Om BUPL Midtsjælland


BUPL Midtsjælland organiserer ca. 4.500 medlemmer inden for børne- og ungeområdet i Greve, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Roskilde, Slagelse, Solrød og Sorø kommuner.


Opdateret d. 20. august 2018
Fagforeningens opgaver

BUPL Midtsjælland forhandler og indgår lokale aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for vores medlemmer, herunder personalenormeringer og sikkerheds- og miljøforhold på arbejdspladserne.

Medlemsrådgivning
Fagforeningen rådgiver og vejleder i konkrete sager om medlemmernes løn- og ansættelsesforhold. Vi bistår og vejleder dig på følgende områder:

 • Jobsøgning
 • Løn og pensionsbidrag
 • Arbejdstidsaftaler og arbejdstidstillæg
 • Tavshedspligt, ytringsfrihed, underretningspligt
 • Tjenstlig samtale
 • Ændring af ansættelsesvilkår
 • Afskedigelse
 • Arbejdsmiljø
 • Arbejdsskade
 • Ferie og feriepenge
 • Senior
 • Graviditet, barsel, adoption, forældreorlov
 • Sygdom – hvis du er syg
 • Sygdom i familien
 • Pension

Det lokale lederarbejde
BUPL Midtsjælland understøtter arbejdet i den lokale lederforening.

Tillidsrepræsentanterne
Fagforeningen arbejder for, at der er en tillidsrepræsentant på hver arbejdsplads, og fagforeningen sørger for, at tillidsrepræsentanterne er klædt på til opgaven gennem BUPL Midtsjællands tillidsrepræsentantuddannelse.

 

Fagforeningen ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen.

BUPL Midtsjællands bestyrelse

Fagforeningen ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen. Den daglige ledelse af fagforeningskontoret varetages af formanden, næstformanden, kassereren og sekretariatslederen.

Bertha Langhoff Hansen
Formand
Direkte: 35 46 57 91
Mobil: 29 64 04 78
Mail: blh@bupl.dk

Pia Ungstrup Petersen
Næstformand, faglig sekretær, HB-medlem
Direkte: 35 46 57 92
Mobil: 24 28 74 95
Mail: pup@bupl.dk

Kay Abrahamsen
Bestyrelsesmedlem, HB-medlem
FTR i Holbæk Kommune
Telefon. 59 28 07 19
Mail: kca@bupl.dk

Hanne Kraul Jensen
Bestyrelsesmedlem, kasserer og faglig sekretær
Direkte: 35 46 58 02
Mobil: 20 24 21 17
Mail: hkj@bupl.dk

Heidi Larsen
Bestyrelsesmedlem, 1. HB-suppleant
FTR i Roskilde Kommune
Mobil: 24 28 74 91
Mail: hla@bupl.dk

Dorte Thorgaard Andersen
Bestyrelsesmedlem, 2. HB-suppleant
FTR i Sorø Kommune
Mobil: 24 28 74 88
Mail: dta@bupl.dk

Marianne Søbæk Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Pædagog i SFO Lynghøjen/Lærken, Roskilde
Telefon: 46 31 43 20
Mail: msn@bupl.dk

Susanne Lindskov
Bestyrelsesmedlem
Pædagog i Børnehuset Kirsebærhaven, Holbæk
Mail: sli@bupl.dk

Bitten Persson
Bestyrelsesmedlem
FTR i Lejre Kommune
Mail: bpe@bupl.dk

Anne-Charlotte Kiholm
Bestyrelsesmedlem
Pædagog i Børnehuset Reden, Roskilde
Mail: ack@bupl.dk

Anne Bendorff Geertsen
Bestyrelsesmedlem
Koordinator i Supercenter Sandlyng, Sorø
Mail: agt@bupl.dk

Ronni Mathiassen
Formand for LLB og repræsentant i fagforeningsbestyrelsen
Leder i Børnehuset, Troldhøj, Svogerslev
Mail: ronnimat@roskilde.dk

__________________________________________________________

Suppleanter til bestyrelsen:

Pernille Hass Pedersen
1. bestyrelsessuppleant
FTR i Kalundborg Kommune

Martin Buch
2. bestyrelsessuppleant
Pædagog i SFO & SFO2 Frederiksberg Skole, Sorø

Rikke Daugaard Jensen
3. bestyrelsessuppleant
FTR i Roskilde Kommune

_______________________________________________

Kritiske revisorer:

Frank Sørensen
Kritisk revisor
FTR i Greve Kommune

Torsten Ross
Kritisk revisor
FTR i Slagelse Kommune

 

 

 

 


Fagforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Hvert 2. år er der ordinær generalforsamling.

Næste generalforsamling er torsdag d. 4. oktober 2018.


