Overenskomster i private dagtilbud


Her finder du overenskomsterne for ansatte i private dagtilbud i en samlet oversigt over de forskellige organisationer, som BUPL har overenskomst med.


Opdateret d. 24. juni 2020

Baggrunden for overenskomst-samarbejdet med en række organisationer var en lovændring i oktober 2005. Lovændringen gav adgang til at oprette og drive private institutioner, og flere organisationer ønskede derfor at kunne tilbyde en overenskomst målrettet privat drevet daginstitutioner.

Udgangspunktet for alle overenskomsterne er at gøre dem så enkle og forståelige som muligt. Derfor er de 8 overenskomster bygget op over en model, der er baseret på, at samtlige bestemmelser enten findes direkte i overenskomsten, eller er lovreguleret. På en række områder er de lovbestemte rettigheder herefter løftet op på kommunalt niveau.

Her finder du viden om samarbejdet mellem BUPL og Accounter Institutionsservice A/S, hvad angår overenskomsten for private institutioner drevet efter Dagtilbudslovens § 19 stk. 5.

 

Udgangspunktet for overenskomsten er et ønske om, at gøre den så enkel og forståelig som muligt. Derfor er det en model baseret på, at samtlige bestemmelser enten findes direkte i overenskomsten, eller er lovreguleret. På en række områder er de lovbestemte rettigheder herefter løftet op på kommunalt niveau.

Det er begge parters vurdering, at denne måde at bygge overenskomsten op på, gør det tydeligt for såvel arbejdsgiver som ansatte, hvilke regler der gælder. Overenskomsten ligner på mange måder den kommunale overenskomst, men har dog sine egne kendetegn. Der er bl.a. anciennitetsløn til pædagogerne, mulighed for pædagoger med særlige funktioner indenfor udvikling og årsnorm.

Uddannelsesfonden

Uddannelsesfonden i overenskomsten mellem Accountor Institutionsservice A/S og BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund kan støtte din uddannelse med op til 15.000 kr. inden for en periode på 12 måneder.

Uddannelsesfonden støtter uddannelse, der giver dig et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder til gavn for dig og din arbejdsplads. Støtten er et supplement til den indsats, der i øvrigt finder sted.

Der gives fortrinsvis støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. Accountor Institutionsservice A/S og BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund har udarbejdet en positivliste over forhåndsgodkendte uddannelser – se nedenstående:

  • Akademiuddannelser (eller -moduler)
  • Diplomuddannelser (eller -moduler)
  • Kandidatuddannelser (eller -moduler)
  • Masteruddannelser (eller -moduler)
  • TR-uddannelse
  • Fagspecifikke kurser

Kan søges til grupper af pædagoger eller alle pædagoger på en arbejdsplads. For gruppeansøgninger gælder at kursus- eller uddannelsesinitiativet kan være af kortere varighed end eksempelvis et fagspecifikt kursus.

Ansøgninger behandles af Uddannelsesfondens bestyrelse, som består af repræsentanter fra Accountor Institutionsservice A/S og BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.

Uddannelsesfonden støtter med 80 % af udgifterne. De resterende 20 % skal dækkes af arbejdspladsen.

Der kan søges individuelt eller gruppevis til et fælles fagligt løft af den samlede gruppe af pædagoger eller en del af en samlede gruppe pædagoger. Ansøgningen skal underskrives af leder, TR og den konkrete ansøger. Hvis der ikke er en TR på arbejdspladsen, skal aftalen underskrives af en repræsentant fra BUPL’s lokale fagforening.

I tildelingen af midler vil bestyrelsen bestræbe lighed mellem individuelle / fælles ansøgninger, lighed mellem antal kursister / udbetalte beløb.

Når en arbejdsplads modtager støtte fra Uddannelsesfonden, er det et krav, at institutionen giver en tilbagemelding til Uddannelsesfondens bestyrelse. Tilbagemeldingen skal indeholde en beskrivelse af:

  • Hvad der konkret er søgt til
  • Har der været tale om individuel kompetenceudvikling eller et fælles fagligt løft?
  • Hvor mange har deltaget?
  • Hvordan uddannelsen eller det fælles faglige bidraget til den faglige udvikling i institutionen?


Lønpolitik og lokale lønaftaler

Ved OK 2018 blev parterne enige om at iværksætte et projekt om lønpolitik på den enkelte institution. Projektet tager udgangspunkt i lokale aftaler om løn.

Formålet med projektet var at få beskrevet mulighederne og den gode proces i forbindelse med udarbejdelse af en lønpolitik og lokale forhandlinger om løn.

Projektet har udarbejdet pjecen ‘OK-projekt vedrørende lokale lønaftaler’, hvor du får gode råd til, hvordan institutionen kan udarbejde en lønpolitik og lave lokale aftaler om løn.

Se pjecen: OK-projekt vedrørende lokale lønaftaler


Her finder du viden om samarbejdet mellem BUPL og Børneringen, hvad angår overenskomsten for private institutioner drevet efter Dagtilbudslovens § 19 stk. 5 samt puljeinstitutioner.

 

Både Børneringen og BUPL oplever en vækst i institutioner, der oprettes og drives som private. Baggrunden for samarbejdet er derfor, at kunne tilbyde en overenskomst målrettet netop disse private institutioner, og institutioner der drives som puljeinstitutioner.

Udgangspunktet for overenskomsten er at gøre den så enkel og forståelig som muligt. Derfor er det en model baseret på, at samtlige bestemmelser enten findes direkte i overenskomsten, eller er lovreguleret. På en række områder er de lovbestemte rettigheder herefter løftet op på kommunalt niveau.

Det er begge parters vurdering, at denne måde at bygge overenskomsten op på, gør det tydeligt for såvel arbejdsgiver som ansatte, hvilke regler der gælder.

