Løn og aftaler i BUPL Århus


De lokale lønaftaler mellem BUPL Århus og Aarhus Kommune bygger på den centralt aftalte overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og BUPL forbund samt mellem Kommunernes Lands-forening og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte.


Opdateret d. 14. januar 2022

Lønforløb for pædagoger ansat i Aarhus Kommunes dagtilbud, SFO’er og klubber:

Startløn = Grundløn + samarbejde (1løntrin) 27
1 års erfaring: løntrin 28
3 års erfaring: løntrin 29
6 års erfaring: løntrin 31
10 års erfaring: løntrin 36
12 års erfaring: løntrin 37

OBS: Til denne løn kommer eventuel funktions- og kvalifikationsløn.


Lønaftaler for ledere ansat i Aarhus Kommune

Aftale om aflønning af ledere i kommunale dagtilbud (2020)
Forhåndsaftale om ABA-projektet (2019)
Forhåndsaftale for ledere på skoleområdet (2019)
Forhåndsaftale for fritidscenterledere (2019)
Aftale om overgangsordning for ledere i selvejende dagtilbud i forbindelse med opsigelse af aftalen om seniorordning (2018)
Aftale om aflønning af ledelsen i selvejende dagtilbud (2018)
Aftale om aflønning af fritidscenterledere (2017)
Aftale om aflønning af ledere på skoleområdet (2017)
Aftale om aflønning af ledere i dagtilbud (2017)
Aftale om overgangsordning for ledere i forbindelse med opsigelse af aftalen om seniorordning (2017)
Lønaftale for pædagogiske ledere af en dagpleje- og institutionsafdeling (2016)
Lønaftale for pædagogiske ledere, der er leder af to afdelinger (2016)
Aftale om vederlag for konstituering i højere stilling (2014)
Allonge til lønaftale om aflønning af indskolingsledere (2014)
Aftale om aflønning af ledelsen for selvejende dagtilbud (2013)
Forhåndsaftale vedrørende inklusions- og handicaptillæg til pædagogisk personale i dagtilbud, SFO, klubber (2012)
Aftale om aflønning af ledelsen i fire special-institutioner (2008)
Aftale om tosprogstillæg for ledelsen i dagtilbud, SFO, klubber (2008)
Funktionslønaftale for midlertidig tjeneste (2007)
Aftale om ledelsesstruktur og aflønning af ledelsen i dagtilbud (2007)
Aftale om ledelsesstruktur og aflønning af ledelsen i klubber (2007)
Aftale om ledelsesstruktur og aflønning af ledelsen i skolefritidsordningerne (2007)
Aftale om lokal løndannelse for personale ved heldagsskolerne (2007)


Århus Lærerforening, Århus Skolelederforening, BUPL Århus og FOA Århus har sammen med Børn og Unge i Aarhus Kommune indgået en aftale, der lægger rammerne om de kommende års pædagogiske arbejde i aarhusianske folkeskoler.

Århus-aftale gældende fra 1. august 2021

Aarhusaftalen med bilag pr. 1. august 2021 (pdf, 41 sider)

For at understøtte dialogen mellem mellem ledelsen og de fagprofessionelle har parterne bag Aarhusaftalen udgivet disse to film:

To film om Aarhusaftalen (detvigoer.aarhus.dk – 4 min. og 5. min.)


FAQ gældende fra 1. august 2020:

FAQ om Aarhusaftalen – 1. august 2020 (7 sider)


Corona-FAQ. I et forsøg på at hjælpe og sætte mest muligt retning på løsningen af nogle af arbejdstidsmæssige udfordringer, har Aarhus-aftalens parter midlertidig suppleret den nuværende FAQ til Aarhusaftalen med en særlig corona-FAQ, som beskæftiger sig med corona-afledte spørgsmål.
Vi forsøger hermed at hjælpe med at besvare nogle af de arbejdstidsmæssige spørgsmål, som opstår i forlængelse af, at der fx opstår behov for at ændre i arbejdstids- og / eller opgavetilrettelæggelsen for den enkelte medarbejder, som følge af corona.