Vedtægter for BUPL Midtsjælland

§1 Fagforeningen navn
BUPL Midtsjælland

§1.b Fagforeningens hjemsted
Fagforeningen er hjemmehørende indenfor afdelingens dækningsområde jf. § 1c og bosiddende i Slagelse

§1.c Fagforeningens dækningsområde
Fagforeningens dækningsområde omfatter ansatte inden for overenskomstdækkende arbejdsområder i kommunerne Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre, Solrød, Greve, Roskilde, Sorø og Slagelse samt arbejdspladser med potentielle overenskomstmuligheder i samme område. Derudover arbejdsløse medlemmer med tidligere arbejdsplads eller med aktuel bopæl inden for afdelingens geografiske dækningsområde, jf. BUPL’s love.

§1.d Tilhørsforhold
BUPL Midtsjælland er tilknyttet BUPL forbund og underlagt disse love.

§ 2. Fagforeningens hovedopgave er:

 • At forhandle med lokale arbejdsgivere om medlemmernes arbejdsforhold, herunder personalenormeringer, sikkerhed- og miljøforhold på de enkelte arbejdspladser, samt forhold vedr. arbejdets udførelse og institutionernes drift.
 • At indgå lokale aftaler om løn- og ansættelsesvilkår.
 • At forhandle konkrete medlemssager vedr. løn- og ansættelsesforhold med mindre det i overenskomst eller aftale er fastslået, at sagerne skal forhandles af landsforbundet.
 • At sikre at enhver arbejdsplads dækkes af valgte institutionstillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter efter de til enhver tid gældende regler.
 • At varetage den grundlæggende uddannelse af landsforbundets tillidsrepræsentanter samt sikre den nødvendige information til disse om alle forhold af betydning for deres virke.
 • At skabe rammer for det pædagogiske fags udvikling.
 • At etablere en lokalt lederbestyrelse og bistå denne.
 • At informere medlemmerne om lokale aftaler herunder holde faglige og oplysende møder.
 • At udbygge samarbejdet med andre faglige organisationer m.v.

§2 Fagforeningens bestyrelse
Fagforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer og max 11 medlemmer valgt på en generalforsamling, samt en repræsentant fra den lokale lederbestyrelse.

Fagforeningsbestyrelsen leder fagforeningens virksomhed i overensstemmelse med disse vedtægter og BUPL’s love samt generalforsamlingens, hovedbestyrelsens og kongressens beslutninger.

Stk. 2. Fagforeningsbestyrelsen sammensættes af formand, næstformand, kasserer, hovedbestyrelsesmedlemmer, hovedbestyrelsessuppleanter, politisk valgte faglige sekretærer, øvrige medlemmer samt et lederbestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer efter generalforsamlingen ud af deres midte en politisk valgt faglig sekretær.

Formand, næstformand og en af bestyrelsens konstituerede er politisk valgte faglige sekretærer.

Stk. 3 Såfremt formanden, næstformanden eller kassereren fratræder, udpeger fagforeningsbestyrelsen blandt sine medlemmer en efterfølger, der fungerer indtil næste generalforsamling med valg på dagsordenen.

Stk. 4 Fratræder en faglig sekretær i valgperioden, konstituerer bestyrelsen en ny sekretær frem til førstkommende generalforsamling.

Stk. 5. Fagforeningsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal indeholde bestemmelse om, at 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne kan kræve bestyrelsen indkaldt.

Stk. 6 Fagforeningsbestyrelsen er forpligtet til i videst muligt omfang at inddrage fælles- og institutionstillidsrepræsentanterne i BUPL’s virke, herunder i de forhandlinger, fagforeningen fører, vedrørende lokale forhold.

Stk. 7 Fagforeningsbestyrelsen er forpligtet til at informere afdelingens medlemmer ved møder, et medlemsblad eller anden regelmæssig skriftlig information.

Stk. 8 Fra hvert af de i fagforeningens område beliggende pædagogseminarier har BUPL’s studerende medlemmer (Studiesektionen) ret til en observatørpost i fagforeningsbestyrelsen.

§3 BUPL Midtsjælland lokale lederbestyrelse

Stk. 1 Den lokale lederbestyrelse har indstillingsret til bestyrelsen.

§4 Ordinær generalforsamling
Fagforeningen afholder ordinær generalforsamling hvert andet år i perioden 15. september til 15. oktober i de år, hvor der er ordinær kongres i BUPL.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer tilknyttet den pågældende fagforening.

Forretningsudvalgsmedlemmer eller repræsentanter for forretningsudvalget kan deltage i enhver generalforsamling – forretningsudvalgsmedlemmer har dog kun stemmeret ved generalforsamlingen i den fagforening, de er tilknyttet.