Gældende overenskomst
Overenskomst med Børneringen (pdf)


BUPL og Daginstitutionernes Landsorganisation har indgået overenskomst for private institutioner og puljeinstitutioner drevet efter Dagtilbudslovens § 19 stk. 5 og §§ 101 og 102.

 

Udgangspunktet for overenskomsten er at gøre den så enkel og forståelig som muligt. Derfor er det en model baseret på, at samtlige bestemmelser enten findes direkte i overenskomsten, eller er lovreguleret. På en række områder er de lovbestemte rettigheder herefter løftet op på kommunalt niveau.

Det er begge parters vurdering, at denne måde at bygge overenskomsten op på, gør det tydeligt for såvel arbejdsgiver som ansatte, hvilke regler der gælder.

Overenskomsten ligner på mange måder den kommunale overenskomst, men har dog sine egne kendetegn. Der er bl.a. en forhandlingsbestemmelse for lederløn, anciennitetsløn til pædagogerne og årsnorm.

BUPL og Daginstitutionernes Landsorganisation har fornyet overenskomsten for perioden 2018 – 2021. Overenskomsten omfatter pædagoger ansat i private institutioner og ikke-uddannede ansat i klubber, som ikke fører kontrol med børnenes fremmøde.

Aftale for tyske institutioner i Aabenraa

BUPL har også indgået en aftale med Deutsche Schul Und Sprachverein (DSSV) og Daginstitutionernes LandsOrganisation (DLO), som gælder for de tyske institutioner DKA og Wir 3 i Aabenraa.
Se aftale om områdeledelse (pdf)


Her finder du viden om samarbejdet mellem BUPL og Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, hvad angår overenskomsten for private institutioner drevet efter Dagtilbudslovens § 19 stk. 5.

 

Baggrunden for samarbejdet var en lovændring i oktober 2005. Lovændringen gav adgang til at oprette og drive private institutioner, og Danske Daginstitutioner ønskede derfor at kunne tilbyde en overenskomst målrettet privat drevet daginstitutioner.

Udgangspunktet for overenskomsten er at gøre den så enkel og forståelig som muligt. Derfor er det en model baseret på, at samtlige bestemmelser enten findes direkte i overenskomsten, eller er lovreguleret. På en række områder er de lovbestemte rettigheder herefter løftet op på kommunalt niveau.

Det er begge parters vurdering, at denne måde at bygge overenskomsten op på, gør det tydeligt for såvel arbejdsgiver som ansatte, hvilke regler der gælder.

BUPL og Danske Daginstitutioner har pr. 1. april 2018 fornyet overenskomsten for pædagoger ansat i private institutioner og for ikke-uddannede ansat i klubber, som ikke fører kontrol med børnenes fremmøde.


Her finder du viden om samarbejdet mellem BUPL og DUI – Leg og Virke, Aalborg, hvad angår overenskomsten for private institutioner drevet efter Dagtilbudslovens § 19 stk. 5 samt puljeinstitutioner.

 


Her kan du læse mere om overenskomsten for private institutioner, som BUPL har indgået med Foreningen De Danske Børneinstitutioner – FDDB i 2015.

 

Udgangspunktet for overenskomsten er at gøre den så enkel og forståelig som muligt. Derfor er det en model baseret på, at samtlige bestemmelser enten findes direkte i overenskomsten, eller er lovreguleret. På en række områder er de lovbestemte rettigheder herefter løftet op på kommunalt niveau.

Det er begge parters vurdering, at denne måde at bygge overenskomsten op på, gør det tydeligt for såvel arbejdsgiver som ansatte, hvilke regler der gælder.

Overenskomsten ligner på mange måder den kommunale overenskomst, men har dog sine egne kendetegn. Der er bl.a. en forhandlingsbestemmelse for lederløn, anciennitetsløn til pædagogerne og årsnorm.

BUPL og FDDB har forhandlet en overenskomst for pædagoger ansat i private institutioner og for ikke-uddannede ansat i klubber, som ikke fører kontrol med børnenes fremmøde.


Her finder du viden om samarbejdet mellem BUPL og fobu, hvad angår overenskomsten for private institutioner drevet efter Dagtilbudslovens § 19 stk. 4.

 

Udgangspunktet for overenskomsten er at gøre den så enkel og forståelig som muligt. Derfor er det en model baseret på, at samtlige bestemmelser enten findes direkte i overenskomsten, eller er lovreguleret. På en række områder er de lovbestemte rettigheder herefter løftet op på kommunalt niveau.

Det er begge parters vurdering, at denne måde at bygge overenskomsten op på, gør det tydeligt for såvel arbejdsgiver som ansatte, hvilke regler der gælder.

Overenskomsten ligner på mange måder den kommunale overenskomst, men har dog sine egne kendetegn. Der er bl.a. anciennitetsløn til pædagogerne, mulighed for ressourcepædagoger, årsnorm og en opfordring til at bruge alternativ konflikthåndtering.

BUPL og fobu (tidligere Menighedernes Daginstitutioner) har forhandlet en overenskomst for pædagoger ansat i private institutioner og for ikke-uddannede ansat i klubber, som ikke fører kontrol med børnenes fremmøde.

Gældende overenskomst
Overenskomst med fobu (pdf)


Her finder du viden om overenskomsten mellem SPIA og BUPL for pædagogisk personale ansat ved privat-, og puljeinstitutioner der drives i henhold til Dagtilbudsloven 1. april 2018 – 31. marts 2021.

 

Overenskomsten mellem SPIA og BUPL for pædagogisk personale ansat ved privat-, og puljeinstitutioner der drives i henhold til Dagtilbudsloven, er gældende i perioden 1. april 2018 – 31. marts 2021.