Log ind

ARRANGEMENTER

TR modulkursus 2018


TR modul-kursus 12.-18. november 2018 I uge 46 kan tillidsrepræsentanterne sammensatte et ugekursus, med de emner de har brug for.


Indhold

• Sygdom og afsked (hel dag)
• Ytringsfrihed (halv dag)
• Digitale hjælpemidler (halv dag) (Der er desværre ikke flere plader)
• TR´s rolle og opgave i forhold til studerende (hel dag)
• Løn og ansættelse (hel dag)
• Lær at tage et pensionstjek (halv dag) (Der er desværre ikke flere plader)
• TR-leder samarbejdet (halv dag) (Der er desværre ikke flere plader)
• Forandringsprocesser (hel dag) (Der er desværre ikke flere plader)
• TR og meningsdanner (hel dag)
• Fagpolitisk ledelse (2 dage)
• Lær at læse et budget for dagtilbud/SFO (halv dag)
• Mediation og coaching (2 dage)
• Bisidderrollen (halv dag)
• Etik i pædagogisk arbejde (hel dag)
• Medskabelse som en vej til indflydelse (hel dag) (Der er desværre ikke flere plader)
• Overenskomst (halv dag)

Der er vikarrefusion for de kurser, du deltager i. Vær opmærksom på, at BUPL yder 7,4 time til heldagskurserne, 4 timer til halvdagskurserne. Det er de timer, din institution kan købe vikar for, i dit fravær.

Der ydes fuld forplejning i forbindelse med deltagelse.

Tilmelding senest den 12. oktober.

Sygdom og afsked
Alle tillidsrepræsentanter kommer ud for kolleger, der rammes af sygdom. Men hvad siger reglerne – og hvad er min rolle som tillidsrepræsentant?
På dette kursus vil du stifte bekendtskab med reglerne i forbindelsen med sygefravær, arbejdsfastholdelse og afsked.
Vi vil gennemgå forløbet i forbindelse med et sygeforløb – både i forhold til Jobcentret og arbejdsgiveren, samt jeres rolle som bisiddere.
Vi vil give jer et overblik over lovgivningen på området, med de seneste ændringer.
Som TR er det vigtigt at vide, hvordan du skal og kan handle – og hvor hjælpen findes.
Der vil være plads til at I kan diskutere jeres erfaringer og rolle og I vil få mulighed for at arbejde med en case.

UNDERVISERE: Tove Toft og Ditte Marie Plovmand, BUPL Århus
TIDSPUNKT: Mandag d.12.11. kl. 8.30 – 16.00.

Ytringsfrihed
På kurset vil I få et hurtigt overblik over ytringsfrihedens retslige grundlag.
Herefter vil vi dykke ned i Jeres rolle som TR i forhold til de forskellige fora, som I bevæger Jer i.
Hvor må I ytre Jer om hvad og på hvis vegne?
Kurset vil være bygget op omkring oplæg, vidensdeling og refleksion gennem case-arbejde.
UNDERVISERE: Lone Kidmose, personsagsbehandler og Maja Faust Rasmussen, jurist – begge fra BUPL Århus.
TIDSPUNKT: Mandag den 12.11. Kl. 8.30 – 12.30.

Digitale hjælpemidler
Som tillidsrepræsentant er oplevelsen nogle gange, at kollegerne forventer, at du umiddelbart har svar på alle deres spørgsmål om overenskomsten, arbejdstidsregler og lokale aftaler. Det er meget at holde styr på – også for meget til, at det kan rummes i hovedet eller på løsark i et ringbind.
Der er dog hjælp at hente. Mange af de oplysninger du – eller dine kolleger – søger, kan findes digitalt. Så ved hjælp af en computer og NemID/AZ-ident kommer du langt.
Hvad kan jeg finde hvor – og hvordan gør jeg?
Oplæg om hvilke informationer og materialer du kan hente på BUPL´s hjemmeside.
Derudover præsenteres mulighederne og du guides rundt på BU-portalen.
Til dette modul skal der medbringes en opdateret bærbar computer – og et fungerende AZ-ident/NemID.
UNDERVISERE: Vibeke Sørensen, sekretariatet BUPL Århus og Palle Nordendahl, fællestillidsrepræsentant, BUPL Århus.
TIDSPUNKT: Mandag den 12.11. Kl. 12.00 – 16.00

