Log ind i A-Kassen

Hvad hvis der bliver konflikt?


Find svar på spørgsmål om, hvad der sker, hvis overenskomstforhandlingerne ender i strejke og/eller lockout.


Strejke og lockout


Den 27. april indgik KL og Forhandlingsfællesskabet et forlig på hele det kommunale område.

BUPL – og de øvrige organisationer – skal senest 11. maj 2018 have afsluttet de specielle forhandlinger om egne overenskomster med KL om udmøntning af pulje til ligeløn og organisationspuljen på 0,35 procent.

Herefter vil det samlede resultat blive sendt til urafstemning blandt BUPL’s medlemmer. Resultatet af urafstemningen skal foreligge senest 4. juni 2018.

Det betyder, at den varslede konflikt nu er suspenderet frem til den 4. juni.

Se beskrivelse af aftale af 28. april 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om OK-18 – for pædagogerne: Forliget foldet ud

 


Løn, konfliktunderstøttelse mv.


Da dit ansættelsesforhold er suspenderet under en konflikt, får du ikke løn fra din arbejdsgiver, men i stedet får du konfliktunderstøttelse fra BUPL.
Se afsnittet ”Kan jeg få konfliktunderstøttelse under lockout eller strejke?”.

Hvis du ikke er medlem af BUPL, får du ikke konfliktunderstøttelse.
Se afsnittet ”Jeg er ikke medlem af BUPL. Får jeg løn eller konfliktunderstøttelse?”.


Du skal være meldt ind i BUPL senest 1. januar 2018 for at kunne få konfliktunderstøttelse.

Det gælder dog ikke, hvis du er nyuddannet eller nyansat i 2018. I det tilfælde skal du være indmeldt i BUPL senest 14 dage efter hhv. sidste eksamensdato eller din tiltrædelsesdato.

Strejke

Hvis du skal strejke modtager du konfliktunderstøttelse svarende til din løn. Det vil sige, at du får fuld økonomisk dækning for tab af din fast påregnelige løn, herunder grundløn, kvalifikations-, funktions- og garantiløn samt fast påregnelige ulempetillæg/arbejdstidsbestemte tillæg og pensionsbidrag.

Hvis lockouten træder i kraft overgår alle strejkende medlemmer til lockoutsatsen.

Se oversigt over de pædagogiske arbejdspladser, der er udtaget til strejke

Lockout

Under lockout er konfliktunderstøttelsen fastsat til kr. 860,00 pr. dag (svarende til højeste dagpengesats) uanset beskæftigelsesgrad.

Ved lockout betragtes alle strejkende og lockoutede medlemmer i princippet som konfliktramte, og der skelnes derfor ikke mellem, hvorvidt man er fuld- eller deltidsbeskæftiget. Samtidig bidrager alle konfliktramte medlemmer til de, af fagforeningerne, planlagte konfliktaktiviteter også uanset beskæftigelsesgrad.

Hvis arbejdsgiverne beslutter at iværksætte en lockout som optrapning af en strejke varslet af BUPL, overgår alle strejkende medlemmer til lockoutsatsen, når lockouten begynder.

Se oversigt over pædagoger udtaget til lockout af KL

Ifølge kildeskatteloven skal konfliktunderstøttelse behandles som A-indkomst. BUPL er derfor forpligtet til at fratrække skat i overensstemmelse med de gældende regler.


Nej, din lønsikring dækker ikke ved konflikt.

Hvis din arbejdsplads er omfattet af strejke, betaler BUPL dig det, der svarer til din normale løn.

Hvis lockouten træder i kraft, er dem, der er udtaget til strejke, fortsat i strejke, men vil ligesom alle øvrige lockoutede pædagoger herefter modtage konfliktunderstøttelse svarende til højeste dagpengesats.

Det er bare beløbet, der svarer til dagpengebeløbet. Det er ikke dagpenge fra BUPL-a. Derfor er man ikke berettiget til udbetaling af Lønsikring.


