OK21 for privat ansatte


Her får du status på overenskomstforhandlingerne og aftaleteksterne for de enkelte forlig indgået mellem BUPL og arbejdsgiverne.


Opdateret d. 03. maj 2021
Status på forhandlingerne om OK21 for privat ansatte

Forlig for frie skoler
Forliget for frie grundskoler er indgået med Aftaleenheden for de Frie Grundskoler. Aftaleenheden består af Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening, Lilleskolernes Sammenslutning, Foreningen af Kristne Skoler og Deutsche Schul- und Sprachverein (DSSV).

Forliget er forhandlet indenfor rammerne af aftalerne på det statslige område med generelle lønforhøjelser på 4,42 % over de næste tre år samt de udvidede rettigheder til sorgorlov.

Endelig indeholder forliget, at lønnen til studerende er hævet tilsvarende BUPL’s kommunale forlig.

Forlig for private institutioner
Der er indgået forlig for pædagoger ansat i private institutioner med henholdsvis Accountor Institutionsservice A/S, Danske Daginstitutioner (LDD) og de fem organisationer, som er gået sammen i et forhandlingsfællesskab (Børneringen, FOBU, Spia, DLO og FDDB).

Forligene er forhandlet indenfor rammerne af aftalerne på det kommunale område med generelle lønforhøjelser på 5,29 % over de næste tre år samt udvidede rettigheder til sorgorlov.

For alle tre forlig gælder desuden, at lønnen til studerende er hævet tilsvarende BUPL’s kommunale forlig. Ligesom tillæg til AMR i alle tre forlig er hævet fra et årligt pensionsgivende tillæg på 3.200 (00-niveau) til 6.400.

Nedenfor følger en gennemgang af forligene:

Lønforbedringer for afdelingsledere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere
Lønnen forhøjes med 2.000 kr. (i årligt grundbeløb pr. 31. marts 2021 niveau) til alle stillingsgrupper.

Pædagoguddannede med 10 års anciennitet
Alle pædagoguddannede løftes fra skalatrin 38 til 39 efter 10 års anciennitet. Der er hermed indført et lønforløb efter de 8 års anciennitet, som hidtil har været gældende.

Arbejdsmiljørepræsentanter
Arbejdsmiljørepræsentanter tildeles et nyt tillæg på 540 kr. pr. måned (pr. 31. marts 2021 niveau). Tillægget er uafhængigt af beskæftigelsesgraden. Der kan alene optjenes AMR-tillæg efter én overenskomst ved skolen.

Tillidsrepræsentanter som også er arbejdsmiljørepræsentant
Tillidsrepræsentanter som også varetager AMR-funktion tildeles et nyt tillæg på 270 kr. pr måned (pr. 31. marts 2021 niveau) plus nuværende TR-tillæg på 540 kr. Tillægget er uafhængigt af beskæftigelsesgraden.

Studerende
Lønnen forhøjes med 365 kr. pr. måned (pr. 31. marts 2021 niveau) for studerende i lønnet praktik.

Timelønnede
For timelønnede pædagoguddannede hæves timelønnen med 2 kr. i timen (pr. 31. marts 2021 niveau).
For timelønnede pædagogmedhjælpere hæves timelønnen med 1 kr. i timen (pr. 31. marts 2021 niveau).

Sorgorlov
Det pædagogiske personale omfattes fra CFU-forliget øgede rettigheder til sorgorlov i forbindelse med barsel og bortadoption.

I tilfælde af dødfødsel eller barnets død inden det fyldte 18. år samt i tilfælde af bortadoption, får forældrene ret til lønnet sorgorlov. Orloven kan vare indtil 26 uger efter barnets død. Ved bortadoption inden 32 efter fødslen er orloven indtil 14 uger.

Lønprojekt
I perioden afdækkes lønforskelle mellem det pædagogiske personale på de frie grundskoler og sammenlignelige områder for overenskomstgruppen. Det sker i et periodeprojekt mellem parterne.

