En ny undersøgelse viser, at I ledere af ledere generelt trives i jeres job. Med travlhed, økonomisk pres og daglige udfordringer, som alt sammen er med til at skabe et alsidigt arbejde med ansvar og gode samarbejder.

Udgivet d. 10. august 2020

Af: Julie Ring-Hansen Holt, Journalist

Ledere af ledere inden for det pædagogiske felt er generelt glade i deres arbejde. Det viser en ny profilundersøgelse, foretaget af lederforeningen i BUPL. På trods af et stort pres på tid og økonomi tegner der sig et billede af en medlemsgruppe, der trives i sit arbejde.

Hele 84 procent af de 106 adspurgte ledere af ledere svarer, at de oplever deres psykiske arbejdsmiljø meget positivt eller overvejende positivt, mens ingen oplever et decideret negativt arbejdsmiljø.

Det er et billede, områdeleder Annemarie Steffensen fra Dagtilbud Nordvest i Hjørring genkender.

»Jeg trives rigtigt godt i mit job. Jeg er glad for at gå på arbejde og kan godt lide de udfordringer, der følger med,« siger hun.

»Der er meget drøn på i nogle perioder som nu, hvor jeg har fået tre nye institutioner i området, som jeg skal lære at kende oven i en coronakrise, og så er der andre perioder, hvor man har tid til at flyve op i helikopteren og gøre status og reflektere – selvom der gerne måtte være lidt mere tid til det.«

Økonomi tvinger barren ned

I undersøgelsen, der bygger på dels et kvantitativt spørgeskema, dels kvalitative interviews fremgår det, at krydspres, uklarhed mellem ledelseslagene, en høj grad af kompleksitet i opgaverne og et stort økonomisk ansvar er blandt de største udfordringer for ledere af ledere.

Især er det udfordrende, når der kommer uventede besparelser, der nødvendiggør større indgreb eller ændringer, siger psykolog Inge Schoug Larsen, der står bag undersøgelsen.

»Der er lederne af ledere i et voldsomt dilemma, fordi større besparelser typisk vil påvirke kerneopgaven. De har selv en pædagogfaglig baggrund og ved derfor af egen erfaring, hvad det kan bringe af udfordringer,« forklarer hun og planter fingeren præcist i det ømme, blå mærke hos Annemarie Steffensen.

»Det sværeste er, når jeg kan se, at de ude i institutionen gør deres bedste, men ikke kan komme helt i mål. De sætter barren for højt i forhold til de personalemæssige ressourcer, og det er svært, når jeg må sige, at vi er nødt til at sætte barren to huller ned. For økonomien fylder meget i alle vores handlinger og er den største udfordring i mit arbejde,« siger hun.

»Men jeg bruger ikke så meget energi på at blive frustreret, for det passer bedre til min natur at løse opgaverne.«

Godt samarbejde giver trivsel

Ifølge psykolog Inge Schoug Larsen er den generelle forudsætning for at bedrive god ledelse at have indflydelse og have et ledelsesfagligt rum, hvor man kan dele sine bekymringer og tanker. I undersøgelsen svarer 84 procent, at de oplever samarbejdet med deres nærmeste leder som positivt, mens 67 procent i høj grad oplever at have indflydelse på deres arbejdsopgaver.

»For ledere af ledere på pædagogområdet handler trivsel især om, hvorvidt de oplever at have indflydelse gennem det samarbejde, de har. Det gælder både samarbejdet med medarbejdere og sidestillede og overordnede ledere,« understreger hun.

For Annemarie Steffensen er det udmøntet i den sparring, hun har med de 12 faglige ledere og 17 støttepædagoger, hun er leder af.

