog kun stemmeret ved generalforsamlinger i den fagforening, de er tilknyttet.

Stk. 2

Fagforeningsbestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden gennem landsforbundets blad og til medlemmerne ved skriftlig meddelelse.

Stk. 3

Varslet til ordinær generalforsamling er mindst tre uger. Forslag, der ønskes behandlet, indsendes til fagforeningsbestyrelsen senest otte dage før en general-forsamling. For lovforslag gælder § 21, stk. 1 i BUPL’s love.

Stk. 4

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Formalia.

a) Valg af dirigent og referent

b) Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden og forretningsorden.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Behandling af forslag til budget, herunder fastlæggelse af afdelingens normeringsplan.

6. Valg af:

a) Formand

b) Næstformand

c) Øvrige faglige sekretærer, udover formand og næstformand (3 stk.)

d) Kasserer

e) Hovedbestyrelsesmedlemmer

f) to suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmer

g) Eventuelle øvrige bestyrelsesmedlemmer ud over de under 6 a), b), c), d), e) og f) valgte, således, at denne efter generalforsamlingens bestemmelser kommer til at bestå af mindst fem medlemmer og højest 17 medlemmer

h) Suppleanter til bestyrelsen, således, at der efter generalforsamlingens bestemmelser vælges mindst tre og højest seks suppleanter

i) Kongresdelegerede blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ekskl. hovedbestyrelsesmedlemmer

j) Tre suppleanter for kongresdelegerede blandt bestyrelsens medlemmer og suppleanter, ekskl. hovedbestyrelsesmedlemmer

k) Såfremt antallet af fagforeningens kongresdelegerede/suppleanter overstiger antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, kan de manglende kongresdelegerede vælges blandt fagforeningens øvrige medlemmer

l) Valg af to kritiske revisorer

m) Suppleant for kritisk revisor

n) Valg til udvalg

Stk. 5

Medlemmer, der opstiller til tillidsposter i fagforeningen, skal være tilknyttet denne (jf. BUPL’s love, § 45, stk. 1).

Stk. 6 Alle bestyrelsesmedlemmer og kritiske revisorer vælges for to år ad gangen.

Stk. 7

Alle bestyrelsessuppleanter og suppleanter for kritiske revisorer vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 8

Senest 10 dage efter generalforsamlingens afholdelse indsender fagforenings-bestyrelsen referat fra generalforsamlingen til landsforbundet, med oplysninger om de behandlede emner, de trufne beslutninger (herunder vedtægter) og de foretagne valg. Referatet godkendes af dirigent og referent.

Stk. 9

Såfremt generalforsamlingen udtrykker mistillid til en fagforeningsbestyrelse, skal denne træde tilbage, og landsforbundets forretningsudvalg forestår indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling i fagforeningen.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis ikke fagforeningsbestyrelsen er på mindst fem medlemmer, hvis fagforeningsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

Såfremt fagforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling, skal dette meddeles hovedbestyrelsen samtidig med indkaldelsen, og generalforsamlingen

skal afholdes senest fire uger efter, at begæringen herom er fremsat.

Stk.2

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst fem dages varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

§ 5 Fagforeningens økonomi

Stk. 1

Fagforeningen udgør en selvstændig økonomisk og juridisk enhed.

Bestyrelsen er under ansvar overfor generalforsamlingen berettiget til at foretage enhver retlig og økonomisk disposition på fagforeningens vegne.

Fagforeningen tegnes retligt og økonomisk, herunder ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, i fællesskab af formand, kasserer samt ét yderligere bestyrelses-medlem valgt af bestyrelsen.

Fagforeningen kan ikke træffe retlige og økonomiske dispositioner, der på nogen måde kan forpligte landsforbundet.

Stk. 2

Kassereren udarbejder et årligt regnskab, der følger kalenderåret. Senest 1. april i det følgende år forelægger kassereren regnskabet for den på generalforsamlingen valgte kritiske revisor samt sikre, at det fremsendes til den i BUPL udpegede statsautoriserede revisor.

§ 6 Ændring af fagforeningens vedtægter

Stk. 1

Vedtægten kan kun ændres på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer (jvf. BUPL’s love, § 43, stk. 3)

Stk. 2

Vedtægten for den lokale fagforening kan aldrig indeholde bestemmelser, der er i strid med BUPL’s love.

Uoverensstemmelser herom afgøres af BUPL’s hovedbestyrelse under ansvar over for kongressen.

Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 4. oktober 2016.


BUPL Nordjylland afholder ordinær generalforsamling hvert andet år.

Næste ordinære generalforsamling afholdes i 2022.


BUPL Nordjyllands bestyrelse vælges af og blandt medlemmerne hvert andet år på generalforsamlingen.

Der er 17 bestyrelsesmedlemmer i BUPL Nordjyllands bestyrelse og består af følgende medlemmer:

 • Formand (faglig sekretær)
 • Næstformand (faglig sekretær)
 • Kasserer (faglig sekretær)
 • Faglige sekretærer
 • Hovedbestyrelsesmedlemmer
 • Suppleanter til hovedbestyrelsen
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer

______________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsen i BUPL Nordjylland
 • Liselotte Thomsen, Formand
 • Susanne Højgaard, næstformand og hovedbestyrelsesmedlem
 • Kristian Abildgaard Kold, kasserer og faglig sekretær
 • Anna Ullits Østergaard, faglig sekretær
 • Kristian Kim Tornby, faglig sekretær
 • David Nordstrøm, hovedbestyrelsesmedlem
 • Grete Kirstine Nielsen, 1. suppleant til hovedbestyrelsen
 • Christian Borup, 2. suppleant til hovedbestyrelsen
 • Ulla Bøjesen, bestyrelsesmedlem
 • Tina Elisabeth Nymann, bestyrelsesmedlem
 • Mai-Britt Holm Christensen, bestyrelsesmedlem
 • Theis Borum Holm, bestyrelsesmedlem
 • Camilla Rosenlund, bestyrelsesmedlem
 • Marie Hellum Olsen
 • Søren Lindberg
 • Henrik Graulund Thorsen Pedersen
 • Jonathan Zacho Bruun
Suppleanter til bestyrelsen
 • Kathrine Juel Dyhrberg
 • Rikke Pors
 • Annette Bekhøi Andersen