Log ind

Overenskomst for kommunale og selvejende


BUPL har indgået fire overenskomster med Kommunernes Landsforening om pædagogers løn- og ansættelsesvilkår. Overenskomsterne gælder for pædagoger, der ansættes af kommuner eller af selvejende institutioner. BUPL har desuden sammen med en række andre organisationer indgået en Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område, som de fire kommunale overenskomster henviser til.


Spørgsmål og svar om overenskomst


Du kan få hjæIp til at forstå din overenskomst ved at læse BUPL’s pjecer: ”Hvad siger overenskomsten?” og ”Det indeholder lederoverenskomsten”.

I pjecerne er de regler, der gælder for pædagogerne henholdsvis lederne, beskrevet, samtidig med at selve overenskomsten i sin fulde ordlyd bringes.

Du kan også læse vejledningen ‘Forstå en overenskomst på 5 minutter’, længere nede på denne side.


Det kan du få ved at deltage i debatten og stemme til Urafstemning.

Når en overenskomst skal fornys, kan du snakke med din tillidsrepræsentant om de krav, der skal stilles og forhandles med arbejdsgiveren.

Du vil også blive inviteret til medlemsmøder i din fagforening, for at få indflydelse på overenskomstkravene.

Endelig kan du stemme ja eller nej til overenskomsten til urafstemning.


Ja. Du skal være med til at godkende nye overenskomster.

Når overenskomstforhandlingerne er afsluttet sender BUPL forhandlingsresultaterne til urafstemning, hvor de medlemmer, som er omfattet af aftalerne, stemmer ja eller nej til de nye vilkår.

Det er altså de berørte medlemmer, der selv siger ja eller nej til de nye overenskomster.


Få overblik over hvad der gælder, hvis du som pædagog bliver ansat til at arbejde med ældre, for eksempel på et plejehjem.
Er jeg dækket af en overenskomst, hvis jeg som pædagog arbejder med ældre?

BUPL har sammen med Socialpædagogerne og FOA indgået en fælles overenskomst med Kommunernes Landsforbund, som blandt andet dækker pædagoger, som arbejder på plejehjem, dag- og aktivitetscentre.

Overenskomst ligner de fleste andre overenskomster på det offentlige arbejdsmarked. Der er lavet aftaler om bl.a. løn, pension, ferie og barns 1. og 2. sygedag.

Overenskomsten adskiller sig fra de øvrige overenskomster på det pædagogiske område ved, at der i højere grad er lagt op til forhandling på arbejdspladsen om løn og arbejdstid.
Se overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger


Skal jeg have lønnen på plads, inden jeg tiltræder et nyt job?

Sørg altid for, at der er klarhed om din løn, inden du tiltræder et nyt job eller opsiger dit hidtidige job.

BUPL anbefaler, at du først underskriver en ansættelseskontrakt, når alle (løn)aftaler er på plads.

I overenskomsten for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger er der alene fastsat en grundløn. Grundlønnen er fastsat til løntrin 28, som kan suppleres af funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn.
Se løntabeller for pædagogers løn

I nogle kommuner får du løn efter forhåndsaftaler indgået mellem kommunen og fagforeningen. Din løn er altså fastsat på forhånd, og du kan se i lønaftalerne, hvad du skal have i løn afhængig af erfaring og efteruddannelse m.v.

I mange kommuner er der ikke indgået forhåndsaftaler på ældreområdet, fordi der fortsat er meget få, der arbejder på ældreområdet.

Du bør overveje, om der i stillingen indgår opgaver, det vil være naturligt at honorere med tillæg. Du bør også overveje, om du har særlige kvalifikationer, der relaterer sig til jobbet og som bør honoreres.

BUPL anbefaler, at du tager kontakt til din lokale fagforening, så du kan blive rådgivet og vejledt i forhold til din løn.
Find din lokale fagforening

Er der tale om en nyoprettet stilling, er det særlig vigtigt, at du sikrer dig, at der er indgået en aftale med BUPL om stillingens aflønning, før du accepterer og tiltræder stillingen.


Hvordan er min arbejdstid, når jeg arbejder på ældreområdet?

Overenskomsten har ingen detaljerede regler om arbejdstid, men alene en bestemmelse om, at arbejdstidens placering fastsættes efter en forhandling på arbejdspladsen

Der skal altid på den enkelte arbejdsplads tages stilling til, hvordan arbejde på særlige tidspunkter honoreres. Det er ikke aftalt, hvornår arbejdet betragtes som at være uden for sædvanlig arbejdstid.

