Tillidsrepræsentant i BUPL Århus


BUPL Århus og fællestillidsrepræsentanterne afholder møder for tillidsrepræsentanter, kurser og netværksmøder.


Opdateret d. 25. juni 2021

Der afholdes institutionstypeopdelte TR-møder 10 gange om året af 2½ times varighed.

Indkaldelse og dagsorden til TR møderne i august 2021

Vi satser på at afholde møderne med fysisk fremmøde.
Hvis ikke det kan lade sig gøre, vil TR modtage en kalenderindkaldelse via TEAMS.

Der er TR-møder:

tirsdag den 24. august kl. 12-14.30: Netværksgrupper i dagtilbud område Randersvej, Oddervej, Skanderborgvej og Horsensvej
onsdag den 25. august kl. 8.30-11.00: Netværksgrupper i dagtilbud område Silkeborgvej, Viborgvej, Grenåvej Øst og Grenåvej Vest
onsdag den 25. august kl. 10-12.30: FU-området
torsdag den 26. august kl. 8.30-11.30: Skoleområdet

Møderne er indkaldt af fællestillidsrepræsentanterne i henhold til §6/8 i reglerne om tillidsrepræsentanter – der er således ikke tale om frikøb.

Dagsorden følger ca. 14 dage før.


Møderne er indkaldt af fællestillidsrepræsentanterne i henhold til §6/8 i reglerne om tillidsrepræsentanter – der er således ikke tale om frikøb. Hvor andet ikke er nævnt foregår møderne på Kystvejen 17, 8000 Aarhus C, stueetagen.

Parkering:
BUPL har 19 parkeringspladser til rådighed i gården på Kystvejen 17, markeret med skiltet BUPL GÆST. Når der er mange medlemsaktiviteter i vores hus, kan vi desværre ikke garantere, at der er p-pladser til alle møde- og kursusdeltagere. Vi opfordrer derfor til at komme i god tid, når man er i bil. Der er alternativt mulighed for parkering i Navitas på modsatte side af Kystvejen.


Dokumentsamling

Oversigt over møder i 2021 (pdf, 1 side)


Som noget nyt bliver der 2 lidt længere møder om foråret og et længere møde om efteråret.

DAGTILBUD
Dagtilbud område Silkeborgvej, Viborgvej, Grenåvej Øst og Grenåvej Vest.
Tirsdag den 25. januar fra 8.30-11 på Kystvejen
Tirsdag den 15. marts fra 9-15 på Kystvejen
Tirsdag den 3. maj fra 9-15 på Kystvejen
Tirsdag den 7. juni fra 10-11 online på TEAMS
Tirsdag den 23. august fra 8.30-11 på Kystvejen
Tirsdag den 27. september fra 9-15 på Kystvejen
Tirsdag den 1. november fra 10-11 online på TEAMS
Tirsdag den 6. december fra 8.30-11 på Kystvejen
DAGTILBUD
Dagtilbud område Randersvej, Oddervej, Skanderborgvej og Horsensvej.
Tirsdag den 25. januar fra 12-14.30 på Kystvejen
Tirsdag den 22. marts fra 9-15 på Kystvejen
Tirsdag den 10. maj fra 9-15 på Kystvejen
Tirsdag den 7. juni fra 12-13 online på TEAMS
Tirsdag den 23. august fra 12-14.30 på kystvejen
Tirsdag den 4. oktober fra 9-15 på Kystvejen
Tirsdag den 1. november fra 12-13 online på TEAMS
Tirsdag den 6. december fra 12-14.30 på Kystvejen
KLUBOMRÅDET
Onsdag den 26. januar fra 10-12.30 på Kystvejen
Onsdag den 16. marts fra 9-14 på Kystvejen
Onsdag den 4. maj fra 9-14 på Kystvejen
Onsdag den 8. juni fra 9-10 online på TEAMS
Onsdag den 24. august fra 10-12.30 på Kystvejen
Onsdag den 28. september fra 9-14 på Kystvejen
Onsdag den 2. november fra 9-10 på online på TEAMS
Onsdag den 7. december fra 10-12.30 på Kystvejen
SKOLEOMRÅDET
Torsdag den 27. januar fra 8.30-11.30 på Kystvejen
Torsdag den 17. marts fra 9-15 på Kystvejen
Torsdag den 5. maj fra 9-15 på Kystvejen
Torsdag den 9. juni fra 8.30-9.30 online på TEAMS
Torsdag den 25. august fra 8.30-11.30 på Kystvejen
Torsdag den 29. september fra 9-15 på Kystvejen
Torsdag den 3. november fra 8.30-9.30 online på TEAMS
Torsdag den 8. december fra 8.30-11.30 på Kystvejen

