For at få udbytte af kompetenceudvikling er det afgørende, at forløbet foregår i team, konkluderer forsker Micki Sunesen. Lederen har en stor opgave i forhold til at gøre teamet til en læringsarena.

Opdateret d. 9. februar 2018

Af: Malene Mølgaard, journalist

Det er vigtigt at organisere medarbejderne i team, når faglige kompetencer skal opgraderes. Ellers overlades tilegnelsen af fagligt indhold til et kursus for den enkelte pædagog. I en hektisk hverdag med krav og akutte arbejdsopgaver, som skal løses, betyder det stort set altid, at opfølgning og indlæring kommer under pres, fordi medarbejderen føler sig loyal over for arbejdsopgaven på bekostning af sin egen læringsproces. Sådan konkluderer ph.d. Micki Sunesen, som har forsket i læreres og pædagogers oplevede læringsudbytte af et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb. Her er hans råd.

1. Skab tillid i teamet

Tillid, tryghed og åbenhed er grundlæggende for læring og kommunikation. Hvis medarbejderne ikke har tillid til hinanden, ikke tør tale frit eller kaste sig ud i at bruge nye fagord af frygt for
at blive dømt af kollegerne, fungerer teamet ikke som læringsarena. Derfor er det første, du bør fokusere på, at få skabt en åben atmosfære i teamet, hvor man frit og åbent tør tale om ting, man ikke er sikker på, og tør lægge sin tvivl ud i det kollektive rum for at forholde sig til det sammen med andre. Det er din opgave at fremme en kultur, hvor medarbejderne udviser nysgerrighed over for hinandens tanker og ideer og giver plads til forskelligheder.

2. Sørg for gode rammer, struktur og rutiner

Stort set alle fagprofessionelle i Micki Sunesens forskning peger på rammer og struktur, fordi de ikke har tid til at mødes om opgaverne. Så prioritér tid til læring i teamet. Byg et værn omkring tid til implementering af læring,så teamet kan mødes og arbejde med nye begreber og faglig viden. Sørg for, at teamet bliver mindre følsomt over for hverdagens pres og ad hoc-opgaver.

3. Byg en kultur for erfarings- og vidensdeling

Sørg for at oparbejde en kultur for vidensdeling. Det vil sige, at medarbejderne fortæller om kurser, de har været på, eller om indholdet af en artikel, de har læst, og at I drøfter faglige  overvejelser sammen. Som leder er det din opgave at få etableret et rum, hvor det kan lade sig gøre. En vidensdelingskultur giver et stort forspring for kompetenceudviklingen. Det kan løfte niveauet i hele teamet, når mindst en eller to medarbejdere har en overbygning på pædagoguddannelsen og er vant til at beskæftige sig med fagligt tungt stof og kan gøre brugen af fagsprog naturlig.

4. Opfind jeres egne lokale redskaber

Det mest skelsættende i forhold til kompetenceudvikling er, når teamet udvikler lokale redskaber, modeller, oversigter, tegninger, som kan bruges i egen praksis. Her sker en slags oversættelsesarbejde af den faglige terminologi, som bliver tilpasset den lokale kontekst. Det er et skelsættende greb, som er med til at understøtte et teams læreprocesser. Det har stor virkning, når der ligger en model på et bord, som man sammen reflekterer ud fra, i stedet for at medarbejderne mødes og taler ud fra det, de hver især kan huske.

Sørg for ikke blot at tapetsere mødelokaler med print af undervisningsslides for at lære ord udenad. Det vigtige er oversættelsesarbejdet. Vælg ud i det faglige stof i forhold til, hvad I arbejder med lige nu. Oversæt ord, og definér begreber: Hvad betyder de hos jer?

5. Feedback og kollegacoaching

Brug teamet som ramme i stedet for kun at give feedback til den enkelte medarbejder om den udvikling eller proces, som er i gang. Som leder kan du træde ind i teamrummet og give
feedback til gruppen i forhold til observationer, du har gjort dig. Du kan stille spørgsmål og facilitere refleksioner i teamet. Tænk teamet som en læringsarena og ikke kun som et forum til at planlægge. Det skal være et sted til at reflektere over begivenheder eller elementer i et kompetenceudviklingsforløb eller daglig praksis.

Du kan også vælge at understøtte feedbackprocessen ved at tage initiativ til en struktur, hvor teamet giver hinanden feedback. Her kan du arbejde med distribueret ledelse ved at organisere teamet med en mødeleder, en referent og forskellige roller til teammedlemmerne.

6. Sørg for kobling mellem teori og praksis

Hold processen på sporet ved at bruge det nye fagsprog i teamets problemløsning. Undgå at opdigte problemer og tage abstrakte, teoretiske diskussioner, så det bliver kunstigt.
Sørg for forbindelseslinjer imellem teori/terminologier og de udfordringer og erfaringer, teamet arbejder med, så der foregår en pendulering mellem praksis og fagligt indhold. Kompetenceudvikling skal integreres som noget meningsfuldt og nyttigt, så medarbejderne bliver bedre til at håndtere hverdagens krav og problemer. Det er en vigtig ledelsesmæssig opgave at synliggøre.

Det er også en vigtig lederopgave at være opmærksom på tilbagevendende temaer og udfordringer, der får pædagogerne til at kaste håndklædet i ringen. Kompetenceudvikling starter ikke på kursusdag ét, men når I støder på problemer i praksis og kommer til kort i forhold til, hvordan I kan løse dem. Der sætter I ind med kompetenceudvikling.