Om BUPL Fyn


BUPL Fyn er den lokale fagforening for pædagoger og pædagogiske ledere på børn- og ungeområdet på Fyn. Vi kæmper for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

BUPL Fyn er partipolitisk uafhængig og den forhandlingsberettigede organisation for pædagoger, klubfolk, ledere og pædagogstuderende, der arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler, dag- og aktivitetscentre m.v.

Vi dækker de 10 fynske kommuner og varetager interessen for cirka 4400 kommunalt og privat ansatte medlemmer.


BUPL har forhandlingsretten på alle de områder, overenskomsterne dækker. Det er dermed BUPL Fyn, der overfor arbejdsgiver forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår, normeringer, afskedigelser og en lang række særlige forhold omkring barsel, ferie, orlov, uddannelse m.v.

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte os for at få rådgivning og vejledning. Vores sagsbehandlere og tillidsrepræsentanter står klar til at hjælpe dig.

  

Rikke Hunsdahl
Formand
rih@bupl.dk
41 72 39 07

 

 

 

Pernille Isaksen-Ejby
Næstformand
pie@bupl.dk
61 20 67 27

 

 

 

Lone Reinholdt
Kasserer
lon@bupl.dk
41 39 37 25


 

Rikke Hunsdahl
Formand
rih@bupl.dk
41 72 39 07

 

 

 

Pernille Isaksen-Ejby
Næstformand og medlem af Hovedbestyrelsen (HB)
pie@bupl.dk
61 20 67 27

 

 

 

Lone Reinholdt
Kasserer
lon@bupl.dk
41 39 37 25

 

 

 

Henrik Brandt Rasmussen
Medlem af Hovedbestyrelsen (HB)
Fællestillidsrepræsentant (FTR) for skolepædagogområdet
Odense Kommune
hba@bupl.dk

 

 

 

Marianne Carlsen
HB suppleant
Fælles-arbejdsmiljørepræsentant (FAMR)
Odense Kommune
mca@bupl.dk

 

 

 

Joy Christoffersen
HB-suppleant
Tillidsrepræsentant for skolepædagogerne på Østre Skole, FTR-suppleant
Middelfart Kommune
jcs@bupl.dk

 

 

 

Kirsten K. Søndergaard
Lederbestyrelsesrepræsentant
Overordnet leder i Egebjerg Områdeinstitution
Svendborg Kommune
kirsten.sondergaard@svendborg.dk

 

 

 

Rikke Finseth
Fællestillidsrepræsentant (FTR) og Læringsmiljøpædagog
Odense Kommune
rfi@bupl.dk

 

 

 

Pernille Tange
Daglig Pædagogisk Leder i Seden Børnehus
Odense Kommune
ptj@bupl.dk

 

 

 

Lise Ravn Jeppesen
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Assens Kommune
lrj@bupl.dk

 

 

 

Helle Klarsgaard
Pædagog i en integreret institution og  tillidsrepræsentant i Område Børnebyøster
Svendborg Kommune
hkl@bupl.dk

 

 

 

Thomas Alslev Jensen
Fællestillidsrepræsentant (FTR) for klubberne i Odense
Ung Nord
Odense Kommune
taj@bupl.dk

 

 

 

Stine Lundgaard
Svendborg Juniorklub-Holbøllsminde
slg@bupl.dk

 

 

 

 

 

Sarah Munkholm Rasmussen

 

 

 

 

 

Simone Helena Fietje
Repræsentant for PLS

 

Suppleanter
  1. suppleant

Simon Høgholm Hansen
Regnbuen Børnehus
Odense Kommune

  1. suppleant

Vibeke Lind
Strib Skolefritidsordning
Middelfart Kommune

  1. suppleant

Jeppe Albrechtslund
Tillidsrepræsentant (TR) på Abildgårdskolen samt skole- og SFO-pædagog
Odense Kommune
jdal@odense.dk


Bestyrelsen har den overordnede politiske ledelse af fagforeningen mellem generalforsamlingerne

Bestyrelsen beskæftiger sig med den overordnede politikudvikling

Bestyrelsen opstiller visioner/værdier og politiske mål

Bestyrelsen diskuterer og beslutter overordnede prioriteringer

Bestyrelsen er politikskabende og politikfastsættende

Visionen for BUPL Fyn

At fremme pædagogprofessionen og medlemmernes interesser samt skabe de bedst mulige betingelser for udviklingen af det pædagogiske fag.

Det enkelte bestyrelsesmedlem skal være en ressource for fagforeningen.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være med til at præge den politiske dagsorden i kommunerne og i BUPL i samspil med FTR, TR, LTR, lederforeningens bestyrelse og AMR.

Bestyrelsen skal være aktiv på medlemsmøder, konferencer m.m.