Nej, hvis du ikke er medlem af BUPL senest pr. 1. januar 2018, får du ikke konfliktunderstøttelse fra BUPL.

Hvis du ikke er medlem af BUPL, skal du gå på arbejde, selvom der er konflikt.

Hvis du ikke er medlem af BUPL, har du ikke nogen rettigheder i forhold til BUPL og må ikke deltage i de strejkendes arrangementer.


Strejke

Hvis du er ledig, fortsætter du med at få dagpenge.

Vikarer, der er timelønnede og arbejder fra dag til dag, er ikke omfattet og vil kunne modtage dagpenge fra a-kassen.

Andre vikarer kan være omfattet af konflikten, hvis der er tale om en fastansættelse, og vikariatet ikke er ophørt senest dagen før, konflikten træder i kraft.

Det samme gælder. hvis du er deltidsbeskæftiget med frigørelsesattest, så er du også omfattet af konflikten og kan ikke modtage supplerende dagpenge.

I begge tilfælde vil du være omfattet af de samme muligheder for konfliktunderstøttelse, hvis du er medlem af BUPL og omfattet af konflikten.

Se også afsnittet: Kan jeg få konfliktunderstøttelse under lockout eller strejke?

Lockout

Hvis du er ledig får du fortsat dagpenge under lockouten.

Timelønnede vikarer, som arbejder fra dag til dag, er – ligesom ved strejke – ikke omfattet af lockout og vil kunne modtage dagpenge fra a-kassen.

Andre vikarer kan være omfattet af lockouten, hvis der er tale om en tidsbegrænset ansættelse på en konfliktramt institution, og vikariatet ikke er ophørt senest dagen før, konflikten træder i kraft.

Som deltidsansat med frigørelsesattest er du omfattet af en evt. lockout og kan ikke få supplerende dagpenge.

Bemærk: A-kassen skal stoppe for udbetaling af dagpenge til alle ledige, hvis over 65% af medlemmerne bliver omfattet af strejke og lockout.

I alle 3 tilfælde vil du være omfattet af de samme muligheder for konfliktunderstøttelse, hvis du er medlem af BUPL og omfattet af konflikten.

Se også afsnittet: Kan jeg få konfliktunderstøttelse under lockout eller strejke?

 

Eksempel 1:
Et medlem ansat i et barselsvikariat, der udløber den 30. april.
Medlemmet arbejder i en institution omfattet af konflikten der f.eks. iværksættes den 19. april. Medlemmet vil være konfliktramt fra den 19.-30. april og kan ikke få dagpenge fra a-kassen.
Den 1. maj er hun ledig, fordi hendes tidsbegrænsede stilling er ophørt, og hun vil have ret til at søge dagpenge i a-kassen.

Eksempel 2:
Et medlem er ansat på en konfliktramt institution 20 timer om ugen og får supplerende dagpenge fra a-kassen.
Når konflikten starter vil hun ikke længere have ret til dagpenge fra a-kassen, da hun er omfattet af konflikten.


Uanset om du er omfattet af konflikten eller ej, kan du overgå til efterløn eller få efterlønsbevis efter de helt almindelige regler.

Hvis du er på efterløn, og samtidigt arbejder i en institution, som er omfattet af konflikten, fortsætter du med at få efterløn, dog fradrages der et antal timer i din efterløn, der svarer til det antal timer, du har arbejdet i gennemsnit de sidste 4 uger før konflikten.


BUPL vil skulle opkræve et konfliktkontingent fra alle aktive medlemmer i forbindelse med en konflikt. Beløbets størrelse, og hvornår det opkræves, er endnu ikke vedtaget.

For ikke at økonomisk belaste de medlemmer, der ikke får løn, fordi de er omfattet af konflikt yderligere, er det besluttet, at de fritages fra at betale konfliktkontingent. Det vil sige, at du i den periode, hvor du modtager konfliktunderstøttelse svarende til 860 kr. om dagen, IKKE skal betale konfliktkontingent.

 


Ferie, orlov mv.


