Overenskomst med Frie Grundskoler


Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler.


Opdateret d. 17. september 2021

Er du ansat på en ”fri grundskole”, som har tilsluttet sig BUPL’s overenskomst med skoleforeningerne, kan du hente din overenskomst her. Det er den samme aftale der gælder på alle frie grundskoler.

BUPL har indgået aftalen med følgende skoleforeninger:

 • Danmarks Private Skoler
 • Dansk Friskoleforening
 • Foreningen af Kristne skoler og
 • Deutscher Schul- und Sprachverein
 • Lilleskolernes Sammenslutning
Hvad skal jeg have i løn?

Få svar i vores:

Årsnorm

Beregn din eller dine medarbejderes årsnorm

Tidligere har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udmeldt en negativ reguleringsprocent på statens område som ville betyde en lønnedgang med 0,25%. Efter en genberegning på grund af en datafejl i den private lønindberetningen, er den negative regulering blevet mindre, men der er desværre fortsat tale om en lønnedgang, men nu noget mindre end tidligere antaget.

Når du får udbetalt din løn for februar måned, vil du derfor se en lønnedgang på din lønseddel på mellem 20 og 50 kr. pr. måned for en fuldtidsstilling før skat.

Statens lønninger, som også gælder for de frie grundskoler, er bundet op på lønningerne på det private arbejdsmarked. På det private arbejdsmarked har lønudviklingen været aftagende på grund af Corona-situationen. Det slår nu igennem og giver sig desværre udslag i en lønnedgang.


Om lønregulering og udmøntning fra reguleringsordningen den 1. februar 2021 på de frie grundskoler.

Det er tidligere udmeldt, at lønnen for det pædagogiske personale på de frie grundskoler pr. 1. februar 2021 vil være negativ.

Sagen er nu, at Danmarks Statistik har opdaget fejl i indberetningen af løndata. Derfor er justeringen af lønreguleringen nu sat i bero.

Der vil derfor ikke være nogen ændring i jeres løn pr. 1. februar 2021.


Hvem forhandler hvad? Hvad er en lokalaftale?

BUPL forhandler den centrale aftale (overenskomst) med ”Aftaleenheden for frie grundskoler”. Aftaleenheden er en sammenslutning af 4 skoleforeninger. BUPL og Aftaleenheden er dermed de centrale forhandlingsparter.

Lokalt på den enkelte skole kan der også forhandles. Her er parterne skolens ledelse og den lokale BUPL tillidsrepræsentant. Hvis ikke der er valgt en BUPL tillidsrepræsentant, forhandler skolens ledelse med personalegruppen, og aftalen sendes til underskrift i BUPL.

I et uddrag af ‘Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler’ om lokale aftaler kan du I § 2 stk. 5 læse, hvad der kan forhandles om.
Læs uddraget (pdf)

Her finder du:
Skema til lokalaftale når I ikke har valgt en tillidsrepræsentant (pdf)


Hvornår kan vi vælge en tillidsrepræsentant?

BUPL og skoleforeningerne er enige om, at det er godt, hvis der vælges en BUPL-tillidsrepræsentant, indenfor mulighederne på den enkelte skole.

Du vil som tillidsrepræsentanten, sammen med din skoles ledelse, kunne være med til at aftale rammer for det pædagogiske arbejde, netop med udgangspunkt i jeres skoles forhold.

Du kan som tillidsrepræsentant være med til at sørge for stabile og ordnede arbejdsforhold, der frigiver energi og plads til fokus på kerneopgaven – det pædagogiske arbejde med børn og familier.

Valget af tillidsrepræsentant finder sted blandt alle medarbejdere, der er ansat på BUPL’s overenskomst. BUPL tilbyder uddannelse til tillidsrepræsentanten 2 – 3 gange årligt.

Her kan du hente:


Feriebestemmelse trådt i kraft 1. januar 2021

BUPL og Aftaleenheden for de frie grundskoler har sammen lavet et retteblad til § 4 (ferie) i overenskomsten for pædagogisk personale på de frie grundskoler.