Det er afgørende for fagforeningen, at alle i bestyrelsen opfatter sig selv som en del af en politisk ledelse, der skal sikre en dynamisk fagforening. En fagforening, der agerer åbent og tillidskabende og er med til at sætte den politiske dagsorden. For at disse intentioner skal kunne opfyldes, er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne har gode vilkår for det fagpolitiske arbejde. Der sikres løbende uddannelse bl.a. indenfor politisk og strategisk ledelse.

Øvrige vilkår (frikøb m.m) for bestyrelsesarbejdet aftales hvert år med den nye bestyrelse for BUPL Fyn.

Imellem bestyrelsesmøderne har Daglig Politisk Ledelse (DPL) med sekretariatslederen ansvaret for den daglige drift.

Revideret og godkendt på Bestyrelsesmødet den 8. oktober 2012.

Kommissorium og forretningsorden for bestyrelsen

Kommissorium for Daglig Ledelse

Praktiske oplysninger for bestyrelsesmedlemmer

Spilleregler for bestyrelsesmøder
BUPL Fyn afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 5. oktober 2017.

Læs bestyrelsens mundtlige beretningRikke Hunsdahl
Formand

Hvilken post stiller du op til?
Jeg genopstiller til formandsposten

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Fyn?
Jeg håber på at få lov at fortsætte med at arbejde videre med BUPL Fyns målsætninger, til gavn for de fynske pædagoger, ledere og tillidsvalgte.

For at give besparelser i de fynske kommuner et kvalificeret modspil, og for at debatten med politikere skal handle om pædagogik, kvalitet og faglighed, vil jeg og BUPL Fyn f.eks. fortsat arbejde for at arbejdsmiljø, løn, pension og vilkår forbliver på dagsordenen. Heldigvis er vi godt bakket op, for der er allerede rigtig mange aktive medlemmer som på daglig basis tager del i debatten, sammen med os, om det gode børneliv, og det gode arbejdsliv. Det har vi brug for.

Vores faglighed er afgørende for udvikling og trivsel for børn, unge og deres familier, og vi skal bidrage til samfundsdebatten om vilkårene for opvækst og arbejdsliv. Derfor vil jeg også knokle for at vuggestuen, børnehaven, skolen og klubben kan udvikle sig til et endnu stærkere fundament for børn og unge, så de er motiveret til at gå efter deres drømme. Jeg vil arbejde for at minimumsnormeringer bliver en realitet, selvom det er en sej kamp. Jeg vil også arbejde for gode fritidstilbud og en afvekslende skoledag.

Vilkårene for mange pædagoger og ledere er desværre stadig usikkerhed, nedskæringer eller nedslidning – det er, for mange, svært at udøve sin faglighed i hverdagen. Heldigvis bidrager pædagogerne også med gode historier, hvor hverdagen indeholder eksempler på den kæmpestore forskel der ind i mellem gøres på trods af ringe arbejdsvilkår.

Begge sider vil jeg understøtte og formidle så godt jeg kan som formand. Min hverdag vil fortsat handle om jeres vilkår, og jeg vil medvirke til at BUPL Fyn fortsat er en synlig og aktiv fagforening for alle medlemmer.

Jeg er stolt og ydmyg over at jeg som formand kan repræsentere ledere, pædagoger og tillidsvalgte på Fyn – I er i høj grad værd at arbejde for.


Thomas A. Jensen
Bestyrelsesmedlem

Hvilken post stiller du op til?
Bestyrelsesmedlem og fanebærer

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Fyn?
Jeg er fællestillidsrepræsentant på ungdomsskolen i Odense kommune på BUPL-overenskomst. Jeg har arbejdet i klub siden 1988, og har min daglige gang i de nye ungdomscentre. Jeg stiller op igen som bestyrelsesmedlem samt fanebærer.

Jeg vil gerne bidrage til, at de vilkår vi har, bliver bedre og samtidig hjælpe til, for at yde modstand overfor kommunernes pres på det pædagogiske område. Det står ikke mål med de krav de stiller, samt den hastighed vi skal presse børn og unge i. Jeg vil prøve at overbevise dem om, at det er andre omstændigheder end økonomi, der bør være styrende. Afsættet er, at jeg ikke forstår hvorfor vi fortsat skal presses så meget – når det økonomiske grundlag nu er vendt, og det øvrige samfund er i opsving.