Justering af voldgiftbestemmelsens § 5
Adgang til voldgift i afskedigelsessager vil fremadrettet ske samtidig med, at der er adgang til godtgørelse for usaglig opsigelse efter Funktionærloven.

FOA
FOA indtræder som part i overenskomsten, såfremt at FOA stemmer ja til OK-21. Fremadrettet forhandles overenskomsten med AFG (Aftalefællesskab, BUPL – FOA for Frie Grundskoler) og Aftaleenheden.

Forhandlingsprotokollen kan læses her:
ForhandIingsprotokollat OK 21 mellem Aftaleenheden og BUPL (pdf)


Ekstra lønstigninger i overenskomstperioden

Pædagoger:
Pr. den 1. april 2022 får pædagogerne forhøjet det årlige pensionsgivende grundlønstillæg fra 1.750 kr. til 3.180 kr.

Pædagoger på løntrin 36 får forhøjet deres årlige pensionsgivende grundlønstillæg med yderligere 780 kr. til 3.960 kr.

Pensionen forbedres for alle pædagoger med 0,05 %. På den måde bliver pensionsprocenten den samme på det kommunale område – nemlig 14,42 %.

Arbejdsmiljørepræsentanter:
Pr. den 1. april 2022 forhøjes det årlige pensionsgivende tillæg for arbejdsmiljørepræsentanter fra 3.200 kr. til 6.400 kr.

Pr. den 1. april 2022 forhøjes det årlige pensionsgivende tillæg for pædagoger, som varetager hvervet som både TR og AMR til 10.500 kr.

Nyt tillæg til pædagoger, som deltager med eller uden stemmeret i en institutions bestyrelse / forældrebestyrelse
Pr. den 1. april 2022 indføres et nyt tillæg til pædagoger, som deltager med eller uden stemmeret i en institutions bestyrelse / forældrebestyrelse. Der bliver tale om et årligt pensionsgivende tillæg på 2.000 kr.

Ledere:
Pr. den 1. april 2022 forhøjes det årlige pensionsgivende mindstelønstillæg til 5.000 kr. og en pensionsforbedring på 0,6 %. På den måde får lederne også en pensionsforbedring på niveau med de kommunale ledere på 17,04 %.

Ledere på institutioner, som modtager studerende
Pr. den 1. april 2022 forhøjes det årlige pensionsgivende tillæg til ledere af institutioner, som modtager studerende i praktik til 5.000 kr.

Ledere som gennemfører en diplomuddannelse
Pr. den 1. april 2022 indføres et årligt pensionsgivende tillæg til ledere, som gennemfører en pædagogisk diplomuddannelse eller diplomuddannelse i ledelse på 6.400 kr.

Allerede lokalt aftalte tillæg udover 6.400 kr. fastholdes. Det aftalte tillæg gælder for gennemført uddannelse efter den 1. april 2021.

Nyt tillæg til ledere som gennemfører LDD’s interne lederuddannelse
Pr. den 1. april 2022 indføres til årligt pensionsgivende tillæg til ledere, som gennemfører LDD’s interne lederuddannelse på 2.800 kr. svarende til 4.000 kr.

Overenskomstens bilag 2 om arbejdstid redigeres og derudover det aftalt at påbegynde et projekt i overenskomstperioden om årsnorm.

Bilag 2 tilføjes nedenstående tekst:
Arbejdstid og det pædagogiske arbejde i privat- og puljeinstitutioner.

Intentionen med drøftelsen om arbejdstid er at skabe gode rammer for udviklingen af de private institutioner og fortsat være attraktive arbejdspladser for alle pædagoger.

I den sammenhæng er det vigtigt at have fokus på tillidsrepræsentanters og personales medinddragelse i sammenhængen mellem den pædagogiske praksis man ønsker, og de ressourcer der er til stede i institutionen.

Det pædagogiske arbejde er primært koncentreret om at skabe gode og udviklende miljøer for børns trivsel og læring, men det kommer ikke af sig selv. Det forudsætter at det pædagogiske arbejde planlægges, udvikles og evalueres.

