Lige løn for sammenligneligt arbejde er princippet bag en ny lønaftale for de kommunale dagtilbudsledere i Århus, som nu ligestilles lønmæssigt med de øverste ledere på skoleområdet.

Opdateret d. 2. september 2019

Af: Malene Mølgaard, freelancejournalist

Med budgetter på mellem 25 og 90 millioner og op til 15 ledere under sig har de århusianske dagtilbudsledere, svarende til områdeledere, stor tyngde og ansvar. Derfor er det kun rimeligt, at de lønmæssigt ligestilles med kommunens skoleledere, mener BUPL Århus. Og det bliver de nu med den nye lønaftale om aflønning af ledere i kommunale dagtilbud, som er indgået med kommunen pr. 1. marts 2019.

”I Århus er vi lykkedes med det helt principielle at få vores dagtilbudsledere, som er ledere af ledere, indplaceret på niveau med den indplacering, som skolelederne har. Det har vi opnået med det argument, at de for en stor del har ansvar for budgetter, der er lige så store som de budgetter, skolelederne sidder med. Flere af dagtilbudslederne er faktisk leder for flere ledere, end skolelederne er. På den måde har de et tilsvarende ansvar og på nogle områder måske endda et større ansvar,” siger Helle Ebsen, der er næstformand i BUPL Århus og har siddet med i forhandlingerne med kommunen.

Lønaftalen gælder de 37 øverste ledere i kommunens offentlige dagtilbud, der hver har 6-7 og op til 14-15 afdelinger og et tilsvarende antal ledere at lede. Samtidig har dagtilbudsområdet fået mere opmærksomhed i medierne, befolkningen og ikke mindst med den nye dagtilbudslov, som medfører flere krav og mål, der skal opfyldes. Det har også fyldt i forhandlingerne.

”Det kan godt være, at folkeskolen har stor mediebevågenhed, men vi synes, at vores ledere er lige så ramt af, at både medier og forældregrupper har interesser og blander sig i diskussionen om, hvad dagtilbud skal indeholde,” siger Helle Ebsen og slår fast, at det væsentligste i den nye aftale er det principielle i accepten af, at der skal være ligestilling mellem dagtilbudsledere og skoleledere.

Løn skal matche ansvaret

Eva Munck Immertreu, der er formand for Lederforeningen i BUPL, er meget begejstret over den nye aftale.

”Det er super fedt, at det er lykkedes i så stor en kommune som Århus at få anerkendelse af det arbejde, som dagtilbudslederne udfører på 0-6 års området. Så det er en kæmpe sejr!” siger hun og minder om, at diskussionen om lige løn for lige arbejde ofte er taget op i BUPL.

”Her er der tale om sammenligneligt arbejde. Når vi kigger på størrelsen af mange af vores dagtilbud versus skoler, så er det fuldstændig samme økonomi, lederne skal administrere, og stort set samme antal ledere, lederne er leder for. Min påstand er, at kompleksiteten i de to typer lederjob også er sammenlignelig. I takt med, at der er kommet mere fokus på hele dagtilbudsområdet, og at børnenes liv ikke først starter i skolen, så er det med til at synliggøre, at for at sikre gode ledere og et arbejde af høj kvalitet, så skal man også have samme løn og en løn, der matcher det ansvar, lederne står med,” slår Eva Munck Immertreu fast.

Tre løntrin

Den nye aftale betyder, at dagtilbudslederne indplaceres på de samme tre løntrin som skolelederne alt efter budgetansvar, antal ledere og afdelinger under sig samt socioøkonomi som væsentlig faktor.

”Det har ikke været nemt. Indledningsvist forestillede arbejdsgiverne sig, at dagtilbudslederne kun skulle indplaceres på det mellemste og det nederste af de tre løntrin, som svarer til skoleledernes, og så skulle nogle ligger under. Men der gjorde vi klart, at vi ikke kunne acceptere, hvis ikke vi fik dagtilbudsledere indplaceret på alle de tre løntrin, som skolelederne lå på,” siger Helle Ebsen, som har haft en sparringsgruppe af lederne med på sidelinjen under forhandlingerne.

”Vores ledere har været meget tilfredse med, at vi har stræbt efter ligestilling imellem dagtilbud og skole. Så kan vi med tiden arbejde på at få nogle flere op på det højeste løntrin. Nu er der i hvert fald en klar skelen til, hvad der sker på skoleområdet – begynder de at forhandle, så står vi der med det samme, fordi vi har nogle ledere, der som udgangspunkt forventes det samme af.”

Ny aftale om aflønning af ledere i kommunale dagtilbud i Århus

Det grundlæggende princip for aftalen er en vandret lønstruktur, hvor lønindplaceringen afspejler kompleksiteten i ledelsesopgaven. Aftalen betyder, at dagtilbudslederne (ledere af ledere) lønindplaceres på baggrund af fire indikatorer: dagtilbuddets budgetstørrelse, socioøkonomisk baggrund, antal normerede børn samt antal afdelinger.

Med aftalen forhøjes det nuværende samlede lønforbrug med ca. 875.000 kroner årligt.

Ligestilling for SFO-ledere

Ligestilling har også været mantraet i en ny aftale for ledere i indskolingen i Århus. Her er det lykkedes at lande en aftale, hvor SFO-ledere og indskolingsledere får fællesbetegnelsen ’pædagogisk leder’ uanset, om lederen har lærerbaggrund eller pædagogbaggrund. Her har ambitionen igen handlet om princippet samme løn for samme arbejde og dermed handlet om at opnå samme løn for de to faggrupper i indskolingen, som i princippet har samme arbejde, opgaver og ansvar. Aftalen betyder, at ledere i indskolingen på BUPL’s lederoverenskomst til enhver tid følger niveauet og udviklingen på LC-overenskomsten.