DI II (SBA)


Overenskomsten mellem BUPL og SBA adskiller sig væsentligt fra BUPL’s øvrige overenskomster – blandt andet er ledere ikke omfattet af overenskomsten, men er ansat på et ansættelsesgrundlag med elementer fra denne.


Opdateret d. 04. juni 2019
Overenskomstfornyelse for pædagogisk personale

BUPL indgik d. 16. marts 2017 forlig på det private område. Overenskomsten for pædagogisk personale, som forhandles med DI, blev fornyet for en 3-årig periode fra d. 1. marts 2017 til d. 28. februar 2020.

Forliget indeholder følgende elementer:

Vilkår

 • Ændring af § 8 vedrørende barns første sygedag pr. den 1. maj 2017. Overenskomsten er tilføjet, at “såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed med fuld løn de resterende arbejdstimer den pågældende dag”.
 • Ændring § 8 vedrørende børns hospitalsindlæggelse til også at omfatte indlæggelse i hjemmet.
 • Indførsel af børneomsorgsdage. Medarbejdere med børn under 14 år får ret til at afholde to børneomsorgsdage pr. år uanset hvor mange børn, medarbejderen har. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, med medarbejderen kan få udbetalt et beløb svarende til en arbejdsdag fra sin fritvalgskonto.
 • Indførsel af seniorordning. Medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Finansieringen af seniordagene kommer fra medarbejderens fritvalgskonto.
 • Præcisering af at sygdom er en afspadseringshindring.

Tillidsrepræsentanter

 • Indførsel af vederlag til TR som en forsøgsordning på kr. 9.000 om året (valggrundlag op til 49 personer). Ordningen skal forhandles igen i 2020, hvis den skal bevares.
 • Indførsel af forlænget varsel til TR i det første år efter ophør af TR-hvervet. Det individuelle varsel forlænges med 8 uger.
 • Drøftelse af hvorvidt der er behov for faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter skal finde sted – lægges i regi af uddannelsesfonden.

Løn

 • I 2014 fik vi en uges yderligere forældreorlov, med sædvanlig løn – dog maks. 145 kr. i timen. Ved OK17 er denne uge ændret til at være med fuld løn.
 • Etablering af fritvalgskonto. Medarbejderne opsparer i alt i overenskomstperioden 2,3 % af deres ferieberettiget løn – hvilket vil svare til ca. 8500 pr. år, når fritvalgskontoen er fuldt implementeret – eller ca. 6,5 dage pr. år (i gennemsnit).
 • Lønnen stiger i perioden med 3 x 2,5 kr. i timen pr. år – hvilket svarer til 400 kr. om måneden.
 • Ulempetillæggene i § 27 samt tillæg ved koloni reguleres med 3 x 1,6 % pr. år.

BUPL har accepteret et protokollat om systematisk overarbejde, hvilket skønnes at få en meget begrænset effekt, da institutionerne typisk er omfattet af en aftale om årsnorm.