Rettebladet omfatter en ny feriebestemmelse og gælder for pædagogisk personale med 2 ansættelsesforhold, og er trådt i kraft 1. januar 2021. Aftalen er udelukkende gældende for skoler, som har tiltrådt overenskomsten mellem BUPL og Aftaleenheden.
Se: Retteblad – Ny § 4 i BUPL-AE overenskomsten 2018-2021 (pdf)

BUPL har sammen med Aftaleenheden desuden udarbejdet et fælles følgebrev, som beskriver den nye feriebestemmelse.
Se: Følgebrev – Ny § 4 i BUPL-AE overenskomsten 2018-2021 (pdf)


Dobbeltorganiseringsaftalen sikrer dig mulighed for at få hjælp i forhold til hele din ansættelse.

Når du arbejder som pædagog / pædagogisk personale på en fri skole, er der ofte mulighed for også at komme til at arbejde som lærer eller børnehaveklasseleder, og på de mindre frie skoler vil det kunne betyde at du bliver beskæftiget på fuld tid.

Hvis du både arbejder som pædagog / pædagogisk personale og som lærer eller børnehaveklasseleder, skal du være opmærksom på, at du skal have 2 ansættelsesbreve og derfor har du også 2 forskellige løn- og ansættelsesvilkår.

BUPL kan hjælpe dig med dine løn- og ansættelsesvilkår som pædagog/pædagogisk personale, men det er kun Frie Skolers Lærerforening – FSL – der kan hjælpe dig med dine løn- og ansættelsesvilkår som lærer/børnehaveklasseleder.

Derfor har FSL og BUPL indgået en dobbeltorganiseringsaftale, som sikrer dig mulighed for at få hjælp i forhold til hele din ansættelse.

Som dobbeltorganiseret er du medlem af både BUPL og FSL, og du betaler ét samlet kontingent til FSL. Kontingentet til FSL koster pr 1/1-2019 590,00 kr. pr måned.

Din beskæftigelsesgrad som lærer/børnehaveklasseleder har betydning for, om du kan omfattes af dobbeltorganiseringsaftalen. Din ansættelse som lærer/børnehaveklasseleder skal udgøre mindre end 70 % af din samlede ansættelse, for at du kan du blive dobbeltorganiseret. Se aftalen nedenfor.

Når du opfylder betingelserne for dobbeltorganisering, bør du være organiseret i begge fagforeninger. Du kan enten rette henvendelse til BUPL´s medlemsafdelingen eller til FSL. Husk at oplyse FSL om, at du allerede er medlem af BUPL.

Her finder du:


At sikre et godt og funktionelt samarbejde på den enkelte skole er den ønskede hensigt med denne pjece, som udgives i et samarbejde mellem Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, Forbundet for pædagoger og klubfolk, Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening.

Pjecen indeholder en vejledning, som ovennævnte parter har udarbejdet. Herudover er det gældende cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg og et notat fra Samarbejdssekretariatet aftrykt. Samarbejdssekretariatet er en instans, som er nedsat af overenskomstparterne til afklaring af evt. tvivlsspørgsmål. Meldingerne herfra skal følges.

Det er vores håb, at pjecen kan medvirke til at styrke det formelle og uformelle samarbejde på skolen. Pjecen indeholder en anbefaling af at lade samarbejdet omfatte også arbejdsmiljøet på skolen, ligesom pjecen indeholder overvejelser over, hvordan det formelle samarbejdssystem spiller sammen med for eksempel lærerråd, pædagogisk råd eller medarbejderråd.

Pjecen kan også anvendes som retningsgivende på de mindre skoler, der kan vælge at samarbejde på anden måde, så længe de opfylder intentionerne for samarbejdsudvalg.

Hent:


Her finder du aktuelle udsendelser fra BUPL til medlemmer, tillidsrepræsentanter eller ledere på frie grundskoler.

Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til din lokale fagforening.
Find din lokale fagforening

9. marts 2018

Vi skriver til dig, fordi vi kan se, at du er ansat på en fri grundskole.

Som du nok har hørt, er der varslet lockout på statens område. Det betyder, at lærerne på din skole vil blive omfattet af denne lockout, hvis den træder i kraft. Dine lærerkollegaer er nemlig ansat på en statsoverenskomst, det er du ikke. Du er ansat på BUPLs overenskomst på frie grundskoler, og det er en privat overenskomst.