TR-møderne er indkaldt af fællestillidsrepræsentanterne i henhold til §6/8 i reglerne om tillidsrepræsentanter – der er således ikke tale om frikøb. Tiden til TR-møderne indgår i den fornødne og tilstrækkelige tid jf. TR-aftalen mellem BUPL Århus og Børn og Unge, Aarhus kommune.


Find løsningerne i fællesskab, lyder budskabet fra BUPL Århus og forvaltningen i 3 breve udsendt til ledere og tillidsrepræsentanter under corona-pandemien. Parterne peger på, at det kan betyde et større tidsforbrug for de tillidsvalgte i denne særlige periode, et ekstra LMU-møde, et kort dagligt møde mellem leder og tillidsrepræsentant eller lignende.

Nyheder til TR

Til tillidsrepræsentanter og ledere på skoleområdet – 14. maj (pdf, 3 sider)

Til tillidsrepræsentanter og ledere på FU-området – 6. maj (pdf, 3 sider)

Til tillidsrepræsentanter og ledere på dagtilbudsområdet – 23. april (pdf, 3 sider)

 


13. maj: Til TR fra BUPL Århus om arbejdstidsreglerne

Arbejdstid/mødeplan
På baggrund af en del henvendelser vedrørende varsling af arbejdstid, er her en præcisering af, hvad der gælder på nuværende tidspunkt. Arbejdstidsreglerne gælder uden ændringer. Det betyder, at man skal varsles sin arbejdstid med passende varsel, dvs. med ca. 4 ugers varsel. Derudover kan enkeltstående eller mindre ændringer foretages med minimum 4 døgns varsel. Overholdes varslet for enkeltstående eller mindre ændringer ikke, skal der betales godtgørelse for omlagt tjeneste, for den samlede tid der ændres.


30. april (opdat. 26. maj): Til TR fra BUPL Århus om feriereglerne

Corona-krisen skaber tvivl om, hvilke regler der gælder nu og i tiden fremover. Og selvom det er usikkert hvordan den kommende sommer ser ud, så skulle I gerne på nuværende tidspunkt være varslet hovedferie. Feriereglerne er nemlig ikke sat ud af kraft. Dvs. at ferieaftalen fortsat er gældende som vi kender den, hvilket betyder at:
• Hovedferie (dvs. sommerferien) skal varsles med 3 måneder
• Der er ret til 3 ugers sammenhængende ferie (dog kan der aftales ned til 2 ugers sammenhængende ferie, men ikke færre)
• Allerede aftalt ferie afholdes som planlagt (også selvom ens ferieplaner må afblæses grundet corona) – med mindre andet kan aftales med arbejdsgiver
• Man kan ikke pålægges at afholde ferie med forkortet varsel, men man kan godt aftale det med sin leder
• Der kan opstå helt særlige situationer, som gør det nødvendigt at ændre medarbejderens ferie. Dette vil dog være den absolutte undtagelse, og Personaleforvaltningen har meldt ud, at dette kun kan ske efter at den pågældende leder har været i dialog med Personaleafdelingen, og alle andre muligheder skal være udtømte.


 


BUPL Århus og fællestillidsrepræsentanterne står for og udbyder uddannelse til tillidsrepræsentanter.

BUPL Århus står for og udbyder uddannelse til tillidsrepræsentanter (TR). TR-uddannelsen løber over to år, alt efter hvornår du er valgt til TR.

Det år, der er ordinært TR-valg (ulige år), er der en introdag (½ dag) og efterfølgende et grundkursus for nyvalgte (4-5 dage).

Introdagen ligger kort tid (2-3 uger) før grundkurset. Der bliver indbudt til Introdagen løbende efter behov.