Tillidsrepræsentantens rolle og opgave i forhold til pædagogstuderende
Fundamentet for vores profession er pædagoguddannelsen. Uddannelsens rammer og indhold har ændret sig meget i de senere år. De studerende har fået kortere undervisningsmoduler, en ekstra praktikperiode og flere prøver gennem uddannelsen.
Dette modul vil give dig viden og indsigt i den ny uddannelse. Du vil også få inspiration og ideer til, hvordan du kan understøtte og arbejde med at skabe gode rammer omkring både den studerende, praktikvejlederen og kollegerne.
Du får indblik i kompleksiteten i både at være studerende og medarbejder.
Herud over får du også indblik i hvordan BUPL samarbejder med uddannelsen og hvordan du kan tale med de studerende om, hvad BUPL står for.
UNDERVISERE: Carin Weibull, næstformand i BUPL Århus og Tina Svensgaard, projektleder ”Stærk Platform”.
TIDSPUNKT: Tirsdag den 13.11. Kl. 8.30 – 15.00.

Løn og ansættelse
En lang række ansættelsesretlige regler danner grundlaget for arbejdslivet. Som tillidsrepræsentant vil du opleve, at kolleger kigger til dig, for at komme med svar på mange af spørgsmålene til disse regler, ligesom ledelsen forventer, at du er bekendt med dine kollegers og dine egne ansættelsesretlige forhold.
På kurset vil de regler, der ligger til grund for en ansættelse, blive gennemgået. Vi dykker ned i nogle af de regler, som giver anledning til flest spørgsmål, så I har de bedst mulige forudsætninger for at svare på spørgsmål fra kolleger og at bidrage ligeværdigt ind i samarbejdet med ledelsen.
Et af de elementer i ansættelsen, som har stor interesse og betydning for kollegerne, er lønforholdene. Som tillidsrepræsentanter er det vigtigt, at I er bekendt med reglerne om lønfastsættelse, lønstruktur og lønanciennitet samt de lokale aftaler BUPL Århus har indgået med Aarhus Kommune, så I kan hjælpe Jeres kolleger til at forstå deres lønseddel.
På kurset bliver der tid til at arbejde med konkrete spørgsmål og cases.

UNDERVISERE: Christian Kejlskov Juhl, lønsagsbehandler og Maja Faust Rasmussen, jurist – begge fra BUPL Århus.
TIDSPUNKT: Tirsdag den 13.11. Kl. 8.30 – 16.00.

Lær at tage et pensionstjek – og få styr på pensionen
Du er, som tillidsrepræsentant, nødt til at kende de basale forudsætninger i Pensionspakken som alle pædagoger har i Pædagogernes Pension, for at kunne hjælpe kolleger til at tage deres eget Pensionstjek.
På dette kursus får du en gennemgang af Pensionspakken, som både er en opsparing til din alderdom, og forsikringer mens du arbejder.
Du får derudover en indføring i de mange selvbetjenings-muligheder og beregningsværktøjer, som findes på Pædagogernes Pensions hjemmeside pbu.dk
Du får mulighed for at prøve Pensionstjekket, og beregne, hvad det betyder for din pension, at du går op/ned i tid. Derudover bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål.
Medbring bærbar computer eller tablet, samt NemID!
Inden modulet skal du logge ind på pbu.dk og opdaterer dine kontaktoplysninger og tage et pensionstjek.

UNDERVISER: Anne Engstrøm, Pædagogernes Pension.
TIDSPUNKT: Tirsdag den 13.11. Kl. 12.00 – 16.00.

TR – leder samarbejdet
Et reelt aktivt samarbejde, med en løbende dialog mellem tillidsrepræsentant og leder er af afgørende betydning for medarbejderindflydelse, trivsel og gode udviklingsprocesser på arbejdspladsen.
Dette kursus er målrettet mod at få inspiration til:
· at klarlægge TR’s rolle, og strategiske tilgang i samarbejdet, med det formål på en gang både at være konstruktiv kritisk og være aktiv medskabende, til arbejdspladsens fælles bedste
· at få tydeliggjort lederens rolle og høre et lederperspektiv i et sådant samarbejde
· hvordan kan samarbejdet mellem leder og TR etableres?
· hvordan skabes en forventningsafstemning af TR’ens rolle blandt kolleger, leder og dig selv som TR?
Formiddagen vil bestå af oplæg og konkrete praksiseksempler på TR-leder samarbejdet, samt gruppearbejde med afsæt i cases der relaterer sig til praksis.
Afslutningsvis udarbejder du en individuel konkret handleplan for dine første tiltag, du kan gå hjem og handle på.