Ferie påbegyndt senest dagen før konflikt

Hvis din ferie er gået i gang – senest dagen før konflikten begynder – må du gerne afholde ferien, som planlagt og aftalt med din arbejdsgiver. Også selvom ferien løber ind i den perioden, hvor der er konflikt.

Har du ret til ferie med løn, får du udbetalt din sædvanlige løn under ferien, også for den del af ferien, der faktisk afvikles, mens der er konflikt.

Hvis du holder ferie med feriegodtgørelse, bliver denne udbetalt som normalt. Feriekortet skal du selv attestere.

Ferie efter konflikten er startet

Du kan ikke påbegynde en ny ferie, efter konflikten er gået i gang. Det gælder også, selvom ferien er planlagt og aftalt på forhånd. Du kan ikke få erstatning for evt. tab, hvis din ferie bliver suspenderet på grund af en konfliktsituation.

Lærerstandens Brandforsikring dækker ekstraordinært din rejseforsikring ved strejke eller lockout.
Læs mere om hvordan du skal forholde dig på lb.dk

Hovedreglen er, at ferie du er forhindret i at holde på grund af strejke eller lockout, skal udbetales ved ferieårets udløb. Alternativt kan du forsøge at aftale ferien overført til det nye ferieår med din leder.

Du skal indgå en ny aftale med din arbejdsgiver om feriens placering, hvis den bliver suspenderet på grund af konflikten. Din arbejdsgiver fastsætter – medmindre I aftaler noget andet – ny ferie for dig med et varsel på ikke mindre end 1 måned for hovedferien og 14 dage for øvrig ferie.

OBS – Reglerne om ferie under konflikt fremgår af ferieaftalen, hvor der i §23 står:
“Hvis den ansatte deltager i lovlig strejke eller lockout, når ferien er planlagt at skulle begynde, kan den ansatte ikke begynde ferien”.
Det bemærkes, at deltagelse i den lovlige strejke eller lockout på tidspunktet for feriens begyndelse er en feriehindring. I bemærkningen står: “… det vil sige, at ferie kun kan holdes, hvis ferien – som begynder ved arbejdstids begyndelse den første dag – er begyndt senest samtidig med, at en arbejdskonflikt begynder.”

Tag gerne en snak med din lokale fagforening, hvis du er i tvivl om afholdelse af ferie under en konflikt.
Find din lokale fagforening


Afspadsering:

Du kan ikke afspadsere, når der er konflikt på arbejdspladsen. Heller ikke selvom afspadseringen er aftalt med arbejdsgiveren, inden konflikten indledes. Du skal afbryde afspadsering, der eventuelt er påbegyndt inden konfliktens start, og du deltager herefter i konflikten.

Orlov:

Du kan ikke få bevilliget orlov, hvis du er omfattet af en konflikt, og du kan heller ikke påbegynde orlov under en konflikt. Du bevarer dog retten til orlov, hvis du har påbegyndt orloven senest samtidig med konflikten. Hvis der er aftalt orlov med løn, får du dog ikke udbetalt løn under konflikten. Du deltager i konflikten på lige fod med andre medlemmer, når din orlov slutter under konflikten.

Efter konflikten skal du aftale med din arbejdsgiver, hvornår du så skal afspadsere eller tage orlov.


Du har ret til at gå på barselsorlov 8 uger før forventet fødsel, selvom du er i konflikt. Du modtager dog ikke løn fra din arbejdsgiver, så længe strejken løber, men vil i stedet modtage strejkeunderstøttelse i perioden 8 til 4 uger før forventet fødsel. Herefter overgår du til dagpenge suppleret med konfliktunderstøttelse.

Du har ret til barselsdagpenge fra 4 uger før forventet fødsel og resten af den lovbestemte barsel. Ved strejkens begyndelse skal du kontakte din bopælskommune og anmode om barselsdagpenge. Barselsdagpengene modregnes i konfliktunderstøttelsen.

Du har ret til barselsdagpenge, uanset om du allerede er på barselsorlov, når konflikten begynder eller barselsorloven bliver indledt under en konflikt.

