Log ind

Om BUPL Bornholm


BUPL Bornholm er med sine ca. 300 medlemmer den mindste selvstændige fagforening i BUPL.


Spørgsmål og svar om BUPL Bornholm


Vi har et godt samarbejde med de øvrige fagforeninger, der organiserer kommunalt ansatte på Bornholm. Vi arbejder især nært sammen med organisationerne indenfor det pædagogiske område: Socialpædagogerne, Forbundet af Offentligt Ansatte og Bornholms Lærerforening.


BUPL-Bornholms bestyrelse består af mellem 5 og 9 medlemmer, valgt på fagforeningens generalforsamling.

Valgperioden er på 2 år, og følger kongresperioden.

Bestyrelsen er sammensat med formand, næstformand og kasserer der vælges ved direkte valg på generalforsamlingen. Repræsentanten i hovedbestyrelsen og dennes suppleant vælges ligeledes direkte på generalforsamlingen. Her ud over kan der yderligere vælges bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen leder BUPL-Bornholms arbejde mellem generalforsamlingerne.


Formand: Rie Hansen, BUPL Bornholm.

Kasserer: Lars Frithiof, Paradisbakkeskolen. Nexø Fritidscenter.

Hovedbestyrelsesmedlem: Kristian Johannesen, Center for Børn & Familie, Dagtilbud Bornholm, Faglig konsulent.

Suppleant til Hovedbestyrelsen: Peter Cornelius Pedersen, Dagtilbud Bornholm, Leder i Natur- og Skovbørnehuset.

Bestyrelsesmedlem: Anni Bech.

Suppleant til bestyrelsen: Merethe Rosengreen, Hans Rømer Skolen.

Suppleant til bestyrelsen: Line Grønnegaard Dalsjø, Kildebakken.

Suppleant til bestyrelsen: Henriette Mortensen, Åvang Skolen.

Kritisk revisor: Jakob Kold Pedersen, Rønne privatskole.

Delegeret til PBU: Susanne Frederiksen

Suppleant til delegeret i PBU: Annie Bech


BUPL-Bornholms bestyrelse beskæftiger sig med fagforeningens virke på Bornholm.

Vi mødes ca. 10 gange om året, og på mødet diskuterer vi hvilke holdninger vores repræsentanter i forbundets mødevirksomhed skal bære videre. Der kan f.eks. være tale om arbejdet i Hovedbestyrelsen, der er forbundets ledelse mellem kongresserne.
Møderne afholdes primært som formiddagsmøder, og der ydes frikøb ved deltagelse i møderne.

På det lokale plan beskæftiger bestyrelsen sig med, hvordan vi skal udføre det arbejde, som generalforsamlingen har besluttet skal udføres i generalforsamlingsperioden, og med, hvordan generalforsamlingens principper kan blive videreført i det arbejder der løbende foregår med vores samarbejdspartnere og i forhold til regionskommunen.

Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer BUPL-Bornholm i forskellig situationer gennem deltagelse i møder og arbejdsgrupper med vores samarbejdspartnere.

Det er vigtigt at understrege, at bestyrelsen ikke beskæftiger sig med konkret sagsbehandling. Sagsbehandling i forhold til enkeltinstitutioner og i forhold til enkeltmedlemmer er udelukkende et anliggende for kontoret, og en sag mellem medlemmet/institutionen og sagsbehandlerne.
Bestyrelsen kan beskæftige sig med de principielle spørgsmål/retningslinjer i forhold til sagsbehandlingen, men kan ikke deltage i det konkrete sagsarbejde.


Møderne afholdes som oftest i tidsrummet fra kl. 09.00 – 13.00

 • 17. april 2020
 • 19. maj 2020
 • 10. juni 2020
 • 7. august 2020
 • 4. september 2020
 • 28. september 2020
 • 2. november 2020
 • 7. december 2020


BUPL-Bornholm afholder generalforsamling d. 1. oktober 2020

BUPL-Bornholm havde generalforsamling den 27. september 2018, med spisning. Mødet afholdtes på Møbelfabrikken i Nexø med følgende:

Forretningsorden
 1. Generalforsamlingen indledes af et bestyrelsesmedlem, der gennemfører valg af dirigent ved håndsoprækning.
 2. Dirigenten leder herefter generalforsamlingen og sikrer, at alle kommer til orde i den rækkefølge de markerer sig.
 3. Hvis man mener, at forretningsordenen ikke overholdes, eller hvis der er behov for at rette misforståelser kan talerækken brydes.
 4. Der kan stilles forslag om indskrænkning af taletiden eller afslutning af debatten. Sådanne forslag stilles straks under afstemning.
 5. Alle afstemninger (bortset fra afstemninger om lovændringer) afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Hvis der er stemmelighed opretholdes tingenes tilstand.
 6. Såfremt et medlem stiller krav om skriftlig afstemning i forbindelse med personvalg skal dette efterkommes.
 7. Ændringsforslag skal stilles så tidligt, at de kan indgå i debatten.
 8. Tvivlsspørgsmål afgøres af dirigenten. Til gengæld kan der, hvis der er utilfredshed med dirigenten foreslås en ny. Et sådan forslag stilles straks under afstemning.
 9. I forbindelse med valg følges proceduren, der er beskrevet under punktet valg.
 10. Der føres beslutningsreferat.

Materialer til generalforsamlingen

 


Materialer fra generalforsamlingen 2018
Film fra PBU om, hvad det vil sige, at være delegeret


Her kan du læse om forretningsorden i BUPL Bornholms bestyrelse
Forretningsorden i BUPL Bornholms Bestyrelse


Ja, BUPL Bornholms vedtægter blev sidst revideret i 2013.
Se vedtægterne for BUPL Bornholm (pdf)


Medlemmer af BUPL, som er ledere (hvilket på Bornholm betyder, at man er ansat på lederoverenskomsten), er fødte medlemmer af lederforeningen.

Lederforeningens politiske organer består af Den lokale lederforening i hver fagforening og Lederforeningens Bestyrelse.

Læs mere om Lederforeningen i BUPL


Formand for Den Lokale Lederforening
Helle Christoffersen, Klemensker Børnehus.

Medlemmer af Den Lokale Lederforening
Bente Hansen, Nyker Børnehus
Peter Cornelius Pedersen, Natur- og Skovbørnehuset
Heidi Hermansen, Sydbornholms Privatskole
Pia Holm, Børnehuset Trilobitten
Richard Guldager; Hasle Børnehus
Anne-Mette Tranberg, Nexø Børnehus

Repræsentant i Lederforeningens bestyrelse og kongresdelegeret
Helle Christoffersen, Klemensker Børnehus.

Suppleant til Lederforeningens bestyrelse
Peter Cornelius Pedersen