Stk. 2 Fagforeningsbestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden gennem landsforbundets blad og til medlemmerne ved skriftlig meddelelse.

Stk. 3 Varslet til ordinær generalforsamling er mindst 3 uger. Forslag, der ønskes behandlet, indsendes til fagforeningsbestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden for generalforsamling i BUPL Midtsjælland skal offentliggøres på hjemmesiden senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 4 Den ordinære generalforsamlingsdagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Formalia
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Behandling af forslag til budget
 6. Valg af formand, næstformand, kasserer, hovedbestyrelsesmedlemmer, øvrige bestyrelsesmedlemmer, kritiske revisorer og kongresdelegerede samt suppleantposter.

Stk. 5 Medlemmer, der opstiller til tillidsposter i fagforeningen skal være tilknyttet denne (jf. BUPL’s love § 17 stk. 2).

Stk. 6 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 7 Alle bestyrelsessuppleanter, kongresdelegerede og kritisk revisor vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 8 Senest 10 dage efter en fagforenings generalforsamlings afholdelse indsender fagforeningsbestyrelsen til landsforbundet referat af generalforsamlingen med oplysning om de behandlede emner, de trufne beslutninger (herunder vedtægter) og de foretagne valg.

Referat godkendes af dirigent og referent.

Stk. 9 Såfremt generalforsamlingen udtrykker mistillid til en fagforeningsbestyrelse, skal denne træde tilbage, og landsforbundets forretningsudvalg forestår indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling i fagforeningen.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis ikke fagforeningsbestyrelsen er på mindst 5 medlemmer, hvis fagforeningsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Såfremt fagforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling, skal dette meddeles hovedbestyrelsen samtidig med indkaldelsen og generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at begæring herom er fremsat.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 dages varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

§6 Fagforenings økonomi
Fagforeningen udgør en selvstændig økonomisk og juridisk enhed.

Bestyrelsen er under ansvar overfor generalforsamlingen berettiget til at foretage enhver retlig og økonomisk disposition på fagforeningens vegne.

Fagforeningen tegnes retligt og økonomisk i fællesskab af formanden, kassereren samt et yderligere bestyrelsesmedlem valgt af bestyrelsen.

Fagforeningen kan ikke træffe retlige og økonomiske dispositioner, der på nogen måde kan forpligte landsforbundet.

Stk. 2 Kassereren udarbejder et årligt regnskab, der følger kalenderåret. Senest 1. april i det følgende år forelægger kassereren regnskabet for den på generalforsamlingen valgte kritiske revisor samt sikrer, at det fremsendes til den af BUPL udpegede statsautoriserede revisor.

§7 Ændring af fagforeningens vedtægter
Vedtægten kan kun ændres på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer (jf. BUPL’s love §18 stk.)

Stk. 2 Vedtægten for den lokale fagforening kan aldrig indeholde bestemmelser, der er i strid med BUPL’s love. Uoverensstemmelser herom afgøres af BUPL’s hovedbestyrelse under ansvar overfor kongressen.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 4. oktober 2014

 

 


På generalforsamlingen d. 6. oktober 2016 godkendte medlemmerne det fremtidige arbejde for perioden 2016-2018 for områderne: 0-6 års området, skolereform, SFO og klub, det private område, specialområdet og lederområdet.

Fremtidigt arbejde 2016-2018

På generalforsamlingerne i BUPL Midtsjælland fastsættes kursen for den næste generalforsamlingsperiode, og medlemmerne godkendte det fremtidige arbejde for perioden 2016-2018 på generalforsamlingen d. 6. oktober 2016.

Det blev således besluttet, hvordan fagforeningen i perioden skal arbejde med følgende områder:

0-6 års området
BUPL Midtsjælland vil i generalforsamlingsperioden 2016-18 arbejde for:

 • At det pædagogiske argument bliver bærende i budgetlægningen i de enkelte kommuner.
 • At kommunerne sikrer ordentlige normeringer – min. 1:3 i vuggestuer og 1:6 i børnehaver.
 • At ’hverdagsnormeringer’, dvs. det faktiske antal pædagoger til børnene, ligger til grund for budgetlægningen.
 • At kommunerne sikrer og opretter 0-6 års institutioner som det pædagogisk bedste tilbud.
 • At der er pædagogfaglig ledelse til stede på alle institutioner.

