Efter to års udviklingsarbejde er nyt evalueringsværktøj klar til brug i den offentlige sektor. Formålet er at udvikle og styrke ledelsen i den offentlige sektor. Her kan du læse, hvad det kan betyde for dig.

Opdateret d. 17. august 2021

Af: Malene Mølgaard, journalist

Er du klar til at blive målt og vejet? Et nyt værktøj til at vurdere dig og dine lederkolleger er nu til rådighed for alle organisationer i den offentlige sektor.
Den Fællesoffentlige Ledelsesevaluering, som værktøjet hedder, er baseret på forskning og består af et digitalt spørgeskema med spørgsmål til både medarbejdere og dig som leder samt dine lederkolleger. Samtidig indeholder det redskaber og vejledninger til hele processen før, under og efter spørgeskemaundersøgelsen, så evalueringen ikke bare ender i skuffen.

Det primære formål er at understøtte dialogen om og udviklingen af ledelse i den offentlige sektor, fortæller Caroline Howard Grøn, der er lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Hun har været forskningsleder på udviklingen af værktøjet.

”Som leder har man brug for at vide, hvordan ens ledelse opfattes af andre, og forskningen viser, at det giver mere tilfredse medarbejdere og bedre kvalitet i opgaveløsningen. Men den indsigt kommer ikke altid af sig selv” siger hun.

Ifølge Caroline Howard Grøn har ledere i en travl hverdag ofte have svært ved at prioritere deres egen ledelsesudvikling.

”Men der er god grund til at opsøge den viden, og når en organisation sætter gang i en ledelsesevaluering, sender det også et tydeligt signal til lederne om, at de skal prioritere dialogen med deres medarbejdere og arbejdet med at udvikle deres ledelse,” siger hun og understreger, at det nye værktøj ikke blot består af spørgsmål, men også af hjælp til at komme godt igennem hele evalueringsprocessen.

Skal kende sammenhængen

En nyskabelse, forskerne især er glade for, er muligheden for at spørge til, hvordan lederne selv oplever den sammenhæng, de leder ind i.
Caroline Howard Grøn understreger da også, at selvom den enkelte leder godt kan bruge værktøjet, fungerer det bedst i større sammenhæng på organisationsniveau.

”Det har været vigtigt for os, at al ledelse foregår i en bestemt kontekst. Derfor kan organisationen, fx en dagtilbudsafdeling, vælge mellem forskellige ledelsestemaer og stille relevante spørgsmål til lederne på dagtilbudsområdet, som er anderledes end til lederne i fx teknisk forvaltning, forklarer Caroline Howard Grøn og fremhæver, at det er muligt aktivt at spørge til, hvordan lederne selv oplever deres ledelsesmæssige kontekst.

”Vi synes, at ledernes oplevelse af deres egne vilkår er en vigtig stemme at få med i dialogen om, hvordan lederne kan arbejde med deres egen ledelse,” siger hun.

Husk inddragelsen

Undervejs i arbejdet med at udvikle det nye fællesoffentlige evalueringsværktøj har Lederforeningen i BUPL været med til at komme med input. Og nu, hvor værktøjet er klar til at tage i brug, er Lederforeningens formand Eva Munck Immertreu positiv stemt:

”Det er muligt at designe sit spørgeskema, så det passer til organisationen, og vælge, om alle skal have de samme spørgsmål eller tilpasse dem de forskellige sektorer. Det er godt,” vurderer formanden og minder om at have opmærksomhed på at inddrage MED i processen.

”Det skal man gøre for at ramme skiven bedst muligt med relevante spørgsmål, som man bagefter kan arbejde videre med. Man skal også tage højde for de forskellige muligheder, der er omkring anonymitet vs åbenhed i besvarelserne, og hvordan man håndterer de små institutioner med få medarbejdere. Her kan man ikke kan lave en anonym spørgeskemaundersøgelse, fordi anonymitet ikke kan garanteres,” siger Eva Munck Immertreu.

 

Hvad er Den fællesoffentlige ledelsesevaluering?

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er et evalueringsværktøj, som er baseret på forskning og den nyeste viden indenfor ledelsesudvikling. Det er frivilligt at bruge, og kan benyttes på tværs af den offentlige sektor.

Hvorfor bruge det fælles lederevalueringsværktøj?

Formålet med værktøjet er at understøtte dialog om ledelse og ledelsesudvikling for den enkelte leder, organisationernes samlede ledelse samt i hele den offentlige sektor. Samtidig er det fleksibelt og kan tilpasses jeres organisation, og man kan vælge mellem ledelsestemaer og tilføje lokale spørgsmål.

Hvorfor lave en lederevaluering?

Forskningen viser, at en god ledelsesevaluering:

 • kan hjælpe ledere til at præstere bedre
 • fører til bedre resultater og mere tilfredse medarbejdere
 • kan sætte en fælles strategisk retning for organisationens arbejde med ledelse.
Hvad kan evalueringer bruges til?

Ledelsesevaluering kan give et indblik i, hvordan du som leder og din ledelsespraksis opleves af andre. Men man bliver ikke en bedre leder af at vide, at ens ledelse er 3,7 på en skala fra 1 til 5.
Evalueringen skal følges op med dialog i lederteamet og med medarbejderne. Netop det understøtter Den fællesoffentlige ledelsesevaluering med inspirationsmaterialer til at omsætte evalueringen til konkrete handlinger.

Hvad er udbyttet for dig som leder?

Forskningen viser, at du bliver en bedre leder, når du ved, hvordan din ledelse opleves.
Samtidig kan ledelsesevalueringen indgå i din udviklingssamtale med din egen leder og fx pege på områder, hvor du har brug for mere sparring og udvikling.

Hvad er udbyttet for organisationen?

En ledelsesevaluering giver et kvalificeret og databaseret udgangspunkt for at diskutere ledelse og konkrete initiativer til ledelsesudvikling. Den kan også vise, om der er behov for bedre rammer, vilkår og prioriteringer for ledelse eller til at revidere organisationens ledelsesgrundlag.

Hvad evalueres der på?

 • Oplevelsen af ledelse overordnet i organisationen fx tillid, tydelighed og feedback.
 • Forskellige ledelsestemaer inden for strategi, drift og udvikling, samarbejde og lederrollen.
 • Lederens kontekst i forhold til samarbejde, rammer og ressourcer.
 • Lokale spørgsmål og temaer
 • Mulighed for åbne spørgsmål eller kommentarfelter
Hvordan omsætter man evaluering til udvikling?

Hvis en ledelsesevaluering skal føre til bedre ledelse, kræver det at:

 • evalueringen forberedes grundigt ved at involvere ledere og medarbejdere
 • processen fortsætter, når undersøgelsen er afsluttet, så rapporten ikke ender i skuffen
 • dialog prioriteres, så lederen får mulighed for at tale med sine medarbejdere og sin egen leder om evalueringen og kan omsætte feedbacken til bedre ledelse
 • organisationen bakker op med ressourcer til fx ledersparring, udviklingsplaner, uddannelsesprogrammer eller sætter ledere sammen i mindre grupper om bestemte temaer.
Hvordan bruges svarene til forskning?

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse indsamler spørgeskemadata fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering i en forskningsdatabase. Databasen skal understøtte forskning i offentlig ledelse og styrke de forskningsbaserede indspark i den brede ledelsesdebat i Danmark. Data behandles efter GDPR-lovgivningen og forskningsetiske standarder.

Hvem står bag?

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i tæt samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet.

Find værktøjeet på www.ledelsesevaluering.dk