UNDERVISERE: Ulf Groth Berntsen, leder TR & Dorte Kyed Søndergaard, BUPL Århus.
TIDSPUNKT: Tirsdag den 13.11. Kl. 8.30-12.30.

Forandringsprocesser
(Der er desværre ikke flere plader)
Verden er fuld af forandringer og jeres arbejdspladser er ingen undtagelse. Når forandringerne rammer, udløser det ofte usikker- hed og frustrationer.
Både før, under og efter kan du som TR spille en afgørende rolle, og være med til at skabe klarhed, ordentlighed og sammenhæng i forandringsprocessen. Det handler om at forstå, hvordan du som TR kan understøtte forandringsprocesser, hvordan du kan møde kollegaer som er ”forandringsramte”, og om hvordan du konstruktivt kommer i dialog med din leder.
Du vil lære om forandringens psykologi, forandringsteori og inddragende processer. Desuden vil vi arbejde med nogle af de dilemmaer som du kan møde, som Tr, når forandringerne kommer.
Fokus vil være:
• Forandringsteori – Kofters 8 trins forandringsmodel
• Design af en forandringsproces
• Systemisk forandringspsykologi
• Inddragende processer
Dagen vil være en vekselvirkning mellem teori, værktøjer og jeres egne cases.

UNDERVISER: Frank Iversen, Perspektivgruppen
TIDSPUNKT: Onsdag den 14.11. Kl. 8.30-16.00.

Tillidsrepræsentant og meningsdanner
Flere og flere pædagoger står frem i medierne og fortæller om virkelighedens velfærd.
Hvis du som tillidsrepræsentant vil sætte dagsordenen for det pædagogiske område og italesætte fagligheden, er dette modul noget for dig. Vi træner dig i at formidle historier fra den pædagogiske virkelighed og giver et lille indblik i den ytringsfrihed du har som offentligt ansat.
Pædagoger har mange historier, der skal fortælles. Det er vigtigt at vi er mange, der tør stå frem og vise faget frem. Vi skal samle på al den opbakning, vi kan få; og så skal vi altså fortælle vidt og bredt om, hvem vi er, og hvad vi kan.
Kurset er bygget op med oplæg, historiefortælling og workshops med læserbreve, korte artikler og Youtube videoer.
Inden dagen er omme, har du produceret et kort værk, der er klar til offentliggørelse.

UNDERVISERE: Signe Jespersen og Majken Bentzen, begge pædagoger i Aarhus, ”Meningsdannere” og skribenter på voresvirkelighed.dk samt Vibeke Sørensen, BUPL Århus.
TIDSPUNKT: Onsdag den 14.11. Kl. 8.30-16.00.

Fagpolitisk ledelse (2 dage)
TR-opgaven udvikler sig konstant og bliver mere kompleks. Institutioner bliver større. Det kræver, at TR kan gøre sig synlig overfor valggruppen, også dem man ikke er i hus med.
TR skal stadig repræsentere hele valggruppen og forhandle med ledelser på flere niveauer. Dette kræver ledelse af TR-opgaven. Vi vil stille skarpt på, hvor du med få værktøjer kan gøre en forskel, for eksempel i ledelse og organisering af møder, i dit samarbejde og i dialog med valggruppen og i din organisering af TR-arbejdet.
Før dagen, vil du få tilsendt inspirationsmateriale. Der vil være en lille hjemmeopgave, som handler om din praksis og den organisation du er TR i. Konkret vil vi have fokus på:
Hvad vil det sige at tage ledelse?
Hvordan skaber jeg synlighed på TR-arbejdet?
Hvordan arbejder jeg med mit mandat?
Hvor har min TR-opgave udviklet sig hen?
Hvor er mine vigtigste opgaver?
Hvem er mine vigtigste samarbejdspartnere?
Hvor er magten i TR-arbejdet og hvordan kan jeg lede opad i organisationen?
Hvilke værktøjer kan jeg anvende i mødeledelse og organisering af TR-arbejdet?