Hvis lockouten træder i kraft på lærerområdet, skal du passe dit pædagogarbejde, som du plejer. Du må ikke ændre på dit arbejde med det formål at afbøde effekten af en konflikt, du må heller ikke tage konfliktramt arbejde. Hvis du pålægges konfliktramt arbejde, skal du kontakte BUPL.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte BUPL’s lokale fagforening.
Find din lokale fagforening

Hvis du er ansat både som pædagog og som lærer eller børnehaveklasseleder, dvs. at du har to ansættelseskontrakter, så er du ansat på to forskellige overenskomster. Hvis en strejke/lockout træder i kraft, vil du være i konflikt i din læreransættelse, men ikke i din pædagogansættelse.

BUPL og FSL har indgået en dobbeltorganiseringsaftale, som betyder, at jer, der har to ansættelseskontrakter bør være medlem af begge foreninger, men I skal kun betale et kontingent. BUPL og FSL sender information direkte til jer, som er dobbeltorganiseret.

Hvis du ikke er registreret korrekt i BUPL og/eller FSL kan du kontakte:
FSL på 87469110, spørg efter enten Kirsten Herskind eller Hanne Rasmussen fsl@fsl.dk eller
BUPL’s lokale fagforening

6. marts 2018

Kære Medlem

Som du nok har hørt, er forhandlingerne på det kommunale og statslige område brudt sammen. Det betyder, at en række organisationer – herunder BUPL, skal tage stilling til afsendelse af et konfliktvarsel.

Din institution er omfattet af en BUPLs overenskomst for frie grundskoler, og du vil derfor ikke være omfattet af et eventuelt konfliktvarsel.

BUPL forhandler stadig med vores overenskomstparter som er skoleforeningerne, og der er ikke grundlag for at varsle konflikt på disse overenskomster. Om disse forhandlinger også senere vil blive udsat ved vi ikke endnu. Kort sagt – din arbejdsplads vil ikke være omfattet af konflikten på det offentlige område.

Er du ansat både som lærer og som pædagog (dobbeltorganiseret) vil BUPL skrive direkte til dig vi mail og forklare hvordan du er stillet hvis der kommer en konflikt på lærerområdet..

Du kan læse mere om overenskomstforhandlingerne på BUPL’s hjemmeside eller kontakte din lokale BUPL fagforening for yderligere information.
Find din lokale fagforening

Skulle du have en kollega, som ikke har modtaget denne mail, kan det være fordi BUPL ikke har de korrekte oplysninger – for eksempel om ansættelsesforhold eller mailadresse. Din kollega kan tjekke og rette sine oplysninger her:
Ret medlemsoplysninger

Generelt vil det være en god ide at opdatere sine oplysninger, så de er korrekte. BUPL vil i den kommende tid også orientere medlemmerne pr. mail om udviklingen ved OK18, så hvis man vil være sikker på at få de rette oplysninger, er korrekte kontaktoplysninger afgørende.

20. december 2017

Deltager du som pædagog i skoletiden?
Den 4. december 2017 blev gennemført en faglig voldgift på frie grundskoler om skoleassistentopgaver, som det er vigtigt, at du kender til udfaldet af, da det kan have konsekvenser for dig. Du får derfor et kort overblik over baggrund og konsekvenser her.

BUPL havde anlagt sagen med den påstand, at BUPL overenskomstdækker pædagogiske opgaver i skoletiden på frie grundskoler. Sagen drejede sig om opgaver som understøttende undervisning, for eksempel skoleassistentopgaver. BUPL tabte sagen. Opmanden henviste til, at lærernes overenskomst (LC/FSL), der er fastsat i friskolelovens § 7, dækker opgaverne i skoletiden, og at BUPL’s overenskomst dermed ikke også kan dække de pædagogiske opgaver.

I 2013 fastslog en anden faglig voldgift, at lærernes overenskomst dækker de pædagogiske opgaver. En del pædagoger er allerede ansat i en dobbeltansættelse på baggrund af voldgiften fra 2013. BUPL rejste den nye voldgift for at få fastslået, at BUPL’s overenskomst også dækker de pædagogiske opgaver, hvilket altså ikke lykkedes.

