Log ind

ARRANGEMENTER

BUPLs Specialpædagogiske konference – Det pædagogiske arbejde mellem special- og almenpædagogik


Konferencen er for dig der arbejder med specialiserede og specialpædagogiske opgaver eller udfordringer, hvad enten det er i den almene praksis i institutioner, på skoler, i fritidsinstitutioner eller i mere specialiserede tilbud. I år retter vi fokus på inklusionsdagsordenen, og på nogle af de pædagogiske problemstillinger der knytter sig til det pædagogiske arbejde, der bevæger sig mellem almen- og specialpædagogikken. 


Program

08.00 – 08.45: Ankomst og indskrivning – kaffe og brød:

08.45 – 09.00: Velkommen v. formand for BUPL Storkøbenhavn Jon Olufson:Diagnoser og pædagogiske dilemmaer

09.00 – 10.00: Bjørg Kjær

10.00 – 10.15: Pause

10.15 – 11.30: Første workshoprunde

11.30 – 12.30: Frokost

12.30 – 13.45: Anden workshoprunde

13.45 – 14.00: Pause

14.00 – 15.00: Ida er pisseprovokerende – et oplæg om følelser i pædagogisk arbejde, Rikke Smedegaard

15.00: Tak for i dag

 

Beskrivelse af oplægsholdere:

Diagnoser og pædagogiske dilemmaer

Bjørg Kjær, lektor og ph.d. DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse – Pædagogisk Antropologi.

Hvordan påvirker diagnoser mødet mellem pædagogisk personale og forældre? Hvad gør diagnoser ved voksnes måde at forstå og bekymre sig om børn? Hvordan ser diagnoser ud i forældres perspektiv og hvad gør børns diagnoser ved forældreskabet? Ofte ønsker hverken forældre eller pædagogerne at barnet tildeles en diagnose, men pædagogerne har ikke resurser til at tage sig af Viktor, og hvis han ikke diagnosticeres, er der ingen hjælp fra kommunen. Oplægget vil blandt andet kommen nærmere de pædagogiske dilemmaer, som følger med den øgede diagnosticering af børn.

Ida er pisseprovokerende – et oplæg om følelser i pædagogisk arbejde

Rikke Smedegaard Hansen, forfatter og pædagog.

Som pædagoger går vi på arbejde med os selv som redskab. Vi er professionelle fagpersoner – men vi er også mennesker. Og til det at være menneske, hører der uundgåeligt følelser med.

Det gode gamle råd om at holde den professionelle distance er problematisk på flere måder: Det risikerer at føre til skam, over at have følelser på spil i relationen, og det kan øge risikoen for forråelse. Det kan også betyde, at vi ikke tør tilbyde børn den omsorg og nærhed, som de har brug for, fordi vi er bange for at involvere os følelsesmæssigt.

Med udgangspunkt i sin bog ”Ida er pisseprovokerende”, vil Rikke Smedegaard komme med eksempler på egne møder med børn og unge, og fortælle om, hvorfor det er så vigtigt, at vi – netop fordi vi skal være professionelle – forholder os til vores følelser, i stedet for at distancere os fra dem.

 

Workshops:

Workshop 1: Pædagoger og forældre i tværprofessionelle samarbejder om børn

Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt, Docent – Ph.d., Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon.

Pædagoger og forældre er dagligt i kontakt med hinanden om, hvordan børn har det. Idealet er, at alle børn skal have det godt. Alligevel er der børn, som i kortere eller længere perioder får det svært, og hvor pædagoger og forældre forsøger at ændre rammer for barnet. Når der opstår noget svært rundt omkring børn bliver andre end pædagoger og forældre ind imellem involveret i samarbejdet. Hvad samarbejder pædagoger og forældre om, når børn får det svært? Hvad sker der, når andre professionelle også bliver involveret i samarbejdet, og hvordan opleves det set fra forskellige forældres perspektiver? Hvilke muligheder og paradokser opstår der? I en vekselvirkning mellem oplæg og dialoger om deltageres erfaringer fra praksis går vi på opdagelse i dette landskab sammen, hvor der inddrages eksempler både fra skolefeltet og daginstitution (0- 6 år).

 

Workshop 2: Skolevægring og skoleundgåelse

Tine Basse fisker ph.d. i pædagogisk psykologi og kognitiv psykoterapeut med speciale i børn og unge.