UNDERVISER: Inge Schou Jensen, organisationskonsulent BUPL.
TIDSPUNKT: Onsdag-torsdag den 14.-15.11. kl. 8.30-16.00.

Lær at læse et budget – for dagtilbud / SFO
Mange tillidsrepræsentanter oplever, at opgaven med budget og regnskab, er en udfordring.
Du er som TR nødt til at kende de grundlæggende forudsætninger for økonomien i din institution for at kunne give et ligeværdigt modspil til ledelsens beslutninger i MED.
På kurset får du en gennemgang af den budgettildelingsmodel, der gælder for dagtilbud.
Du får derudover en indføring i det budgetværktøj (excel-regneark), som BUPL Århus stiller til rådighed for dig. Budgetværktøjet gennemgås i forhold til en konkret case, og derudover bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål.
Medbring bærbar computer eller tablet, der kan håndtere excel-regneark.

UNDERVISERE: Christian Kejlskov Juhl, lønsagsbehandler i BUPL Århus, Claus Nielsen og Bettina Tjerrild fællestillidsrepræsentanter.
TIDSPUNKTER:
DTB: Onsdag den 14.11. Kl. 8.30 – 12.30.
SFO: Fredag den 16.11. Kl. 8.30 – 12.30.

Mediation og coaching
konfliktmæglings- og samtaleredskaber
Oplever du som TR, at det kan være svært at agere i konflikter mellem to parter?
Oplever du, at det i tilspidsede konflikter kan være svært at bevare overblikket eller holde dig selv personligt ude af konflikten?
Vidste du, at langt de fleste konflikter opstår på grund af misforståelser?
Du vil få en teoretisk indgang til mediationsmetoden og introduceres for coaching. Du får redskaber der styrker dine evner som konfliktløser og mægler, og du stifter bekendtskab med coaching som samtalemodel.
Mediation er mægling mellem to parter, som har en konflikt. En mægling forberedes grundigt, og det er en forudsætning, at parterne deltager frivilligt. Mediator er upartisk, og rollen er at lede deltagerne gennem dialog til forhandling og holdbare aftaler.
Coaching har til formål, via spørgsmål, at få den coachede part til at finde løsninger og udveje. Coaching er en samtaleform, hvor coachen hjælper med at sætte og nå mål, skaber klarhed over problemstillinger og giver rammerne for at skabe forandringer.

UNDERVISERE: Sanne Bjørn og Lone Kidmose, sekretariatsleder og sagsbehandler i BUPL Århus.
TIDSPUNKT: Torsdag-fredag d. 15.-16.11. Kl. 8.30-16.00 / 15.00.

Bisidderrollen
Måske mere et sparringsrum end et kursus?
Lyder tjenestelig samtale som noget farligt. Noget man skal være specialiseret i, for at kunne håndtere?
På kurset får du et overordnet indblik i regler og rettigheder i forbindelse med en tjenestelig samtale. Derudover får du mulighed for at drøfte handlinger ud fra en case.

UNDERVISERE: Tove Toft, sagsbehandler i BUPL Århus og Claus Nielsen, fællestillidsrepræsentant.
TIDSPUNKT: Torsdag den 15.11. Kl. 8.30 – 12.30.

Etik i pædagogisk arbejde
-TR som garant og inspirator
Etiske overvejelser er en naturlig og uomgængelig del af pædagogisk arbejde.
Etiske dilemmaer opstår, hvor man i pædagogisk praksis spændes ud mellem to ligeværdige hensyn. Dette fordrer, at den enkelte pædagog gør sig etiske overvejelser, og at man i institutionen giver plads til de fælles etiske refleksioner og debatter.
I en travl pædagogisk praksis vil den enkelte pædagog ofte kunne finde sig selv spændt ud mellem idealerne og virkeligheden. Situationer der kræver, at de gøres til fælles erfaringer og ikke efterlades som et individuelt problem.
Hensynene til en etisk forsvarlig praksis og den enkeltes pædagogs arbejdsmiljø er således væsentlige grunde til, at der på institutionen bør være en kultur, hvor den etiske refleksion er en naturlig del.
I etablering af en sådan kultur er tillidsrepræsentanten en vigtig rollemodel.
Dette modul vil med udgangspunkt i Etisk grundlag for pædagoger give en kort gennemgang af grundlæggende etik, og fremhæve hvorledes TR med udgangspunkt i cases kan være igangsætter af professionsetisk refleksion.
Dagen vil være en blanding af oplæg og diskussion af konkrete etiske dilemmaer fra pædagogisk praksis.

