Tillidsrepræsentant i BUPL Århus


BUPL Århus og fællestillidsrepræsentanterne afholder møder for tillidsrepræsentanter, kurser og netværksmøder.


Opdateret d. 17. september 2019

Der afholdes institutionstypeopdelte TR-møder 10 gange om året af 2½ times varighed.

Indkaldelse og dagsorden til TR møder september 2019

24. september kl. 12-14.30: Dagtilbud i område Randersvej, Oddervej, Skanderborgvej og Horsensvej
25. september kl. 8.30-11.00: Dagtilbud i område Silkeborgvej, Viborgvej, Grenåvej Øst og Grenåvej Vest
25. september kl. 10-12.30: Klubberne, FU-området
26. september kl. 8.30-11.30: Skoleområdet


Dagsorden til TR møder i september 2019

1. OK 21
På sidste TR-møde fik I postkort med hjem til dialog med jeres kolleger. Vi håber at få mange postkort fra jer retur! Desuden får I på mødet et ”mini-kursus” i overenskomst.

2. Generalforsamlingen i BUPL Århus
Sidste indspark til deltagelse. HUSK sidste tilmelding til spisning er 20. september.

3. Budget 2020 Aarhus Kommune
Orientering om det (sandsynligvis) nyligt indgåede budgetforlig i forhold til det pædagogiske område.

4. TR-rolle i forhold til de lønnede studerende.
Nu er der igen kommet nye studerende ud i praktik. Hvordan tager I som TR hånd om dem?

5. Evt.

Institutionsspecifikke punkter:

Dagtilbud:
Dagtilbudsaftale – arbejdstidsaftale. Jeres perspektiver på dilemmaer ift. til TR´s samarbejde med de to ledelsesniveauer (pædagogisk leder & dagtilbuds-leder), og hvad giver det af særlige udfordringer, som det er vigtigt at være opmærk-somme på, ind i forhandlingsrummet.

Skole:
Specifikke problemstillinger i forhold til den nye ferieaftale.
Status på revidering af Aarhusaftalen

Klub:
Der afholdes valg til FTR samt suppleant for valgperioden 2020 – 2021


Møderne er indkaldt af fællestillidsrepræsentanterne i henhold til §6/8 i reglerne om tillidsrepræsentanter – der er således ikke tale om frikøb. Hvor andet ikke er nævnt foregår møderne på Kystvejen 17, 8000 Aarhus C, stueetagen.

Parkering:
BUPL har 20 parkeringspladser til rådighed i gården på Kystvejen 17, markeret med skiltet BUPL GÆST. Når der er mange medlemsaktiviteter i vores hus, kan vi desværre ikke garantere, at der er p-pladser til alle møde- og kursusdeltagere. Vi opfordrer derfor til at komme i god tid, når man er i bil. Der er alternativt mulighed for parkering i Navitas på modsatte side af Kystvejen.


Generelt om TR-møder og TR-netværksmøder (pdf, 1 side)

Oversigt over møder i 2019 (pdf, 1 side)


BUPL Århus og fællestillidsrepræsentanterne står for og udbyder uddannelse til tillidsrepræsentanter.

BUPL Århus står for og udbyder uddannelse til tillidsrepræsentanter (TR). TR-uddannelsen løber over to år, alt efter hvornår du er valgt til TR.

Det år, der er ordinært TR-valg (ulige år), er der en introdag (½ dag) og efterfølgende et grundkursus for nyvalgte (4-5 dage).

Introdagen ligger kort tid (2-3 uger) før grundkurset. Der bliver indbudt til Introdagen løbende efter behov.

Grundkurset indeholder TR`s rolleafklaring, politik, afsked, løn, ansættelse og sygdom.

Modulkursus – uge 46

Senere samme år vil der blive udbudt et kursus opbygget i moduler – man behøver således ikke tilmelde sig hele ugen, men kan vælge mellem de udbudte moduler. Dette kursus henvender sig til alle TR.
Indholdet på modulerne kan variere fra år til år, da du som TR vil få mulighed for at få indflydelse på, hvilke kurser der udbydes.