Grundkurset indeholder TR`s rolleafklaring, politik, afsked, løn, ansættelse og sygdom.

Modulkursus – uge 46

Senere samme år vil der blive udbudt et kursus opbygget i moduler – man behøver således ikke tilmelde sig hele ugen, men kan vælge mellem de udbudte moduler. Dette kursus henvender sig til alle TR.
Indholdet på modulerne kan variere fra år til år, da du som TR vil få mulighed for at få indflydelse på, hvilke kurser der udbydes.

Derudover vil der være temadage og det årlige TR-træf.


TR er inddelt i mindre netværksgrupper inden for eget institutionsområde, som mødes fire til ni gange pr. år.

Fællestillidsrepræsentanterne leder netværksmøderne som afholdes ude lokalt hos TR’erne. Alternativt kan møderne afholdes i BUPL´s lokaler.

Formålet med netværksgrupper er dels TR’ernes kendskab, tilgængelighed, fortrolighed og støtte mellem hinanden og dels FTR’s mulighed for at give sparring/undervisning/ vejledning til en mindre gruppe.

TR-rollen er i fokus på møderne. Indholdet er f.eks. oplæg, undervisning, erfaringsudveksling, sparring på de udfordringer TR’erne støder ind i, opklaring af spørgsmål, diskussion af aktuelt emne, inspiration, refleksion og uddybning af aktuelt stof.

Det er en mulighed at invitere andre med til disse møder. F.eks. at invitere en anden fra BUPL med til diskussion/undervisning/oplæg.


Skema til valg af tillidsrepræsentant og øvrigt om at være valgt

Tillidsrepræsentanten er valgt medarbejderrepræsentant for medlemmer af BUPL på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspart i BUPL, såvel i organisationen som decentralt på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsmanden er valgt blandt og er en central part i udformningen af BUPL´s fagpolitiske mål.

Der stilles mange krav og forventninger til tillidsrepræsentanten. Et er egne forventninger, kollegers, ledelsens, noget andet er fagforeningens krav og forventninger til tillidsrepræsentanten, som organisationens repræsentant på arbejdspladsen.

Rammeaftale og lokal-aftale
Tillidsrepræsentantens opgaver og vilkår er aftalt centralt i ‘Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse‘ (KL.dk) og lokalt i ‘Aftale mellem B&U og BUPL om TR-struktur’.

Tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid, hvilket ifølge den lokale aftale skal aftales med den lokale leder. Til dette har BUPL Århus formuleret en vejledning til indgåelse af tidsaftale, der tager højde for de forskelligheder de enkelte valggrupper rummer i forhold til størrelse og afstand.

Herudover har BUPL Århus i aftalen ‘Basisstillinger i BUPL’ aftalt aflønning for funktionen som tillidsrepræsentant.

Bestyrelsen i BUPL Århus har formuleret sine forventninger i TR-grundlag for tillidsrepræsentanter i BUPL Århus (pdf, 2 sider).

Når I skal vælge TR:

1. Læs “Vejledning til valg af BUPL tillidsrepræsentant” (pdf, 1 side)

2. Print og udfyld det skema der hører til jeres område:

Skema til dagtilbud

Skema til SFO/skole – valgperiode 1. august 2019 – 31. juli 2021

Skema til SFO/skole – Valgperiode 1. august 2021 – 31. juli 2023

Skema til klub

Skema til øvrige

3. Print og udfyld skemaet “Deltagere i valget” i så mange eksemplarer, I har brug for / antal afdelinger, der indgår i valget:

Skema: “Deltagere i valget

4. Skriv den lokale tidsaftale på et stk. papir og send det hele ind til BUPL Århus. ” Vejledning til indgåelse af tidsaftale” (pdf, 3 sider)

Aftaler for tillidsrepræsentanter

Aftale mellem B&U og BUPL om TR-struktur (pdf, 6 sider)
Aftale om at valgperioden 2019-2021 forlænges med 2 år (pdf, 2 sider)
Bilag til aftale om TR-struktur – valggrupper i dagtilbud (pdf, 6 sider)

 


MED-aftalen er den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Aarhus Kommune. Arbejdsmiljøaften handler om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune. Oversigt over de medarbejdere, der indgår i MED-udvalgene.