Alt det du skal vide om GF 2019


Her kan du se dagsorden for generalforsamlingen i år. Du kan også se hvem der stiller op til bestyrelsen, og læse deres valggrundlag.


Opdateret d. 09. oktober 2019

Her kan du få en oversigt over materialet til generalforsamlingen 2019:

Dagsorden for generalforsamlingen

Indkomne forslag 2019

Ændringsforslag til vedtægter 2019

Regnskab 2018 og Budget 2020

Forretningsorden 2019

 

Hvorfor stiller jeg op til bestyrelsen? Hvad vil jeg med min post, hvis jeg bliver valgt? Se de forskellige kandidaters valggrundlag her

BUPL Fyns Bestyrelse:

Rikke Hunsdahl (Formand) Ikke på valg

Pernille Isaksen-Ejby (Næstformand) OBS! Genopstiller

Lone Reinholdt (Kasserer) OBS! Genopstiller

Søren Stenmann Lund (Faglig sekretær) Ikke på valg

Henrik Brandt Rasmussen (Best.medl/HB) Ikke på valg

Marianne Carlsen (Best.medl./1.HB-supp.) OBS! Genopstiller

Joy Ellis Krogh Christoffersen ((Best.medl./2.HB-supp.) Ikke på valg

Thomas Alslev Jensen (Best.medl.) Ikke på valg

Pernille Tange Jensen (Best.medl.) OBS! Genopstiller

Stine Lundgaard (Best.medl.) OBS! Genopstiller

Lise Ravn Jeppesen (Best.medl.) Ikke på valg

Rikke Finseth (Best.medl.) OBS! Genopstiller ikke

Sarah Munkholm Rasmussen (Best.medl.) OBS! Genopstiller

Rikke Kragelund Baasch (Best.medl.) Ikke på valg

 

 

 

 

Opstillede kandidater

 

 

 

 

Jeg hedder Pernille Isaksen-Ejby, og har siddet i politisk ledelse i 4 år nu. Samtidig har jeg også siddet i BUPL´s hovedbestyrelse.

Jeg ønsker at genopstille som næstformand i BUPL Fyn. Jeg har fortsat lyst til arbejde for, at pædagogfaget styrkes fra alle vinkler. Jeg går blandt andet op i større anerkendelse af faget, hvilket der er hårdt brug for. Det tror jeg på vil udmønte sig positivt i flere sammenhænge: flere pædagoger omkring vores børn, bedre løn, større stemme i velfærdsdebatten og vores rolle som pædagoger ind i den.

Vi vedtog en langsigtet professionsstrategi på kongressen sidste år, og den vil jeg fortsat arbejde benhårdt for, giver os en styrket stemme overalt, hvor vi kommer; i forvaltningen, hos politikerne og ude på de enkelte arbejdspladser. Det er vejen frem for at få forbedret arbejdsmiljøet, og ikke mindst give pædagogernes faglige stemme plads. Andre skal ikke diktere, hvordan vi skal arbejde pædagogisk med børnene, når nu vi ved, hvad der er bedst for dem.  Endelig er jeg meget optaget af, hvordan vi mobiliserer det enkelte medlems stemme ind i BUPL´s arbejde. Så man føler sig hørt, og ikke mindst kan bidrage til BUPL´s udvikling og valg af indsatsområder. Vores styrke ligger i fællesskabet, og vi er kun stærke i BUPL, hvis vi har flertallet med i alt, hvad vi foretager os.

Jeg vil ydmygt gå til opgaverne, hvis I vælger at genvælge mig.

 

 

Jeg hedder Lone Reinholdt og jeg ønsker at genopstille som kasserer for BUPL Fyn.
Jeg er meget motiveret og brænder for at bringe min opbyggede viden og erfaring, gennem de sidste 4 år, som politisk valgt kasserer, med ind i det fagpolitiske arbejde i BUPL Fyn. Det er mit ønske, at BUPL til stadighed fremstår som en tydelig, skarp og professionel organisation – såvel for medlemmerne, som for de parter vi samarbejder med. Som f.eks. at vi bidrager ind i det styrkede samarbejde mellem de faglige organisationer – og videre ind i kommunerne. Jeg tror på, at arbejdsgiveren er lønmodtagerens vigtigste samarbejdspartner – og vi skal på tværs opbygge et tillidsfuldt samarbejde, hvor vi står sammen om at sætte fokus på en ordentlig personalepolitik, på trivsel og arbejdsglæde samt gode løn- og arbejdsforhold i kommunerne.

Som kasserer vil jeg arbejde for, at den økonomiske vægtning i BUPL – mellem det centrale og det lokale niveau – bringes i balance, så det lokale niveau styrkes. Vores styrke er netop en stærk lokal profil, men den skal kontinuerligt udvikles og afspejle, at BUPL er til for medlemmerne. Profilen skal tage afsæt i medlemmernes interesse og behov – om man er ledig eller man er i arbejde, som pædagog eller leder. Det gælder såvel på det kommunale som på det private område.

TR og FTR/LTR er vigtige nøglepersoner for vores organisation, da de er BUPL på arbejdspladsen. BUPL skal være garant for, at de tillidsvalgte føler sig naturligt stærke og klædt på til at indgå i en konstruktiv dialog og forhandling med arbejdsgiveren. Jeg vil arbejde for, at BUPL Fyn fortsat har fokus på at styrke TR i deres arbejde med at sikre gode løn- og arbejdsforhold på arbejdspladsen.

Vel mødt til generalforsamlingen d. 10. oktober.