BUPL kan bevilge lån svarende til konfliktunderstøttelsen, hvis der bliver problemer med udbetaling af barselsdagpenge. Du skal sende en ansøgning om lån til din lokale fagforening.

Din arbejdsgiver skal igen betale dig løn under barsel, når konflikten ophører. Den periode, hvor arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn under barsel, bliver dog ikke forlænget med den tid, konflikten har varet.

Læs mere om barsel og konflikt på borger.dk


Sygdom og konflikt


Egen sygdom:

Er du sygemeldt inden en konflikt bryder ud, vil du ikke længere være berettiget til løn fra det tidspunkt, hvor konflikten iværksættes. I stedet vil du modtage konfliktunderstøttelse. Dine sygedagpenge fra din bopælskommune, vil blive modregnet i konfliktunderstøttelsen.

Hvis du bliver syg under konflikten, skal du kontakte din lokale fagforening, jf. de lokalt vedtagne retningslinjer.
Find din lokale fagforening

Du vil i den situation få konfliktunderstøttelse, men ikke få hverken løn fra arbejdsgiver eller sygedagpenge fra din bopælskommune.

Overenskomstansattes sygefravær under en konflikt bliver ikke medregnet i opgørelsen over sygedage.

Sygdom, som indtræder under konflikten, skal du ikke give din arbejdsgiver besked om.

Er du stadig sygemeldt ved konfliktens ophør, skal du give omgående besked til din arbejdsgiver, og du vil så være berettiget til løn under sygdom.

Barn syg:

Under en konflikt kan du ikke benytte dig af retten til frihed med løn i forbindelse med barns første og anden sygedag.

Hvis dit barn bliver syg under konflikten, skal du kontakte din lokale fagforening, jf. de lokalt vedtagne retningslinjer.
Find din lokale fagforening


Der gælder de samme regler for dig, der er sygemeldt i en længere periode – f.eks. med stress eller lignende – som for alle andre sygdomstilfælde.

Find derfor svar i punktet: Hvad hvis jeg eller mit barn er syg under konflikt?

Kontakt din lokale fagforening, hvis du føler dig i tvivl om forholdene i din situation
Find din lokale fagforening


Hvis du er delvis sygemeldt senest på det tidspunkt, hvor konflikten begynder, er du kun berettiget til sygedagpenge for de timer, hvor du er uarbejdsdygtig.

Du er som deltidssygemeldt ikke længere berettiget til løn fra det tidspunkt, hvor konflikten iværksættes. I stedet er du som (deltids)sygemeldt berettiget til konfliktunderstøttelse. De sygedagpenge, som kommunen ellers ville modtage fra din bopælskommune, skal principielt tilfalde dig, og vil blive modregnet i konfliktunderstøttelsen.


Ved overenskomstmæssig konflikt overtager bopælskommunen som hovedregel udbetalingen af sygedagpenge, hvis du var sygemeldt inden konfliktens begyndelse.

Hvis fraværet ikke er anmeldt til bopælskommunen inden konfliktens begyndelse, skal du hurtigst muligt henvende dig til arbejdsgiver og bede om at få udleveret et dagpengeskema (DP200A), som du og arbejdsgiver skal udfylde og sende til bopælskommunen. Denne blanket skal afleveres til bopælskommunen senest 1 uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Du vil herefter, hvis du i øvrigt er berettiget til sygedagpenge, modtage dagpenge fra din bopælskommune.

Hvis du er blevet syg efter konfliktens begyndelse, vil du ikke være berettiget til dagpenge fra din bopælskommune. Du vil i stedet modtage konfliktunderstøttelse fra BUPL.


Hvis du først bliver syg efter konfliktens iværksættelse, så er hverken arbejdsgiver eller kommunen forpligtet til at udbetale sygedagpenge. Du vil i stedet modtage konfliktunderstøttelse fra BUPL.


Hvis ferien indledes og du herefter bliver syg, kan du vælge enten at holde ferien eller at sygemelde dig over for arbejdsgiver.

