Log ind

Sygdom


Er du sygemeldt, er det vigtigt, at du overholder retningslinjerne for sygemelding på din arbejdsplads. Hvis du ikke kender dem, så kig i arbejdspladsens personalepolitik eller spørg din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Det vigtigste er, at du afleverer din sygemelding til tiden!


Spørgsmål og svar om sygdom


Ja, hvis du er ansat som månedslønnet pædagog, har du ret til fuld løn under sygdom.

Er du timelønnet får du ikke løn under sygdom, men skal søge sygedagpenge hos kommunen.

Er du timelønnet og ansat under én måned, er du ikke berettiget til løn under sygdom.
Læs mere om sygedagpenge

Privatansat?

Er du privatansat kan der eventuelt være andre regler. Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl.

Find kontaktoplysninger til BUPL’s lokale fagforeninger


I de fleste tilfælde er det ikke muligt for dig at holde ferie, når du er sygemeldt. Der kan dog være enkelte situationer, hvor det alligevel kan lade sig gøre.

Da lovgivningen på området er kompliceret, bør du altid kontakte din fagforening for råd og vejledning – også når du er deltidssygemeldt.
Find dine lokale fagforening

I alle tilfælde vil du skulle inddrage jobcenteret og din eventuelle arbejdsgiver.


Er du ramt af længerevarende sygdom eller en kronisk lidelse, kan du have brug for hjælp til at blive på arbejdspladsen.

Det kan for eksempel være en aftale om særlige mødetider, eller om at undgå bestemte arbejdsopgaver.

Hvis du har brug for mere hjælp, end din arbejdsplads kan tilbyde, har jobcentret i din bopælskommune pligt til at yde rådgivning om andre muligheder for hjælp. Jobcentret kan også bevilge forskellige former for støtte afhængig af graden af din nedsatte arbejdsevne.

Er du i denne situation, anbefales det, at du kontakter BUPL for råd og vejledning.
Find dine lokale fagforening

Det er vigtigt, at du også kontakter PBU – Pædagogernes Pensionskasse, for at få rådgivning om forsikringer ved sygdom.
Læs mere på PBU’s hjemmeside


Ja, du kan godt blive afskediget på grund af sygdom, også mens du er sygemeldt.

Der kan dog gælde andre regler for dig som er ansat på en særlig overenskomst eller er reglementsansat. Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.
Find dine lokale fagforening

Læs mere om afskedigelse


Hvis du bliver syg før din ferie begynder, har du ret til at få ferien udskudt. Bagefter kan din arbejdsgiver sammen med dig fastsætte, hvornår du skal afholde din erstatningsferie.

Det er vigtigt, at du sygemelder dig hurtigst muligt – og senest ved din arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Bliver du rask i perioden for den planlagte ferie, skal du huske at raskmelde dig. Du skal også give din arbejdsgiver besked om, hvorvidt du vil holde den resterende ferie eller vil genoptage arbejdet.

Hvis du bliver syg under din ferie, kan du som udgangspunkt få erstatningsferie.

Du skal dog være opmærksom på følgende:

 • Retten til erstatningsferie indtræder først den dag, du giver din arbejdsgiver besked om sygdommen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din arbejdsgiver under ferien, så snart du bliver syg.
 • Du skal indhente den nødvendige lægelige dokumentation for sygdommen og sygdommens varighed.
 • Du har ikke ret til erstatningsferie for alle dine sygedage i ferien. Retten til erstatningsferie indtræder først efter fem sygedage i ferien. Det vil sige fem dage efter, du har givet din arbejdsgiver besked om, at du er syg. Vær opmærksom på, at de fem sygedage gælder for hele ferieåret og ikke de enkelte ferieperioder. Er du eksempelvis syg i fem dage i din sommerferie, og bliver du syg i din vinterferie, har du har ret til erstatningsferie fra første dokumenterede sygedag i vinterferien.


Under din opsigelsesperiode vil du fortsat modtage løn fra din arbejdsgiver.

Bliver du rask, når lønnen fra din arbejdsgiver ophører, vil du kunne søge om arbejdsløshedsdagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Du vil kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge, hvis du kan varetage et arbejde på normale løn- og ansættelsesvilkår.

Det er vigtigt, at du melder dig ledig på jobcenteret på din første ledige dag, idet det er forudsætningen for, at du kan få arbejdsløshedsdagpenge. Du kan tilmelde dig ved personligt fremmøde på dit lokale jobcenter, eller du kan tilmelde dig på jobnet.dk.

Når du har meldt dig ledig på jobcenteret, anmoder du a-kassen om arbejdsløshedsdagpenge.

Er du stadig sygemeldt, når lønnen fra din arbejdsgiver ophører, vil du have mulighed for at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis du opfylder betingelserne i sygedagpengeloven. Kontakt kommunen umiddelbart før din løn ophører for at høre om dine muligheder.


