Løn og aftaler i BUPL Århus


De lokale lønaftaler mellem BUPL Århus og Aarhus Kommune bygger på den centralt aftalte overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og BUPL forbund samt mellem Kommunernes Lands-forening og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte.


Opdateret d. 20. august 2018

Lønforløb for pædagoger ansat i Aarhus Kommunes dagtilbud, SFO’er og klubber:

Startløn = Grundløn + samarbejde (1løntrin) 27
1 års erfaring løntrin 28
3 års erfaring løntrin 29
6 års erfaring løntrin 31
10 års erfaring løntrin 36
12 års erfaring løntrin 37

OBS: Til denne løn kommer eventuel funktions- og kvalifikationsløn.Århus Lærerforening, Århus Skolelederforening, BUPL Århus og FOA Århus har sammen med Børn og Unge i Aarhus Kommune indgået en aftale, der lægger rammerne om de kommende års pædagogiske arbejde i aarhusianske folkeskoler.


Det siger arbejdstidsaftalen og arbejdsmiljøloven om pauser

I lov om gennemførelse af dele af EU’s arbejdstidsdirektiv står der i § 3, at en lønmodtager med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen lægges efter de for arbejdsstedet normale regler for planlægning af arbejdstiden. I KTO aftalen om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden fastslås, at de nærmere bestemmelser om pauser fastsættes i de enkelte overenskomster.
Direktivet er et arbejdsmiljøbeskyttelsesdirektiv, hvorfor det er sådanne hensyn, der skal lægges til grund for forståelsen af direktivet.
§ 3 er en minimums bestemmelse, der fastslår, at hvis en ansat har en arbejdsdag på mere end 6 timer, så har den ansatte i al fald krav på en pause i løbet af arbejdsdagen. Direktivet skal IKKE forstås således, at den ansatte skal have arbejdet 6 timer eller mere for at være berettiget til en pause.
KTO Rammeaftale om deltidsarbejde fastslår i § 4, stk. 1, at deltidsansatte i forhold til ansættelsesvilkår ikke må behandles på en mindre gunstig måde end sammenlignelige fuldtidsansatte, udelukkende fordi de arbejder på deltid, medmindre forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold.
I BUPL’s arbejdstidsaftale § 13, stk. 3 står der, at pauser af mindre end ½ times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke.
Det har altid været kutyme på daginstitutions-, skole- og klubområdet, at de ansatte har ret til en betalt pause på en lille halv time. Da deltidsansatte ikke må forskelsbehandles, har de også krav på en pause.
Af arbejdsmiljøloven § 38, stk. 1 fremgår, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuld forsvarligt. For at opfylde denne formålsbestemmelse anbefaler BUPL, at pædagogerne ud over frokostpausen tillige holder flere mindre pauser i løbet af dagen.
tjp, 2014


Løntabellen på det kommunale område, som dækker langt de fleste pædagoger

Hent den kommunale lønoversigt gældende fra 1. oktober 2017 (ny side)


Aftale om løn i forbindelse med omplaceringer som følge af kommunens forhold

Aftalen omhandler løn til medarbejdere, der oplever en lønnedgang i forbindelse med omplaceringer som følge af kommunens forhold.

Omplaceringsaftalen (pdf, 2 sider). Aftalen er gældende fra 1. april 2016.