OK18 for pædagogfaglige ledere


Se, hvordan du som leder skal forholde dig, hvad enten du er omfattet af BUPL’s strejkevarsel eller ej.


Opdateret d. 28. marts 2018
Ledere kan være omfattet af strejke

BUPL’s strejkevarsel er ikke ændret af KL’s lockout-varsel. Det betyder, at hvis du er udtaget til strejke, skal du som leder forholde dig fuldstændig som alle andre strejkende medlemmer. Dette gælder også, hvis du er konstitueret i en lederstilling.
Se oversigt over hvem, der er udtaget til strejke

Hvis du som leder ikke er omfattet af strejken, skal du være forberedt på, at din arbejdsgiver vil forvente en vis fleksibilitet fra din side i forhold til at påtage dig andre opgaver, end dem du sædvanligvis løser.

Ledere er ikke udtaget til lockout

KL har ikke udtaget pædagogfaglige ledere til lockout. Det vil sige at, selvom din arbejdsplads bliver ramt af lockout, er du som leder ikke omfattet af lockouten og du skal derfor gå på arbejde. Dette gælder også, hvis du er konstitueret i en lederstilling.
Se oversigt over pædagoger udtaget til lockout af KL

OBS:
Hvis din arbejdsplads er blandt dem, der er udtaget til strejke, skal du stadig strejke, selvom KL laver lockout. Du vil således være i strejke så længe konflikten løber.

At KL har valgt ikke at lockoute lederne kan medføre ubehagelige dilemmaer for den enkelte leder, og der kan nemt opstå tvivl om, hvordan du som leder skal forholde dig. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte BUPL.

Ledelsesopgaver frem til konflikten

Frem til strejken begynder har din arbejdsgiver har ret til at lede og fordele arbejdet på fuldkommen normal vis.

Måske uddelegerer arbejdsgiver nye og anderledes opgaver, du som leder skal løse, inden konflikten bryder løs. Det kunne f.eks. være faktuelle oplysninger om børn til brug for forvaltningens beslutning om reduktion af børnetal, mødeplan for tilbageværende medarbejdere og lignende. Arbejdsgiver har ledelsesretten og kan derfor godt pålægge nye og anderledes opgaver, så længe opgaverne holder sig indenfor rammerne af dit ansættelsesbrev og din arbejdsbeskrivelse.

Hvis du er usikker på, hvad arbejdsgiver forventer af dig, eller du mangler konkrete anvisninger på, hvordan du skal håndtere opgaverne, kan du bede forvaltningen om at konkretisere opgaverne.

Det er dog ikke rimeligt, hvis arbejdsgiver frem til konflikten prøver at presse dig til at løse opgaver, der ligger udenfor dit arbejdsfelt.

Selvom du er leder, er der grænser for, hvilke opgaver, du skal udføre op til og under en konflikt.

Det er svært for den enkelte at bedømme, hvor disse grænser går. Hvis der opstår tvivl/uenighed om “holdbarheden” af opgaver, du sættes til at udføre i relation til konflikten, er det BUPL’s opgave at hjælpe dig – det skal du ikke stå alene med.

Kontakt derfor straks din lokale fagforening, hvis der er noget du er i tvivl om, eller du føler dig presset som leder i denne specielle situation.
Find din lokale fagforening

Nogle kommuner beder før konflikten dig som leder om at spørge medarbejderne – eller beder dig give TR besked om at spørge medarbejderne – om de er fagligt organiseret.

Den opgave kan du ikke sige nej til, men du skal informere medarbejderne og TR om, at medarbejderne ikke er forpligtet til at oplyse om deres organisering. Medlemskab af en fagforening er en personfølsom oplysning. Arbejdsgiver må gerne spørge, men medarbejderen er ikke forpligtet til at svare. Du sender altså bare arbejdsgiver informationen på de medarbejdere, der gerne vil oplyse om deres medlemskab/ikke-medlemskab med den besked, at det var hvad der var muligt at samle ind.

Husk, at som leder er du heller ikke selv forpligtet til at oplyse om dit eget medlemskab – det er fuldstændig de samme regler.

Dit arbejde under konflikten

Hvis du ikke er udtaget til strejke, skal du i udgangspunktet udføre dit hidtidige arbejde, og samtidig respektere formålet med den varslede konflikt.

Du skal derfor ikke ukritisk overtage arbejde, der er konfliktramt. KL’s opfattelse er, at du som leder ikke har den samme ret som andre ansatte til at holde dig neutral i forhold til konfliktramt arbejde. Opfattelsen er, at du som daginstitutionsleder er forpligtet til at udføre opgaver med pasning af børn, hvis pædagogerne er omfattet af en konflikt.

Arbejdsintensiteten må ikke stige og der kan derfor alene modtages børn til pasning i et begrænset antal. Der er aftalt retningslinjer med KL om, hvordan man beregner antallet af børn, der kan modtages til pasning.

Der kan opstå tvivlstilfælde om, hvilket arbejde du som leder berettiget kan blive sat til at udføre. I den situation skal du rette henvendelse til din lokale BUPL fagforening. Det kan for eksempel være, at din involvering i den direkte børnepasning stiger så meget, at du vurderer, at du påtager dig konfliktramt arbejde.
Find din lokale fagforening

Sammen er vi stærkest – giv din mening til kende

Selvom du ikke er omfattet af KL’s lockout-varsel, er du jo stadig en del af BUPL’s fællesskab og har mulighed for at give din mening til kende og støtte op om det fælles budskab om, at vi er mere værd. Følg med på Facebook eller kontakt din lokale fagforening og hør nærmere.