Vedtægter for BUPL Hovedstaden


Vedtægterne er vedtaget på BUPL Hovedstadens stiftende generalforsamling d. 9. maj 2006 og senest ændret på generalforsamlingen 7. oktober 2021.


Opdateret d. 18. oktober 2021

§1 – Fagforeningens navn

Fagforeningens navn er BUPL HOVEDSTADEN – fagforeningen for pædagoger og klubfolk.

Fagforeningen dækker Københavns-, Frederiksbergs-, Tårnbys- og Dragørs kommuner.

Fagforeningen er hjemmehørende i fagforeningens dækningsområde og bosiddende i København.

§2 – Fagforeningens opgaver.

Fagforeningens hovedopgave er:

-at forhandle med lokale arbejdsgivere om medlemmernes arbejdsforhold, herunder, personalenormeringer, sikkerheds- og miljøforhold på de enkelte arbejdspladser, samt forhold vedr. arbejdets udførelse og institutionernes drift.

-at indgå lokalaftaler om løn- og ansættelsesvilkår.

-at forhandle konkrete medlemssager vedr. løn- og ansættelsesforhold, med mindre det i overenskomst eller aftale er fastslået, at sagerne skal forhandles af landsforbundet.

-at sikre, at enhver arbejdsplads dækkes af valgte institutionstillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og eventuelt fællestillidsrepræsentanter efter de til enhver tid gældende regler.

-at varetage den grundlæggende uddannelse af BUPL´s tillidsrepræsentanter, samt sikre den nødvendige information til disse om alle forhold af betydning for deres virke.

-at skabe rammer for det pædagogiske fags udvikling.

-at informere medlemmerne om lokale aftaler, herunder holde faglige og oplysende møder.

– at sikre det enkelte medlems indflydelse vedrørende beslutninger om lokale forhold ved afholdelse af lokale eventuelt områdevise medlemsmøder, leder- og TR-møder og lignende.

-at etablere en lokal lederforeningsbestyrelse og bistå denne.

-at etablere et lokalt TR-råd og bistå dette.

-at understøtte den lokale pensionistsektion.

-at udbygge samarbejdet med andre faglige organisationer m.v.

§3 – Fagforeningens bestyrelse.

Fagforeningen ledes af en bestyrelse, der består af 20 medlemmer og 3 suppleanter valgt på generalforsamlingen samt en repræsentant fra den lokale lederforenings bestyrelse.

Bestyrelsen er fagforeningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Fagforeningsbestyrelsen leder fagforeningens virksomhed i overensstemmelse med disse vedtægter og BUPL’s love samt generalforsamlingens, hovedbestyrelsens og kongressens beslutninger.

Stk.2. Fagforeningsbestyrelsen sammensættes af formand, næstformand, kasserer, hovedbestyrelsesmedlemmer, hovedbestyrelsessuppleanter, faglige sekretærer samt øvrige medlemmer.

Stk.3. Såfremt formanden, næstformanden, kasseren eller faglige sekretærer fratræder, udpeger fagforeningsbestyrelsen blandt sine medlemmer en efterfølger, der fungerer indtil næste generalforsamling med valg på dagsordenen.

Stk.4. Fra hvert af de i fagforeningens område beliggende pædagogseminarier har BUPL’s studerende medlemmer (Studiesektionen) ret til en observationspost i fagforeningsbestyrelsen.

Stk.5. Fagforeningsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal indeholde en bestemmelse om, at 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne kan kræve bestyrelsen indkaldt.

Stk. 6. Fagforeningsbestyrelsen kan nedsætte udvalg og ad hoc-grupper til varetagelse af særlige arbejdsopgaver.

Stk.7. Fagforeningsbestyrelsen er forpligtet til, i videst muligt omfang at inddrage fælles- og institutionstillidsrepræsentanterne i BUPL’s virke, herunder i de forhandlinger fagforeningen fører vedrørende lokale forhold.

Stk.8. Fagforeningsbestyrelsen er forpligtet til at informere afdelingens medlemmer ved møder, en hjemmeside eller ved anden regelmæssig skriftlig information.

§4 – Ordinær generalforsamling.

Fagforeningen afholder ordinær generalforsamling hvert andet år i perioden 15. september til 15. oktober. Generalforsamlingen afholdes i det år, der er ordinær kongres.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer tilknyttet den pågældende fagforening.

Forretningsudvalgsmedlemmer eller repræsentanter for forretningsudvalget kan deltage i enhver generalforsamling.

Forretningsudvalgsmedlemmerne har dog kun stemmeret ved generalforsamlinger i den fagforening, de er tilknyttet.

Stk.2. Fagforeningens bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden gennem landsforbundets blad og til medlemmerne ved skriftlig meddelelse.