Ikke alene er vi blevet sparet ind til benet – det er vores børn og unge ligeledes. De udsatte bliver presset og ladt alene. Kassen vi alle skal passe i – det er ikke dér vi skal finde vores fremtid. I stedet bør vi forsøge at skabe et sted med mod og perspektiv i de innovative muligheder. Vi skal være med til at påvirke politikernes prioriteringer, så alle kan få en fornuftig fremtid. BUPL er en mangfoldig sammensætning hvor jeg fortsat gerne vil bidrage fra min verden som ungdomscenterpædagog, men så sandelig også den anden vej med det de andre beriger mig med – og tage det bedste med fra den verden. Vi alle er under pres fra både embedsværk samt politiske overbevisninger fra forskellige partier. BUPL skal derfor være rustet til både nutiden og fremtiden, og jeg mener helt sikkert vi er stærkere sammen.

Jeg beder derfor om din stemme.


Rikke Finseth
Læringsmiljøpædagog

Hvilken post stiller du op til?
Bestyrelsesmedlem

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Fyn?
Jeg er ansat som læringsmiljøpædagog i Odense Kommune og uddannet pædagog i 1997. Siden 2014 har jeg været FTR for læringsmiljøpædagogerne og sprogstøttepædagogerne i Odense Kommune og når jeg ikke er det, har jeg min daglige gang i mange forskellige dagtilbud i Odense Kommune. Jeg ønsker, at genopstille til en bestyrelsespost.

Jeg har et bredt kendskab til dagtilbudsområdet og samarbejder med mange forskellige pædagoger og ledere. Jeg er en del af den pædagogiske mangfoldighed og ser de udfordringer vi som pædagoger står i hver dag. De historier og billeder ønsker jeg at bidrage med i bestyrelsen og bruge i det politiske påvirkningsarbejder.

Jeg vil arbejde for, at vi får synliggjort vores profession. Vi pædagoger skal søge indflydelse og inddrages, når det handler om vores fag. En tidlig pædagogisk indsats er afgørende for børn i udsatte positioner og her skal vi pædagoger have tid og ressourcer til at give børn den bedste start på livet.

Løn og vilkår er afgørende for, at vi kan skabe pædagogiske arbejde af høj kvalitet. Derfor er det vigtigt for mig, at vi synliggør den manglede forberedelsestid, som vi ser mange steder. Alle pædagoger skal have tid til refleksion og forberedelse.

Jeg ønsker at bidrage til, at BUPL Fyn fortsat er et stærkt fagligt fællesskab, som alle pædagoger og ledere kan identificere sig med. I det store fællesskab skal vi også styrke forskelligheden. Der skal være mulighed for lokale tiltag og beslutninger til gavn for fynske pædagoger. Jeg vil arbejde for, at BUPL Fyn skal være en synlig fagforening, der tager afsæt i den pædagogiske praksis og som er tæt på medlemmerne.


Søren Stenmann Lund.
OTR/AMR/Med. rep. Bestyrelsen i Østerdalen – Svendborg Kommune

Hvilken post stiller jeg op til:
Faglig Sekretær

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Fyn:
Jeg er 42 år og bosat i Refsvindinge i Nyborg Kommune.

Jeg arbejder til daglig i Østerdalen – Oure Børnehus. Jeg har været uddannet i 15 år, og har i de seneste 14 år haft mange tillidshverv.

Jeg har 20 års erfaring med bestyrelsesarbejdet qua mit arbejde, men har også sideløbende deltaget i bestyrelsesarbejdet i idrætsforening og skole. Foreningslivet og det at være del af et stort fællesskab har været en stor del af min dannelse.  En stærk- forening, en arbejdsplads eller en faglig organisation er afhængig af, at der er nogle som vil lede og brænder for organisationsarbejdet. Det har jeg efterhånden gjort i mange år, og befundet mig godt i.

Jeg er ved at efteruddanne mig og skriver lige nu afgangsprojekt i en Pædagogisk Diplomuddannelse, som er individuelt sammensat efter mine faglige interesser.

Jeg har et stort kendskab til dagtilbudsområdet, som har været det område jeg har repræsenteret i mine foreløbige arbejdsår.

Jeg stiller op til posten som Faglig Sekretær, da jeg synes jeg kan bidrage med et stort kendskab til organisationsarbejdet fra de mange erfaringer jeg har fra mine tillidsposter og mit behov for at være tæt på der, hvor beslutninger bliver taget.

Jeg brænder for, at vi som pædagoger får nogle gode løn og arbejdsvilkår, selvom vores arbejdsområder er blevet løbende beskåret i kommunerne.

At tale vores fag, profession og arbejdsvilkår op for politikerne, har jeg god erfaring med fra Svendborg Kommune, hvor jeg aktivt bidrager ift. høringer, dialogmøder med politikere og det lobbyarbejde der ligger i at få forældrene som medspillere i BUPL´s strategier, visioner og værdier.

Det arbejde og meget mere vil jeg gerne fortsætte med i BUPL Fyn, hvis jeg får Jeres stemme og tillid til posten som Faglig Sekretær.