 

(Billede mangler)

Mit navn er Sarah Rasmussen, jeg er 28 år og er lige nu på barsel med min datter på lige knap syv måneder. Jeg har erfaring indenfor daginstitution, specialområdet og skoleområdet.

Jeg har siddet i BUPL Fyns bestyrelse siden jeg var studerende og aktiv i PLS. I PLS sad jeg både i hovedbestyrelsen, men også i forretningsudvalget i en periode. Jeg har siddet i BUPL Fyns bestyrelse siden 2013-2014, med et års pause efter studie, hvor jeg lige skulle finde ud af hvad jeg gerne ville, også i forhold til bestyrelsesarbejdet. Jeg følte dog hurtigt, at jeg stadig havde noget at bidrage med, og valgte derfor at stille op til bestyrelsen igen i oktober 2017.

Jeg stiller op til bestyrelsen fordi det er her, jeg føler jeg kan bruge min erfaring og kompetencer bedst muligt. Jeg har en viden indenfor pædagogers uddannelsesområde, men jeg ved også hvordan det er at være nyuddannet, og have svært ved at finde arbejde, fordi der er mange om buddet.

Jeg vil arbejde for rimelige forhold, ordentlig indflydelse og bedre vilkår. Jeg vil kæmpe for rimelige forhold på arbejdspladserne, med blandt andet minimumsnormeringer i daginstitutioner og SFO’er. Som bestyrelsesmedlem vil jeg også blive ved at knokle for at vi får ordentlig indflydelse. Så vi kan sikre en god kontakt til pædagogerne, som er på gulvet, og vi ikke risikerer at politikken bliver topstyret. Og bedre vilkår fordi det er vigtigt, at pædagoger får det samme i løn, som man gør i de professioner, som vi sammenligner os med, og som også har en mellemlang videregående uddannelse, f.eks. sygeplejersker og lærere.

 

Mit navn er Pernille Tange, og jeg genopstiller som bestyrelsesmedlem, da jeg stadig føler jeg har noget at byde ind med i BUPL Fyns bestyrelssesarbejde. Som bestyrelsesmedlem gennem de seneste fire år, ønsker jeg at blive ved at arbejde for, at sikre at der er anerkendelse af vores fag og fagets udfordringer. At vi bliver ved med at belyse vigtigheden af at have uddannet personale omkring vores børn for at leverer dagtilbud af høj kvalitet.

Jeg vil gerne sætte fokus på hvor vigtigt et kvalitetsløft af den nuværende pædagoguddannelse er, og vise retning for hvordan vi hjælper de nyuddannede pædagoger bedre ind i deres første job. Jeg ønsker desuden at belyse hvordan vi som fagforening, på bedst mulig vis, understøtter vores medlemmer i forhold til implementeringen af den nye styrkede læreplan samt arbejdet med det pædagogiske grundlag.

Jeg har været uddannet pædagog i 12 år, og har i alle min arbejdsår været tilknyttet Odense kommune.
I de sidste 10 år har jeg arbejdet indenfor 0-6 års området, både som pædagog og TR, og ved siden af siddet i kontaktudvalg. De sidste tre år har jeg været daglig pædagogisk leder.

 

Mit navn er Marianne Carlsen og jeg er fællesarbejdsmiljørepræsentant for daginstitutionerne i Odense.

Jeg har været med i vores lokale bestyrelse siden 1996 og trods det, er jeg langt fra færdig med det fagpolitiske arbejde. Mit nuværende job i Odense (FAMR) bliver muligvis nedlagt pga. effektiviseringer, men jeg brænder stadig for børn og ungeområdet, og selvfølgelig især for arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser. Indtil videre er jeg her endnu!

Vores fagforening er medspiller på mange vigtige samfundspolitiske emner, der enten direkte eller indirekte har indflydelse på vores fag – emner, som jeg også (stadig) synes er både spændende og relevante. Tidligere har jeg siddet i hovedbestyrelsen af et par omgange, og jeg følger stadig med i den udvikling BUPL bliver ved at være i. Jeg vil f.eks. vove den påstand at arbejdsmiljøet er kommet noget højere op på dagsordenen i fagforeningen, og på rigtig mange arbejdspladser, hjulpet på vej af blandt andet vores professionsstrategi. Den skal vi fortsat udvikle videre på, så også arbejdsmiljøet får en tydeligere stemme.

Jeg har rigtig mange mærkesager og kæpheste, så som bedre vilkår på vores pædagoguddannelse, og for de arbejdende pædagoger, herunder tid til planlægning, forberedelse og evaluering, så de dygtige pædagoger kan få lov til at bruge deres faglighed, og undgå den moralske stressfælde. Når jeg kigger på min oplistning, kan jeg nemt se at det hele kan puttes ind under overskriften arbejdsmiljø, som jo stadig er min største interesse. Vel vidende at hovedbestyrelsen beskæftiger sig med alle mulige andre emner, vil jeg alligevel gerne stille op som suppleant til HB, som jeg har været de sidste perioder. Vi ses til generalforsamlingen  – forhåbentlig!


Hovedbestyrelsen har frem mod OK-21 arbejdet med tre kernefortællinger om ligeløn, rammer for det pædagogiske arbejde og pædagogfaglig ledelse. Kernefortællingerne skal bruges som grundlag for drøftelserne på den ekstraordinære kongres 20. november 2019.

Materialet her skal ikke til behandling på BUPL Fyns generalforsamling den 10. oktober. Materialet er til orientering i forhold til hvad kongresdelegationen kan forventes at arbejde med.

Baggrundspapir til kernefortælling om ligeloen

Baggrundspapir til kernefortælling om pædagogfaglig ledelse

Baggrundspapir til kernefortælling om tid til faglighed