Tillidsrepræsentant i BUPL Århus


BUPL Århus og fællestillidsrepræsentanterne afholder møder for tillidsrepræsentanter, kurser og netværksmøder.


Opdateret d. 06. juni 2019

Der afholdes institutionstypeopdelte TR-møder 10 gange om året af 2½ times varighed.

Indkaldelse og dagsorden til TR møder juni 2019

18. juni kl. 12-14.30: Dagtilbud i område Randersvej, Oddervej, Skanderborgvej og Horsensvej
19. juni kl. 8.30-11.00: Dagtilbud i område Silkeborgvej, Viborgvej, Grenåvej Øst og Grenåvej Vest
19. juni kl. 10-12.30: FU-området
20. juni kl. 8.30-11.30: Skoleområdet


Dagsorden til TR møder i juni 2019.
Dette er sidste TR møde i denne valgperiode. Derfor opfordrer vi til, at I inviterer evt. ny TR for kommende valgperiode med på mødet.

1. Det lokale MED samarbejde
Den nye MED organisering i Børn og Unge er besluttet og fremover vil der være fokus på sammenhængen mellem HovedMEDudvalget og de lokale MEDudvalg. I den forbindelse vil vi have særlig opmærksomhed på sammensætningen af de lokale medudvalg. Oplæg og gruppedrøftelse v. Marianne Gilbert Nielsen, formand i BUPL Århus.

2. Folketingsvalg
Der har været massivt fokus på minimumsnormeringer i valgkampen. Men hvad er situationen for hele vores område nu efter valget? Fælles drøftelse.

3. Generalforsamling 2019
Der er Generalforsamling i BUPL Århus fredag d. 4. oktober 2019.
Går du eller din kollega med tanker om at stille op til bestyrelsen i BUPL Århus? Orientering om informationsmøde, om hvad det indebærer at være medlem af bestyrelsen.

4. Evt.
Orientering om lønaftale: Forhåndsaftale om faglige fyrtårne og ressourcepersoner.

Øvrige bilag til aftalen er vedhæftet den mail tillidsrepræsentanterne har modtaget.

Institutionsspecifikke punkter:

Dagtilbud:
• Status på Dagtilbudsaftale. Status på, hvor langt vi er i forhandlingerne v. Forkvinde Marianne G. Nielsen.
• Personalemapper. Hvad er en personalemappe, hvad må der ligge i den, hvem har ad-gang til den osv.?

Skole:
• ”Faget i Fokus”- Pædagog Helle Trasborg viser med projekt Faget i Fokus hvorfor det pædagogiske arbejde er vigtigt. Helle inviterer politikere ind på sin arbejdsplads, hvor Helle og politikeren følger en kollegas arbejde og forklarer, de overvejelser de gør sig i det pæ-dagogiske arbejde.
• Politisk aftale om ny skole i Gellerup.

Klub:
• Politisk aftale om ny skole i Gellerup.


 

Møderne er indkaldt af fællestillidsrepræsentanterne i henhold til §6/8 i reglerne om tillidsrepræsentanter – der er således ikke tale om frikøb. Hvor andet ikke er nævnt foregår møderne på Kystvejen 17, 8000 Aarhus C, stueetagen.

Parkering:
BUPL har 24 parkeringspladser til rådighed i gården på Kystvejen 17, markeret med skiltet BUPL GÆST. Når der er mange medlemsaktiviteter i vores hus, kan vi desværre ikke garantere, at der er p-pladser til alle møde- og kursusdeltagere. Vi opfordrer derfor til at komme i god tid, når man er i bil. Der er alternativt mulighed for parkering i Navitas på modsatte side af Kystvejen.


Generelt om TR-møder og TR-netværksmøder (pdf, 1 side)

Oversigt over møder i 2019 (pdf, 1 side)


BUPL Århus og fællestillidsrepræsentanterne står for og udbyder uddannelse til tillidsrepræsentanter.

BUPL Århus står for og udbyder uddannelse til tillidsrepræsentanter (TR). TR-uddannelsen løber over to år, alt efter hvornår du er valgt til TR.

Det år, der er ordinært TR-valg (ulige år), er der en introdag (½ dag) og efterfølgende et grundkursus for nyvalgte (4-5 dage).

Introdagen ligger kort tid (2-3 uger) før grundkurset. Der bliver indbudt til Introdagen løbende efter behov.

Grundkurset indeholder TR`s rolleafklaring, politik, afsked, løn, ansættelse og sygdom.

