Log ind

ARRANGEMENTER

TR modulkursus 2021 (Aarhus)


TR modul-kursus 15.-19. november 2021


Indhold

• Repræsentant for dine kolleger (hel dag)
• Sygdom og afsked (hel dag)
• Den synlige tillidsrepræsentant (hel dag)
• TR-leder samarbejdet (hel dag)
• Løn og ansættelse (hel dag)
• Kompetencer som bisidder (halv dag)
• Pension (halv dag)
• Professionsstrategi (hel dag)
• Konflikthåndtering (halv dag)
• Overenskomst (halv dag)
• Ytringsfrihed og whistleblower (halv dag)
• Faglig fredag (hel dag)

Tilmeldingen åbner den 20. september kl. 12.00

Der er vikarrefusion for de kurser, du deltager i. Det er de timer, din institution kan købe vikar for, i dit fravær.

Der ydes fuld forplejning i forbindelse med deltagelse.

Tilmelding senest den 29. oktober.

Pjecen med alle kurserne (pdf, 16 sider).

Uddybende om kurserne

Repræsentant for dine kollegaer
Som TR er det helt afgørende, at vi repræsenterer vores kollegaer, når vi arbejder for at forbedre vores og kollegaernes arbejdsliv. Men det er svært. Mere svært end det lyder. Kom og bliv klogere på medinddragelse, kollegaengagement, arbejdspladsfællesskab, deltagereffekt og bliv provokeret på dine egne barrierers vegne om, hvorfor det ikke lykkedes. Sidst men ikke mindst skal vi arbejde med, hvordan vi omsætter kollega følgeskab til magt og indflydelse.
UNDERVISERE: Mette Skovhus Larsen, pædagog, tidl. forretningsudvalget BUPL og Carin Weibull, faglig sekretær, BUPL Århus.

Sygdom og afsked
Alle tillidsrepræsentanter kommer ud for kolleger, der rammes af sygdom. Men hvad siger reglerne – og hvad er min rolle som tillidsrepræsentant? På dette kursus vil du stifte bekendtskab med reglerne i forbindelsen med sygefravær, arbejdsfastholdelse og afsked. Vi vil gennemgå forløbet i forbindelse med et sygeforløb – både i forhold til Jobcentret og arbejdsgiveren, samt jeres rolle som bisiddere. Vi vil give jer et overblik over lovgivningen på området, med de seneste ændringer. Som TR er det vigtigt at vide, hvordan du skal og kan handle – og hvor hjælpen findes.
Der vil være plads til, at I kan diskutere Jeres erfaringer og rolle, og I vil få mulighed for at arbejde med en case.
UNDERVISERE: Tove Toft og Ditte Marie Plovmand, sagsbehandlere, BUPL Århus

Den synlige tillidsrepræsentant
Som TR i BUPL bestrider du en meget central og til tider udfordrende rolle. Du skal bl.a. agere bindeled, stødpude, forhandler og ”retfærdighedsforkæmper” mellem ledelse og medarbejdere/ dine kolleger, samtidig med at du selvfølgelig er BUPL´s forlængede arm på din arbejdsplads, når det gælder overenskomsten, regler, ferie, løn og hvad TR-rollen ellers dækker over. BUPL søger til stadighed at udvikle TR-rollen, så du kan være synlig og relaterende overfor både medlemmer, ledere, politikere og andre interessenter. På denne TR dag sætter vi fokus på hvordan du som TR kan være synlig og inspirerende, selvom Coronaen har givet ekstra pres. Dagen hjælper dig med at finde dit eget udgangspunkt i præcis din individuelle balance mellem faglighed og personlighed. Hvor skal du eventuelt flytte dig hen for at blive en repræsentant som endnu flere medlemmer ønsker at følge. Hvor meget -og hvad skal præcis du give af dig selv? Kursusdagen søger ikke at ændre på kerneopgaven i det at være TR. Den søger at bidrage med en dimension, der kan komplementere den stærke faglighed de fleste repræsentanter i forvejen har. På dagen bruger vi jeres individuelle fortællinger som værktøj. Alt det du har i din personlige og faglige rygsæk, kan nemlig være guld værd for din synlighed og andres lyst til at følge dig.
UNDERVISERE: Forandringsvejleder Anders Bjørk og foredragsrådgiver Anders Gisselmann.

