Om BUPL Midtsjælland


BUPL Midtsjælland organiserer ca. 4.500 medlemmer inden for børne- og ungeområdet i Greve, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Roskilde, Slagelse, Solrød og Sorø kommuner.


Opdateret d. 01. december 2020
Fagforeningens opgaver

BUPL Midtsjælland forhandler og indgår lokale aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for vores medlemmer, herunder personalenormeringer og sikkerheds- og miljøforhold på arbejdspladserne.

Medlemsrådgivning
Fagforeningen rådgiver og vejleder i konkrete sager om medlemmernes løn- og ansættelsesforhold. Vi bistår og vejleder dig på følgende områder:

 • Jobsøgning
 • Løn og pensionsbidrag
 • Arbejdstidsaftaler og arbejdstidstillæg
 • Tavshedspligt, ytringsfrihed, underretningspligt
 • Tjenstlig samtale
 • Ændring af ansættelsesvilkår
 • Afskedigelse
 • Arbejdsmiljø
 • Arbejdsskade
 • Ferie og feriepenge
 • Senior
 • Graviditet, barsel, adoption, forældreorlov
 • Sygdom – hvis du er syg
 • Sygdom i familien
 • Pension

Det lokale lederarbejde
BUPL Midtsjælland understøtter arbejdet i den lokale lederforening.

Tillidsrepræsentanterne
Fagforeningen arbejder for, at der er en tillidsrepræsentant på hver arbejdsplads, og fagforeningen sørger for, at tillidsrepræsentanterne er klædt på til opgaven gennem BUPL Midtsjællands tillidsrepræsentantuddannelse.

 

BUPL Midtsjællands bestyrelse

Fagforeningen ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen (5. november 2020):

Bertha Langhoff Hansen
Formand
Direkte: 35 46 57 91
Mobil: 29 64 04 78
Mail: blh@bupl.dk

Pia Ungstrup Petersen
Næstformand, faglig sekretær, HB-medlem
Direkte: 35 46 57 92
Mobil: 24 28 74 95
Mail: pup@bupl.dk

Hanne Kraul Jensen
Bestyrelsesmedlem, kasserer og faglig sekretær
Direkte: 35 46 58 02
Mobil: 20 24 21 17
Mail: hkj@bupl.dk

Heidi Larsen
Bestyrelsesmedlem, HB-medlem
FTR i Roskilde Kommune
Mobil: 24 28 74 91
Mail: hla@bupl.dk

Dorte Thorgaard Andersen
Bestyrelsesmedlem, HB-suppleant
FTR i Sorø Kommune
Mobil: 24 28 74 88
Mail: dta@bupl.dk

Marianne Søbæk Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Pædagog i SFO Lynghøjen/Lærken, Roskilde
Telefon: 46 31 43 20
Mail: msn@bupl.dk

Susanne Lindskov
Bestyrelsesmedlem
Pædagog i Børnehuset Kirsebærhaven, Holbæk
Mail: sli@bupl.dk

Flemming Olesen
Bestyrelsesmedlem
Leder i Vipperød Børnegård, Holbæk

Charlotte Jensen
Bestyrelsesmedlem
Leder i Viskinge Børnehus, Kalundborg

Maria Ladefoged Andersen
Bestyrelsesmedlem
Fællestillidsrepræsentant i Holbæk

Rikke Daugaard Jensen
Bestyrelsesmedlem
FTR for 0-6 års området i Roskilde Kommune

Stine Andersen
Repræsentant fra den lokale lederbestyrelse

__________________________________________________________

Suppleanter til bestyrelsen:

Torsten Ross
Bestyrelsessuppleant
FTR i Slagelse Kommune

Pernille Duus Jensen
Bestyrelsessuppleant
FTR i Odsherred Kommune

_______________________________________________

Kritiske revisorer:

Torsten Ross
Kritisk revisor
FTR i Slagelse Kommune

Mette Buhr Andersen
Kritisk revisor
FTR i Kalundborg Kommune

 

 

 

 


Fagforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Hvert 2. år er der ordinær generalforsamling. Næste generalforsamling er i oktober 2020.

 

Materialer fra generalforsamlingen 4. oktober 2018:

 


Vedtægter for BUPL Midtsjælland

§1 Fagforeningen navn
BUPL Midtsjælland

§1.b Fagforeningens hjemsted
Fagforeningen er hjemmehørende indenfor afdelingens dækningsområde jf. § 1c og bosiddende i Slagelse

§1.c Fagforeningens dækningsområde
Fagforeningens dækningsområde omfatter ansatte inden for overenskomstdækkende arbejdsområder i kommunerne Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre, Solrød, Greve, Roskilde, Sorø og Slagelse samt arbejdspladser med potentielle overenskomstmuligheder i samme område. Derudover arbejdsløse medlemmer med tidligere arbejdsplads eller med aktuel bopæl inden for afdelingens geografiske dækningsområde, jf. BUPL’s love.

§1.d Tilhørsforhold
BUPL Midtsjælland er tilknyttet BUPL forbund og underlagt disse love.