Med mindre andet er aftalt vil arbejde mellem kl. 6.00 og kl. 17.00 på hverdag blive betragtet som sædvanlig arbejdstid

BUPL anbefaler, at det aftales, hvad der forstås ved sædvanlig arbejdstid, og at der laves klare aftaler om normperiodens længde.

BUPL anbefaler, at du er opmærksom på hvilke arbejdstidsaftaler, der findes på din arbejdsplads fx om arbejdstidsbestemmelserne for personalet på FOA’s overenskomst også gælder for det pædagogiske personale.

En stilling på et plejehjem vil jævnligt indebære arbejde som er placeret uden for sædvanlig arbejdstid.

BUPL anbefaler, at du tager kontakt til den lokale fagforening, hvis der er tvivl om din arbejdstid.


Kan jeg være medlem af BUPL?

Hvis du allerede er medlem af BUPL, fortsætter dit medlemskab som hidtil.

Medlemskabet hænger sammen med pensionsordningen. BUPL, SL og FOA har aftalt, at et medlem kan blive i det pensionsselskab, han/hun senest har indbetalt pension til.

Det betyder:

  • Hvis du kommer fra en pensionsordning i PBU, skal du være medlem hos BUPL.
  • Hvis du kommer fra en pensionsordning i PKA, skal du være medlem hos SL.
  • Hvis du er nyuddannet og hverken har en pensionsordning i PBU eller PKA, skal du være medlem hos SL.

Pædagogisk arbejde med ældre
Pædagoger arbejder ikke kun med børn. De er også ansat på plejehjem og i dagcentre, og her har pædagogerne et vigtigt udviklings- og omsorgsarbejde.


Som udgangspunkt er der kun de vilkår, du selv kan forhandle dig til.

Hvis der ikke er nogen overenskomst knyttet til stillingen, så gælder der kun det, du selv kan forhandle dig frem til i kontrakten med arbejdsgiveren, eller det, der er lovgivet om.

Det er dog ikke meget, der er lovgivet om. Løn, den 6. ferieuge, arbejdstid, afspadsering eller betaling for mer-/overarbejde, løn under barsel, barns 1. og 2. sygedag, opsigelsesvarsler, pensionsindbetaling er alt sammen områder, der ikke er lovgivet om.

Hvis du søger en stilling, der ikke er overenskomstdækket, kan du henvende dig til din lokale fagforening, inden du skriver under på ansættelseskontrakten. Så hjælper de dig med at afdække, hvilke vilkår der gælder i dit nye job. De kan måske endda hjælpe dig med at få bedre vilkår.


Vejledninger


Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en kollektiv aftale på arbejdsmarkedet mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation. Aftalen fastlægger de centrale vilkår for ansættelsesforholdet.

En overenskomst fastlægger blandt andet løn og lønsystem, arbejdstid, pension, opsigelsesregler, løn under barsel og under børns sygdom. En overenskomst indeholder også retten til at vælge en tillidsrepræsentant.

Hvorfor er overenskomster vigtige?

I Danmark spiller overenskomsterne en stor rolle, fordi det er overenskomsterne der regulerer forholdene på det danske arbejdsmarked. Det er kun begrænsede dele af ansættelsesforholdet, som er reguleret af lovgivning, fx gennem funktionærloven og ferieloven.

I modsætning til mange andre europæiske lande har Danmark ingen lovgivning om mindsteløn. Det danske system indebærer altså, at det er lønmodtagerne og arbejdsgiverne, der aftaler med hinanden, hvordan arbejdsmarkedet skal indrettes.

Hvilke pligter medfører en overenskomst?

En overenskomst skal overholdes af både arbejdsgivere og lønmodtagere. For arbejdsgiverne indebærer det bl.a., at de skal betale den overenskomstmæssige løn, at de aftalte arbejdstidsregler respekteres, at afskedigelser skal følge bestemte procedurer osv.

For de ansatte indebærer det bl.a., at de skal efterkomme arbejdsgiverens instruktioner og at de ikke må nedlægge arbejdet.

Hvorfor skal overenskomsten fornyes?

Overenskomster gælder for en tidsbegrænset periode, hvorefter de kan opsiges.

Når overenskomsterne er sagt op, har begge parter mulighed for at varsle arbejdsstandsning (strejke og lockout). Forhandlingerne om en ny overenskomst foregår derfor altid på baggrund af muligheden for en arbejdskonflikt.


Overenskomstpjecen fortæller om de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for dig, som er ansat i en daginstitution, i en skolefritidsordning/skole, i et fritidshjem eller en klub.

Pjecen er et opslagsværk, hvor du kan læse om de regler, der gælder for pædagoger. Samtidig finder du selve overenskomsten i sin fulde ordlyd.

Pjece: Hvad siger overenskomsten 2021 – 2024?