TR- og leder-samarbejdet
Et reelt aktivt samarbejde med løbende dialog mellem tillidsrepræsentanter og leder er af afgørende betydning for medarbejderindflydelse, trivsel og gode udviklingsprocesser på arbejdspladsen.
Dette kursus er målrettet mod at få inspiration til:
• at klarlægge TR`’s rolle og strategiske tilgang til samarbejdet, med det formål på en gang både at være konstruktiv kritisk og være aktiv medskabende, til arbejdspladsens fælles bedste.
• at få tydeliggjort ledelsens rolle og høre et ledelsesperspektiv i et sådant samarbejde
• hvordan kan samarbejdet mellem TR og leder etableres?
• hvordan skabes en forventningsafstemning af TR´ens rolle blandt kolleger, leder og dig selv som TR?
Dagen vil bestå af oplæg og konkrete praksiseksempler på TRleder samarbejdet, samt gruppearbejde med afsæt i cases der relaterer sig til praksis.
Afslutningsvis udarbejder du en individuel konkret handleplan for dine første tiltag, du kan gå hjem og handle på.
UNDERVISERE: Ulf Groth Berntsen, leder TR & Dorte Kyed Søndergaard, faglig sekretær, BUPL Århus.

Løn og ansættelse
En lang række ansættelsesretlige regler danner grundlaget for arbejdslivet. Som tillidsrepræsentant vil du opleve, at kolleger kigger til dig, for at komme med svar på mange af spørgsmålene til disse regler, ligesom ledelsen forventer, at du er bekendt med dine kollegers og dine egne ansættelsesretlige forhold. På kurset vil de regler, der ligger til grund for en ansættelse, blive gennemgået. Vi dykker ned i nogle af de regler, som giver anledning til flest spørgsmål, så I har de bedst mulige forudsætninger for at svare på spørgsmål fra kolleger og at bidrage ligeværdigt ind i samarbejdet med ledelsen.
Et af de elementer i ansættelsen, som har stor interesse og betydning for kollegerne, er lønforholdene. Som tillidsrepræsentanter er det vigtigt, at I er bekendt med reglerne om lønfastsættelse, lønstruktur og lønanciennitet samt de lokale aftaler BUPL Århus har indgået med Aarhus Kommune, så I kan hjælpe Jeres kolleger til at forstå deres lønseddel. På kurset arbejdes der med konkrete spørgsmål og cases.
UNDERVISERE: Christian Kejlskov Juhl, lønsagsbehandler & Maja Faust Rasmussen, jurist, BUPL Århus.

Professionsstrategi, etik og fagpolitik
En professionsstrategi handler om udviklingen af faglig stolthed og synlighed om professionens ambitioner. Det er vigtigt for professionen, at alle forstår sig selv som en del af et fællesskab, hvor det også er muligt at bidrage til en anerkendelse af faglighed og de vilkår, der hører med til at tage ansvaret for at sikre et godt og trygt børne- og ungdomsliv. Som TR er det vigtigt at kunne se og medvirke til sammenhæng mellem BUPL´s professionsstrategi, faglighed og vilkår, og du vil på dette kursusmodul få indblik, hvordan fagforeningen arbejder med sammenhængen imellem BUPL´s
aktuelle professionsstrategi, etik, pædagogik og lokale og centrale aftaler og fagpolitisk arbejde. Kursusdagen vil veksle mellem oplæg og drøftelser i grupper og plenum.
UNDERVISERE: Helle Ebsen, næstfomand BUPL Århus og Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus.

Personlige kompetencer som bisidder
Bliv klogere på hvordan du navigerer professionelt i rollen som bisidder og hør blandt andet om:
– Hvilke dynamikker der typisk er i spil i ”den svære samtale” du kan være bisidder på
– Forventningsafstemning og klare aftaler
– Den gode relation og potentielle rollekonflikter som både TR, kollega og bisidder
– Hvordan du lytter professionelt – og hvilke faldgruber du skal være opmærksom på som kan lave ”støj”
Formiddagen vil foregå som en blanding af undervisning og øvelser med plads til sparring og spørgsmål. UNDERVISER: Marianne Bach Lauridsen, erhvervspsykolog

Lær at tage et pensionstjek – og få styr på pensionen
Du er, som tillidsrepræsentant, nødt til at kende de basale forudsætninger i Pensionspakken, som alle pædagoger har, i Pædagogernes Pension, for at kunne hjælpe kolleger til at tage deres eget Pensionstjek. På dette kursus får du en gennemgang af Pensionspakken, som både er en opsparing til din alderdom, og forsikringer ved sygdom og død. Du får derudover en indføring i de mange selvbetjeningsmuligheder og beregningsværktøjer, som findes på Pædagogernes Pensions hjemmeside, pbu.dk. Du får mulighed for at prøve Pensiontjekket, og beregne, hvad det betyder for din pension, at du går op/ned i tid. Du hører lidt om BUPL Århus’ arbejde i PBU og med lokale seniorinitiativer Derudover bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål. Medbring bærbar computer eller tablet, samt NemID! UNDERVISERE: Anne Engstrøm, Pædagogernes Pension og Lars Møller, faglig sekretær, BUPL Århus og PBU-delegeret.