Corona-FAQ (pdf, 7 sider)


Det siger arbejdstidsaftalen og arbejdsmiljøloven om pauser

I lov om gennemførelse af dele af EU’s arbejdstidsdirektiv står der i § 3, at en lønmodtager med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen lægges efter de for arbejdsstedet normale regler for planlægning af arbejdstiden. I KTO aftalen om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden fastslås, at de nærmere bestemmelser om pauser fastsættes i de enkelte overenskomster.
Direktivet er et arbejdsmiljøbeskyttelsesdirektiv, hvorfor det er sådanne hensyn, der skal lægges til grund for forståelsen af direktivet.
§ 3 er en minimums bestemmelse, der fastslår, at hvis en ansat har en arbejdsdag på mere end 6 timer, så har den ansatte i al fald krav på en pause i løbet af arbejdsdagen. Direktivet skal IKKE forstås således, at den ansatte skal have arbejdet 6 timer eller mere for at være berettiget til en pause.
KTO Rammeaftale om deltidsarbejde fastslår i § 4, stk. 1, at deltidsansatte i forhold til ansættelsesvilkår ikke må behandles på en mindre gunstig måde end sammenlignelige fuldtidsansatte, udelukkende fordi de arbejder på deltid, medmindre forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold.
I BUPL’s arbejdstidsaftale § 13, stk. 3 står der, at pauser af mindre end ½ times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke.
Det har altid været kutyme på daginstitutions-, skole- og klubområdet, at de ansatte har ret til en betalt pause på en lille halv time. Da deltidsansatte ikke må forskelsbehandles, har de også krav på en pause.
Af arbejdsmiljøloven § 38, stk. 1 fremgår, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuld forsvarligt. For at opfylde denne formålsbestemmelse anbefaler BUPL, at pædagogerne ud over frokostpausen tillige holder flere mindre pauser i løbet af dagen.
tjp, 2014


Løntabellen på det kommunale område, som dækker langt de fleste pædagoger

Hent den kommunale lønoversigt gældende fra 1. oktober 2017 (ny side)


Aftale om løn i forbindelse med omplaceringer som følge af kommunens forhold

Aftalen omhandler løn til medarbejdere, der oplever en lønnedgang i forbindelse med omplaceringer som følge af kommunens forhold.

Omplaceringsaftalen (pdf, 2 sider). Aftalen er gældende fra 1. april 2016.


Formålet med aftalen er at præcisere rammer, opgaver og funktioner for frikøb af to fælles arbejdsmiljørepræsentanter


På tværs af Børn og Unge og de faglige organisationer har vi udarbejdet et fælles pædagogisk grundlag for arbejdet i dagtilbud i Aarhus Kommune


Den nye ferielov trådte i kraft fra den 1. september 2020. I følgende materialer kan du finde oplysninger om, hvad den ny ferielov betyder for dig.

Vejledning i, og overblik over, hvad den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020, betyder for dig og planlægningen af din ferie fremadrettet:

KLs vejledning og plancher om ferieaftalen – (KL.dk)

Ferieplanlægger – vejledende værktøj (klik på Vis avanceret visning for at få mest ud af værktøjet) – (vpt.dk)


Hensigten med den nye Dagtilbudsaftale er at sikre mest mulig tid med børnene, og tid om børnene til at kvalificere det pædagogiske arbejde.

Dagtilbudsaftale gældende fra 1. januar 2022

Dagtilbudsaftalen (pdf, 44 sider)


Bruttolønsaftalen gør det muligt at lave ordninger som finansieres af ens bruttoløn. Det omfatter bl.a. parkeringstilladelse og efter/videreuddannelse. Aftalen er indgået som et tiltag i at skabe attraktive arbejdspladser i Aarhus kommune.