En pædagog havde ikke tilsidesat sin oplysningspligt efter helbredsloven § 6, afgør en netop afsagt byretsdom. BUPL har ført og vundet sagen for pædagogmedlemmet, og dommen kan få betydning i lignende sager, vurderer BUPL’s advokat.

Udgivet d. 20 september, 2017

Af: Trine Vinther Larsen, Journalist

Hvor meget har man pligt til at oplyse om diverse lidelser og helbredsproblemer i en ansættelsesproces til et job som pædagog? Det var spørgsmålet i en sag om helbredsoplysningspligt, som BUPL netop har ført og vundet for et medlem, der var ansat som pædagog på et privat bosted i Danmark.

Arbejdsgiveren bortviste pædagogen, fordi han ikke ved sin ansættelse havde oplyst om sine rygproblemer, men ifølge dommen, der blev afsagt den 14. september 2017, havde pædagogen ikke tilsidesat sin oplysningspligt efter helbredslovens § 6.

Pædagogen fik godt 100.000 kroner i erstatning, og BUPL’s advokat María Muñiz Auken mener, at dommen kan have betydning i lignende sager.

»Dommen siger klart noget om, hvor meget man har pligt til at oplyse, og hvad der skal til, før man har den her oplysningspligt efter helbredslovens § 6. Der findes faktisk ikke ret mange domme på området, og lige præcis den her problemstilling, er den første af sin art, jeg ser her i BUPL, men afgørelsen kan få betydning for lignende sager, der måtte komme fremover,« siger hun.

En sart ryg

Sagen tog sin begyndelse, da BUPL-medlemmet i april 2016 blev bortvist. Her forinden havde pædagogen siden sin ansættelse i januar 2015 upåklageligt og uden sygemeldinger på grund af ryggen passet sit arbejde med at pleje særligt en af bostedets dengang fem voksne og udviklingshæmmede beboere.

Bortvisningen skete som følge af, at medlemmet det forår havde afvist at kunne varetage en ny opgavefunktion, der involverede oplæring hos en anden beboer, som var multihandicappet og meget plejekrævende.

Medlemmet, der tidligere havde droppet en tømrekarriere af hensyn til sin ryg, meddelte i en e-mail sin pædagogiske leder, at han, hvis han skulle varetage den nye funktion med pleje af den anden beboer, måtte forventes at få flere sygedage på grund af rygproblemer.

Direktøren på bostedet tog dette som en sygemelding på forhånd og indkaldte til en samtale, hvor han og pædagogen blev enige om at få lavet en mulighedserklæring og gennemført en lægeundersøgelse.

I lægeerklæringen hedder det: ’Patienten er kendt med sart ryg gennem flere år. Han har fået påvist thoracal scoliose. Hvilket gør, at han ikke må bære tungt, må ikke arbejde med hænderne over skulderplan, må ikke få vrid i ryggen med eller uden belastning’, skriver lægen.

 

Helvede er løs

De af lægen anførte skånehensyn får helvede til at bryde løs for medlemmet, der nu er i en situation, hvor lægeerklæringen siger, at han faktisk heller ikke kan varetage de arbejdsopgaver, som han ellers uden problemer har klaret igennem sin halvandet år lange ansættelse.

BUPL kommer nu ind i billedet, da der skal forhandles om, hvilke opgaver medlemmet så kan varetage. Der tales om, at pædagogen blot skal fortsætte med sine hidtidige opgaver, men i det tilfælde vil bostedets direktør have ham over på timeløn.

Pædagogen og BUPL kan ikke acceptere de dårligere ansættelsesvilkår, og det ender i en – ikke bare opsigelse – men bortvisning af medlemmet, hvor direktøren henviser til, at medlemmet efter helbredsloven skulle have oplyst om sin ryglidelse allerede i ansættelsesprocessen.

 

Kræver erstatning

BUPL er uenig i bostedets bortvisning af medlemmet og stævner bostedet.

I løbet af den herpå følgende retssag kommer det frem, at pædagogen under sin session helt tilbage i 80’erne har fået påvist rygproblemer: Efter råd fra sin mor, har han her fortalt om sin skæve ryg især for at slippe for værnepligt. Sessionslægen finder dengang skævheden sandsynlig og erklærer ham ’måske egnet’ til værnepligt.

Pædagogen har også været ved egen læge med sin ryg tre gange gennem årene: I 2002 på grund af et hold i ryggen efter at have hugget brænde. I 2008 på grund af lændesmerter. Og igen i 2013 på grund af iskiassmerter.

Ved lægebesøget i 2002 har lægen i journalen skrevet ’thoracal scoliose’, som er den latinske betegnelse for skævhed i ryggen, men patienten har aldrig selv set eller nævnt denne lægelige betegnelse og har ifølge ham selv ikke været bekendt med en decideret ryglidelse, som hans arbejdsiver nu mener, han ved sin ansættelse på bostedet burde have oplyst om.

Af disse grunde finder BUPL bortvisningen uretmæssig og kræver i erstatning de tre måneders løn, som pædagogen ville have fået, hvis han alene var blevet opsagt – svarende til godt 100.000 kroner.

 

Uberettiget bortvist

BUPL vinder sagen for medlemmet, hvis bortvisning dømmes uberettiget af byretten, og pædagogens erstatningskrav bliver imødekommet.

Retten lægger blandt andet vægt på ’at sagsøger i en periode på over næsten 14 år kun konsulterede sin læge i alt tre gange med aktuelle rygsmerter’, og at sagsøger ’ikke har været sygemeldt på grund af rygproblemer som følge af sit arbejde’.

Endvidere hedder det i dommen, at ved de afgivne forklaringer ’finder retten det ikke godtgjort, at sagsøgte tydeliggjorde for sagsøgeren, at dette arbejde krævede en sådan fysisk robusthed hos sagsøgeren, at sagsøgeren burde have oplyst sagsøgte om sine rygproblemer’. ’Herefter findes sagsøgeren ikke at have tilsidesat sin oplysningspligt efter helbredslovens § 6,’ lyder dommen.

 

Glæde i BUPL

i BUPL vækker dommen glæde.

»Vi og vores medlem er selvfølgelig glade for dommen. Når man har haft en medarbejder i halvandet år uden helbredsproblemer, så synes jeg ikke, at man bare skal bortvise. Så må man finde ud af nogle arbejdsopgaver, som medarbejderen kan løse i sin opsigelsesperiode. Så godtgørelsen er kun rimelig,« siger advokat i BUPL María Muñiz Auken, der også er forundret over sagens karakter.

»Det, at man bortviser en person på, at man synes, at han skulle have oplyst om sin sygdom, inden han tiltrådte, har vi ikke lige set før. Hvis ikke, der havde ligget den her lægeerklæring på, at han slet ikke måtte lave det, han i forvejen lavede, så vil jeg sige, at så skulle arbejdsgiveren have sagt, at så bliver du bare ved med at udføre de arbejdsopgaver, du har haft indtil nu,« siger hun.

BUPL’s medlem har ønsket anonymitet i sagen, men hans identitet er redaktionen bekendt.


Sådan siger ’Lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet § 6’

’En lønmodtager skal inden ansættelsen af egen drift eller på spørgsmål derom fra arbejdsgiveren oplyse, om lønmodtageren er bekendt med at lide af en sygdom, som vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde’.

Læs mere om loven på retsinformation.dk