Hvis du er ansat i skolefritidsordningen eller børnehaven, og har pædagogiske opgaver i skoletiden, er der ikke noget i vejen for det, men du skal ansættes som lærer i skoletiden. En undtagelse vil være, hvis du løser opgaver for børn, der er bevilget pædagogisk eller praktisk støtte til. Her kan du fortsat være på BUPL’s overenskomst i skoletiden.

Hvis du er – eller bliver – ansat på to ansættelsesbreve (kontrakter), følger det også, at der er tale om to selvstændige ansættelser. Hermed også to sæt arbejdstidsopgørelser, to lønfastsættelser, to ferieopgørelser osv. Det er op til arbejdsgiveren at synliggøre hver ansættelse for sig, så det kan lade sig gøre for dig at vurdere, om ansættelsen sker korrekt. Kontakt evt. BUPL herom.

Som en følge af, at det ikke er er dig, der har valgt at ansættelsen skal ske på to forskellige sæt vilkår, har BUPL det synspunkt, at det er op til arbejdsgiveren at sikre, at der sker en koordinering. Du har for eksempel behov for, at der sker en koordinering af din ferie, så den kan afholdes i begge stillinger samtidig. På samme måde med særlige feriedage, omsorgsdage, barns 1. og 2. sygedag osv.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte din lokale BUPL fagforening

5. September 2017

Nu er der sat dato på faglig voldgift om pædagogers deltagelse i skoletiden på frie grundskoler.

Pædagoger kan, efter BUPL”s opfattelse, godt deltage i skoletiden med pædagogiske opgaver, uden at skulle ansættes som lærere. Som tidligere meddelt fastslog en voldgift i 2013 at lærernes overenskomst dækker pædagogiske opgaver i forbindelse med undervisningen. BUPL accepterer at læreroverenskomsten dækker pædagogiske opgaver, men er samtidigt af den opfattelse, at det gør BUPL’s overenskomst også.

I 2014 rejse BUPL spørgsmålet overfor skoleforeningerne, og sagen har siden været drøftet adskillige gange, uden at der er nået til et resultat. BUPL har påpeget at siden 1994 da BUPL fik den første overenskomst på området, har det stået i BUPL’s overenskomst at pædagoger kan løse opgaver i skolen der ikke er undervisning.
BUPL har i samarbejde med både skoleforeninger og FSL, uden held, forsøgt at finde alternative ansættelsesformer hvor pædagoger kan fastholde deres opgaver og ansættelser.

Det har taget laaang tid at få fastsat en dato for en faglig voldgift, men nu er datoen sat til den 4. december 2017. Det skal her afgøres om BUPLs overenskomst også dækker de pædagogiske opgaver i skoletiden. Der vil igen gå lidt tid efter den 4/12 før afgørelsen meldes ud.

BUPL er fortsat af den opfattelse, at pædagoger kan deltage i undervisningen, når de er ansat som pædagoger.

Pædagoger kan løse opgaver der ikke er undervisning. man kan altså deltage i pædagogiske aktiviteter der har som formål at hjælpe både børn og forældre med børnenes sociale kompetencer, adfærd og relationer i forbindelse med konflikter og lignende aktiviteter.

Pædagoger kan også varetage opgaver som støttepædagog (specialpædagogiske opgaver) for børn som der er bevilget støtte til, eller for grupper af børn som skoleledelsen har besluttet, at der skal ydes en særlig pædagogisk indsats overfor.
Har du spørgsmål i den anledning er du velkommen til at henvende dig til BUPL.

24. November 2016

Hvordan skal man ansættes som pædagog, hvis man har opgaver i skoletiden på frie grundskoler?

En voldgift fastslog i 2013, at lærernes overenskomst bl.a. dækker pædagogiske opgaver i skoletiden. En række skoler har på den baggrund ansat pædagoger på deltid i SFO (eller børnehave) og deltid som lærer – altså i to ansættelser og på to overenskomster – selv om alle pædagogens opgaver har været af pædagogisk karakter, og ikke undervisning.