Hvis du sygemelder dig, skal du sikre dig lægelig dokumentation for sygdommen fra første sygedag. Hvis der er tale om de første fem feriedage, anses ferien fortsat for at være afholdt, medmindre arbejdsgiver accepterer, at ferien suspenderes.

For så vidt angår de efterfølgende 20 sygedage, for hvilke der kan kræves erstatningsferie, må du anses for at være sygemeldt og har i den situation ikke længere krav på løn fra arbejdsgiveren.


Min ansættelsesform


Strejke

BUPL’s strejkevarsel er ikke ændret af KL’s lockout-varsel. Det betyder, at hvis du er udtaget til strejke, skal du som leder forholde dig fuldstændig som alle andre strejkende medlemmer.
Se oversigt over hvem, der er udtaget til strejke

Hvis du som leder ikke er omfattet af strejken, skal du være forberedt på, at din arbejdsgiver vil forvente en vis fleksibilitet fra din side i forhold til at påtage dig andre opgaver, end dem du sædvanligvis løser.

Lockout

KL har ikke udtaget pædagogfaglige ledere til lockout. Det vil sige at, selvom din arbejdsplads bliver ramt af lockout, er du som leder ikke omfattet af lockouten, og du skal derfor gå på arbejde. Resten af personalet i institutionen er sandsynligvis ramt af lockout, da KL’s lockout er usædvanligt omfattende.
Se oversigt over pædagoger udtaget til lockout af KL

OBS:
Hvis din arbejdsplads er blandt dem, der er udtaget til strejke, skal du stadig strejke, selvom KL laver lockout. Du vil være i strejke så længe en eventuel konflikt løber.

At KL har valgt ikke at lockoute lederne kan medføre ubehagelige dilemmaer for den enkelte leder, og der kan nemt opstå tvivl om, hvordan du som leder skal forholde dig. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte BUPL.
Find din lokale fagforening

Læs mere om din rolle som leder i den nuværende situation


BUPL forhandler fortsat om fornyelsen af de private overenskomster. Der er derfor ikke grundlag for at varsle konflikt.

Private dagtilbud er ikke omfattet af en eventuel konflikt på det offentlige område.

Selvom du skal gå på arbejde, mens din kommunale kolleger er i strejke eller lockout, vil der uden tvivl blive arrangementer og happenings, hvor du får mulighed for at vise din støtte til den faglige kamp for bedre vilkår.

Hvis du har spørgsmål om konflikt og eventuelle arrangementer i den forbindelse, kan du kontakte din lokale fagforening.


Der er varslet lockout på statens område. Det betyder, at lærerne på de frie grundskoler vil blive omfattet af denne lockout, hvis den træder i kraft, da de er ansat på en statsoverenskomst.

Som pædagog ansat på BUPL’s overenskomst på frie grundskoler, er du IKKE omfattet af lockouten.

Hvis lockouten træder i kraft på lærerområdet, skal du passe dit pædagogiske arbejde, som du plejer. Du må ikke ændre på dit arbejde med det formål at afbøde effekten af en konflikt, du må heller ikke tage konfliktramt arbejde. Hvis du pålægges konfliktramt arbejde, skal du kontakte din lokale fagforening. Dette gælder også, hvis du er leder.

Er du både pædagog og lærer/børnehaveklasseleder?
Hvis du er ansat både som pædagog og som lærer eller børnehaveklasseleder, og derfor har 2 ansættelseskontrakter, er du ansat på 2 forskellige overenskomster.

Hvis en strejke/lockout træder i kraft, vil du være i konflikt i din læreransættelse, men ikke i din pædagogansættelse.

BUPL og FSL har indgået en dobbeltorganiseringsaftale, som betyder, at pædaoger med 2 ansættelseskontrakter bør være medlem af begge foreninger, men kun betale ét kontingent.

BUPL og FSL sender information direkte til jer, som er dobbeltorganiseret.


