Log ind

Om BUPL Bornholm


BUPL Bornholm er med sine ca. 300 medlemmer den mindste selvstændige fagforening i BUPL.


Spørgsmål og svar om BUPL Bornholm


Vi har et godt samarbejde med de øvrige fagforeninger, der organiserer kommunalt ansatte på Bornholm. Vi arbejder især nært sammen med organisationerne indenfor det pædagogiske område: Socialpædagogerne, Forbundet af Offentligt Ansatte og Bornholms Lærerforening.


BUPL-Bornholms bestyrelse består af mellem 5 og 9 medlemmer, valgt på fagforeningens generalforsamling.

Valgperioden er på 2 år, og følger kongresperioden.

Bestyrelsen er sammensat med formand, næstformand og kasserer der vælges ved direkte valg på generalforsamlingen. Repræsentanten i hovedbestyrelsen og dennes suppleant vælges ligeledes direkte på generalforsamlingen. Her ud over kan der yderligere vælges bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen leder BUPL-Bornholms arbejde mellem generalforsamlingerne.


Formand: Rie Hansen, BUPL Bornholm.

Kasserer: Lars Frithiof, Paradisbakkeskolen. Nexø Fritidscenter.

Hovedbestyrelsesmedlem: Kristian Johannesen, Center for Børn & Familie, Dagtilbud Bornholm, Faglig konsulent.

Suppleant til Hovedbestyrelsen: Peter Cornelius Pedersen, Dagtilbud Bornholm, Leder i Natur- og Skovbørnehuset.

Bestyrelsesmedlem: Anni Bech.

Suppleant til bestyrelsen: Merethe Rosengreen, Hans Rømer Skolen.

Suppleant til bestyrelsen: Line Grønnegaard Dalsjø, Kildebakken.

Suppleant til bestyrelsen: Henriette Mortensen, Åvang Skolen.

Kritisk revisor: Jakob Kold Pedersen, Rønne privatskole.

Delegeret til PBU: Susanne Frederiksen

Suppleant til delegeret i PBU: Annie Bech


BUPL-Bornholms bestyrelse beskæftiger sig med fagforeningens virke på Bornholm.

Vi mødes ca. 10 gange om året, og på mødet diskuterer vi hvilke holdninger vores repræsentanter i forbundets mødevirksomhed skal bære videre. Der kan f.eks. være tale om arbejdet i Hovedbestyrelsen, der er forbundets ledelse mellem kongresserne.
Møderne afholdes primært som formiddagsmøder, og der ydes frikøb ved deltagelse i møderne.

På det lokale plan beskæftiger bestyrelsen sig med, hvordan vi skal udføre det arbejde, som generalforsamlingen har besluttet skal udføres i generalforsamlingsperioden, og med, hvordan generalforsamlingens principper kan blive videreført i det arbejder der løbende foregår med vores samarbejdspartnere og i forhold til regionskommunen.

Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer BUPL-Bornholm i forskellig situationer gennem deltagelse i møder og arbejdsgrupper med vores samarbejdspartnere.

Det er vigtigt at understrege, at bestyrelsen ikke beskæftiger sig med konkret sagsbehandling. Sagsbehandling i forhold til enkeltinstitutioner og i forhold til enkeltmedlemmer er udelukkende et anliggende for kontoret, og en sag mellem medlemmet/institutionen og sagsbehandlerne.
Bestyrelsen kan beskæftige sig med de principielle spørgsmål/retningslinjer i forhold til sagsbehandlingen, men kan ikke deltage i det konkrete sagsarbejde.


Møderne afholdes som oftest i tidsrummet fra kl. 09.00 – 13.00

  • 17. april 2020
  • 19. maj 2020
  • 10. juni 2020
  • 7. august 2020
  • 4. september 2020
  • 28. september 2020
  • 2. november 2020
  • 7. december 2020


BUPL Bornholm holder generalforsamling 29. september 2020 kl. 17.30 – 22.00 i Åkirkebyhallerne.

Dagsorden

Velkomst og praktiske oplysninger

1. Valg af dirigent og referent
– valg af stemmeudvalg på mindst 2 personer
– konstatering af lovlig indvarsling
– godkendelse af dagsorden og forretningsorden

2. Præsentation af bestyrelsen
– herunder hilsningstale fra Lasse Bjerg Jørgensen

3. Bestyrelsens beretning & fremtidige arbejde

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018 – 2019 til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag
– frikøb af næstformand fremsat af Bestyrelsen
– kongres

6. Behandling af forslag til budget 2021 – 2022 herunder fastlæggelse af fagforeningens normeringsplan

7. Valg af:
a) Formand
b) Næstformand
c) Kasserer
d) Hovedbestyrelsesmedlem
e) Suppleant for hovedbestyrelsesmedlem
f) Eventuelle øvrige bestyrelsesmedlemmer op til 9 medlemmer (mindst 5)
g) 3 Suppleanter til bestyrelsen
h) 1 Kongresdelegeret vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter for disse, eksklusiv formanden og hovedbestyrelsesmedlemmet
i) Suppleanter for de kongresdelegerede valgt blandt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse
j) Kritisk revisor
k) Suppleant for kritisk revisor

8. Eventuelt

Her efter afvikles A-kassens generalforsamling.

Materialer til generalforsamlingen
Materialer til A-kassens generalforsamling
Materialer til kongressen


Her kan du læse om forretningsorden i BUPL Bornholms bestyrelse
Forretningsorden i BUPL Bornholms Bestyrelse


Ja, BUPL Bornholms vedtægter blev sidst revideret i 2018.
Se Vedtægterne for BUPL Bornholm (pdf)


Medlemmer af BUPL, som er ledere (hvilket på Bornholm betyder, at man er ansat på lederoverenskomsten), er fødte medlemmer af lederforeningen.

Lederforeningens politiske organer består af Den lokale lederforening i hver fagforening og Lederforeningens Bestyrelse.

Læs mere om Lederforeningen i BUPL


Formand for Den Lokale Lederforening
Helle Christoffersen, Klemensker Børnehus.

Medlemmer af Den Lokale Lederforening
Bente Hansen, Nyker Børnehus
Peter Cornelius Pedersen, Natur- og Skovbørnehuset
Heidi Hermansen, Sydbornholms Privatskole
Pia Holm, Børnehuset Trilobitten
Richard Guldager; Hasle Børnehus
Anne-Mette Tranberg, Nexø Børnehus

Repræsentant i Lederforeningens bestyrelse og kongresdelegeret
Helle Christoffersen, Klemensker Børnehus.

Suppleant til Lederforeningens bestyrelse
Peter Cornelius Pedersen