Siden 2013 har BUPL prøvet at ændre på denne grænsedragning i et samarbejde med Skoleforeningerne og FSL. Vi kan nu konstatere, at det ikke er lykkedes at finde alternative ansættelsesformer, der sikrer pædagogerne en samlet ansættelse. Vi har derfor nu valgt at køre en voldgift. Denne skal, efter BUPL’s opfattelse, fastslå, at pædagoger kan løse opgaver i skoletiden, uden at de nødvendigvis skal ansættes som lærere. Vi håber, at der er et resultat i voldgiftsagen i den første del af 2017.

Vi kan i BUPL konstatere, at rigtig mange pædagoger i dag løser opgaver i skoletiden, og er ansat på BUPL’s overenskomst. Det er der efter vores opfattelse ikke noget galt i. BUPL fik den første overenskomst på frie grundskoler i 1994, og lige siden har pædagoger løst pædagogiske opgaver i skoletiden, uden at blive ansat som lærere.


BUPL har i november 2020 afholdt dialogmøder med Aftaleenheden ved de frie grundskoler. Temaet for dialogmøderne var OK-21, og tillidsrepræsentanter og skoleledelser deltog virtuelt.

Her vil vi opsummere nogle af de temaer og tilbagemeldinger fra gruppedrøftelserne på møderne.

Der var ros til overenskomsten for at være meget brugbar og letlæselige. Dog efterspurgtes flere ”skal” bestemmelser fremfor henstillinger i overenskomstteksten.

Temaer fra gruppedrøftelserne

Delte/kombinerede ansættelser:

 • Planlægning af tid til fælles forberedelse
 • Hviletid og pauser
 • Ferieafholdelse
 • Hvilke opgaver på hvilken ansættelse
 • Understøtte det sammenhængende arbejde på tværs af skole og fritid
 • Udfordring om hviletid (aftenmøde og morgenåbner)
 • Delt tjeneste imellem ansættelse
 • Ferie i flere ansættelsesforhold
 • Usikkerhed om samlet beskæftigelsesgrad fra år til år

Specialpædagogiske opgaver:

 • Klarere definition af rammerne for opgaven
 • Niveau for tillæg (aftaleramme)
 • Samling af pension
 • Hjælp til at understøtte udfordrede børn
 • Tillæg til støttepædagog

Løn og pension:

 • Sammenligneligt de kommunale lønninger
 • Sammenligneligt med lærerløn
 • Højere slutskalatrin
 • Højere løn til ikke-pædagog-uddannede
 • Højere løn til praktikvejledere
 • Højere pensionsprocent
 • Samling af pension ved to ansættelser

Arbejdstid:

 • Tid til andre opgaver/forberedelse
 • Tid til tillidsrepræsentanten til forberedelse
 • Bedre mulighed for fuldtidsstillinger
 • Tydeligere/længere varsel og øget tillæg ved kort varsel
 • Samme rammer for pædagoger og lærere ved lejrskoler/hytteture
 • Når arbejdstiden ved deltagelse i ture med overnatning overstiger 14 timer pr. døgn skal der gives løn
 • Mindre delt tjeneste
 • Tydeligt hvordan d. 24. og d. 31. december planlægges og afregnes
 • Det er meget teknisk at planlægge med mange dage, der ikke nødvendigvis følger normperioden (fx seniordage, omsorgsdage og særlige feriedage)

Gode rammer for lokale aftaler:

 • Lokale aftaler skal understøttes i overenskomsten
 • At indsigten i lokalaftalernes formål og hensigten øges

Afdelingslederstillingen:

 • Højere lønniveau
 • Bedre mulighed for fuldtidsstillinger
 • Bedre rammer for ledelsestid/ledelsesopgaven, fx ledere ansat på 30 timer uden højeste arbejdstid

Barsel og adoption:

 • Bør ligestilles med kommunalt ansatte

Seniordage:

 • Udvides til fra det fyldte 55 år

Efter/videreuddannelse:

 • Udvidet ret til efter/videreuddannelse bør fremgå

Høringsfristen for opsigelser:

 • Der bør ikke være en tidsfrist på den forudgående høring
 • Det skal være lettere at tilpasse normering til de økonomiske rammer