Nej, hvis du er ansat på overenskomsten for pædagoguddannede på det forebyggende og dagbehandlende område, er du ikke omfattet af konflikten. Det vil sige, at du hverken er udtaget til strejke eller lockout, men skal gå på arbejde som normalt.


Hvis du er reglementsansat, er du ikke omfattet af konflikten.

Reglements- og tjenestemandsansatte skal fortsætte deres normale arbejde, men skal ikke påtage sig andet og mere arbejde end sædvanligt.

Som reglementsansat må du ikke nægte at udføre dit normale arbejde, da der så vil være tale om en tjenesteforseelse, hvilket kan resultere i sanktion.


Hvis du er ansat i fleksjob efter de gamle regler (det vil sige før 1. januar 2013) skal du have fuld konfliktunderstøttelse, selvom du for eksempel kun arbejder 15 timer om ugen. Dvs. du er stillet som andre fuldtidsbeskæftigede medlemmer og vil derfor få konfliktunderstøttelse svarende til 37 timer.

Hvis du er ansat i fleksjob efter de nye regler, har du ret til konfliktunderstøttelse, som dækker både lønnen fra arbejdsgiver og fleksløntilskuddet fra din bopælskommune.

Hvis du bliver omfattet af en lockout, har du alene krav på konfliktunderstøttelse, som svarer til højeste dagpengesats.


Du er omfattet af konflikten, hvis du arbejder på en institution inden for BUPL’s overenskomstområde og f.eks. er ansat som vikar i forbindelse med jobrotation eller er ansat med løntilskud.

Det er fordi, du som jobrotationsvikar og løntilskudsansat er omfattet af overenskomsten. Du skal derfor deltage i konflikten på lige fod med de øvrige medlemmer.


Du er ikke omfattet af konflikten, hvis du arbejder på en institution som led i for eksempel arbejdsprøvning og virksomhedspraktik, nytteindsats (”nyttejob”) m.v., jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og du hverken modtager hel eller delvis løn.

Det er BUPL´s opfattelse, at arbejdsprøvningen m.v. må afbrydes eller der må ske overflytning til ikke-konfliktramt arbejde.

I det tilfælde skal du henvende dig til dit jobcenter, da du ikke uden videre kan afbryde forløbet uden jobcentrets accept.


Som studerende i lønnet praktik er du ikke omfattet af strejke, du kan altså ikke strejke. Hvis det på grund af konflikten bliver nødvendigt at sende dig hjem, skal du have normal løn.
Som studerende må du ikke udføre konfliktramt arbejde. Det kan være vanskeligt at definere konfliktramt arbejde. Er du i tvivl, skal du kontakte din lokale fagforening i BUPL.

Det er KL’s opfattelse, at studerende i lønnet praktik skal møde som sædvanligt under konflikten – også selv om der i en periode ikke modtages sædvanlig praktikvejledning.

Som studerende i ulønnet praktik indgår du ikke i konflikten, da du ikke er omfattet af overenskomsten. Du bør derfor følge praktikvejlederen igennem forløbet og genoptage dit studium, så snart medarbejderne genoptager deres arbejde på praktikinstitutionen. Har du spørgsmål om konflikten, skal du kontakte PLS.

Bliver du i tvivl om, hvad der kan betragtes som uddannelsesmæssige aktiviteter, skal du kontakte PLS telefon 35 46 58 80 E-mail: pls@pls.dk.

 


Om konflikt


En strejke er, når arbejdstagerne standser arbejdet fordi vores krav ikke er blevet imødekommet. Strejker er lovlige i forbindelse med overenskomstforhandlinger, når en overenskomst er udløbet. Pædagogerne var i strejke i 2008 i næsten en måned, før man fik en aftale med KL.

En lockout er, når arbejdsgiverne lukker de organiserede medarbejdere ude, så de ikke kan komme på arbejde og få løn. Kommunerne lockoutede lærerne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013. KL ville have afskaffet lærernes daværende arbejdstidsregler. Lockouten blev stoppet med et regeringsindgreb, der ensidigt tilgodeså KL’s krav.


