Arbejdsmiljø – BUPL Århus


Spørgsmål vedr. fysisk og psykisk arbejdsmiljø kan du rette til BUPL Århus, fællesarbejdsmiljørepræsentanterne, eller arbejdsmiljøkonsulenterne i Aarhus Kommune.


Opdateret d. 11. oktober 2021
Hjælp vedrørende arbejdsmiljø

Du har flere muligheder for at få hjælp og svar på spørgsmål vedrørende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentanten er din repræsentant på arbejdspladsen
Der er en arbejdsmiljørepræsentant på alle institutioner i Aarhus kommune. De er, sammen med lederen, en del af arbejdsmiljøgruppen, og din nærmeste mulighed for drøfte forhold i arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Du kan også kontakte BUPL Århus, fællesarbejdsmiljørepræsentanterne eller arbejdsmiljøkonsulenterne i Aarhus Kommune.

Valgskema

Hvis du er valgt eller genvalgt til arbejdsmiljørepræsentant, er det vigtigt, at du indsender oplysningerne om valget til BUPL. Oplysningerne er vigtige for, at BUPL kan give dig den bedste støtte.

Oplys BUPL om dit valg via denne formular (ny side)

Derudover skal din kommune/ arbejdsgiver have besked om valget, da de blandt andet er ansvarlige for din uddannelse til arbejdsmiljørepræsentant.

Fællesarbejdsmiljørepræsentanterne er dine repræsentanter i Aarhus Kommune og i MED-systemet

Der er to fællesarbejdsmiljørepræsentanter. De hjælper arbejdsmiljørepræsentanterne med svar på Aarhus kommunes arbejdsmiljø:

• Helle Elmstrøm, heej@aarhus.dk / mobil 4185 9142

• Ann Rasmussen, anrasm@aarhus.dk / mobil 4187 3300


Du kan også henvende dig til BUPL Århus med spørgsmål om arbejdsmiljø

I BUPL Århus kan alle medlemmer ringe eller maile og spørge om arbejdsmiljø.
På BUPL-kontoret er der 4, der kan svare på henvendelser vedrørende arbejdsmiljøarbejdet generelt, om BUPL Århus´ netværksmøder for arbejdsmiljørepræsentanter og om det psykiske og fysiske arbejdsmiljø:

• Politisk ansvarlig samt ansvarlig for netværksmøder: Carin Weibull, faglig sekretær – clw@bupl.dk

• Psykisk arbejdsmiljø: Tove Toft, personsagsbehandler – tto@bupl.dk og Ditte Marie Plovmand, personsagsbehandler – dmp@bupl.dk

• Fysisk arbejdsmiljø: Vibeke Sørensen, sekretariatsmedarbejder – vis@bupl.dk


Arbejdsmiljøgruppen kan henvende sig til kommunens arbejdsmiljøkonsulenter

Arbejdsmiljøgruppen (leder og arbejdsmiljørepræsentant) kan få støtte og sparring vedrørende Aarhus kommunes retningslinjer og politikker for arbejdsmiljøet. De kommer gerne på besøg og drøfter konkrete arbejdsmiljøforhold:

• Troels Luun Nautrup, arbejdsmiljøkonsulent: 4188 6707 / ntl@aarhus.dk

• Lene Stevn, arbejdsmiljøkonsulent: 4185 7055 / ls@aarhus.dk


Det psykiske arbejdsmiljø omfavner mange forskellige emner. Her finder du viden om det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan du kan arbejde med forbedringer. Her er noget af det, man får brug for som arbejdsmiljørepræsentant og leder i Aarhus Kommune.

Ytringsfrihed

Offentligt ansatte har en betydelig frihed til offentligt at fremsætte udtalelser der er kritiske over for den myndighed hvor de er ansat, hvis de gør det klart at de udtaler sig i eget navn. Det gælder også ansatte med ledelsesansvar når de ikke er centralt placeret tæt på beslutningsprocessen (Ombudsmanden, 2010).

Vidtgående ytringsfrihed for offentligt ansatte ved besparelser (ombudsmanden.dk).

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed (Justitsministeriet).