Derudover vil der være temadage og det årlige TR-træf.


TR er inddelt i mindre netværksgrupper inden for eget institutionsområde, som mødes fire til ni gange pr. år.

Fællestillidsrepræsentanterne leder netværksmøderne som afholdes ude lokalt hos TR’erne. Alternativt kan møderne afholdes i BUPL´s lokaler.

Formålet med netværksgrupper er dels TR’ernes kendskab, tilgængelighed, fortrolighed og støtte mellem hinanden og dels FTR’s mulighed for at give sparring/undervisning/ vejledning til en mindre gruppe.

TR-rollen er i fokus på møderne. Indholdet er f.eks. oplæg, undervisning, erfaringsudveksling, sparring på de udfordringer TR’erne støder ind i, opklaring af spørgsmål, diskussion af aktuelt emne, inspiration, refleksion og uddybning af aktuelt stof.

Det er en mulighed at invitere andre med til disse møder. F.eks. at invitere en anden fra BUPL med til diskussion/undervisning/oplæg.


Skema til valg af tillidsrepræsentant og øvrigt om at være valgt

Tillidsrepræsentanten er valgt medarbejderrepræsentant for medlemmer af BUPL på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspart i BUPL, såvel i organisationen som decentralt på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsmanden er valgt blandt og er en central part i udformningen af BUPL´s fagpolitiske mål.

Der stilles mange krav og forventninger til tillidsrepræsentanten. Et er egne forventninger, kollegers, ledelsens, noget andet er fagforeningens krav og forventninger til tillidsrepræsentanten, som organisationens repræsentant på arbejdspladsen.

Rammeaftale og lokal-aftale
Tillidsrepræsentantens opgaver og vilkår er aftalt centralt i ‘Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse‘ (KL.dk) og lokalt i ‘Aftale mellem B&U og BUPL om TR-struktur’.

Tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid, hvilket ifølge den lokale aftale skal aftales med den lokale leder. Til dette har BUPL Århus formuleret en vejledning til indgåelse af tidsaftale, der tager højde for de forskelligheder de enkelte valggrupper rummer i forhold til størrelse og afstand.

Herudover har BUPL Århus i aftalen ‘Basisstillinger i BUPL’ aftalt aflønning for funktionen som tillidsrepræsentant.

Bestyrelsen i BUPL Århus har formuleret sine forventninger i TR-grundlag for tillidsrepræsentanter i BUPL Århus (pdf, 2 sider).

Når I skal vælge TR:

1. Læs “Vejledning til valg af BUPL tillidsrepræsentant” (pdf, 1 side)

2. Print og udfyld det skema der hører til jeres område:

Skema til dagtilbud

Skema til SFO/skole

Skema til klub

Skema til øvrige

3. Print og udfyld skemaet “Valggruppens underskrifter” i så mange eksemplarer, I har brug for / antal afdelinger, der indgår i valget:

Skema: “Valggruppens underskrifter

4. Skriv den lokale tidsaftale på et stk. papir og send det hele ind til BUPL Århus. ” Vejledning til indgåelse af tidsaftale” (pdf, 3 sider)

Aftaler for tillidsrepræsentanter

Aftale mellem B&U og BUPL om TR-struktur (pdf, 6 sider)
Bilag til aftale om TR-struktur – valggrupper i dagtilbud (pdf, 5 sider)

 


MED-aftalen er den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Aarhus Kommune. Arbejdsmiljøaften handler om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune. Oversigt over de medarbejdere, der indgår i MED-udvalgene.

MED-aftalen

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Aarhus kommune, 1. januar 2014 (pdf, 14 sider)

Arbejdsmiljøraftale

Arbejdsmiljøaftale for Aarhus kommune, 1. januar 2014 (pdf, 9 sider)

Område-MED

Medarbejderne fra skoler og dagtilbud er repræsenteret i områdernes MED-udvalg. Medarbejderrepræsentanterne fra klubberne er repræsenteret i FU-MED.

Medarbejderrepræsentanter i områdeMED (pdf, 2 sider)

Medarbejderrepræsentanter i FU-MED (pdf, 1 side)