Ny folketingsaftale skal styrke elevers faglighed og trivsel efter corona-nedlukningen. Men aftalen øger presset på SFO’erne, uden at der sikres ekstra midler til at løse opgaven, advarer BUPL. Netop SFO’erne er centrale i arbejdet for at sikre børnenes trivsel, understreger forsker.

Opdateret d. 19. februar 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Et samlet Folketing har indgået en aftale, som skal tage hånd om faglige og trivselsmæssige udfordringer hos skolebørn og studerende efter den langvarige coronanedlukning.

Men aftalen møder kritik fra flere sider, og BUPL advarer om, at den kan øge presset på SFO’erne.

SFO’erne har udsigt til at bære en stor del af opgaven med at styrke de yngste skolebørns trivsel. Men de 174 millioner kroner, som aftalen afsætter til grundskolen, skal både dække SFO-arbejdet, øget brug af co-teaching og tolærerordning samt flere andre ting. (se boks)

Ifølge BUPL’s egne udregninger vil et optimalt løft af SFO’ernes trivselsarbejde efter coronanedlukningen koste i underkanten af 300 millioner kroner.

”Set i den kontekst er 174 millioner kroner til deling mellem skoler og SFO’er ikke mange penge. Det giver risiko for, at SFO’ernes indsatser bliver sat yderligere under pres på baggrund af aftalen,” siger Lars Søgaard Jensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg med ansvar for blandt andet 6-18 årsområdet.

BUPL: SFO’er skal sikres penge til forlænget åbningstid

Desuden giver aftalen mulighed for, at skolerne kan forkorte skoledagen mod at SFO’ens åbningstider forlænges tilsvarende. Men aftalen sikrer ikke umiddelbart, at SFO’en får fuld økonomisk kompensation for den længere åbningstid.

Det er problematisk, for der må ikke være tvivl om, at SFO’erne skal kompenseres fuldt ud for en forlænget åbningstid, understreger Lars Søgaard Jensen.

”I virkeligheden burde man overkompensere og afsætte flere midler, hvis man ønsker at gøre alvor ud af anbefalingerne om at prioritere små børnegrupper af både hygiejne- og trivselsårsager. Hvis pengene kanaliseres over i skolen og ikke i tilstrækkelig grad kommer SFO’erne til gode, som det skete efter seneste lockdown, så vil det igen gå ud over børnenes relationer og trivsel,” siger han.

Forsker: SFO-arbejdet er helt centralt

Helle Rabøl, post.doc ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet (DPU), har undersøgt børn og unges trivsel under coronanedlukningen blandt andet i forbindelse med forskningsprojektet ’Ung i Coronaens Tid – UC-TID.’

Hun understreger,  at SFO’erne er helt centrale i det aktuelle arbejde med at styrke elevernes trivsel.

”Vi ved på forhånd, at eksempelvis børn som oplever mobning trives bedre i SFO end i skolen. Så det er fint, at aftalen giver mulighed for at forkorte skoledagen og forlænge SFO’en. Men det kræver, at SFO’en har ressourcerne til at varetage det ekstra ansvar,” siger Helle Rabøl, som også er tilknyttet forskernetværket NO!SE (Network Of Independent Scholars In Education).

SFO’en giver børnene et fællesskab, som de har måttet undvære under nedlukningen.

Positivt: Aftale styrker klubbernes opsøgende indsats

Og netop manglen på fællesskab har været et helt grundlæggende problem for børnene under nedlukningen, påpeger Helle Rabøl:

”Børnene har været socialt isoleret fra det, der gør, at deres skolegang giver mening, altså deres kammerater. Den faglige og sociale trivsel er uadskillelig for børn, og man kan godt få en fornemmelse af, at politikerne forsøger at adskille de to ting og gøre mistrivslen til det enkelte barns problem. Det er problematisk, for corona-mistrivsel er et alment socialt problem, selvom nogle børn er ramt hårdere end andre.”

Både Lars Søgaard Jensen og Helle Rabøl roser dog aftalepartierne for at styrke det opsøgende pædagogiske arbejde i klubberne – en indsats, aftalen afsætter 15 millioner kroner til.

”Det er positivt, at klubberne prioriteres, og at der er fokus på deres vigtige arbejde for at sikre børn og unges trivsel,” siger Lars Søgaard.

‘Trivselspakke’: Sådan fordeles pengene

I alt afsætter aftalen indgået mellem samtlige partier i Folketinget 600 millioner kroner:

  • 390 millioner kroner afsættes til et løft af grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser. Heraf går 174 millioner kroner til ekstraundervisning, turboforløb, tolærer- eller lærerpædagog-ordninger i grundskolen samt øget åbningstid i SFO
  • 88 millioner kroner afsættes til trivselsindsatser uden for skoler og uddannelser. Heraf går 44 millioner kroner til indsatser i regi af PPR og 15 millioner til indsatser i regi af klubberne
  • Desuden afsættes 122 millioner kroner til uddannelsesforlængelser og skolepraktiktik på erhvervsuddannelserne.

Læs mere om den samlede fordeling af de 600 millioner kroner i den fulde aftaletekst på uvm.dk