Inddragelse af tillidsrepræsentanten og de ansatte i planlæggelsen af arbejdstiden skal ske på en sådan måde, at det bl.a. bidrager til at skabe transparens i planlægningen og opgavefordelingen for pædagogerne jf. overenskomstens § 24 stk. 9.

Samt:
Lokale drøftelser sker, så den enkelte pædagogs årsnorm kan udleveres mindst 4 uger før den nye normperiode starter (jf. § 24 stk. 4). Den enkelte pædagogs årsnorm kan – hvis nødvendigt – ændres i løbet af normperioden efter forudgående drøftelse med pædagogen.

Overenskomstens bilag 3 ændrer navn til ”Ledelse” og tilføjes nedenstående tekst:
I en privat institution har bestyrelsen ansvaret for institutionens drift. Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionen lever op til formålet i dagtilbudsloven og kommunens godkendelseskriterier. Bestyrelsen har det økonomiske ansvar, er arbejdsgiver og har ledelsesretten.

Lederen har ansvaret for den daglige drift.

Det er vigtigt, at der aftales en ansvars- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og leder. Det skal være tydeligt, hvor ansvaret for løsningen af en opgave ligger.

Lederen er som udgangspunkt ansat uden højeste tjenestetid. Arbejdstiden for ledere forudsættes at udgøre 37 timer i gennemsnit om ugen. For deltidsansatte ledere gælder, at timer ud over den aftalte deltidsnorm noteres som merarbejde op til 37 timer.

Det er lederen selv, som selv er ansvarlig for planlægning af sin arbejdstid fordelt mellem:

 • Pædagogfaglig ledelse
 • Administrativ ledelse
 • Personaleledelse
 • Strategisk ledelse
 • Børnerelateret arbejde mv.

Det er lederen selv, som planlægger fordelingen af tid til løsning af de forskellige ledelsesopgaver.

Konstitution
Parterne har aftalt, at det fremover skal være muligt at dele den periode, hvor en pædagog konstitueres til midlertidig tjeneste i en højere stilling, mellem to pædagoger. I så fald ydes en forholdsmæssig andel af konstitutionstillægget til de to pædagoger efter aftale mellem den lokale BUPL Fagforening og LDD.

Overenskomsten tilføjes et bilag med inspiration til aftaler om delt ledelse i forbindelse med konstitution.

Støttekrævende børn
Der er aftalt en præcisering af tillægget, der ydes i forhold til støttekrævende børn. Tillægget reduceres fremadrettet i forhold til beskæftigelsesgrad, og tillægget ydes pr. barn. Det samlede tillæg kan dog ikke overstige 12.900 kr. (31.03.00-niveau).

Forlig
Se forliget med Danske Daginstitutioner (pdf)


Ekstra lønstigninger i overenskomstperioden

Pædagoger:
Pr. den 1. april 2022 hæves grundlønstrinnene for pædagoger med fuldt gennemslag, således at grundlønnen ændres fra:
grundløntrinnene 28 + 2000, 30 + 2000, 32 + 2000, 34 + 2000, 36 + 2000 til
nye grundlønstrin 29 + 1000 kr., 31 + 1000 kr., 33 + 1000 kr., 35 + 1000 kr. og 37 + 1000 kr.

Grundlønstillægget er anført som årligt pensionsgivende tillæg i 31/3 2000 niveau. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden.

Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt og lokalt aftalte trin/tillæg bevares.

Pensionen hæves med 0,13 % til i alt 14,50 % pr. den 1. april 2022.

Ledere:
Pr. den 1. april 2022 tillægges mindsteløntrinnene på 41 og 42 hver et mindstelønstillæg på 3500 kr.

Mindstelønstillægget er anført som årligt pensionsgivende tillæg i 31/3 2000 niveau. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden.

Pr. den 1. april 2022 hæves pensionen for ledere med 0,6 % til i alt 17,11 %

Ledere på institutioner, som modtager studerende
Pr. den 1. april 2022 forhøjes det årlige pensionsgivende tillæg til ledere af institutioner, som modtager studerende i praktik til 5.000 kr.