Skolereform, SFO og klub
BUPL Midtsjælland vil i generalforsamlingsperioden arbejde for:

 • At kommunerne anerkender pædagogernes rolle i et tværprofessionelt læring- og udviklingsmiljø i tråd med skolereformen intentioner.
 • At kommunerne centralt styrer implementeringen af skolereformen, herunder fastsætter principper og budgetforudsætninger for pædagogers deltagelse i skolerne.
 • At pædagoger anvendes overalt i folkeskolens virksomhed – både i indskoling, på mellemtrin og i udskoling.
 • At kommunerne sikrer SFO’er og klubber af høj kvalitet. Fritidstilbuddene skal indgå i løsningen af skolernes samlede opgaver.
 • At kommunerne øger andelen af uddannede pædagoger i SFO og klub.
 • At kommunerne bruger klubberne som koordinerende faktor i indsatsen over for børn og unge i almindelighed og specielt overfor større børn og unge med særlige behov.
 • At den pædagogfaglige og tværprofessionelle ledelse er en del af skolens ledelse.

Det private område
BUPL Midtsjælland vil i generalforsamlingsperioden arbejde for:

 • At der vælges TR og AMR i alle private dagtilbud og skoler, hvor der er tegnet overenskomst med BUPL.

Specialområdet
BUPL Midtsjælland vil i kommende generalforsamlingsperioden arbejde for:

 • At de pædagogiske kompetencer følger med i forhold til placeringen af børn med særlige behov.
 • At oprette TR-møder for tillidsrepræsentanter på specialområdet på tværs af de ni kommuner.

Lederne
BUPL Midtsjælland vil i generalforsamlingsperioden arbejde for:

 • At ledernes løn- og arbejdsvilkår forbedres.
 • At der er pædagogfaglig og tværprofessionel ledelse på hele børne- og ungeområdet.


BUPL Midtsjælland har udarbejdet de syv spidskompetencer, som fagforeningen løbende bringer i spil over for kommunerne. Jo skarpere, vi som pædagoger, tillidsfolk, ledere og fagforening er på pædagogernes bidrag, jo mere bliver der lyttet til os.

Pædagogernes syv spidskompetencer

BUPL Midtsjælland har beskrevet pædagogens syv spidskompetencer under syv overskrifter: Relationsarbejder, brobygger, social læring, dannelsesagent, livsduelighed, kreativitetsudvikler og inklusionsekspert. 

BUPL Midtsjælland bringer løbende de syv spidskompetencer i spil over for kommuner og andre interessenter, for eksempel til møder, forhandlinger, arrangementer og høringer. Det gælder både i debatten om kvalitet i daginstitutioner og den nye folkeskole.

Jo skarpere, vi som pædagoger, ledere og fagforening er på pædagogernes bidrag til barnet, den unge, forældrene, kommunen og samfundet, jo mere bliver der lyttet til os. Spidskompetencerne kan også lægge op til debat på jeres personalemøde, på møder med kommunen eller samarbejdspartnere.

1. Relationer
Pædagoger styrker børnenes evne til at indgå i og bidrage til fællesskaber. Vi møder det enkelte barn lige præcis der, hvor barnet skal mødes – på barnets egne betingelser – og optimerer læringsprocesserne. Pædagoger mestrer forskellige kommunikationsmetoder, og de kan anvende forskellige metoder til konflikthåndtering.

2. Brobygning
Børn har flere roller i løbet af en dag. Én rolle i skolen, en anden i SFO’en og en tredje derhjemme, en fjerde i sportsklubben osv. Dette har pædagogen øje for. Vi bygger bro mellem rollerne. Er man fx dårlig til matematik, men god til LEGO, så starter vi dér, fordi barnet er der. Vi skaber sammenhæng i barnets hverdag.

3. Social læring
I pædagogernes etiske grundlag ligger der en respekt og forståelse for forskellighed og mangfoldighed. Vi har et konstruktivt blik for, hvad der sker mellem børnene, og vi understøtter det enkelte barn socialt og følelsesmæssigt, så det bliver i stand til på egen hånd at handle klogere i sociale situationer.

4. Dannelse
Dannelse handler om at kunne begå sig blandt andre mennesker – at kunne give og tage i forhold til et fællesskab, så både fællesskabet og barnet selv vokser. Pædagoger formidler kulturelle værdier, lærer børn at udsætte behov og at arbejde koncentreret for det, de ønsker at opnå.

5. Livsduelighed
Alle børn – og voksne – møder barrierer i deres liv. Pædagoger giver børnene handlekompetencer, så de kan finde vejen hen over barrieren, finde selvværdet og få gåpå-modet igen. Vi sørger for, at hvert enkelt barn får de succesoplevelser, der giver livsmod og livsduelighed.


BUPL’s datapolitik omfatter overordnet al behandling af data, som foregår i BUPL, herunder de overvejelser og beslutninger, der vedrører behandlingen af data i hele BUPL.

BUPL’s datapolitik

Sådan behandler vi dine medlemsoplysninger

Cookie- og privatlivspolitik på bupl.dk