Oprettelse af privat institution


Hvis du overvejer at oprette en privat institution, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Det drejer sig blandt andet om godkendelse, tilsyn og finansiering.


Opdateret d. 04. juni 2019

Med ændringen af serviceloven i oktober 2005 blev det muligt at oprette og drive private institutioner efter godkendelse af kommunen.

Formålet med loven var at lette adgangen for kvalificerede private leverandører, til at oprette og drive daginstitutioner som privatinstitutioner. Derudover blev det muligt at trække et eventuelt overskud ud af driften, som i modsætning til tidligere, kan anvendes til andre formål end egentlig institutionsdrift.

Dagtilbudsloven

Den 1. januar 2008 blev al lovgivning vedr. dag-, fritids-, og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, som har et pædagogisk, socialt og pasningsmæssigt formål samlet i “Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge”.

Af Dagtilbudsloven fremgår det, at private daginstitutioner kan oprettes for børn i alderen ½ år til det tidspunkt, hvor børn normalt optages i børnehaveklasse. Det vil sige, at hvis tilbuddet kan godkendes efter kommunens godkendelseskriterier – som ikke må stille private institutioner ringere end kommunens egne – skal kommunen godkende tilbuddet.

Klubtilbud

Klubtilbud kan kun oprettes efter aftale med den enkelte kommune.


Børn&Unge tema: Uden overenskomst – så galt kan det gå

Op mod 40 procent af de private institutioner har ingen overenskomst. Medarbejderne risikerer at blive groft underbetalt.

Læs temaet om private institutioner i Børn&Unge nr. 03/2016


Børn&Unge tema: Private institutioner

Mere nærvær, større engagement og masser af frihed. Det er nogle af de fordele, privatansatte pædagoger fremhæver. Et stigende antal daginstitutioner vælger at rive sig løs fra kommunen.

Læs temaet om private institutioner i Børn&Unge nr. 08/2014 (pdf)


 

Bestyrelsen i den private institution er som arbejdsgiver ansvarlig for det miljø, som de ansatte på arbejdspladsen udsættes for - både fysisk og psykisk.

Arbejdstilsynet har lavet en startpakke om arbejdsmiljø til nye arbejdsgivere. I startpakken kan man som ny arbejdsgiver hente inspiration og hjælp til at komme godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet.

BUPL har også masser af viden, så du ikke behøver at skulle opfinde “den dybe tallerken” en gang til.

Find viden og værktøjer om arbejdsmiljø


Den enkelte kommune skal udarbejde et sæt kriterier for godkendelse af private institutioner.

På baggrund af disse kriterier skal kommunen godkende tilbuddet, hvis det lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt plan og på kommunalt plan.

Ønsker du at oprette en privat institution eller at blive ansat som leder i en sådan, kan det være en stor fordel at kende til den konkrete kommunes godkendelseskriterier, der typisk kan findes på kommunens egen hjemmeside.


Kommunen kan ikke anvise plads i en privatinstitution, da det alene er forældrene, der vælger dette.

Privatinstitutionerne træffer selv afgørelse om optag af børn og skal fastsætte regler om optagelse. Disse regler må ikke være i strid med almindelige retsgrundsætninger så som lighedsgrundsætningen, diskrimininationsforbud osv.

Privatinstitutioner kan – som efter gældende regler – være oprettet med et specielt formål, der gør, at der kan gives fortrinsret til bestemte grupper af børn.

Kommunen skal dog sikre, at privatinstitutioner gennem sine optaglelsesregler udviser samme rummelighed som i kommunens øvrige institutioner. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution.


Kommunen skal gennem et løbende tilsyn sikre, at institutionerne lever op til de centrale og kommunale kriterier.

Det drejer sig om blandt andet arbejdsmiljøvurderinger (APV) og børnemiljøvurderinger (BMV).

Tilsynet skal også sikre, at alle børn får den støtte, de har brug for. Hvis ikke – skal kommunen påpege det overfor institutionen. Hvis kommunen vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution, der er indrettet til at klare barnets behov, eller som har personale med særlig uddannelse til at varetage barnets behov.

Rummelighed i privatinstitutionerne

Privatinstitutioner skal være tilgængelige for børn med handicap. Disse børn kan alene nægtes optagelse, hvis institutionen ikke er indrettet, eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækeklig kompetence til at varetage opgaven.

Efter optagelsen kan særlige forhold medføre, at barnet må flyttes til et andet og bedre egnet dagtilbud.

  • Støttepædagog bevilges – og finansieres fuldt ud – af kommunen til den konkrete institution.
  • Kommunen skal som tilsynsmyndighed sørge for, at kommunens afgørelser vedr. særlig støtte til børn reelt føres ud i livet.


Hvis en privatinstitution lukker, har kommunen pligt til at sørge for de nødvendige pladser til børnene.

Kommunen har således fortsat forsyningspligten. Det er altså kommunens problem, at skaffe pladser til børnene såfremt en privatinstitution lukker.

Kommunen kan – hvis institutionen lukker – påføres det problem at man ikke kan leve op til lovens tidsfrister for så vidt angår pasningsgarantien, og den dermed forbundne mulighed for forhøjet forældrebetaling.

For at imødegå dette problem kan kommunen forlange en økonomisk driftgaranti på op til 3 måneder efter institutionens lukning, med henblik på at fremskaffe de kommunale pladser inden for 3 måneder.


Kommunal finansiering

Hvis man lever op til dagtilbudslovens bestemmelser og kommunens øvrige godkendelseskriterier, har man retskrav på at få udbetalt 3 forskellige tilskud til driften af privatinstitutioner:

  • Pengene til den primære drift, udbetales efter “pengene følger barnet” model. Det vil sige, at institutionen får et tilskud pr. indskrevet barn afhængigt af alder. Institutionen får et tilskud svarende til den udgift kommunen har for dagtilbud for børn i tilsvarende aldersgruppe. Hvor der er tale om aldersgrupper der i kommunen er omfattet af forskellige tilbudstyper (dagpleje-vuggestue), udbetales den gennemsnitlige udgiftspris.
  • Kommunen skal udbetale et huslejetilskud, beregnet efter huslejetilskud til tilsvarende selvejende institutioner.
  • Kommunen skal udbetale et administrationstilskud, svarende til administrationsudgifter for tilsvarende selvejende institutioner.
Forældrebetaling

Privatinstitutionerne er ikke omfattet af de nugældende betalingsregler, og de kan selv fastsætte forældrebetalingen. Der er således ikke loft over betalingen – og der er intet til hinder for at forældrebetalingen kan fastsættes lavere end i tilsvarende kommunale tilbud.

  • Der gives søskende- og fripladstilskud efter reglerne i dagtilbudsloven
  • Kommunen har ikke krav på indsigt i budget eller regnskab. Institutionen må – i modsætning til de andre private dagtilbud med aftale (selvejende og puljeordninger) – trække overskud ud af driften.


Forældreindflydelse

Kommunalbestyrelsen skal påse, at forældre i privatinstitutioner kan søge indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende institutioner.

Dette indebærer at en forældrebestyrelse, som minimum skal have indflydelse på principper for privatinstitutionens arbejde, principper for anvendelse af en budgetramme, og skal have ret til at indstille til ansættelse.

Personalet skal repræsenteres i bestyrelsen.