Det er aftalt, at der i overenskomstperioden igangsættes et projekt, som har til formål at styrke Uddannelsesfondens profil – herunder fortællinger om medarbejderes konkrete udbytte af kurser bevilliget af Uddannelsesfonden.

I projektet indgår udviklingsdage:
Der skal årligt afvikles 2 x 2 udviklingsdage med henholdsvis en faglig og en personale-politisk vinkel. 2 af dagene skal afvikles øst for Storebælt og 2 dage vest for Storebælt.

Emnerne der udbydes, skal være ens øst og vest for Storebælt.
Opstart efteråret 2021.

Der er aftalt et projekt i perioden om årsnorm. Projektet skal kunne anvendes som inspiration til institutionerne i deres drøftelser om lokale aftaler om arbejdstid.

Derudover bliver overenskomstens tekst om ledelse og samarbejde tilføjet:
§ 27 ny stk. 4:
Ledelse og TR drøfter hvert år i årets sidste kvartal det kommende år, og de opgaver og aktiviteter som er årligt tilbagevendende.

Personalet inddrages i drøftelserne på personalemødet med SU-status af det kommende år i god tid med det formål bl.a. at sikre en drøftelse af pædagogernes opgavefordeling og arbejdstilrettelæggelse.

Ledelsen udleverer den enkelte pædagogs årsnorm mindst 4 uger før den nye normperiode starter (jf. § 24 stk. 4). Den enkelte pædagogs årsnorm kan – hvis nødvendigt – ændres i løbet af normperioden efter forudgående drøftelse med pædagogen.

Samt bilag 2 bliver redigeret med nedenstående tekst:
Arbejdstid og det pædagogiske arbejde i privat- og puljeinstitutioner.
Intentionen med drøftelsen af arbejdstiden er at skabe gode rammer for udviklingen af de private institutioner og fortsat være attraktive arbejdspladser for alle pædagoger.

I den sammenhæng er det vigtigt at have fokus på tillidsrepræsentanters og personales medinddragelse i sammenhængen mellem den pædagogiske praksis man ønsker, og de ressourcer der er til stede i institutionen.

Det pædagogiske arbejde er primært koncentreret om at skabe gode og udviklende miljøer for børns trivsel og læring, men det kommer ikke af sig selv. Det forudsætter at det pædagogiske arbejde planlægges, udvikles og evalueres.

Inddragelse af tillidsrepræsentanten og de ansatte i planlæggelsen af arbejdstiden skal ske på en sådan måde, at det bl.a. bidrager til at skabe transparens i planlægningen og opgavefordelingen for pædagogerne jf. overenskomstens § 24 stk. 5.

Forlig
Se forliget med Accountor Institutionsservice A/S (pdf)


Ekstra lønstigninger i overenskomstperioden

Pædagoger:
Pr. den 1. april 2022 hæves grundlønstrinnene for pædagoger med fuldt gennemslag, således at grundlønnen ændres fra
grundløntrinnene 28 + 1.750, 30 + 1.750, 32 + 1.750, 34 + 1.750, 36 + 1.750 til
grundløntrinnene 29, 31, 33, 35 og 37.

Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt og lokalt aftalte trin/tillæg bevares.

Pensionen hæves med 0,05 % til i alt 14,42 % pr. den 1. april 2022.

Souschefer og pædagoger med anden ledelsesfunktion – For så vidt angår overenskomsterne med FOBU, Børneringen, DLO, og FDDB

Pr. den 1. april 2022 hæves tillægget for souschef fra 15.400 til 15.900 kr.

Pr. den 1. april 2022 hæves tillægget for pædagoger med anden ledelsesfunktion fra 6.400 til 6.900 kr.

Tillægget er anført som årligt pensionsgivende tillæg i 31/3 2000 niveau. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden.

Souschefer:
Pr. den 1. april 2022 hæves tillægget for souschefer fra 15.900 kr. til 16.400 kr.