Hvis du er ledig og bliver syg, skal du straks sygemelde dig på Jobnet.dk

Læs mere om ledighed og sygdom


Det står der faktisk ikke noget om, hverken i lovgivning eller BUPL’s overenskomster.

Måske er der en bestemt praksis på din arbejdsplads, og så vil det typisk stå beskrevet i en personalepolitik. Spørg din leder, hvad der gælder på din arbejdsplads.

Hvis der ikke er en bestemt praksis eller retningslinjer på din arbejdsplads, så gælder:

Konsultation hos egen læge, almindelige tandlægebesøg mv.
Almindelige konsultationer, som du selv kan planlægge hos din læge, tandlæge eller lignende, skal som udgangspunkt lægges uden for arbejdstiden. Det samme gælder rutinemæssige undersøgelser, som for eksempel mammografi. Hvis det ikke er muligt at lægge besøget uden for arbejdstid, skal undersøgelsen placeres på det tidspunkt, hvor det forstyrrer arbejdet mindst muligt.

Behandlings- eller genoptræningsforløb
Hvis du deltager i behandling eller genoptræning, skal det også lægges, så det er til mindst mulig gene for arbejdspladsen. Det betyder, at du skal forsøge at lægge behandlingerne uden for arbejdstid. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, har du ret til fravær i arbejdstiden.

Hvis du skal undersøges og behandles af eksempelvis din praktiserende læge, en speciallæge, fysioterapeut, tandlæge eller ambulant på et hospital, kan fraværet i denne forbindelse i nogle tilfælde betragtes som sygefravær. Men det afhænger af de konkrete omstændigheder. Eksempelvis kan en undersøgelse/behandling påvirke dig så meget, at du må betragtes som uarbejdsdygtig både inden, under og et stykke tid efter undersøgelsen/behandlingen.

Hvem skal du give besked?
Det er vigtigt, at du informerer de rigtige personer i god tid inden dit fravær ved både almindelige konsultationer, rutinemæssige undersøgelser og behandlings- og genoptræningsforløb.

Spørg din leder, hvem du skal give beskeden til og hvornår den skal gives. Din leder har brug for at kende til dit fravær, så der kan tages hensyn til det, når arbejdet skal tilrettelægges.


Vejledninger


Alt for mange pædagoger afskediges på grund af sygdom. Få råd og vejledning i denne pjece i forbindelse med længerevarende sygemelding


Følg denne lille tjekliste, så du ved hvad du skal gøre i forbindelse med sygdom

 • Overhold retningslinjerne for sygemelding på din arbejdsplads
  Kender du dem ikke, så kig i arbejdspladsens personalepolitik eller spørg din leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant.
 • Meddel din arbejdsgiver, at du er syg hurtigst muligt
  Hvis der ikke er andre gældende retningslinjer for sygemelding på din arbejdsplads, skal du melde dig syg senest to timer efter, du skulle være mødt på arbejde.Din arbejdsgiver har desuden krav på en skriftlig sygemelding senest på 2. fraværsdag.
 • Din arbejdsgiver har ret til at kræve dokumentation for din sygdom
  Din arbejdsgiver kan kræve, at du beder din læge om en form for erklæring. Det er som regel i form af en friattest, varighedserlæring eller en mulighedserklæring.
 • Du har pligt til at deltage i en sygefraværssamtale, hvis helbredet tillader det
  Hvis din tilstand forhindrer, at du møder op på arbejdspladsen, kan samtalen også føres telefonisk.Sygefraværssamtalen skal tilbydes senest 4 uger efter din første fraværsdag. Formålet med samtalen er at få dig tilbage til arbejdet, blandt andet ved at udarbejde en handleplan for det fremadrettede forløb.Du har desuden ret til at medbringe en bisidder, for eksempel din tillidsrepræsentant, en kollega eller en god ven.
 • Du skal overholde frister fra jobcentret
  Overholder du ikke fristerne, kan du miste retten til sygedagpenge.
 • Du skal ikke oplyse din arbejdsgiver, hvad du fejler
  Du afgør selv, hvor meget din arbejdsplads skal have at vide.
 • Hvis du er ledig og bliver syg, skal du melde dig syg på din 1. sygedag i jobcentret
  Hvis du anmelder sygefraværet senere end 1. sygedag, kan det få betydning for din ret til sygedagpenge.
  Log ind på Min side på www.jobnet.dk eller ring til dit jobcenter.
 • Hvis du er længerevarende syg
  Bør du også kontakte PBU i forhold til din pension og forsikring


Der er særlig god grund til, at få overblik over dine muligheder i PBU. Hvis du for eksempel bliver alvorligt syg, kan der være hjælpe at hente.

Derudover får du en pensionsopsparing hos PBU, når du starter i et nyt job på BUPL’s overenskomst.

Log ind på pbu.dk og se dine tal og muligheder