»De kommer med mange idéer til, hvad man kunne gøre eller afprøve for at gøre tingene bedre eller smartere,« siger områdelederen, der selv kom fra et job som støttepædagog og faglig leder, inden hun i 2008 blev områdeleder i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Desuden er samarbejdet med den anden områdeleder i kommunen af enorm betydning for Annemarie Steffensens trivsel og arbejde. De to områdelederes samarbejde har blandt andet betydet, at der lige nu kommer enslydende informationer ud om covid-19 til alle de faglige ledere i kommunen, ligesom de to områdeledere har lavet fælles projekter om arbejdsmiljø og kerneopgaven i institutionerne.

Hjertet banker for både børn og personale

Efter at have talt med ledere af ledere mener Inge Schoug Larsen, at det er en myte, at det pædagogfaglige bliver af mindre betydning for dem, når de bliver ledere af ledere, men pædagogfagligheden omsættes på en anden måde i deres nye rolle. For det er helt gennemgående i undersøgelsen, at en væsentlig drivkraft for ledere af ledere er at sikre børnene og familierne en stemme i det politiske system.

»Det udelukker ikke et samtidigt og stærkt ledelsesfagligt perspektiv. Ledelse på dette niveau går altid på to ben: det ledelses- og det pædagogfaglige. Men det er tydeligt, at der virkelig er et hjerte, der banker for fagområdet,« siger hun på baggrund af sine interviews til undersøgelsen.

Og det er ikke anderledes for Annemarie Steffensen.

»Det, der driver mig, er at gøre det bedre for børn, forældre og personale. I alle de forskellige mødefora, jeg deltager i, har vi hele tiden har i fokus på netop disse grupper – og det giver mig energi,« siger hun.

Sådan forbedrer du din trivsel

  • Rum for refleksion og sparring. Som leder af ledere er det helt afgørende, at du har faglige fællesskaber, hvor du kan hente inspiration og sparring. Det kan være i dit ledelsesteam, i interne eller eksterne ledernetværk eller som individuel sparring eller supervision.
  • Fokusér på områder du har reel indflydelse på. Arbejdsglæde hænger tæt sammen med oplevelsen af at skabe positive resultater. Vær ambitiøs på områder, hvor du – sammen med dine medarbejdere, dit ledelsesteam eller andre – reelt kan gøre en forandring.
  • Tydeliggør og del dine visioner med andre. Et stærkt fagligt fællesskab drives typisk af en fælles vision. Gør dine ledelsesmæssige visioner tydelige for dig selv og for dem, der skal omsætte dem til handling.
  • Bed om løbende sparring og feedback fra din nærmeste leder. At være leder af ledere kan være en ensom position. At vide, at man er på rette spor, at ens indsats bemærkes og evt. få hjælp til at ændre kurs, hvis der er behov for det, er afgørende for ikke at risikere at brænde ud.
  • Søg udvikling. Dygtiggør dig løbende i det, der er vigtigt for dig. Men også på områder, hvor du oplever, at du har brug for dygtiggørelse for at indfri dine egne og andres forventninger til dig.

Det viser undersøgelsen

  • 84 pct. de oplever deres psykiske arbejdsmiljø som meget positivt eller overvejende positivt. De resterende 16 pct. angiver de oplever deres psykiske arbejdsmiljø som neutralt. 0 pct. oplever det altså overvejende eller meget negativt.
  • 84 pct. oplever deres samarbejde med nærmeste chef som meget eller overvejende positivt og 0 pct. oplever det som negativt. Også samarbejdet med forvaltningen vurderes generelt positivt.
  • Presset på tid er den gennemgående faktor, når respondenterne forklarer, hvorfor de ikke scorer i top på spørgsmålet om psykisk arbejdsmiljø.
  • 67 pct. svarere, at de oplever en høj grad af indflydelse på sine arbejdsopgaver, 28 pct. oplever middel indflydelse, mens 5 pct. oplever lav grad af indflydelse.
  • Ledere af ledere på daginstitutionsområdet er mere tilfredse end på 6+ området, fordi sidstnævnte er langt mere komplekst.