Tillægget er anført som årligt pensionsgivende tillæg i 31/3 2000 niveau. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden.

Ledere:
Pr. den 1. april 2022:
Mindsteløntrinnene på 41 + 3.100 kr., 42 + 3.100 kr. og 44 + 3.100 kr. hæves til
Mindsteløntrin 41 + 10.000 kr., 42 + 10.000 kr. og 44 + 10.000 kr.

Mindstelønstillægget er anført som årligt pensionsgivende tillæg i 31/3 2000 niveau. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden.

Pensionen for ledere hæves 0,6 % til i alt 17,04 % pr. den 1. april 2022.

Ledere af institutioner der modtager studerende
Pr. den 1. april 2022 forhøjes det årlige pensionsgivende tillæg til ledere af institutioner, som modtager studerende i praktik til 5.000 kr.

Arbejdstid
Pr. 1. april 2022 hæves arbejdstidstillægget fra 2.096,27 kr. til 2.200 kr.

Tillægget er anført som årligt pensionsgivende tillæg i 31/3 2000 niveau.

Tillæg for koloni
For koloniophold mv. med overnatning hæves tillæg for hverdage fra 255,77 kr. til 500 kr. (31.03.2000-niveau) og for søgne- og helligdage fra 511,53 kr. til 750 kr. (31.03.2000-niveau).

Forbedring af tillægget træder i kraft den 1. april 2022.

Nyt protokollat om områdeledelse af institutioner, som består af mindst tre matrikler
Der er aftalt et nyt protokollat bestående af:

 • Løn til områdeledere af institutioner bestående af mindst tre matrikler
 • Løn til daglige pædagogiske ledere
 • Tillæg og vilkår for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter
 • Vilkår for ledelse og samarbejde
 • Mobilitet og lokale aftaler

OK21-projekt om lederløn
”Forhandlingsfællesskabet” har ønsket en ny model for lønindplacering af leder jf. § 15. Ønsket udspringer af, at der i det nuværende regelsæt udelukkende tages stilling til antal fastansatte medarbejder, hvilket kan omfatte ansatte på lavt time antal, fleksjobber mv. Modellen giver derfor ikke nødvendigvis en retvisende lønindplacering.

Parterne har drøftet om en model, som tager udgangspunkt i antallet af børn kunne være en løsning. Lignende modeller kendes fra de selvejende dagtilbud. Der er dog usikkerhed om, hvordan modellen konkret skal udformes. Derfor er enighed om, at der i den kommende overenskomstperiode skal undersøges, hvordan en konkret model kan udformes, som tager højde for de forhold, der er i de private institutioner.

Formål
Formålet med projektet er at undersøge en model, hvor ledernes lønindplaceringen er i overensstemmelse med institutionens størrelse og det ledelsesansvar, som følger med. Projektet skal undersøge de nuværende lønindplaceringer med henblik på at opnå kendskab om, hvordan den nuværende struktur ser ud og for at forstå virkningen ved en ny model.

Projektet skal også gøre parterne bekendt med de forskellige typer af institutioner, som i dag er omfattet af overenskomsterne og dermed hvilke karakteristika en ny model skal kunne regulere. Ligeledes er det interessant om der er særlige forhold som gør sig gældende i forhold til geografi og/eller hvilken overenskomst institutionerne er omfattet af.

Projektet skal afdække fordele og ulemper ved den nuværende model for lønindplacering af ledere.
Der er tale om et overenskomstforberedende projekt frem mod OK24. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvordan projektet indgår i forhandlingerne vedrørende OK24.

Forlig
Se forliget med forhandlingsfællesskabet bestående af Børneringen, FOBU, Spia, DLO og FDDB (pdf)Nogle organisationer har i år valgt at forny deres overenskomster i fællesskab, og andre har valgt at forny enkeltvis.

Alle er fornyet indenfor den samme ramme på 5,94 %, men i modsætning til tidligere, er der langt større forskel på, hvordan pengene er blevet brugt på de enkelte overenskomster.