Begge parter i overenskomstforhandlingerne kan starte en konflikt. Det er et indgreb, der benyttes, hvis parterne ikke kan blive enige om fornyelsen af en overenskomst eller, hvis medlemmerne stemmer nej til forhandlingsresultatet.

 

  • BUPL og/eller de organisationer BUPL er i forhandlingsfællesskab med kan varsle strejke.
  • Arbejdsgiverne (KL) kan varsle lockout. Ved lockout er det arbejdsgiver, der udelukker BUPL’s medlemmer fra at arbejde.


Strejke:

BUPL udvælger de arbejdspladser, der skal udtages til strejke. BUPL giver dig direkte besked, hvis du skal strejke. Derfor er det vigtigt, at vi kan kontakte dig på mail.

Lockout:

Det er arbejdsgiver (KL), der varsler lockout og bestemmer, hvilke arbejdspladser og medlemsgrupper, der er omfattet af lockouten.


Der er 3 muligheder for afslutning af en konflikt:

  1. Parterne indgår et forlig, som medlemmerne stemmer ja til.
  2. Forligsmanden stiller et mæglingsforslag, som ikke bliver stemt ned.
  3. Regeringen stopper konflikten ved et lovindgreb. Det var for eksempel tilfældet ved lockouten af lærerne i 2013.

Når en konflikt slutter, er din arbejdssituation den samme som før konflikten, uanset hvilken udgang den får. BUPL meddeler de konfliktramte medlemmer, at arbejdet skal genoptages.


Bliver du omfattet af en konflikt, betyder det ikke, at du har fri.

BUPL vil træffe beslutninger om møder og andre aktiviteter, som du skal deltage i, ligesom der vil blive fastsat regler for fremmøde m.v. Disse regler skal overholdes.

Du vil blive indkaldt til aktiviteterne. Der er mødepligt, så du skal meddele din fagforening, hvis du bliver syg.


Du har ikke pligt til at oplyse din arbejdsgiver, om du er fagligt organiseret eller ej. Arbejdsgiver må gerne spørge, men eftersom oplysning om medlemsskab af en fagforening er en personfølsom oplysning, har du ikke pligt til at svare. Det bestemmer du selv.


Da der i nogle tilfælde ved strejke eller lockout kan være ganske få ansatte tilbage på en institution, skal børnetallet reduceres tilsvarende.

Ansvaret for at beregne og beslutte, hvor mange og hvilke børn, der kan komme i institutionen, påhviler forvaltningen – i selvejende institutioner påhviler det bestyrelsen.

Lederen kan bistå med oplysninger og kan blive inddraget i vurderingen.

Kontakt din forvaltning/bestyrelse, hvis du har konkrete spørgsmål om reduktion af børnetallet.

Opstår der problemer eller uenigheder, kan du kontakte din lokale fagforening.
Find din lokale fagforening


Så skal du passe dit arbejde, præcis som du plejer.

Vær meget opmærksom på, at du ikke må påtage dig arbejde, der er konfliktramt. Din lokale fagforening kan oplyse dig nærmere om, hvilke opgaver du ikke må udføre.


På BUPL’s område er dyrehold som udgangspunkt ikke omfattet af det juridiske begreb nødberedskab. Men dyrene skal passes – også selvom hele institutionen er omfattet af en konflikt.

Lederen i institutioner med dyr må, inden konflikten starter, gøre forvaltningen opmærksom på, at der skal tages vare på dyrene under konflikten.

Hvis det er en selvejende institution, er det bestyrelsen, der skal gøres opmærksom på opgaven.

Det er en god idé, at lederen sørger for, at der er udarbejdet pasningsvejledninger, så dyrene bliver fodret og passet korrekt under konflikten.


Andre spørgsmål?


Hvis en konflikt bliver en realitet, vil fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, lokale fagforeninger og forbund sørge for, at alle spørgsmål under konflikten bliver besvaret.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening.
Find din lokale fagforening