Som leder af ledere har du en central rolle i forhold til at sikre kvalitet i dagtilbud. Og med den nye styrkede læreplan handler det mere om at reflektere og evaluere sig til en bedre praksis – her må du som øverste leder gå forrest.

Opdateret d. 26. februar 2019

Med den nye dagtilbudslov og Den styrkede pædagogiske læreplan understreges det, at ledere har ansvar for at etablere en evalueringskultur og sikre, at det pædagogiske personale løbende reflekterer over, hvordan læringsmiljøet understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det fokus er godt nyt, mener Dorthe Andersen, cand.pæd.pæd.psyk og adjunkt ved VIA University College.

”Hidtil er de pædagogiske læreplaner i høj grad blevet brugt som dokumentation for aktiviteterne i stedet for at udvikle kvaliteten. I den styrkede læreplan er det en anden form for dokumentation og evaluering, der efterspørges,” siger Dorthe Andersen, som i udviklingsprojektet ’Forandring af en styrket læreplan’ undersøger, hvordan ledelsen kan understøtte, at læreplanen bliver et brugbart redskab til at kvalitetsforbedre læringsmiljøerne.

”For mig at se er der to intentioner med en evalueringskultur. Dels den systematiske, fast tilbagevendende evaluering, som dokumenteres bl.a. for forældre og forvaltning. Men der er også den mere dynamiske evaluering i hverdagen, hvor man løbende forholder sig refleksivt til læringsmiljøerne og har en mere fagligt kritisk tilgang til den pædagogiske praksis,” siger hun og understreger, at det jo nok også var tanken i de tidligere læreplaner, men bare ikke beskrevet så eksplicit.

”Og så skete der det mange steder, at man har dokumenteret aktiviteterne for dokumentationens skyld. Men her handler det om fokus på udvikling og læringen. Det, der skal dokumenteres over for forvaltningen, skal have et udviklingssigte, og det skal man også som leder af de pædagogiske ledere forholde sig til,” siger hun.

Lederen er rollemodel

Når Dorthe Andersen underviser ledere i Den styrkede læreplan og evalueringskultur, hører hun nogle gange ledere af ledere sige, at det er de pædagogiske lederes ansvar, fordi de er tæt på praksis.

”Men ledere af ledere kan bedre holde praksis ud i strakt arm og få et analytisk blik på praksis og fx opdage, hvor der kan være forskel på kvalitet i afdelingerne. Ét børnehus kan være en højkvalitets-afdeling, mens naboen har knap så høj kvalitet. Og her kan den øverste leder have et blik for forskellene og understøtte, hvad de pædagogiske ledere har behov for at få fokus på,” siger Dorthe Andersen.

Samtidig minder hun om, at ledere af ledere også er rollemodeller på den måde, de selv laver evaluering med de pædagogiske ledere – fx i forhold til, hvordan man anvender data.

”Vi skal væk fra målstyring og hen til, hvad vi ser, der virker og hvorfor det virker. Vi skal styrke evalueringsblikket, for ellers kan vi ikke rykke praksis. Og vi skal styrke den samlede evalueringskapacitet i organisationen og hele personalegruppen og på tværs af afdelinger, så vi kan lære af hinanden og skabe ny viden, det er den øverste leders fornemmeste opgave,” understreger hun og ridser op, at det handler om at skabe dialog, refleksion og at stille spørgsmål til praksis i hverdagen.

Indsats og effekt

Som tidligere pædagogiske leder ved Dorthe Andersen godt, at driften nemt kan tage over, men det handler om at have fokus på sammenhængen mellem indsats og effekt. I første omgang må den øverste leder formå at skabe de relevante forstyrrelser ind i praksis.

”Dokumentation og evaluering skal give mening for den enkelte institution og udviklingen af praksis, og derfor skal vi kunne forklare, hvorfor vi vælger at dokumentere og evaluere på den ene eller den anden måde. Vi skal væk fra at dokumentere for dokumentationens skyld og hen til, hvad der giver mening for at skabe en bedre kvalitet,” siger Dorthe Andersen og opfordrer til at sætte gang i lokale dialoger om, hvad er kvalitet – og her har ledere af ledere endnu en vigtig rolle.

”Hvis ikke vi er enige om, hvad der er kvalitet og har et fælles sprog for det, så bliver det svært at evaluere og være fagligt refleksive i organisationen,” forklarer hun og peger på et ømt punkt:

”Blandt pædagoger ser vi lidt en familiekultur, hvor man er bange for at støde hinanden. Men jo mere den øverste leder kan italesætte, at vi gør det her for at skabe bedre værdi for barnet og styrke praksis, jo lettere bliver det at skabe en evalueringskultur, hvor man spørger for at udvikle og ikke for at dømme.”

Dagligdagens data

For at skabe værdi igennem evaluering er det vigtigt at bruge forskellige typer data. Det kan være big data, der trækkes ud af institutionens systemer som trivselsmålinger og tilfredshedsundersøgelser. Men praksisdata fra observationer i hverdagen kan også udnyttes bedre, mener Dorthe Andersen.

”Der er så meget læring i praksisfortællinger. Dem synes jeg, man i højere grad skulle benytte sig af. Pædagoger er faktisk rigtig skarpe til at lave praksisfortællinger, og jeg tænker, at ledere kan anerkende det som relevant og valid data, man kan skabe læring på baggrund af og bruge til at justere praksis,” siger hun og opfordrer til at bruge praksisfortællinger både internt og på tværs af afdelinger, men også opad i systemet for at vise forvaltningen hvad kvalitet er i det enkelte børnehus.


FAKTA

Brug dialogbaseret feedback
Feedback i dagligdagen skal være læringsorienteret og dialogbaseret, hvor det i lige så høj grad er den, der stiller et spørgsmål, som den der modtager feedbacken, der lærer noget.
Ved at være nysgerrig og spørge: ’Hvorfor valgte du at gøre det på den måde?’ kan kolleger starte en dialog og forholde sig til hinandens praksis. Det kan være til korte middagsmøder, hvor personalegruppen vender dagen og situationer med hinanden ud fra, hvad man har set, hvordan har det virket, og hvilke handlemuligheder gav det barnet – uden at dømme og vurdere!

  • Skab en systematik og fora, hvor I kan være mere reflekterende med hinanden.
  • Øv dialogiske kompetencer med pædagogisk leder og personale, hvor de udforsker det at stille spørgsmål til hinanden.
  • Tag udgangspunkt i bestemte situationer som fx samling eller på legepladsen, hvor I ønsker at blive klogere på læringsmiljøet.