DI II (SBA)


Overenskomsten mellem BUPL og SBA adskiller sig væsentligt fra BUPL’s øvrige overenskomster – blandt andet er ledere ikke omfattet af overenskomsten, men er ansat på et ansættelsesgrundlag med elementer fra denne.


Opdateret d. 27. august 2020
Overenskomstfornyelse for pædagogisk personale

Overenskomsten med DI for pædagogisk personale er fornyet for periodenn 2020 – 2023. I forliget indgår både en forhøjelse af timelønnen og yderligere midler til fritvalgskontoen. De nye tre procent, som fritvalgskontoen øges med – én procent om året de næste tre år, kan i modsætning til de allerede aftalte 2,3 %, udbetales løbende med lønnen. I alt svarer forhøjelsen af timelønnen og de nye midler på fritvalgskontoen til, at en pædagog, som vælger at få de tre procent udbetalt, kan opleve en lønstigning på ca. 2500 kr. mere om måneden i slutningen af overenskomstperioden.

Barn syg

Det er aftalt, at fritvalgskontoen fremover også kan anvendes til at få udbetalt et beløb, når en medarbejder ønsker at holde en ekstra fridag i forlængelse af barnets 1. sygedag, hvis barnet stadig er syg. Derudover er det aftalt, at medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet og som har ret til at holde barnets første sygedag – med virkning fra den 1. maj 2020 også har ret til frihed for at gå til læge med sit barn. Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen svarende til det faktiske fravær.

Barsel

Fra den 1. juli 2020 får den forælder, som ikke afholder barselsorlov, ret til yderligere 3 ugers forældreorlov med løn. Retten til frihed med løn er øremærket den forælder, som ikke afholder barselsorloven, og er betinget af, at arbejdsgiver kan få dagpengerefusion.

Pension

Pædagoger, som når pensionsalderen, som p.t er 66 år – den 1. maj 2020 eller senere – og som arbejder efter at have nået folkepensionsalderen, som p.t er 66 år, kan medarbejderen vælge at få udbetalt opsparingen til pension – i stedet for indbetalt til sin pensionsordning. BUPL har i forhandlingerne lagt vægt på, at medarbejderen får relevant rådgivning i Pensionskassen for pædagoger – PBU forud for valget.

Arbejdsmiljørepræsentant

For så vidt angår arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR), så er det aftalt, at AMR skal have adgang til IT-faciliteter på samme måde som tillidsrepræsentanter (TR). Derudover er det aftalt, at der skal være fokus på AMR’s centrale rolle for blandt andet at sikre et godt samarbejde og et sikkert arbejdsmiljø. Derfor er det også blevet aftalt at AMR skal have frihed til at opfylde sine pligter arbejdsmiljøreglerne, herunder deltagelse i møder og uddannelse.

Tillidsrepræsentant

For TR’s vedkommende er det aftalt, at den tidligere forsøgsordning om vederlag til TR, er blevet gjort permanent.
Det er blevet aftalt, at overenskomstens 30 øre pr. arbejdstime til uddannelse, skal hensættes i en lokal fond i den enkelte virksomhed, indtil der er 250 fuldtidsstillinger omfattet af overenskomsten i virksomheden. BUPL kan derfor i slutningen af januar hvert år anmode om en opgørelse over antallet af timer. Samtidig kan BUPL anmode om oplysninger om, hvordan midlerne til kompetenceudvikling er blevet anvendt på virksomheden. Hvis ikke midlerne er anvendt indenfor kalenderåret, kan BUPL begære forhandling med henblik på drøftelse om anvendelsen af midlerne.

Det var vigtigt for arbejdsgiverne at få adgang til lokalt at kunne indgå en skriftlig aftale om at ferie afholdes i timer. I så fald skal en aftale indgås med TR, og hvis ikke der er en TR – med BUPL’s lokale fagforening.