Stk.3. Varslet til ordinær generalforsamling er mindst 3 uger. Forslag, der ønskes behandlet, indsendes til fagforeningsbestyrelsen senest 8 dage før en generalforsamling. For lovforslag gælder § 21 i BUPL’s love. Fagforeningsbestyrelsen offentliggør endelig dagsorden på BUPL Hovedstadens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk.4. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Formalia
 2. a) Valg af dirigent og referent
 3. b) Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden og forretningsorden.
 4. Bestyrelsens beretning, herunder orientering om fagforeningens virksomhed i hovedbestyrelsen.
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag, herunder fremtidigt arbejde.
 7. Behandling af forslag til budget.
 8. Valg af:
 9. a) Hovedbestyrelsesmedlemmer
 10. b) Suppleanter for ovennævnte
 11. c) Formand, ansat som faglig sekretær.
 12. d) Næstformand, ansat som faglig sekretær
 13. e) Kasserer, ansat som faglig sekretær
 14. f) Øvrige faglige sekretærer
 15. g) Øvrige bestyrelsesmedlemmer ud over de under pkt. 6a)- f) valgte, således at bestyrelsen kommer til at bestå af 20 medlemmer.
 16. h) 3 suppleanter til bestyrelsen.
 17. i) Kongresdelegerede blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, eksklusiv hovedbestyrelsesmedlemmerne.
 18. j) 3 suppleanter for de kongresdelegerede blandt bestyrelsens medlemmer og suppleanter subsidiært tilstedeværende medlemmer.
 19. k) 2 Kritiske revisorer.
 20. l) Suppleant for kritisk revisor.
 21. Afslutning

 

Stk.5. Såfremt kandidater, der opstiller til valg under § 4, stk. 4, ikke selv er tilstede ved valget, skal der foreligge skriftlig tilsagn om opstilling fra kandidaten.

Stk.6. Medlemmer, der opstiller til tillidsposter i fagforeningen, skal være tilknyttet denne (jvf. BUPL’s love, §17 stk.2).

Stk.7. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Stk.8. Alle bestyrelsessuppleanter vælges for ét år ad gangen, med mindre de i valgperioden besætter en post, som de er suppleanter til. I så fald afgår de på det tidspunkt, den pågældende er på valg.

Stk. 9. Kritiske revisorer, samt kritisk revisorsuppleant, vælges for 1 år ad gangen

Stk.10. Senest 10 dage efter en fagforeningsgeneralforsamlings afholdelse indsender fagforeningsbestyrelsen til landsforbundet referat af generalforsamlingen med oplysning om de behandlede emner, de trufne beslutninger (herunder vedtægter) og de foretagne valg. Referatet godkendes af dirigent og referent.

Stk.10. Såfremt generalforsamlingen udtrykker mistillid til en fagforeningsbestyrelse, skal denne træde tilbage, og landsforbundets forretningsudvalg forestår indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling i fagforeningen.

§5 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis ikke fagforeningensbestyrelsen er på mindst 5 medlemmer, hvis fagforeningsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

Såfremt fagforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling, skal dette meddeles hovedbestyrelsen samtidig med indkaldelsen, og generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at begæring herom er fremsat.

Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 dages varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

§6 Fagforeningens økonomi

Fagforeningen udgør en selvstændig økonomisk og juridisk enhed.

Bestyrelsen er under ansvar overfor generalforsamlingen berettiget til at foretage enhver retlig og økonomisk disposition på fagforeningens vegne.

Fagforeningen tegnes retligt og økonomisk i fællesskab af formand, kasseren samt ét yderligere bestyrelsesmedlem valgt af bestyrelsen.

Fagforeningen kan ikke træffe retlige og økonomiske dispositioner, der på nogen måde kan forpligte landsforbundet.

Stk.2. Kasseren udarbejder et årligt regnskab, der følger kalenderåret. Senest 1. april i det følgende år forelægger kasseren regnskab for de på generalforsamlingen valgte kritiske revisorer samt sikrer, at det fremsendes til den af BUPL udpegede statsautoriserede revisor.

§7 Ændring af fagforeningens vedtægt.

Vedtægten kan kun ændres på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer (jvf. BUPL’s love, § 43 stk. 3).

Stk.2. Vedtægten for den lokale fagforening kan aldrig indeholde bestemmelser, der er i strid med BUPL’s love.

Uoverensstemmelser herom afgøres af BUPL’s hovedbestyrelse under ansvar over for kongressen

Vedtaget på BUPL Hovedstadens stiftende generalforsamling d. 9.5. 2006 og senest ændret på generalforsamlingen 7. oktober 2021.

BUPL Hovedstaden Vedtægter