Konflikthåndtering – hvad og hvordan!
Rollen som TR betyder, at du fra tid til anden er nødt til at træde ind i konflikter og spændingsfelter. Det kan være spændingsfelter, som opstår mellem dig og en leder eller dig og en kollega, men det kan også være et spændingsfelt, som du kaldes ind i for at redde kastanjerne ud af ilden for andre. Det kan være ubehageligt, men som TR kan du gøre en forskel. Det kræver dog, at du ved hvordan. På dette intensive kursus vil du få grundlæggende viden om, hvad konflikter er, hvordan de udvikler sig, og om hvordan du kan bruge sproget og kropssproget til at nedtrappe konflikter.
Konfliktkompetence læres bedst ved at træne, så forvent selv at komme i arbejdstøjet. UNDERVISER: Frank Iversen, master i organisationspsykologi, Perspektivgruppen.

Overenskomst
Overenskomsten er det ansættelsesretlige grundlag for Jer og Jeres kollegaer. Det er overenskomsten, der forbedrer Jeres vilkår i forhold til lovens minimumsregulering. På kurset vil vi tage en kort indflyvning over overenskomsternes historiske oprindelse og på den kamp der lå til grund for de første overenskomster. Vi vil på kurset også beskæftige os med fagforeningens og TRs rolle i forhold til kollegaer, arbejdsgivere og samfund, ligesom vi vil tage et kig på forskellen mellem ‘de røde’ og ‘de gule’ fagforeninger. Endelig vil vi beskæftige os med, hvordan en overenskomst bliver til, hvad den indeholder og hvilke andre rettigheder, der er udledt af, at I har overenskomst på Jeres arbejdsplads, så I bliver skarpe på, hvorfor det er en fordel for Jer og Jeres kollegaer, at der er overenskomstdækning af Jeres område. På kurset vil der være tid til at skue tilbage til OK21 og frem mod OK24, og til at drøfte de emner, som rejser sig i rummet. Der vil være plads til at diskutere erfaringer, problematikker og dilemmaer forbundet med overenskomster og fagforeningsmedlemsskaber. UNDERVISER: Maja Faust Rasmussen, jurist, BUPL Århus

Ytringsfrihed
Alle mennesker har en grundlæggende ret til at ytre sig. Men som TR og medarbejder i det offentlige har der over en årrække været en tendens til, at ytringsfriheden har været trykket. På kurset vil vi give jer en overordnet indføring i ytringsfrihedens retlige grundlag, hvorefter vi vil dykke ned i den rolle, I som TR har, i de forskellige fora, som I bevæger Jer i. Vi vil beskæftige os med emner som: hvor må I ytre Jer, om hvad, og på hvis vegne? Ligesom vi vil snakke om, hvorfor det kan være godt at ytre sig. På kurset vil vi have fokus på tre overordnede veje til at ytre sig som TR eller medarbejder: ytringsfrihed, meddeleret og whistleblower. Kurset vil være bygget op omkring oplæg, vidensdeling og refleksion gennem casearbejde.
UNDERVISERE: Lone Kidmose, sagsbehandler og Maja Faust Rasmussen, jurist, BUPL Århus.

Faglig Fredag
8.30-9.00 Morgenmad
9.00-10.00 Politisk påvirkningsarbejde
v/ BUPL´s forbundsformand Elisa Rimpler. Besøg af forbundsformanden, der bl.a. vil tale om det politiske påvirkningsarbejde.
10.15-12.30 Kvindefag i historisk skruetvinge – om Tjenestemandsreformen af 1969 og dens betydning for nutidens lønninger v/ Astrid Elkjær Sørensen, historiker
Astrid Elkjær Sørensen holder oplæg om Tjenestemandsreformen af 1969 og dens betydning for de kvindedominerede fags lønniveau. I oplægget gives der også et indblik i den historisk kamp for ligeløn, og hvorfor overenskomstsystemet i den offentlige sektor i 50 år ikke har kunnet levere en fair løsning.
13.30-14.45 Humor som værktøj til arbejdsglæde v/ Karen Marie Lillelund, foredragsholder. Det humoristiske overskud starter hos os selv. Vi vil få mange forskellige bud på, hvordan vi kan begynde i det nære, fx på jobbet. Humor skal trænes, og det er aldrig for sent at gå i gang. Der er mange forskellige veje til mere munterhed i hverdagen og alt efter personlighed vil nogen virke lettere end andre. Men en ting er sikkert: der er en humoristisk vej for os alle.

Tid og sted

 • Mandag den 15. november 2021
 • Kl.08.30 - 16.00
 • BUPL-huset, BUPL Århus, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 29. oktober 2021 12:00.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2021-11-15 08:30:00 2021-11-15 16:00:00 Europe/Copenhagen TR modulkursus 2021 (Aarhus) TR modul-kursus 15.-19. november 2021 BUPL-huset, BUPL Århus, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C BUPL

  Spørgsmål

  Fællestillidsrepræsentant Gitte Egstrand Andersen, gea@bupl.dk