UNDERVISER: Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus. TIDSPUNKT: Torsdag den 15.11. Kl. 8.30-16.00.

Medskabelse som en vej til indflydelse
(Der er desværre ikke flere plader)
Hvordan kan man opnå indflydelse på arbejdspladsernes udfordringer – på en måde så både faglig organisation, ledelse og kolleger kan følge med?
På dagen stilles der skarpt på de udfordringer og dilemmaer der er forbundet med at søge indflydelse på arbejdspladser under forandring.
Den traditionelle magt-strategi er blevet langt sværere at forfølge og derfor er der behov for at se indflydelse som noget der opstår, når tillidsvalgte bliver ”medskabende”. Heri ligger at indflydelse opstår, når man har fokus på kerneopgaven som TR. Mulighederne for indflydelse åbner sig, når TR melder sig på banen, som en aktør, der kan være med til at håndtere de udfordringer, arbejdspladsen står med. Men det er dilemmafyldt, for kommer man blot til at løbe ledelsens ærinde og kan man bevare kollegernes opbakning, mens man gør det?
I processen vil Karsten Brask Fischer præsentere deltagerne for konkrete værktøjer som TR kan bruge i den proces. Workshoppen vil blive gennemført som en kombination af oplæg, gruppeøvelser og plenumdebat.

UNDERVISER: Karsten Fischer, sociolog.
TIDSPUNKT: Fredag den 16.11.2018. Kl. 9.30-15.30

Overenskomst
Overenskomsten er grundlaget for jeres og kollegernes ansættelse. Det er den, der forbedrer jeres vilkår i forhold til lovens ansættelsesretlige grundlag.
Men hvordan bliver en overenskomst til? Hvad indeholder den? Og hvilke andre rettigheder er udledt af, at I har overenskomst på jeres arbejdsplads?
Med et kort tilbageblik på overenskomsternes begyndelse, vil vi på kurset kigge på den proces, der lå til grund for de overenskomster, der blev forhandlet i foråret. Fagforeningens og jeres rolle vil blive belyst, ligesom I vil få indsigt i, hvad en overenskomst indeholder, og hvorfor det er en fordel for jer og jeres kolleger at være omfattet af en overenskomst.
På kurset vil der være tid til at diskutere de emner, som er mest interessante for jer. Der vil desuden være plads til at diskutere erfaringer og problematikker forbundet med udmøntningen af overenskomsten.

UNDERVISER: Maja Faust Rasmussen, jurist, BUPL Århus
TIDSPUNKT: Fredag den 16.11. Kl. 8.30 – 12.30.

Hvis du har behov for at få nærmere forklaringer eller har spørgsmål til de enkelte kurser, så henvend dig til fællestillidsrepræsentanterne i BUPL Århus.

Pjecen med alle kurserne (bladre-fil)

Tid og sted

  • Mandag den 12. november 2018
  • Kl.08.30 - 16.00
  • BUPL-huset, BUPL Århus, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C

Tilmelding

Tilmeldingsfrist:
Senest den 12. oktober 2018 23:59.
TILMELD DIG
Tilføj begivenhed til kalender 2018-11-12 08:30:00 2018-11-12 16:00:00 Europe/Copenhagen TR modulkursus 2018 TR modul-kursus 12.-18. november 2018 I uge 46 kan tillidsrepræsentanterne sammensatte et ugekursus, med de emner de har brug for. BUPL-huset, BUPL Århus, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C BUPL

Spørgsmål

Fællestillidsrepræsentanter Gitte Egstrand Andersen, gea@bupl.dk og Claus Nielsen, cln@bupl.dk