På de fleste skoler og i alle kommuner i Danmark er der i disse år en voksende opmærksomhed på de børn, som oplever, at skolen er svær at komme i. Dygtige professionelle forsøger at afhjælpe udfordringerne, men mange gange strander arbejdet på, at det er svært at vide, hvad der er det rigtige at gøre, og både barn, forældre og professionelle oplever afmagt og frustrationer. Det er netop her, vi kan drage nytte af at knytte specialpædagogisk viden og kompetencer tættere til almenområdet. Mange steder adskiller man inklusionsarbejdet og arbejdet med de børn, som har svært ved at komme i skole. Skolefravær bliver behandlet som noget andet, og som noget ”nogen andre” (forældre, PPR, eksterne psykologer) skal tage sig af. Men sagen er, at skolefravær ER en inklusionsproblematik. Hvis det er svært – eller umuligt – at komme i skole, er det også svært at være inkluderet i fællesskaberne. Derfor skal vi altid først og fremmest kikke på fællesskaberne, når vi arbejder med skolefravær. På denne workshop skal vi stille skarpt på, hvad det er vi skal holde øje med i fællesskaberne, når skolen blive svær at komme i – og dermed på hvad vi kan gøre for at skabe mere børnevenlige skoler, som er rare at komme i.

 

Workshop 3: Inkluderende legemiljøer i dagtilbud og skole

Hanne Hede Jørgensen, Lektor ved Pædagoguddannelsen og Ph.d-studerende – Forskningscenteret Pædagogik & Dannelse

Legen har en særlig magi! Men leg er ikke kun magisk. Legen er for langt de fleste børn den mest almindelige måde at orientere sig og skabe mening i verden på. Men hvad så med de børn, der står uden for legen? De børn, der ikke rigtigt kan finde ud af at deltage i legen? Hvordan kan vi pædagogisk støtte disse børn, så de også blive rigtigt gode til at lege?

Det handler denne workshop om. Hvilken betydning har leg, når vi spørger børn, og når vi spørger voksne? Hvordan er forudsætningerne for leg i dag i dagtilbud og i skole? Hvordan kan vi voksne understøtte børn i at blive gode til at lege på flest mulige måder? Hvordan kan vi støtte de børn, der faktisk synes, det kan være lidt svært at lege? Spurgt på en anden måde: Hvordan kan pædagoger udvikle inkluderende legemiljøer i dagtilbud og skole?

Workshoppen består af et oplæg, der tager udgangspunkt i Hanne Hede Jørgensens forskning, suppleret med en præsentation af forskellige måder, I kan eksperimentere med at rammesætte leg på. Det bliver på workshoppen muligt at reflektere over, om og hvordan jeres specifikke institutioner kan danne ramme om inkluderende leg.

 

Workshop 4: Inklusion i øjenhøjde – repertoireskabende inklusionspraksis.

Kurt Bendix Olsen, lektor ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Hvordan kommer vi væk fra at tænke pædagogisk hjælp, som noget børn vi giver til udsatte børn/børn med særlige behov? Børn bliver alt for ofte genstandsgjorte som objekter for pædagogiske indsatser, men hvad indebærer det egentlig at udvikle betingelser for inklusion i og på tværs af institutionelle sammenhænge set fra et børneperspektiv? Workshoppen fokuserer på de pædagogiske processer, som giver børn mulighed for at udvikle deres subjektivitet, og som samtidig giver dem erfaringer med at være aktive medborgere i en demokratisk velfærdsstat. Workshoppen stiller skarpt på begreber som udviklings- og problemforståelser, ’magt over’ vs. ’magt med’, og tilvejebringelsen af ’konfliktuelle safe space’ som rum for trivsel, udvikling, læring og dannelse.

 

Tid og sted

 • Fredag den 19. november 2021
 • Kl.08.00 - 15.30
 • Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 12. november 2021 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2021-11-19 08:00:00 2021-11-19 15:30:00 Europe/Copenhagen BUPLs Specialpædagogiske konference – Det pædagogiske arbejde mellem special- og almenpædagogik Konferencen er for dig der arbejder med specialiserede og specialpædagogiske opgaver eller udfordringer, hvad enten det er i den almene praksis i institutioner, på skoler, i fritidsinstitutioner eller i mere specialiserede tilbud. I år retter vi fokus på inklusionsdagsordenen, og på nogle af de pædagogiske problemstillinger der knytter sig til det pædagogiske arbejde, der bevæger sig mellem almen- og specialpædagogikken.  Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Morten Petersen: mop@bupl.dk