§ 2. Fagforeningens hovedopgave er:

 • At forhandle med lokale arbejdsgivere om medlemmernes arbejdsforhold, herunder personalenormeringer, sikkerhed- og miljøforhold på de enkelte arbejdspladser, samt forhold vedr. arbejdets udførelse og institutionernes drift.
 • At indgå lokale aftaler om løn- og ansættelsesvilkår.
 • At forhandle konkrete medlemssager vedr. løn- og ansættelsesforhold med mindre det i overenskomst eller aftale er fastslået, at sagerne skal forhandles af landsforbundet.
 • At sikre at enhver arbejdsplads dækkes af valgte institutionstillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter efter de til enhver tid gældende regler.
 • At varetage den grundlæggende uddannelse af landsforbundets tillidsrepræsentanter samt sikre den nødvendige information til disse om alle forhold af betydning for deres virke.
 • At skabe rammer for det pædagogiske fags udvikling.
 • At etablere en lokalt lederbestyrelse og bistå denne.
 • At informere medlemmerne om lokale aftaler herunder holde faglige og oplysende møder.
 • At udbygge samarbejdet med andre faglige organisationer m.v.

§2 Fagforeningens bestyrelse
Fagforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer og max 11 medlemmer valgt på en generalforsamling, samt en repræsentant fra den lokale lederbestyrelse.

Fagforeningsbestyrelsen leder fagforeningens virksomhed i overensstemmelse med disse vedtægter og BUPL’s love samt generalforsamlingens, hovedbestyrelsens og kongressens beslutninger.

Stk. 2. Fagforeningsbestyrelsen sammensættes af formand, næstformand, kasserer, hovedbestyrelsesmedlemmer, hovedbestyrelsessuppleanter, øvrige medlemmer samt et lederbestyrelsesmedlem.

Formand, næstformand og kasserer er politisk valgte faglige sekretærer og udgør den Daglige Politiske Ledelse.

Stk. 3 Såfremt formanden, næstformanden eller kassereren fratræder, udpeger fagforeningsbestyrelsen blandt sine medlemmer en efterfølger, der fungerer indtil næste generalforsamling med valg på dagsordenen.

Stk. 4 Fratræder en faglig sekretær i valgperioden, konstituerer bestyrelsen en ny sekretær frem til førstkommende generalforsamling.

Stk. 5. Fagforeningsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal indeholde bestemmelse om, at 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne kan kræve bestyrelsen indkaldt.

Stk. 6 Fagforeningsbestyrelsen er forpligtet til i videst muligt omfang at inddrage fælles- og institutionstillidsrepræsentanterne i BUPL’s virke, herunder i de forhandlinger, fagforeningen fører, vedrørende lokale forhold.

Stk. 7 Fagforeningsbestyrelsen er forpligtet til at informere afdelingens medlemmer ved møder og regelmæssig digital information.

Stk. 8 Fra hvert af de i fagforeningens område beliggende pædagogseminarier har BUPL’s studerende medlemmer (Studiesektionen) ret til en observatørpost i fagforeningsbestyrelsen.

§3 BUPL Midtsjælland lokale lederbestyrelse

Stk. 1 Den lokale lederbestyrelse har indstillingsret til bestyrelsen.

§4 Ordinær generalforsamling
Fagforeningen afholder ordinær generalforsamling hvert andet år i perioden 15. september til 15. oktober i de år, hvor der er ordinær kongres i BUPL.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer tilknyttet den pågældende fagforening.

Forretningsudvalgsmedlemmer eller repræsentanter for forretningsudvalget kan deltage i enhver generalforsamling – forretningsudvalgsmedlemmer har dog kun stemmeret ved generalforsamlingen i den fagforening, de er tilknyttet.

Stk. 2 Fagforeningsbestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden gennem landsforbundets blad og til medlemmerne ved skriftlig meddelelse.

Stk. 3 Varslet til ordinær generalforsamling er mindst 3 uger. Forslag, der ønskes behandlet, indsendes til fagforeningsbestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden for generalforsamling i BUPL Midtsjælland skal offentliggøres på hjemmesiden senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 4 Den ordinære generalforsamlingsdagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Formalia
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Behandling af forslag til budget
 6. Valg af formand, næstformand, kasserer, hovedbestyrelsesmedlemmer, øvrige bestyrelsesmedlemmer, kritiske revisorer og kongresdelegerede samt suppleantposter.

Stk. 5 Medlemmer, der opstiller til tillidsposter i fagforeningen skal være tilknyttet denne (jf. BUPL’s love § 17 stk. 2).

Stk. 6 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 7 Alle bestyrelsessuppleanter, kongresdelegerede og kritisk revisor vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 8 Senest 10 dage efter en fagforenings generalforsamlings afholdelse indsender fagforeningsbestyrelsen til landsforbundet referat af generalforsamlingen med oplysning om de behandlede emner, de trufne beslutninger (herunder vedtægter) og de foretagne valg.

Referat godkendes af dirigent og referent.