Modulkursus – uge 46

Senere samme år vil der blive udbudt et kursus opbygget i moduler – man behøver således ikke tilmelde sig hele ugen, men kan vælge mellem de udbudte moduler. Dette kursus henvender sig til alle TR.
Indholdet på modulerne kan variere fra år til år, da du som TR vil få mulighed for at få indflydelse på, hvilke kurser der udbydes.

Derudover vil der være temadage og det årlige TR-træf.


TR er inddelt i mindre netværksgrupper inden for eget institutionsområde, som mødes fire til ni gange pr. år.

Fællestillidsrepræsentanterne leder netværksmøderne som afholdes ude lokalt hos TR’erne. Alternativt kan møderne afholdes i BUPL´s lokaler.

Formålet med netværksgrupper er dels TR’ernes kendskab, tilgængelighed, fortrolighed og støtte mellem hinanden og dels FTR’s mulighed for at give sparring/undervisning/ vejledning til en mindre gruppe.

TR-rollen er i fokus på møderne. Indholdet er f.eks. oplæg, undervisning, erfaringsudveksling, sparring på de udfordringer TR’erne støder ind i, opklaring af spørgsmål, diskussion af aktuelt emne, inspiration, refleksion og uddybning af aktuelt stof.

Det er en mulighed at invitere andre med til disse møder. F.eks. at invitere en anden fra BUPL med til diskussion/undervisning/oplæg.


Skema til valg af tillidsrepræsentant og øvrigt om at være valgt

Tillidsrepræsentanten er valgt medarbejderrepræsentant for medlemmer af BUPL på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspart i BUPL, såvel i organisationen som decentralt på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsmanden er valgt blandt og er en central part i udformningen af BUPL´s fagpolitiske mål.

Der stilles mange krav og forventninger til tillidsrepræsentanten. Et er egne forventninger, kollegers, ledelsens, noget andet er fagforeningens krav og forventninger til tillidsrepræsentanten, som organisationens repræsentant på arbejdspladsen.

Rammeaftale og lokal-aftale
Tillidsrepræsentantens opgaver og vilkår er aftalt centralt i ‘Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse‘ (KL.dk) og lokalt i ‘Aftale mellem B&U og BUPL om TR-struktur’.

Tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid, hvilket ifølge den lokale aftale skal aftales med den lokale leder. Til dette har BUPL Århus formuleret en vejledning til indgåelse af tidsaftale, der tager højde for de forskelligheder de enkelte valggrupper rummer i forhold til størrelse og afstand.

Herudover har BUPL Århus i aftalen ‘Basisstillinger i BUPL’ aftalt aflønning for funktionen som tillidsrepræsentant.

Bestyrelsen i BUPL Århus har formuleret sine forventninger i TR-grundlag for tillidsrepræsentanter i BUPL Århus (pdf, 2 sider).

Når I skal vælge TR:

1. Læs “Vejledning til valg af BUPL tillidsrepræsentant” (pdf, 1 side)

2. Print og udfyld det skema der hører til jeres område:

Skema til dagtilbud

Skema til SFO/skole

Skema til klub

Skema til øvrige

3. Print og udfyld skemaet “Valggruppens underskrifter” i så mange eksemplarer, I har brug for / antal afdelinger, der indgår i valget:

Skema: “Valggruppens underskrifter

4. Skriv den lokale tidsaftale på et stk. papir og send det hele ind til BUPL Århus. ” Vejledning til indgåelse af tidsaftale” (pdf, 3 sider)

Aftaler for tillidsrepræsentanter

Aftale mellem B&U og BUPL om TR-struktur (pdf, 6 sider)
Bilag til aftale om TR-struktur – valggrupper i dagtilbud (pdf, 5 sider)

 


MED-aftalen er den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Aarhus Kommune. Arbejdsmiljøaften handler om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune. Oversigt over de medarbejdere, der indgår i MED-udvalgene.

MED-aftalen

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Aarhus kommune, 1. januar 2014 (pdf, 14 sider)

Arbejdsmiljøraftale

Arbejdsmiljøaftale for Aarhus kommune, 1. januar 2014 (pdf, 9 sider)

Område-MED

Medarbejderne fra skoler og dagtilbud er repræsenteret i områdernes MED-udvalg. Medarbejderrepræsentanterne fra klubberne er repræsenteret i FU-MED.

Medarbejderrepræsentanter i områdeMED (pdf, 2 sider)

Medarbejderrepræsentanter i FU-MED (pdf, 1 side)