Urafstemningen gennemføres som én samlet afstemning om det samlede forhandlingsresultat. Der kan stemmes enten ”JA” eller ”NEJ”, og afstemningsresultatet er forpligtende for BUPL. Hvis flertallet stemmer ”JA”, er forhandlingsresultatet godkendt. Hvis flertallet stemmer ”NEJ” er forhandlingsresultatet forkastet, og der kan blive konflikt.

Overblik over det samlede forhandlingsresultat
Generelt for alle 8 overenskomster er, at aftaleperioden er 3 år, og der er aftalt nedenstående generelle lønstigninger:

 • Pr. 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1 pct.
 • Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,01 pct.
 • Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 1,90 pct.
 • Pr. 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,3 pct.
 • Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,81 pct.

I alt er der aftalt generelle lønstigninger for 5,29 %

Generelle lønstigninger betyder, at løntrin og tillæg bliver flere kroner værd. Det sker ved at løntrin og tillæg bliver procentreguleret.

Udover de generelle lønstigninger forhøjes satserne for studerende pr. den 1. april 2022.

Emner, som er fælles for fornyelsen af alle de private overenskomster:

 • Forbedring af tillæg til arbejdsmiljørepræsentanter. Pr. den 1. april hæves tillægget fra 3.200 kr. til 6.400 kr. i årligt pensionsgivende grundlønstillæg
 • Forbedring af sorgorloven til forældre, der mister et barn.
 • I alle overenskomster er muligheden for indgå lokale aftaler om barns 1. og 2. sygedag nu aftalt / gjort permanent.

Arbejdsmiljøet på den enkelte institution
Aftalen på tværs af BUPL og 6 paraplyorganisationer (uden FDDB og DUI-Leg og Virke, Aalborg) om at tilbyde 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse for institutionernes arbejdsmiljøorganisation fortsætter.


Fælles for BUPL’s krav er fokus på udviklingen af løn og pension, men derudover har vi også drøftet arbejdstid / årsnorm samt ret til nødvendig tid til ledelse / bedre beskyttelse af lederens arbejdstid. Der er dog forskel på de krav, BUPL rejser over for vores overenskomstparter.

Krav om en uddannelsesfond, som institutionerne kan søge, rejses for eksempel ikke over for Accounter Institutionsservice A/S, som allerede har dette aftalt i overenskomsten.

Krav om permanent mulighed for at indgå lokale aftaler om barnets 1. og 2. sygedag, rejses over for DLO og FDDB, som ikke allerede har dette aftalt i overenskomsten.

Hent BUPL’s krav til de private institutioner:


Hvor BUPL’s krav er stort set enslydende, er der væsentligt mere forskel på kravene fra organisationerne. Forhandlingsfællesskabet af de 5 organisationer har et overordnet fokus på ”en generel harmonisering imellem de private overenskomster på BUPL’s område, således at der ikke er utilsigtet forskelle i administrationsgrundlaget for de private institutioner”, og Danske Daginstitutioner indleder deres oversigt over krav, med otte overordnede målsætninger for forhandlingerne af en ny overenskomst.

Hent de private institutioners krav til BUPL:


En række organisationer har ved denne overenskomstfornyelse udleveret data over lønniveauer og lønudvikling til brug for forhandlingerne – nogle for første gang, andre har leveret data ved de sidste to overenskomstforhandlinger. Som på det kommunale område giver disse data os mulighed for, at forhandle på et så oplyst grundlag som muligt.


For alle de private forhandlinger gælder det, at vi anvender den kommunale økonomiske ramme, som er faldet på plads mellem Forhandlingsfællesskabet (som BUPL er en del af) og Kommunernes Landsforening (KL). Ved disse forhandlinger blev der aftalt en ramme på 0,5 % af det samlede forlig til ”organisationsforhandlinger” det vil sige, de forhandlinger BUPL skal have med KL om de kommunale overenskomster for pædagoger og ledere.

Forhandlingerne om overenskomsterne for private institutioner fortsætter i marts, og resultatet kommer efterfølgende til urafstemning blandt de berørte medlemmer.