Aarhus kommune om ytringsfrihed (aarhus.dk)

Vold og trusler

Trusler og vold på arbejdspladsen (arbejdsmiljoweb.dk)

Mobning

Sådan kan virksomheder forebygge mobning på arbejdspladsen (arbejdsmiljoforskning.dk).

Vejledning: Mobning og seksuel chikane (arbejdstilsynet.dk).


Det fysiske arbejdsmiljø er de rammer, du arbejder i. Området er reguleret af love, regler og vejledninger. Her er noget af det, man får brug for som arbejdsmiljørepræsentant og leder i Aarhus Kommune.

Vejledning om nybyggeri og renovering (arbejdsmiljoweb.dk)

Denne vejledning er skrevet for at hjælpe ledelse, ansatte og arbejdsmiljørepræsentanter i daginstitutioner, SFO og klubber til gå aktivt og konstruktivt ind i byggeprocessen.

Skoleudbygningsprogram (2015) (pdf)
Skoleudbygningsprogram – notat (pdf)

Aarhus kommune har en vejledning, de tager udgangspunkt i, når de skal bygge nyt eller bygge ud på skolerne. Dvs. at især udbygningen på SFO-området sker efter denne vejledning, men også klubber og daginstitutioner der ligger på skolerne, oprettes efter dette program.

Bygningsreglement (bygningsreglementet.dk)

Bygningsreglementet indeholder kravene til byggeriet. Reglementet er udstedt med hjemmel i Byggeloven.

Vejledning om byggesagsbehandling (2018) (bygningsreglementet.dk)

Vejledningen redegør bl.a. for, hvornår der skal finde byggesagsbehandling sted. Byggesagsbehandlingen sikrer, at den gældende lovgivning vedrørende de fysiske rammer, bliver overholdt. Byggesagsbehandlingen sikrer dermed dit fysiske arbejdsmiljø.

Byggesager i Aarhus kommune (minejendom.net)

Indtast adressen på den ejendom, du søger oplysninger om i Aarhus Kommune. Her kan du se hvilke dokumenter, der er på adressen, og dermed hvilke forhold, der er godkendt af byggeriafdelingen i Aarhus Kommune.

Aarhus-Østjyllands Brandvæsen (www.ostbv.dk)

Information om Østjyllands Brandvæsen, kontaktoplysninger, vejledninger, instrukser og ansøgningsformularer til download

Pladsforhold (ny side)

Krav og regler om pladsforhold. Antallet af børn, og merindskrivninger i den enkelte institution er krav fra politikerne, og afhængig af de økonomiske prioriteringer i kommunen. Pladsproblemer bør som hovedregel først søges løst i et samarbejde med kommunen.


Arbejdsmiljøuddannelsen er obligatorisk for arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen. I Aarhus Kommune tilmelder man sig online via AMBU-kursusoverblik.

Tilmelding til arbejdsmiljøuddannelsen

I Børn og Unge afdelingen i Aarhus kommune skal nyvalgte medlemmer af arbejdsmiljøgruppen tilmelde sig arbejdsmiljøuddannelsen i kursusdatabasen.

Det står der i loven om arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen gennemfører eller har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage.

Hvis du har gennemført en sikkerhedsuddannelsen efter 1. april 1991 kan du være undtaget for disse regler – se nærmere i § 44, stk. 4 på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Stk. 3. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget.

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed nr. 1181 af 15. oktober 2010).


BUPL Århus har udarbejdet en kort vejledning til arbejdet med APV. Aarhus Kommune udarbejder det materiale I konkret skal anvende. Det er lovbestemt, at der skal udarbejdes APV.

Ni tilgange fra BUPL Århus

Kort vejledning fra BUPL Århus om arbejdspladsens arbejde med arbejdspladsvurdering (APV)
APV´en kan give viden om trivsel og arbejdsmiljø, som en kombination af et øjebliksbillede og forhold, der kan have præget arbejdsmiljøet over længere tid.

Ni tilgange til at håndtere APV’en til fælles gavn (pdf, 1 side).

APV skemaer

Når I skal udarbejde APV, skal I bruge Aarhus Kommunes materiale. Det findes på kommunens intranet.

Lovgivningen om APV

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse (retsinformation.dk)