Stk. 9 Såfremt generalforsamlingen udtrykker mistillid til en fagforeningsbestyrelse, skal denne træde tilbage, og landsforbundets forretningsudvalg forestår indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling i fagforeningen.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis ikke fagforeningsbestyrelsen er på mindst 5 medlemmer, hvis fagforeningsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Såfremt fagforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling, skal dette meddeles hovedbestyrelsen samtidig med indkaldelsen og generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at begæring herom er fremsat.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 dages varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

§6 Fagforenings økonomi
Fagforeningen udgør en selvstændig økonomisk og juridisk enhed.

Bestyrelsen er under ansvar overfor generalforsamlingen berettiget til at foretage enhver retlig og økonomisk disposition på fagforeningens vegne.

Fagforeningen tegnes retligt og økonomisk i fællesskab af formanden, kassereren samt et yderligere bestyrelsesmedlem valgt af bestyrelsen.

Fagforeningen kan ikke træffe retlige og økonomiske dispositioner, der på nogen måde kan forpligte landsforbundet.

Stk. 2 Kassereren udarbejder et årligt regnskab, der følger kalenderåret. Senest 1. april i det følgende år forelægger kassereren regnskabet for den på generalforsamlingen valgte kritiske revisor samt sikrer, at det fremsendes til den af BUPL udpegede statsautoriserede revisor.

§7 Ændring af fagforeningens vedtægter
Vedtægten kan kun ændres på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer (jf. BUPL’s love §18 stk.)

Stk. 2 Vedtægten for den lokale fagforening kan aldrig indeholde bestemmelser, der er i strid med BUPL’s love. Uoverensstemmelser herom afgøres af BUPL’s hovedbestyrelse under ansvar overfor kongressen.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 4. oktober 2018

 

 


På generalforsamlingen i BUPL Midtsjælland d. 4. oktober 2018 godkendte medlemmerne det fremtidige arbejde for perioden 2018-2020.

Du kan læse det fremtidige arbejde her:

Beretning og fremtidigt arbejde 2018


Pædagogernes syv spidskompetencer

BUPL Midtsjælland har beskrevet pædagogens syv spidskompetencer under syv overskrifter: Relationsarbejder, brobygger, social læring, dannelsesagent, livsduelighed, kreativitetsudvikler og inklusionsekspert. 

BUPL Midtsjælland bringer løbende de syv spidskompetencer i spil over for kommuner og andre interessenter, for eksempel til møder, forhandlinger, arrangementer og høringer. Det gælder både i debatten om kvalitet i daginstitutioner og den nye folkeskole.

Jo skarpere, vi som pædagoger, ledere og fagforening er på pædagogernes bidrag til barnet, den unge, forældrene, kommunen og samfundet, jo mere bliver der lyttet til os. Spidskompetencerne kan også lægge op til debat på jeres personalemøde, på møder med kommunen eller samarbejdspartnere.

1. Relationer
Pædagoger styrker børnenes evne til at indgå i og bidrage til fællesskaber. Vi møder det enkelte barn lige præcis der, hvor barnet skal mødes – på barnets egne betingelser – og optimerer læringsprocesserne. Pædagoger mestrer forskellige kommunikationsmetoder, og de kan anvende forskellige metoder til konflikthåndtering.

2. Brobygning
Børn har flere roller i løbet af en dag. Én rolle i skolen, en anden i SFO’en og en tredje derhjemme, en fjerde i sportsklubben osv. Dette har pædagogen øje for. Vi bygger bro mellem rollerne. Er man fx dårlig til matematik, men god til LEGO, så starter vi dér, fordi barnet er der. Vi skaber sammenhæng i barnets hverdag.

3. Social læring
I pædagogernes etiske grundlag ligger der en respekt og forståelse for forskellighed og mangfoldighed. Vi har et konstruktivt blik for, hvad der sker mellem børnene, og vi understøtter det enkelte barn socialt og følelsesmæssigt, så det bliver i stand til på egen hånd at handle klogere i sociale situationer.

4. Dannelse
Dannelse handler om at kunne begå sig blandt andre mennesker – at kunne give og tage i forhold til et fællesskab, så både fællesskabet og barnet selv vokser. Pædagoger formidler kulturelle værdier, lærer børn at udsætte behov og at arbejde koncentreret for det, de ønsker at opnå.

5. Livsduelighed
Alle børn – og voksne – møder barrierer i deres liv. Pædagoger giver børnene handlekompetencer, så de kan finde vejen hen over barrieren, finde selvværdet og få gåpå-modet igen. Vi sørger for, at hvert enkelt barn får de succesoplevelser, der giver livsmod og livsduelighed.

6. Kreativitets-udvikleren
Kreativitet og nysgerrighed er stærkt efterspurgte kompetencer, nu og i fremtiden.  Pædagogerne kan skabe legende aktiviteter, som styrker børnenes fantasi og stå for fysisk udfoldelse samt musiske og kreative aktiviteter, herunder supplere og bygge videre på lærernes undervisning med eksperimenter og aktiviteter i tilknytning hertil.

7. Inklusionseksperten
Børn med særlige behov har brug for voksne med særlige kompetencer. Med afsæt i disse kompetencer arbejder pædagoger med fokus på børnenes udvikling, karakterdannelse, motivation og høj faglighed hvilende på et inkluderende grundlag og respekt for børnenes kvalificerede medbestemmelse.