Den første sne er faldet, og denne vinter vil I nok opholde jer endnu mere udenfor end normalt på grund af corona-restriktionerne. Det øger risikoen for ulykker på glatte legepladser og udearealer.

Udgivet d. 13. januar 2021

Den hyppigste årsag til arbejdsulykker blandt pædagoger er fald, glid og snublen. En ulykke som fx et fald på en glat legeplads eller glid på en overiset trappe kan have alvorlige konsekvenser. Det kan dreje sig om længerevarende sygefravær, arbejdsskader og i værste fald nedsat arbejdsevne eller tvungen afgang fra pædagogfaget eller arbejdsmarkedet.

Derfor skal der være fokus på, hvordan ulykkerne kan forebygges og håndteres både af kommunen som arbejdsgiver og på den enkelte arbejdsplads.

Forebyggelse og håndtering af fald, glid og snublen skal – som alle arbejdsmiljøproblemer – forebygges i fællesskab.

Op på personalemødet
På arbejdspladsen skal der arbejdes for en fælles forståelse af, hvor risiciene ligger – og hvordan de kan forebygges. Tag gerne konkrete udfordringer op på et personalemøde og drøft, hvordan I kan løse dem i det daglige, pædagogiske arbejde.

I kan gøre brug af APV-metoden, der har en systematik til at identificere, vurdere og håndtere risici og problemer med fx faldulykker.
Læs mere om arbejdspladsvurdering og trivselsmåling (pdf)

Risici og forebyggelse
Dette skema gør det let for arbejdsmiljøgruppen at lave risikovurderinger, fx forud for, at en arbejdsopgave sættes i gang eller som led i en APV-proces.

Udfyld skemaet sammen i gruppen og tal om risici samt muligheder for forebyggelse. I skal udfylde et skema for hver arbejdssituation, hvor I finder en risiko. På side 2 findes en oversigt over de hyppigste risikosituationer inden for forskellige brancher.
Hent og udfyld skema til risikovurdering (pdf)

Tjek vinterberedskabet
De fleste kommuner har et vinterberedskab, der angiver, hvordan kommunen rydder sne, glatførebekæmper, mv. og hvilke skoler, fritids- og daginstitutioner, der er omfattet af beredskabet. Snerydning på legepladsen er normalt ikke omfattet.

Derfor bør der sikres tiltag, der gør det sikkert for både børn og pædagoger at færdes på legepladsen og andre udearealer. Ikke mindst denne vinter, hvor I formentlig opholder jer endnu mere udendørs.

Tjek din kommunes vinterberedskab, om der ryddes sne og strøs mod glatte fortove, så du og kollegerne sikkert kan møde på arbejde. Er din arbejdsplads ikke dækket enten af kommunens vinterberedskab eller jeres egen ordning, så kontakt din leder og aftal, hvordan det sikres fremover.

Hvis der er problemer på arbejdspladsen, som er svære at håndtere, kan du altid kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning.
Find din lokale fagforening

Det siger loven om rydning af veje
I henhold til § 62 i ”Lov om offentlige veje” har kommunen på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, pligt til:

  • at sørge for snerydning
  • at træffe foranstaltning mod glat føre
  • at sørge for renholdelse

Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer snerydningens, glatførebekæmpelsens og renholdelsens omfang og rækkefølge.